Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna > Studenti >
OGLASNE TABLE

Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija
Uvid javnosti - DOKTORSKE DISERTACIJE
Dodela diploma - Poštovani studenti, vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Žiro račun Filozofskog fakulteta

 

Obaveštenje - Upis studenata kojima u školskoj 2018/19. godini ističe zakonski rok za završetak studija (Zakon o visokom obrazovanju)
(12.09.2019.)

Detaljnije

Obaveštenje - UPIS NAREDNE GODINE STUDIJA
(06.09.2019.)

UPIS STUDENATA U NAREDNU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. (pdf)


*NASTAVAK STUDIJA (PRELAZAK) NA FILOZOFSKI FAKULTET

(26.07.2019.)

Kandidati koji su zainteresovani za nastavak studija (prelazak) na Filozofski fakultet, mogu da podnesu dokumentaciju za vrednovanje studijskog programa u periodu od  01. do 15. septembra 2019. godine u vremenskom periodu od 10:30 do 13:00 na šalterima Studentske službe.
Potrebna dokumentacija:
1. Uverenje o položenim ispitima (original)
2. Uverenje o statusu studenta (original)
3. Studijski program, odnosno nastavni plan i program sa silabusima predmeta (overen od strane fakulteta sa kog kandidat dolazi)
4.  Pismeni zahtev, odnosno molba za prelazak na Filozofski fakultet
5. Uplata za zahtev i vrednovanje nastavnog plana i programa, iznos: 3.000,00 dinara žiro-račun 840-1712666-26 bez poziva na broj, svrha uplate: vrednovanje nastavnog plana i programa

Prelazak na Filozofski fakultet se realizuje prema Pravilniku o upisu kandidatana studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik%20o%20upisu%202015.pdf i Statutu Filozofskog fakulteta

Komisija odseka vrednuje studijski plan i program. O ispunjenosti uslova za upis, dekan donosi rešenje o upisu. U rešenju se navode ispiti i druge studijske obaveze koje se priznaju, obaveze u nastavku studija i stečeni status studenta.

Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra 2019. godine.

U slučaju da je vrednovanjem ustanovlјeno da podneti zahtev nije odobren, odnosno da je studijski program neodgovarajući ili da nismo u mogućnosti da primimo kandidata jer je na određenoj godini studija popunjen broj studenta odobren dozvolom za rad, uplaćeni iznos na ime troškova vrednovanja se ne vraća podnosiocu zahteva.


UPIS LICA KOJA IMAJU VEĆ STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE

(26.07.2019.)

Lica koja imaju već stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena mogu da podnesu ZAHTEV ZA UPIS na fakultet bez polaganja prijemnog ispita u periodu  od  01. do 15. septembra 2019. godine, od 10:30 do 13:00 na šalterima Studentske službe.
Potrebna dokumentacija:
1. Overena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju
2. Uverenje o položenim ispitima (original)
3. Studijski program, odnosno nastavni plan i program sa silabusima predmeta (overen od strane Fakulteta koji je završen)
4.  Pismeni zahtev, odnosno molba za upis na Filozofski fakultet
5. Uplata za zahtev i vrednovanje nastavnog plana i programa, iznos: 3.000,00 dinara žiro-račun 840-1712666-26 bez poziva na broj, svrha uplate: vrednovanje nastavnog plana i programa

Upis lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na Filozofski fakultet realizuje se prema Pravilniku o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik%20o%20upisu%202015.pdf i Statutu Filozofskog fakulteta

Nakon vrednovanja studijskog programa, Komisija donosi odluku o ispunjenosti uslova za upis na Fakultet. Dekan donosi rešenje o upisu u kojem navodi ispite i druge izvršene studijske obaveze koje se priznaju, obaveze u nastavku studija i stečeni status studenta. Lice sa stečenim visokim obrazovanjem može se upisati na studije samo u statusu samofinasirajućeg studenta.
Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra 2019. godine.

U slučaju da je vrednovanjem ustanovlјeno da podneti zahtev nije odobren, odnosno da je studijski program neodgovarajući ili da nismo u mogućnosti da primimo kandidata jer je na određenoj godini studija popunjen broj studenta odobren dozvolom za rad, uplaćeni iznos na ime troškova vrednovanja ne vraća se podnosiocu zahteva.

TROŠKOVI IZDAVANJA DIPLOME ZA OSNOVNE AKADEMSKE i MASTER AKADEMSKE STUDIJE
(28.01.2019.)
Finansijske obaveze student reguliše putem dve uplatinice:
      1. jedna se odnosi na troškove fakulteta u iznosu od 3.300 dinara, uplata se vrši na žiro račun Fakulteta sa pozivom na broj odgovarajućeg odseka
      2. druga uplatnica je za troškove Univerzitetu u iznosu od 1.700,00 dinara, uplata se vrši na žiro račun broj 840-631666-25 sa pozivom na broj 97 05101636534

TROŠKOVI IZDAVANJA DIPLOME I PROMOCIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE
(28.01.2019.)
Finansijske obaveze student reguliše putem dve uplatinice:
      1. jedna se odnosi na troškove fakulteta u iznosu od 3.300 dinara, uplata se vrši na žiro račun Fakulteta sa pozivom na broj odgovarajućeg odseka
      2. druga uplatnica je za troškove Univerzitetu u iznosu od 3.300,00 dinara, uplata se vrši na žiro račun broj 840-631666-25 sa pozivom na broj 97 05101636534

Obaveštenje - PRODUŽEN ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA PO ZAKONU O UNIVERZITETU
(04.10.2018.)
Studenti upisani na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2018/19. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).
Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2018/19. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).
Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2018/2019. godine.
Kandidati koji žele da nastave započete studije odnosno da odbrane doktorsku disertaciju započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, neophodno je da se jave u Službu za opšte i pravne poslove (Kancelarija M-9, 021/485-3897) radi regulisanja svog statusa.

Obaveštenje o primeni Pravilnika o završnim radovima na master akademskim studijama
(16.11.2016.)
Detaljnije

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU DIPLOME I DODATKA DIPLOMI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
(1.02.2013.)

Izdavanje diplome i dodatka diplomi (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu