Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
15. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 15. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 7. MAJA 2010. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 14. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Geramnistika
- dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
- jednog asistenata za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odseka za slavistiku
- dva lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
Odsek za rumunistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za srpsku književnost


DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu