Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Slovakistika

Obaveštenje - odbrana master rada
(27.04.2017.)

Odbrana master rada će se održati 10.05.2017. u 12:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.

Kandidat: Ana Lekar
Tema: Literárna tvorba Dušana Dušeka v 90. rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia(Književna dela Dušana Dušeka 90-ih godina XX veka i prve decenije XXI veka)

Komisija:
prof. dr Adam Svetlik, mentor
prof. Marta Součkova, strani lektor
dr Marina Šimak-Spevakova, docent

Obaveštenje - odbrana master rada
(19.09.2016.)

Odbrana master rada će se održati 20.09.2016. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.

Kandidat: Martina Bartošova
Tema: Vývinové premeny literatúry pre deti v príspevkoch ľudových kalendárov z rokov 1945 – 1985 (Razvojne promene književnosti za decu u prilozima u narodnim kalendarima od 1945 do 1985)

Komisija:
prof. dr Jarmila Hodolič, mentor
prof. dr Adam Svetlik
dr Daniela Marčokova

Obaveštenje - odbrana master rada
(16.09.2016.)

Odbrana master rada će se održati 21.09.2016. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.

Kandidat: Ana Milovanović
Tema: Postmoderné prvky v poviedkach a románoch Dušana Mitanu
(Postmoderni elementi u pripovetkama i romanima Dušana Mitane)

Komisija:
prof. dr Adam Svetlik, mentor
prof. Marta Součkova
dr Marina Šimak-Spevakova

Obaveštenje - odbrana master rada
(01.07.2016.)

Odbrana master rada će se održati 07.07.2016. u 09:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.
Kandidat: Edita Povolni Kmećko
Tema: Kategória stupňovania prídavných mien a prísloviek v slovenčine a v srbčine
 (Komparacija prideva i priloga u slovačkom i srpskom jeziku)

Komisija:
prof. dr Ana Makiš, vanredni professor, mentor
dr Daniela Marčok, asistent
dr Jasna Uhlarik, asistent

Obaveštenje - odbrana master rada
(01.06.2016.)

Odbrana master rada će se održati 13.06.2016. u 11:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.
Kandidat: Andrea Lomen
Tema: Zvyky a obyčaje v zimnom období v Kysáči
 (Običaji i tradicije u zimskom periodu u Kisaču)

Komisija:
prof. dr Ana Makiš, mentor
prof. dr Jarmila Hodolič
mr Zuzana Tirova

Odbrana master rada će se održati 13.06.2016. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 237/II.
Kandidat: Aneta Lomen
Tema: Detský folklór Slovákov v Kysáči
 (Dečiji folklor Slovaka u Kisaču)

Komisija:
prof. dr Jarmila Hodolič, mentor
prof. dr Ana Makiš
dr Daniela Marčok

Dodela trojezičnih diploma Odseka za slovakistiku
(24.02.2016.)
http://galerija.ff.uns.ac.rs/index.php?/category/200

Obaveštenje - odbrana master rada
(29.09.2015.)

Odbrana master rada će se održati 02.10.2015. u 13:30h u seminaru za slovakistiku 237/II.

Kandidat: Katarina Mosnak Bagljaš

Tema: Detský folklór Slovákov v Jánošíku
(Dečiji folklor Slovaka u Janošiku)

Komisija:
prof. dr Jarmila Hodolič, mentor
prof. dr Ana Makiš
prof. dr Adam Svetlik

Obaveštenje - odbrana master rada
(27.11.2014.)

Odbrana master rada će se održati 4.12.2014. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 71/II.

Kandidat: Adela Obšust

Tema: Motív lásky v tvorbe vojvodinských spisovateľov pre deti a mládež
(Motiv ljubavi u delima vojvođanskih pisaca za decu i omladinu)

Komisija:
prof. dr Jarmila Hodolič, mentor
prof. dr Adam Svetlik
dr Marina Šimak-Spevakova

Obaveštenje - odbrana master rada
(17.09.2014.)

Odbrana master rada će se održati 25.09.2014. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 71/II.

Kandidat: Anna Margareta Valent

Tema: Rozdiel medzi nárečím evanjelických a katolíckych Slovákov v Selenči (Razlika između dijalekta evangeličkih i katoličkih Slovaka u Selenči)

Komisija:
prof. dr Ana Marić, mentor
prof. dr Ana Makiš
mr Zuzana Tirova

Obaveštenje - odbrana master rada
(02.04.2014.)

Odbrana master rada će se održati 10.04.2014. u 10:00 u seminaru za slovakistiku 71/II.

Kandidat: Aleksandar Ćirković

Tema: Prvá svetová vojna v slovenskej próze (Prvi svetski rat u slovačkoj prozi)

Komisija:
prof. dr Adam Svetlik, mentor
prof. dr Jarmila Hodolič
PhDr. Marta Součkova, PhD.
mr Marina Šimak-Spevakova

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu