Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Rusinistika >
Stevan Konstantinović

Kontakt
◦ Kabinet: 204
◦ e-mail: stevan.konstantinovic@ff.uns.ac.rs
◦ tel:  060 70 29 113

Akademska karijera
◦ 2008. godine izbor u zvanje docenta, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2005. godine izbor u zvanje profesora strukovnih studija, visoke škole strukovnih studija u Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Subotici
◦ 2005. godine doktorat „Poetika socrealističkog romana u slovenskim književnostima“, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 1998. godine magistratura „Poetika izolacionaizma u prozi Rusina Jugoslavije do 1941. godine“
◦ 1988. godine diplomirao, Jugoslovenska književnost i srpskohrvatski jezik

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Rusinska narativna i dramska književnost
◦ Ukrajinska proza
◦ Književnost za decu
◦ Usmena književnost

Izbor iz bibliografije
◦ Rusinska proza, monografska publikacija,Književni klub Dis, Bačka Palanka, 1995. UDK: 821.161.2(497.11); ID: 187227655
Монографију признала Матица српска
◦ Kaldrma čitanja i mišljenja, monografska publikacija, Ruske slovo, Novi Sad, 1990.
ID: 4527111; UDK: 883(497.1).09, 883(497.1)-4
Монографију признала Матица српска
◦ Идеологије у књижевности за децу,монографија, Љубитељи књиге, Нови Сад, 2006.
УДК: 821-93.09; ИСБН: 86-86107-14-1
Монографију признала Матица српска
◦ Безбедносна култура и бајке,монографска публикација, ИТП Змај, Нови Сад, 2006.
УДК: 351.78:316.7-053.4; ИСБН:86-489-0555-9
Монографију признала Матица српска
      1. Књига је преведена и објављена на украјинском језику у издању издавачке куће „Гражда“, Ужгорода, Украјина, 2008, у тиражу од 25 000 примерака
      2. Књига је преведена и објављена на руском језику у издању издавачке куће „Гражда“, Ужгород, 2008, у тиражу од 25 000 примерака
      3. Књига је преведена и објављена на мађарском језику у издању издавачке куће „Гражда“, Ужгород, Украјина, 2008, у тиражу од 5 000примерака
◦ Socrealistički roman u slovenskim književnostima, monografska publikacija, Ljubitelji knjige, Novi Sad, 2007. ISBN 978-86-86107-23-7, UDK 821.16-31.09
Monografiju priznala Matica srpska
◦ Култура говора и комуникације,уџбеник, ВСШОВ, Вршац,2007.
◦ Проза од Хнатјука до 1941. године, Руске слово, Нови Сад, 2008, монографију признала Матица српска
◦ Како се пише матурски, семинарски и дипломски рад, машинопис, прихватила издавачка кућа Љубитељи књиге, Нови Сад, план – септембар 2008.
◦ Култура говора 1, Сремска Митроива 2005, издање аутора, публикација за интерну употребу.
◦ Култура говора 2, Сремска Митровица, 2006. издање аутора, публикација за интерну употребу
◦ Српски језик, Сремска Митровица, 2006. издање аутора, публикација за интерну употребу.
◦ Stevan Konstantinovic, " Bylem zonierzem ", Kresy, Lublin, Polska, PL ISSN 0867-1125, NR IND: 36357X, 1994.
◦ Stevan Konstantinović, Upoznavanje dece sa pojmom smrti na građi bajki braće Grim i Hansa Kristijana Andersena, Norma, Pedagoški fakultet, Sombor, 1/2006, UDK: 82-342:616-036.88 616-036.88:159.922.7
◦ Stevan Konstantinović, Djeca i omladina kao ciljna grupa ideološke indoktrinacije socrealističke književnosti, Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, 2006, YU ISSN 0350-1094
◦ Stevan Konstantinović, Srpski i ukrajinski socrealistički roman o revoluciji i Drugom svetskom ratu u slovenskim književnostima, Kultura polisa, Novi Sad, 2006, UDK: 821.163.41-31:821.161.2-31
◦ Стеван Константиновић, Русини, Филозофеме, Нови Сад, 2008,
UDK 316.7.811.161.2. (497.113)
◦ Stevan Konstantinović, «Svadba» Mihajla Lalića u kontekstu socrealističkog romana o revoluciji i Drugom svetskom ratu nastalog u slovenskim književnostima, Međunarodni naučni skup «Savremena crnogorska književnost, Nikšić, 29-30.11. 2005. godine, Filozofski fakultet Nikšić, Zbornik radova, ISBN 86-7798-008-3, COBISS.CG-ID 10596624
◦ Stevan Konstantinović, Razvijanje pojmova bezbednosne kulture na primerima tumačenja bajki u produženom boravku dece mlađeg osnovnoškolskog uzrasta radi sprečavanja zadesnih povreda, Pregledni rad, UDK:614.8.084-053.5:37.018.54, Međunardna naučno-stručna konferencija, Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi, Pedagoški fakultet u Somboru, 12.maj 2006.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu