Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 10.10.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Mirko Bogdanović
mr Bojana Vujin

Odsek za psihologiju
mr Ana Genc

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Aleksandar Kavgić, tema: Interaktivna nastava korpusne lingvistike na diplomskim akademskim studijama anglistike: teorijski, metodološki i praktični aspekti, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Tatjana Glušac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Beograd, dr Petar Milin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Sanja Paripović-Krčmar, tema: Pesnički oblici srpskog neosimbolizma, Komisija:dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Dragan Stanić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, dr Aleksandar Jovanović, red. prof., za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Obrad Lukić, tema: Književna kritika Mlade Bosne, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vnr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Borjanka Trajković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor.

5. Imenovanje  komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za slavistiku
Kandidat: mr Jelena Fej-Lukić, tema: Esejistika Josifa Brodskog Komisija: dr Bogdan Kosanović, prof. emeritus, mentor, dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Draginja Ramadanski, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Slavica Marković, tema: Književno delo Pavla Markovća Adamova, Komisija: dr Zorica Hadžić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Borjanka Trajković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Milivoj Nenin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Radoslav Eraković, vanr. prof, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
mr Marina Tokin

Doktorske studije psihologije
Dragana Mitrić-Aćimović, master

7. Imenovanje komisije za oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: Dragana Ćiraković, master, tema: Trgovina i zanatstvo slobodnog kraljevskog grada Novog Sada u 18 veku, Komisija: dr Nebojša Šuletić, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Kandidat: Dejana Vasin, master, tema: Pogranični srpski i ugarski gradovi na Savi i Dunavu u srednjem veku, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, predsednik Komisije, dr Đorđe Bubalo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor.

Kandidat: Aleksandar Horvat, master, tema: Etnički identitet vojvođanskih Šokaca i Bunjevaca u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941.), Komisija: dr Saša Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Pedagoški fakultet, Sombor, predsednik Komisije, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik, Muzej Vojvodine, Novi Sad, dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Kandidat: Nebojša Kartalija, master, tema: Diskurs južne Ugarske u narativnim izvorima od
XI do XVIveka, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, predsednik Komisije, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đorđe Bubalo, vanr. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika Filozofski fakultet, Beograd, dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor.

Kandidat: Jovana Kasaš, master, tema: Temišvarski Srbi i prva jugoslovenska država 1918-1921., Komisija: dr Ljubodrag Dimić, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd i dopisni član SANU, predsednik Komisije, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dejan Mikavica, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

8. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Molba mr Vere Savić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Reading Difficulties in English as a Foreign Language produži do 11. marta 2016. godine.

9. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza

Odsek za anglistiku
Maja Grbović, magistar filoloških nauka
Alma Tanović, magistar književnih nauka

Odsek za istoriju
Pavle Orbović, magistar istorijskih nauka
Siniša Jokić, magistar istorijskih nauka
Miloš Crnomarković, magistar istorijskih nauka
Tatjana Gojković, magistar istorijskih nauka
Dragan Tubuć, magistar istorijskih nauka
Nebojša Maksimović, magistar istorijskih nauka
Angela Iršai, magistar istorijskih nauka
Mladen Medić, magistar istorijskih nauka
Darjuš Sami, magistar istorijskih nauka
Atila Hornok, magistar istorijskih nauka

Odsek za psihologiju
Maja Jevđević-Milutinović, magistar psiholoških nauka

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Olga Trifković-Tucakov, magistar lingvističkih nauka
Vedrana Mijović-Pantelić, magistr lingvističkih nauka

Odsek za srpsku književnost
Jasmina Vučetić, magistar književnih nauka
Svetlana Dabović, magistar književnih nauka
Dušanka Đokić, magistar književnih nauka
Danijela Đorđević, magistar književnih nauka

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za filozofiju
Željka Ališić

11. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod nazivom Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju, autora doc. dr Biljane Radić-Bojanić i mr Jagode Topalov. Za recenzente se predlažu: prof. dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. dr Nikola Dobrić, Alpen Adria Univerzitet, Klagenfurt, doc. dr Jelena Danilović, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac. Izdavač Filozofski fakultet, štampanje monografije će se finansirati sredstvima Odseka za anglistiku.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Snežana Kondić sa Univerziteta Džejms Kuk u Australiji, 24. oktobra 2014. godine u 11 časova održi predavanje pod naslovom Antropološka lingvistika: dokumentacija jezika u nastajanju, predavanje je namenjeno studentima i zaposlenima Filozofskog fakulteta.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Sanja Ninković angažuje na doktorskim akademskim studijama jezik i književnost za predmet Kontrastivni prikaz gramatika nemačkog jezika.

Odsek za komparativnu književnost
Odsek za Komparativnu književnost predlaže Nastavno-naučnom veću da se za koordinatora za strane studente imenuje asistent Stevan Bradić.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sklapanje Sporazuma o saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata. Svrha sklapanja sporazuma je ostvarivanje saradnje prvenstveno u domenu naučno istraživačke delatnosti u oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, psihosocijalnog i psihofizičkog blagostanja studenata.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Vesni Gavrilov-Jerković da konkuriše za produženje finansiranja već odobrenog kratkoročnog projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razovoj. U pitanju je projekat pod nazivom: Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog onlajn programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za primenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za učešće na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za programe stručnog usavršavanja nastavnika i da Centar bude nosilac programa Socijalno neprihvaćeno dete-podrška detetu u procesu integracije u vršnjačku grupu. Na programu će biti angažovani nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju i pedagogiju doc. dr Vladimir Mihicć, asistent Stefan Ninković, i asistent Biljana Lungulov, kao i pedagozi i psiholozi iz prakse.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Marini Oros,istraživač saradnik na Fakultetu, da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na naučnom skupu u inostranstvu radi odlaska na Konferenciju pod nazivom 2014-IEEE-RAS (International Conference on Humanoid Robots-HUMANOIDS-2014), koja će se održati u periodu od 17. do 22. novembra 2014. godine u Madridu, Španija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Vladimiru Mihiću za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2014. godini. Naziv projekta bio bi Politički aktivizam mladih-uzroci i posledice (ne) učestvovanja u javnom životu Pokrajine. Na projektu bi bili angažovani saradnici i nastavnici Odseka za psihologiju i sociologiju, a koordinator projekta bio bi doc. dr Vladimir Mihić.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova sa međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja, koja je održana 23. i 24. maja 2014. godine u čast obeležavanja 60 godina Filozofskog fakulteta. Troškove štampanja snosiće Odsek za medijske studije.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja objavi u elektronskom izdanju.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost kolegama sa Zapadnog univerziteta Vasilie Goldiš u Aradu, za snimanje međunarodne naučne konferencije Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme, koja će se održati 4. oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Irina Vladimirovna Odincova, docent sa Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov održi predavanje i master-klas na Odseku za slavistiku. Predavanje će se održati 27. ili 28. oktobra 2014. godine u dogovoru sa doc. dr Irinom Vladimirovnom Odincovom.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Jasni Uhlarik, master, i mr Zuzani Tirovoj da u periodu od 23. do 26. oktobra 2014. godine učestvuju na svečanosti povodom obeležavanja 20. godina izučavanja slovačkog jezika na Karlovom univerzitetu u Pragu, Češka.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Jarmili Hodolič da u periodu od 8. do 10. oktobra učestvuje na međunarodnoj slavističkoj konferenciji  koja će se održati u Bekeš Čabi.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Marine Kurešević da joj se za recenzente monografije Hipotaktičke strukture u Srpskoj Aleksandrirdi: funkcionalnostilski aspekti, pored već imenovanih recenzenata prof. dr Jasmine Grković-Mejdžor i prof. dr Slobodna Pavlovića, za recenzente imenuju i dr Jelica Stojanović, Filozofski fakultet, Nikšić i dr Zorica Nikitović, Filološki fakultet, Banja Luka.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se za studente Srpske književnosti 3. decembra 2014. godine održi javni čas sa temom Mihailo Lalić, 100 godina od rođenja. Predavanje će se održati u okviru proslave šezdesetogodišnjice Filozofskog fakulteta. Čas bi održali akademik Radomir Ivanović, profesor emeritus Slavko Gordić i prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović.

12. Odsustva

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Pavlu Botiću u periodu od 24. do 25. oktobra 2014. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Veliki rat u književnosti koji će se održati na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Vladimiru Gvozdenu u periodu od 28. do 29. oktobra 2014. godine radi odlaska na skup o Jovanu Skerliću.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da  odobri plaćeno odsustvo doc. dr Snežani Vukadinović u periodu od 13. do 14. oktobra 2014. godine radi učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji Prvi svetski rat: Odraz u književnosti, jeziku i kulturi koja će se održatiu Banja Luci.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da  odobri plaćeno odsustvo prof. dr Branku Bešlinu i doc. dr Đorđu Đuriću u periodu od 2. do 4. oktobra radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Veliki rat 1914-1918: uzroci, posledice, tumačenja, koji će se održati u Vranju.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo saradniku u nastavi Norbertu Šinkoviću u periodu od 29. oktobra do 8. novembra 2014. godine radi odlaska u Sjedinjene Američke Države radi učešća u programu razmene Otvoreni svet 2014, koji finansira Kongres SAD.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da prof. dr Radovanu Grandiću odobri plaćeno odsustvo u trajanju od godinu dana radi okončanja rada na udžbeniku Teorija vaspitanja 1.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Jasmine Grković-Mejdžor Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 24. oktobra 2014. godine radi učešća na naučnom skupu Stefan Nemanja-prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura, koji će se održati u Beogradu i Nikšiću.

Molba doc. dr Marine Kurešević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 14. novembra 2014. godine radi naučnog boravka u Regenzburgu, Nemačka.

13. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Fakulteta za pravne i političke studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union u Beogradu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dragana Kokovića u školskoj 2014/15. godini za predmeta Osnovi sociologije/sociologija prava u zimskom semestru sa fondom časova 2+0 i Metodologija naučnoistraživačkog rada u letnjem semestru sa fondom časova 2+0.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Zdenke Novović u školskoj 2014/15. godini za predmet Klinička psihologija sa fondom časova 2+0 i prof. dr Snežane Smederevac za predmet Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti sa fondom časova 3+0, dr Ivana Jerkovića za predmet Psihologija razvojnog doba sa fondom časova 2+0 na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Branka Bešlina u školskoj 2014/15. godini za predmet Istorija Evrope sa fondom časova 2+2 i mr Ivane Vilić za predmet Francuski jezik 1 sa fondom časova 2+0 i Francuski jezik 2 sa fondom časova 2+0.

Molba prof. dr Zoroslava Spevaka Nastavno-naučnom veću da mu odobri angažovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta Ćirilo i Metodije u Trnavi, Slovačka Republika, u školskoj 2014/15. Godini za predmet Pedagoško savetovanje sa fondom 16 časova u dva bloka 1. oktobra i 1. decembra.

Molba Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Gudurić za izvođenje ispita iz predmeta Fonetika sa fonologijom i Osnove romanske lingvistike sa istorijom francuskog jezika, prof. dr Nenada Krstića za izvođenje ispita iz predmeta Francuski jezik 1, 2, 3, i 4 i doc. dr Tamare Valčić-Bulić za izvođenje ispita iz predmeta Francuska književnost 1,2,3 i 4 u školskoj 2014/15. godini.

14. Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Ivana Janjić angažuje u školskoj 2014/15. godini za sledeće predmete: Savremeni rumunski jezik 5 sa fondom časova 2+0, Rumunski jezik po izboru 3 sa fondom časova 0+4 pod mentorstvom prof. dr Laure Spariosu.

Odsek za komparativnu
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Nikolina Stjepanović angažuje u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini na predmetu Klasična retorika sa fondom časova 0+2 pod mentorstvom prof. dr Sofije Košničar.

15. Promena članova Komisije za priiznavanje visokoškolskih isprava

Odsek za rumunistiku
Odsek za rumunistiku predlaže da se umesto prof. dr Ofelije Meze, za člana Komisije imenuje doc. dr Virđinija Popović.

16. Razno

Odsek za anglistiku
Doc. dr Biljana Radić-Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnoj konferenciji International Conference on the Importance of Learning Proffesional Foreign Languages for Communication Betwen Cultureskoji je održan u Mariboru u periodu od 11. do 12. septembra 2014. godine.

Prof. dr Sabina Halupka Rešetar podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Tirani, Albanija u periodu od 17. do 20. srptembra 2014. godine gde je učestvovala na obuci Research-led Teaching.

Odsek za anglistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o Trećem IATIS-ovom regionalnom skupu na temu Obrazovanje i obučavanje pismenih i usmenih prevodilaca, koji je održan u na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 25. i 26. Septembra 2014. Godine.

Odsek za istoriju
Prof. dr Dejan Mikavica i doc. dr Goran Vasin podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Ćorovićevi susreti koji je održan u periodu od 18. do 22. septembra 2014. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Prof. dr Bojana Stojanović-Pantović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 44. Međunarodnom naučnom skupu slavista u Vukove dane koji je održan 12. septembra 2014. godine u Beogradu.

Prof. dr Sofija Košničar podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 44. Međunarodnom naučnom skupu slavista u Vukove dane koji je održan 12. septembra 2014. godine u Beogradu.

Odsek za psihologiju
Doc. dr Petar Čolović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću u radu letnje škole pod nazivom Using R in Personality Researchkoja je održana u Bertinor, Italija u periodu od 23. do 28. avgusta 2014. godine i o učešću na Sedamnaestoj evropskoj konferenciji o psihologiji ličnosti koja je održana na Univerzitetu u Lozani, Švajcarska u periodu od 15. do 19. jula 2014. godine.

Odsek za slavistiku
Odsek za slavistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na 3. Međunarodnom festivalu studenata koji je održan u Beogradu od 15. do 20. septembra 2014. godine.

Odsek za slovakistiku
Odsek za slovakistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Istorijski aspekti života Slovaka na Donjoj zemlji koja je održana od 21. do 22. Marta 2014  godine u Nadlaku, Rumunija.

Odsek za sociologiju
Doc. dr Valentina Sokolovska podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Applied Statistic koji je održan u periodu od 21. do 24. septembra 2014 godine na Bledu, Slovenija.

Prof. dr Božo Milošević, doc. dr Snežana Stojšin i asistent Dušan Ristić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom Internet i društvo koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu u periodu od 19. do 20. septembra 2014. godine.

Prof. dr Srđan Šljukić, doc. dr Snežana Stojšin i dr Marica Šljukić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na jubilarnim dvadesetim Vlasinskim susretima koji su održani od 4. do 6. septembra 2014. godine u Vlasotincu i na Vlasinskom jezeru.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom simpozijumu Etymological Symposium Brno 2014: Etymological research of Old Church Slavonic, from the Slavonic, Indo-European and general Linguistic perspective koji je održan u periodu od 8. do 12. septembra 2014. godine u Brnu, Češka.

Prof. dr Gordana Štasni i doc. dr Gordana Štrbac, podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 19. međunarodnoj  i opštepoljskoj onomastičkoj konferenciji pod nazivom Funkcije vlastitih imena u kulturi i komunikaciji koja je održana u periodu od 20. do 22. septembra 2014. godine u Gnjeznu, Poljska.

Prof. dr Ivana Antonić i prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću  na 7. međunarodnom naučnom simpzijumu Prokleta avlija I. Andria koji je održan u periodu od 24. do 27. septembra 2014. godine u Gracu, Austrija.

Doc. dr Milan Ajdžanović i dr Strahinja Stepanov podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću  na 7. međunarodnom naučnom simpzijumu Prokleta avlija I. Andria koji je održan u periodu od 24. do 27. septembra 2014. godine u Gracu, Austrija.

Doc. dr Milivoj Alanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 44. Međunarodnom naučnom skupu slavista u Vukove dane koji je održan 12. septembra 2014. godine u Beogradu.

Odsek za srpsku književnost
Prof. dr Mirjana Stefanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Okruglom stolu Jezik Dositeja i Vuka koji je održan 8. septembra 2014. godine i učešću na naučnom sastanku slavista u Vukove dane koji je održan u Beogradu 12. septembra 2014. godine.

Prof. dr Gorana Raičević podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 44. Međunarodnom naučnom skupu slavista u Vukove dane koji je održan 12. septembra 2014. godine u Beogradu.

Doc. dr Zorica Hadžić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 44. Međunarodnom naučnom skupu slavista u Vukove dane koji je održan 12. septembra 2014. godine u Beogradu.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu