Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Sociologija

O odseku
Prvi koraci u formiranju Odseka za sociologiju učinjeni su sredinom 1970-ih kada je osnovan Institut za filozofiju i sociologiju (1976.). Međutim, tek sa kadrovskim jačanjem i stvaranjem posebne studijske grupe za filozofiju i sociologiju (1988/89.) stvaraju se pogodni uslovi za ubrzani razvoj sociologije, ne samo na Filozofskom fakultetu, nego i na Univerzitetu, pa i u celoj Vojvodini. U svom sadašnjem obliku, Odsek za sociologiju formiran je 1993. godine. Od školske 1996/97. godine jedinstvena nastavna grupa za filozofiju i sociologiju se deli na grupu za sociologiju i grupu za filozofiju, sa posebnim nastavnim planovima i programima.
Članovi Odseka za sociologiju aktivni su na tri polja: nastavnom, naučnoistraživačkom i vanakademskom.
Nastavna delatnost Odseka odnosi se na obrazovanje studenata za sociološku profesiju na matičnoj grupi, kao i na sticanje socioloških znanja na ostalim studijskim grupama Filozofskog i drugih fakulteta. Nastava se odvija na tri nivoa: osnovnim akademskim, diplomskim akademskim i doktorskim studijama. Aktuelni planovi i programi izvođenja nastave na sva tri nivoa studija akreditovani su 2015. godine. 
Naučnoistraživačka delatnost sastavni je deo rada nastavnika i saradnika koji se usmeravaju na određene naučne discipline i istraživanje onog dela društvene stvarnosti i teorijsko-metodoloških problema na koje se ta disciplina odnosi. Naučnoistraživačka delatnost Odseka za sociologiju odvija se pretežno u okviru Centra za sociološka istraživanja (CSI) koji je osnovan 1997. godine. Poseban zadatak ovog Centra jeste uključivanje studenata svih nivoa studija u naučnoistraživački rad.
Vanakademsko delovanje članova Odseka tiče se tzv. treće misije univerziteta. U okviru NovoSadskog sociološkog kluba organizuju se tribine, promocije, debate koje su otvorene za širu, a ne samo akademsku javnost. Osim toga, članovi Odseka imaju aktivnu ulogu u radu i jačanju profesionalnih udruženja i borbi za bolju društvenu poziciju sociologa i sociologije. Odsek takođe organizuje naučne skupove, seminare za nastavnike sociologije, kao i takmičenja iz sociologije za učenike srednjih škola.

U delatnost Odseka za sociologiju ulazi i seminarska biblioteka i čitaonica, kao i naučnoizdavačka delatnost za potrebe studenata, saradnika, kolega i zainteresovane javnosti.

Zaposleni
dr Zorica Kuburić, redovni profesor
dr Dušan Marinković, redovni profesor
dr Srđan Šljukić, redovni profesor
dr Pavle Milenković, redovni profesor
dr Žolt Lazar, redovni profesor
dr Valentina Sokolovska, vanredni profesor
dr Marko Škorić, vanredni profesor
dr Snežana Stojšin, vanredni profesor
dr Marica Šljukić, docent
dr Jovana Čikić, docent
dr Dušan Ristić, docent
dr Aleksej Kišjuhas, docent
dr Ana Pajvančić Cizelj, docent
dr Ana Bilinović Rajačić, docent
dr Aleksandar Tomašević, asistent
msr Vladan Vidicki, asistent
msr Milena Kojić, asistent
Miloš Perović, bibliotekar

Spolјni saradnik
dr Novica Supić, vanredni profesor

Kontakt
Šef Odseka: doc. dr Dušan Ristić
Zamenik šefa: doc. dr Jovana Čikić
Sekretar Odseka: Olivera Antić-Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: sociolog at ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3852

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu