Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Rusinistika

O odseku
Rusinistika kao univerzitetska disciplina na Filozofskom fakultetu postoji os 1. decembra 1972. godine kada je u zvanje lektora za rusinski jezik izabran Julijan Ramač. Tri godine kasnije 1. decembra 1975. godine za asistenta-pripravnika za rusinsku književnost izabran je Julijan Tamaš. Oba saradnika vezani su bili za Katedru za ruski jezik i književnost.
12. aprila 1981. godine pri Institutu za pedagogiju osnovana je Studijska grupa za rusinski jezik i književnost i za njenog šefa imenovan je mr Julijan Tamaš. Studijska grupa upisuje prve studente školske 1982/82. godine. Doktoratom književnih nauka i izborom Julijana Tamaša za docenta za Rusinsku književnost osniva se Katedra za rusinski jezik i književnost (1983)
U okviru Odseka radi pet stalno zaposlenih i jedan spoljni član.
Stalno zaposleni su: akademik Julijan Tamaš, redovni profesor za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću; dr Julijan Ramač, redovni profesor za predmete Rusinski jezik i Ukrajinski jezik; dr Janko Ramač, redovni profesor za predmet Istorija Rusina; dr Mihajlo Fejsa, vanredni profesor za predmet Rusinski jezik i mr Ksenija Segedi, viši lektor za Rusinski jezik.
Spoljni član je Ljudmila Popović, redovni profesor za predmet Ukrajinska Književnost.
Na katedri je od 1981/82. diplomiralo 28 studenata, magistraturu je stekao jedan, a doktorat dva kandidata.
Specifičnosti ovoga Odseka i Katedre su relativno mali broj studenata, zbog male rusinske populacije u Vojvodini i svetu, i sklop okolnosti da su nastavnici morali prvo da naučno opišu svoj predmet proučavanja, a tek potom da ga predaju na univerzitetskom nivou. Iz toga je proisteklo nekoliko obavljenih kapitalnih poslova za rusinistiku i slavistiku: istorija rusinske književnosti, istorija Ruskog Krstura, život i delo Gavrila Kosteljnika, istorija Rusina, gramatika rusinskog jezika, rečnici rusinskog jezika (dvosmerni prema srpskom), konfrontacije rusinskog sa engleskim jezikom, ukrajinska književnost između Istoka i Zapada i slično.

 

Zaposleni
dr Janko Ramač, redovni profesor
dr Mihajlo Fejsa, redovni profesor
dr Stevan Konstantinović, vanredni profesor
mr Anamaria Ramač Furman, asistent
ma Aleksandar Mudri, asistent
Nada Usanović Ašonja, bibliotekar

Spolјni saradnici
dr Julijan Tamaš, red. prof. u penziji
dr Ljudmila Popović, red. prof.

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Janko Ramač
Zamenik šefa: prof. dr Mihajlo Fejsa
Kabinet Odseka za rusinistiku: 204
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
e-mail: rusinski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3891

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu