Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Izdavačka delatnost

      Izdavačka delatnost Filozofskog fakulteta ima dugu tradiciju. Od osnivanja Fakultet upotpunjuje osnovnu zakonsku i statutarnu obavezu da nastavnici i saradnici, pored redovnih aktivnosti u nastavnom procesu, objavljuju i štampaju stručne i naučne radove. Time se produžuje i razvija ukupna delatnost Fakulteta i daje veliki doprinos nauci.
      U oblasti izdavaštva pokrenuto je nekoliko edicija.
      U ediciji časopisa objavljujemo Godišnjak, koji u kontinuitetu izlazi od 1956. do 1975. godine. Posle izvesne pauze nastavlja se sa objavljivanjem od 1990, pa sve do današnjih dana. U Godišnjaku objavljujemo radove nastavnika i saradnika sa svih studijskih grupa. Štampani radovi uglavnom predstavljaju originalni naučni rad autora. Časopis se izdaje jednom godišnje u dve sveske. U jednoj svesci se štampaju radovi iz oblasti filologije, dok se u drugoj objavljuju radovi iz oblasti društvenih nauka.
      U ediciji disertacija štampaju se odbranjene i pripremljene za štampu doktorske disertacije i magistarske teze. Urednik i pokretač ove edicije je dekanica prof. dr Ljiljana Subotić. Publikacije u ovoj ediciji su i u tehničkom pogledu jednoobrazne i prepoznatljive.
      Edicija monografije najbogatija je po broju objavljenih dela.
      U ediciji zbornika publikovani su radovi učesnika na mnogim naučnim skupovima održanim na Fakultetu raznim povodima. U decembru 2009. godine planiramo održavanje naučnog skupa povodom 55 godina od osnivanja Fakulteta, a zatim i objavljivanje priloženih radova.
      U seriji priručnika i praktikuma za nastavu objavljeno je više publikacija uglavnom iz oblasti filoloških nauka.
      Povodom obeležavanja 55. godišnjice od svog osnivanja Fakultet pokreće ediciju Zbornik u čast.
      Prvi u ediciji biće Zbornik u čast prof. dr Melanije Mikeš.
      Fakultet preko svoje ukupne saradnje sa srodnim institucijama i fakultetima u zemlji i inostranstvu razmenjuje objavljena dela.
      Odseci, takođe, u okviru svoje redovne delatnosti, publikuju knjige samostalno, tako da je ukupan fond objavljenih dela na zavidnom nivou.
      Fakultet povremeno objavljuje i posebne publikacije studenata.
      Sva dela se mogu pronaći u katalogu Biblioteke Filozofskog fakulteta (sajt fakulteta) i mogu se pozajmljivljti radi korišćenja.
      Odobrenje za objavljivanje svih publikacija čiji je izdavač Fakultet daje Nastavno-naučno veće.
      Posebno bismo se i ovom prilikom zahvalili Ministarstvu za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu i Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine na finansijskoj podršci za publikovanje dela.
      Publikovana izdanja čiji je izdavač Fakultet mogu se kupiti u skriptarnici.

Katalog izdanja Fakulteta u 2016. godini
Katalog izdanja Fakulteta u 2015. godini

Katalog izdanja Fakulteta 1955-2016
Katalog izdanja Fakulteta 2005-2014

Obaveza navođenja afilijacije pri publikovanju naučnih radova (pdf)

Pregled izdanja Filozofskog fakulteta

Izdavačka delatnost pojedinih odseka na Filozofskom fakultetu:

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za pedagogiju Odsek za srpsku književnost
Odsek za psihologiju  

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu