Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Filozofija

Obaveštenje
(07.10.2016.)

Ivan Ćosić 13. oktobra 2016. godine u 11 časova u prostoriji 105 brani završni rad pod nazivom: Javnost kod Kanta i Hegela

Članovi komisije su:
prof. dr Dragan Prole, mentor
Nikola Tatalović, član
Lazar Atanacković, član

Obaveštenje
(30.09.2016.)

Svi studenti koji su odbranili diplomske, završne i master radove,  a nisu podneli dokumentaciju za izradu uverenja i diploma, treba da se obrate referentu u studentskoj službi i da prilože odgovarajuću dokumentaciju.

Obaveštenje - odbrane radova
(28.09.2016.)

Anđelija Milić  1. oktobra 2016. godine u 11 časova u prostoriji 251 brani master rad pod nazivom: Odnos života i smrti u Herklitovoj filozofiji
Članovi komisije su:
1. prof. dr Željko Kaluđerović, mentor;
2. doc. dr Una Popović, član;
3. asistent Ana Miljević, član;

Nikola Marković  2. oktobra 2016. godine u 11 časova u prostoriji 251 brani master rad pod nazivom: Sloboda i dužnost u Kantovoj etici
Članovi komisije su:
1. prof. dr Željko Kaluđerović, mentor;
2. prof. dr Damir Smiljanić, član;
3. asistent Stanko Vlaški, član;

Aleksandra Biberdžić  1. oktobra 2016. godine u 13 časova u prostoriji 269 brani master rad pod nazivom: Psihologizam u novovekovnoj britanskoj filozofiji
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. prof. dr Željko Kaluđerović , član;
3. asistent Ana Miljević, član;

Milka Pavlica  1. oktobra 2016. godine u 14 časova u prostoriji 269 brani završni rad pod nazivom: Ničeova koncepcija natčoveka u svetlu Bioetike
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. prof. dr Željko Kaluđerović , član;
3. asistent Stanko Vlaški, član;

Igor Grujičić 29. septembra 2016. godine u 12 časova u prostoriji 251 brani završni rad pod nazivom: Fihteov idealizam
Članovi komisije su:
1. prof. dr Milenko Perović, mentor;
2. asistent Nikola Tatalović , član;
3. asistent Stanko Vlaški, član;

Obaveštenje - odbrane radova
(23.09.2016.)

Anja Cmiljanović  7. oktobra 2016. godine u 19 časova u prostoriji 104 brani završni rad pod nazivom: Problem utemljenja Dekartove mathesis universalis
Članovi komisije su:
1. doc. dr Una Popović, mentor;
2. asistent Goran Rujević, član;
3. asistent Nikola Tatalović, član;

Jelena Gajić 26. septembra 2016. godine u 10.30 časova u prostoriji 251 brani završni rad pod nazivom: Nacionalizam kao politička doktrina 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Milenko Perović, mentor;
2. asistent Stanko Vlaški, član;
3. asistent Nikola Tatalović, član;

Goran Košutić 26. septembra 2016. godine u 11.30 časova u prostoriji 251 brani završni rad pod nazivom: Kantov pojam slobode 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Milenko Perović, mentor;
2. asistent Stanko Vlaški, član;
3. asistent Nikola Tatalović, član;

Aleksandar Rakić  29. septembra 2016. godine u 13.00 časova u prostoriji 105 brani završni rad pod nazivom: Bekonova filozofija u svetlu nastanka moderne nauke 
Članovi komisije su:
1. doc. dr Una Popović, mentor;
2. asistent Goran Rujević, član;
3. asistent Lazar Atanasković, član;

Obaveštenje - odbrane radova
(15.09.2016.)

Sara Kresojević 19. septembra 2016. godine u 13 časova u prostoriji 269 brani master rad pod nazivom: Odnos Dostojevskog i Ničea: tipovi nihiliste i pojam natčoveka 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. doc. dr Una Popović, član;
3. asistent Nikola Tatalović, član;

Milenković Dušan 19. septembra 2016. godine u 11 časova u prostoriji 269 brani master rad pod nazivom: Djuijeva pragmatistička teorija estetskog iskustva 

Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. doc. dr Una Popović, član;
3. asistent Goran Rujević, član;

Nikodijević Miloš 19. septembra 2016. godine u 10 časova u prostoriji 269 brani master rad pod nazivom: Problem privatnog jezika kod Vitgenštajna 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. doc. dr Una Popović, član;
3. asistent Goran Rujević, član;

Ana Krstić 19. septembra 2016. godine u 14 časova u prostoriji 269 brani završni rad pod nazivom: Razumevanje povesnog iskustva sveta kod Diltaja 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. asistent Lazar Atanasković, član;
3. asistent Stanko Vlaški, član;

Predrag Milenković 20. septembra 2016. godine u 13:30 časova u prostoriji 269 brani završni rad pod nazivom: Seksualnost između determinizma i konstruktivizma 
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. prof. dr Željko Kaluđerović, član;
3. asistent Stanko Vlaški, član;

Marijana Topo 19. septembra 2016. godine u 13:30 časova u prostoriji 251 brani završni rad pod nazivom: Nastanak i razvoj sofistike u antičkoj Grčkoj 
Članovi komisije su:
1. prof. dr željko Kaluđerović, mentor;
2. prof. dr Damir Smiljanić, član;
3. asistent Ana Miljević, član;

Branka Babić  19. septembra 2016. godine u 12 časova u prostoriji 269 brani diplomski rad pod nazivom: Glavne crte Gadamerove hermeneutičke filozofije
Članovi komisije su:
1. prof. dr Damir Smiljanić, mentor;
2. doc. dr Una Popović, član;
3. asistent Nikola Tatalović, član;

Obaveštenje - odbrana završnog rada
(08.10.2015.)

12.10. 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u 269/2, održaće se odbrana master rada kandidata  Aleksandra Risteskog pod naslovom Metafizičko mišljenje u pragmatizmu Persa i Džejmsa pred komisijom u sastavu:

prof. dr Damir Smiljanić (mentor)
doc. dr Una Popović
asistent Goran Rujević

Obaveštenje - odbrana završnog rada
(29.09.2015.)

1.10.2015. godine, sa početkom u 11.00 časova, u 251, održaće se odbrana masterskog rada kandidata Cicović Čedomira pod naslovom "Odnos neoliberalizma i pozitivne diskriminacije (uz osvrt na položaj osoba sa invaliditetom kao jedne od grupa na koju je pozitivna diskriminacija usmerena"  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Milenko Perović (mentor)
prof. dr Željko Kaluđerović
asistent Stanko Vlaški

Obaveštenje - odbrana završnog rada
(28.09.2015.)

30.9. 2015. godine, sa početkom u 13.00 časova, u 105/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidata Tanje Savović pod naslovom "Egzistencijalno-ontološko razumevanje vremena i vulgarni pojam vremena - ontologija naspram metafizičke tradicije"  pred komisijom u sastavu:
prof. dr Miloš Todorović (mentor)
doc. dr Una Popović
asistent Nikola Tatalović

Obaveštenje - odbrana master rada

2.10. 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u 105/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Marine Milić pod naslovom "Fenomen nasilja", pred komisijom u sastavu: prof. dr Dragan Prole (mentor),
doc. dr Una Popović
asistent Nevena Jevtić

Obaveštenje - odbrana master rada

2.10. 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u 105/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Dajane Koprivice pod naslovom "Razvoj regionalnog mišljenja u savremenoj filozofiji", pred komisijom u sastavu:
prof. dr Dragan Prole (mentor),
doc. dr Una Popović
asistent Nevena Jevtić

Obaveštenje - odbrana završnog rada
(09.09.2015.)

15.9. 2015. godine, sa početkom u 13.00 časova, u 105/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidata Spomenke Martić pod naslovom "Neki aspekti Huserlove „Krize“"  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Miloš Todorović (mentor)
prof. dr Damir Smiljanić
asistent Nikola Tatalović

Obaveštenje - odbrana završnog rada
(13.05.2015.)

18.5. 2015. godine, sa početkom u 11.00 časova, u 269/2, održaće se odbrana završnog rada kandidat Dokić Marije pod naslovom Grajsova koncepcija razgovornih implikatura pred komisijom u sastavu:

prof. dr Damir Smiljanić (mentor)
doc. dr Vladimir Gvozden
asistent dr Una Popović

Obaveštenje - odbrana diplomskog rada
(30.04.2015.)

12.5. 2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u 25a/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidata Leonarda Neškalića pod naslovom "Tehnologije vladanja kroz epohe"  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Miloš Todorović (mentor)
prof. dr Damir Smiljanić
asistent Nikola Tatalović

Obaveštenje - odbrana diplomskog rada
(18.02.2015.)

23. 2. 2015. godine, sa početkom u 11.00 časova, u 86a/2 (269), održaće se odbrana masterskog rada kandidata Bojana Simića pod naslovom "Ključne tačke Deridine filozofije"  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Damir Smiljanić (mentor)
doc. dr Vladimir Gvozden
asistent dr Una Popović

Obaveštenje - odbrana diplomskog rada
(02.02.2015.)

12.2.2015. godine, sa početkom u 11.00 časova, u 86a/2, održaće se odbrana diplomskog rada kandidata Tanje Đurić pod naslovom "Od atomizma ka koncepciji igara - prikaz Vitgenštajnove filozofije "  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Damir Smiljanić (mentor)
asistent Goran Rujević
asistent Una Popović

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.11.2014.)

25.11.2014. godine, sa početkom u 14.00 časova, u 86a/2, održaće se odbrana masterskog rada kandidata Siniše Vazmića pod naslovom "Koncepcija znanja u Platonovoj i novovekovnoj filozofiji"  pred komisijom u sastavu:

prof. dr Damir Smiljanić (mentor)
prof. dr Miloš Todorović
asistent Nikola Tatalović

Obaveštenje - odbrana master rada
(14.11.2014.)

21.11.2014. godine, sa početkom u 14.00 časova, u 86a/2, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Milice Janjatović pod naslovom Problem vrednovanja čovekovog života i odgovori utilitarizma pred komisijom u sastavu:
prof. dr Damir smiljanić (mentor)
prof. dr Željko Kaluđerović
asistent Stanko Vlaški

Obaveštenje - odbrana master rada
(27.10.2014.)

28.10. 2014. godine, sa početkom u 13.00 časova, u 86a/2, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Darije Lučić pod naslovom "Osavremenjivanje nastave filozofije" pred komisijom u sastavu:
prof. dr Zorica Kuburić (mentorka)
prof. dr Damir Smiljanić
asistent Stanko Vlaški

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.09.2014.)

U ponedeljak, 29.septembra 2014. godine, sa početkom u 14.00 časova, u 25a/1, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Kristine Lakić pod naslovom Fukoova genealogija stida,pred komisijom u sastavu:

prof. dr Dragan prole (mentor),
doc. dr Jasna Šakota Mimica
asistentkinja Una Popović
asistent Nikola Tatalović

Obaveštenje - odbrana master rada
(29.05.2014.)

U sredu 4. juna 2014. godine, sa početkom u 18 časova, u prostoriji 30/1, održaće se odbrana magistarskog rada kandidata Dejana Jovančevića pod naslovom Hegelov pojam moralnosti pred komisijom u sastavu:

prof. dr Milenko Perović (mentor)
prof. dr Željko Kaluđerović
prof. dr Branko Balj


Obaveštenje - odbrana master rada
(25.02.2014.)
U utorak, 4. marta 2014. godine, sa početkom u 15.00 časova, u 86a/2, održaće se odbrana masterskog rada kandidatkinje Marine Home pod naslovom O odnosu znanja i obrazovanja. pred komisijom u sastavu:
prof. dr Zorica Kuburić (mentorka),
prof. dr Damir Smiljanić
asistent Stanko Vlaški.

Obaveštenje
(24.02.2014.)
Metodička praksa i predmet Metodika nastave filozofije.
Dnevnik prakse koji studenti popunjavaju online nalazi se na sledećem linku: http://www.ceir.co.rs/

Obaveštenje
(24.02.2014.)
Ispitna pitanja za predmet Metodika nastave filozofije.

03.03.2011.
Formulari za Metodiku nastave.

24.03.2009.
Fotografije sa predavanja Metodike nastave filozofije.

24.12.2008.
Formular za pisanje priprema za nastavu (pdf: 91KB)
za predmete Metodika nastave sociologije i Metodika nastave filozofije

Svi studenti četvrte godine treba da popune ovaj formular prilikom polaganja ispita iz metodike. To je potrebno i onima koji polažu za licencu. - prof. dr Zorica Kuburić

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu