Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

20. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 20. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 1.4.2016. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanistika)

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Klasične nauke (Klasični jezici)

Predlog komisije:

 1. dr Ifigenija Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Snežana Vukadinović, doc. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Žarko Petković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Beograd
 4. dr Mihailo Milinković, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika u društvenim i humanističkim profilima

Predlog komisije:

 1. dr Vladimir Kurbalija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 2. dr Miloš Racković, red. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragana Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Teorija medija i multimedijalne komunikacije, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za slavistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Radoslava Trnavac, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Anžela Prohorova, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Draginja Ramadanski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Davorka Maravić, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Anžela Prohorova, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dojčil Vojvodić vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Radoslava Trnavac, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Aleksandar Čučković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica
 3. dr Branko Balј, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Damir Smilјanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Eržebet Čanji red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Mihalј Sajbeli, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Segedinu

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Eržebet Čanji red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Zoltan Virag, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti 20. veka, Filozofski fakultet Univerziteta u Segedinu

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Marija Pastor Kiči, docent za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišlјenje matičnog fakulteta o izbor dr Danijele Korolije Crkvenjakov u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorijske, arheološke i klasične nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izbor dr Miloša Šumonje u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu