Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

9. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 9.5.2014. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru Fakulteta, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Izbornog veća Fakulteta (vidi prilog)
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (vidi prilog 1, vidi prilog 2, vivid prilog 3)

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2, vidi prilog 3)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2, vidi prilog 3)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obalst Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistik (vidi prilog 1)

Odsek za medijske studije
Jednog strucnog saradnika za uzu naucnu oblast Novinarstvo (vidi prilog 1)

Odsek za psihologiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

Odsek za romanistiku
Jednoga asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (vidi prilog 1)

Odsek za slovakistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika (vidi prilog 1)
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika (vidi prilog 1)

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofija (vidi prilog 1)
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofija (vidi prilog 1)

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. Dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
 2. Dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika
 3. Dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Predlog komisije:

 1. Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
 2. Dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija
 3. Dr Đorđe Bubalo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Predlog komisije:

 1. Dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika
 2. Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
 3. Dr Radivoj Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd
 4. Dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblalst Medijevistika

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 4. dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dobrivoje Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Medijske studije i novinarstvo, Fakultet političkih nauka Beograd
 2. dr Zoran Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet  Niš
 3. dr Svenka Savić, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu

jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Informatika

Predlog komisije:

 1. Dr Nenad Mitić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika, Matematički fakultet u Beogradu
 2. Dr Gordana Pavlović-Lažetić, red. prof. za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika, Univerzitet u Beogradu
 3. Dr Đura Paunić, red. prof. za užu naučnu oblast Matematika i opšta matematika, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Katarina Melić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, FILUM Kragujevac
 3. dr Zorica Bečanović-Nikolić, vanred. prof. za Opštu književnost, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu
 2. dr Draginja Ramadanski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 3. dr Enisa Uspenski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 3. dr Dojčil Vojvodić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (Statistika i Demografija u sociologiji)

Predlog komisije:

 1. dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 2. dr Žolt Lazar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 3. dr Mirko Savić, red. prof. za užu naučnu oblast Kvantitativni metodi u ekonomiji, Ekonomski fakultet u Subotici
 4. dr Branislav Đurđev, red. prof. za užu naučnu oblast Društvena geografija, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. Dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku
 2. Dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 3. Dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenska književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Slavko Gordić, profesor emeritus
 2. dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. Dr Laslo Molnar Čikoš, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 2. Dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 3. Dr Marija Pastor Kiči, docent za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Marina Katić i Ivane Mirović u zvanje viši nastavnik stranih jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu