Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
3. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta zakazuje 3. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u UTORAK 5. aprila 2016. godine sa početkom u 11 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Saveta Fakulteta

2. Izmene i dopune finansijskog plana Fakulteta za 2016. godinu

3. Donošenje Pravilnika o postupcima finasijskog upravlјanja i kontrole

4. Donošenje Pravilnika o postupku izrade finanasijskog plana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

5. Izmene i dopune Pravilnika o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti Filozofskog fakulteta

6. Donošenje Pravilinika o radu skriptarnice Fakulteta

7. Molba Odseka za filozofiju za odobravanje predfinanasiranja organizacije skupa

8. Usvajanje izveštaja o reviziji-Biblioteka Fakulteta:

8.1. Revizija fonda monografskih publikacija Seminarske biblioteke Odseka za germanistiku
8.2. Revizija fonda serijskih i monografksih publikacija Seminarske biblioteke Odseka za rumunistiku
8.3. Revizija fonda Biblioteke Pavla Stevanovića
8.4. Revizija fonda Biblioteka Jaše Prodanovića

9. Pitanja, predlozi i sugestije.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu