Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
16. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 16. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 2. JULA 2010. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 15. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za germanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke discipline

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Arheologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Klasične nauke
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za medijske studije
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
- dva stručna saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za rusinistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom

Odsek za medijske studije
- jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost
Odsek za filozofiju

6. Raspisivanje konkursa za izbor u zvanje sa nepunim radnim vremenom

Odsek za srpsku književnost


DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu