Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 12.9.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 29.8.2014. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Aleksandar Krstić
mr Nebojša Petrović
mr Aleksandar Savić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Danijela Radović

Odsek za srpsku književnost
mr Nataša Polovina

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandiat: mr Bojana Vujin, tema:Poezija britanske popularne kulture 20. veka: poetika i hermeneutika, Komisija: prof. dr Zoran Paunović, red. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Arijana Luburić-Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Mihajlo Pantić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Gordana Todorić, tema: Poetika postmodernizma u dramama Aleksandra Popovića (književni postupci, dekonstrukcija temeljnih obrazaca, novo čitanje tradicije), Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zoran Đerić, vanr. prof. za užu naučnu oblast istorija i teorija filma i pozorišta, Akademija umetnosti, Banja Luka.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Snežana Kutrički

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Miloš Pankov

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za hungarologiju
Kandidat: mr Margit Keveš, tema: Varijacije diskursa o Istoku i poetike stranosti u delima Lasla Krasnahorkaija i Janoša Haja. A Kelet-diskurzusok változatai és az idegenség-poétikák Krasznahorkai László és Háy János műveiben, Komisija: dr Kornelija Farago, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor dr Eva Harkai-Vaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Marko Čudić, docent za užu naučnu oblast Hungarologija, Filološki fakulte, Beograd.

Kandidat: mr Valerija Balaž-Art, tema: A bácskai magyar sajtó és könyvkiadás irodalmi vetületei
(Književnost u mađarskoj štampi i izdavačkoj delatnosti u Bačkoj u periodu 1947-1952), Komisija: dr Julijana Išpanović-Čapo, docent za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, mentor, dr Eva Hoža, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Ferenc Nemet, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave mađarskog jezika, Učiteljski fakultet, Subotica, dr Marija Cindori, vanr. prof., za užu naučnu oblast Hungarologija, Filološki fakultet, Beograd.

7. Produženje roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Aleksandre Smirnov-Brkić Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod  naslovom Religijska slika rimske provincije Pannonia Secunda u 4. veku nove ere produžido 8. novembra 2015. godine.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Biljana Turanjanin, master

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Bojana Dinić, master, tema: Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje, Komisija: dr Petar Milin, vanr. prof.za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Bojan Janičić, docent, za užu  naučnu oblast Psihologija, dr Goran Knežević, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Laki Boglarka, master

Doktorske studije metodika nastave
Slobodan Balać,

Doktorske studije psihologije
Tanja Bošković, master,
Dragan Žuljević, master

11. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Katarina Janković-Popović, magistar filoloških nauka
Zorica Ivanović, magistar filoloških nauka
Uljana Jurčuk, magistar filoloških nauka

12. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza

Odsek za istoriju
Angela Iršai
Atila Hornok
Tatjana Gojković
Darjuš Sami
Dragan Tubić
Mladen Medić
Nebojša Maksimović

Odsek za romanistiku
Jelena Ristanović-Kuprešak

Odsek za srpski jezik i lingvistku
Olga Trifković-Tucakov

Odsek za srpsku književnost
Jasmina Vučetić
Danijela Đorđević
Dušanka Đokić

13. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: Jasmina Pivnički, tema: Počeci slovenske pismenosti i književnosti u nastavi, Komisija: dr Olivera Radulović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Svetlana Tomin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Zona Mrkalj, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

14. Odsustva

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Svetlane Tomin i prof. dr Branke Jakšić-Provči Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 28. septembra 2014. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji Sedmi Andrićev simpozijum koji će se održati u Gracu, Austrija.

15. Saglasnosti

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost asistentu Zoltanu Geleru da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na konferenciju The 7th International Conference on Konwledge Science, Engineering and Management KSEM 2014, koja će se održati u Rumuniji u periodu od 16. do 18. oktobra 2014. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje knjige pod naslovom Bilje u tradicionalnoj kulturi Srba, druga u nizu, koja je nastala na osnovu naučnog skupa koji je održan na Filozofskom fakultetu 4. i 5. jula 2014. godine. Urednik je prof. dr Zoja Karanović, a za recenzente se predlažu akademik Nada Milošević-Đorđević i prof. dr Valentina Pitulić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica. Sredstva za štampanje obezbeđenja su od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se knjiga The Legend and the Daimonon. Reflections on the Belief Tale objavi u okviru digitalne biblioteke Filozofskog fakulteta, na engleskom jeziku. Urednice knjige su prof. dr Zoja Karanović i dr Heda Jason, Jerusalim, Izrael. Za recenzente se predlažu: Yitzhak Avishur University of Haifa, Izrael i akademik Nada Milošević-Đorđević.

Odsek za hungrologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za plansko promovisanje studijskih programa Odseka za hungarologiju u mađarskim odeljenjima u srednjim školama u Vojvodini početkom oktobra 2014. godine. U programu će učestvovati saradnici i studenti Odseka.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Žužana Lošonc volontira u Seminarskoj biblioteci Odseka za hungarologiju od oktobra 2014. godine. Žužana Lošonc bi radila po potrebi u popodnevnim časovima u zavisnosti od svojih obaveza.

16. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2014/15. godini

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Dee Karabe Jakovljević, docenta sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, za predmet: Fiziološke osnove psihičkih pojava 1, sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru osnovnih studija psihologije. Doc. dr Dea Karaba Jakovljević biće angažovana umesto prof. dr Danke Filipović.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Visoke škole strukovnih studija u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jarmile Hodolič u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave iz predmeta Metodika razvoja govora (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru i Književnost za decu (na slovačkom jeziku) sa fondom časova 1+2 u letnjem semestru, prof. dr Ane Makišove za izvođenje nastave iz predmeta Kultura govora slovačkog jezika sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru i Metodička praksa razvoja govora na slovačkom jeziku sa fondom časova 0+2 u letnjem semestru na studijskom programu Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta i doc. dr Jelice Petrović za izvođenje nastave iz predmeta Psihologija odraslog doba i starenja sa 30 časova teorije u zimskom semestru i Mentalno zdravlje sa30 časova teorije u letnjem semestru.

Molba Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Boža Miloševića u školskoj 2014/15. godini za izvođenje ispita iz predmeta Sociologija i Sociologija sporta u zimskom semestru i za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija i Sociologija sporta sa fondom časova 3+0 u letnjem semestru.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Nataše Milivojević u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave iz predmeta Kontrastivna lingvistika (srpski-engleski) sa predviđenim nedeljnim opterećenjem 0,4 na nivou godine na Doktorskim akademskim studijama.

18. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2014/15. godini

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Karoline Bednaž lektora za poljski jezik u školskoj 2014/15. godini.

19. Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Dragane Jelić, studentkinje doktorskih studija, tokom zimskog semestra u školskoj 2014/2015. godini, za vreme odobrenog odsustva predmetnog nastavnika doc. dr Borisa Popova, na sledećim predmetima:

  • Istraživačke metode i tehnike u industrijsko-organizacijskoj psihologiji, OAS (3+2) po novom programu, odnosno DAS (2+2) po starom programu;
  • Psihologija grupe i organizacije, OAS izborni, 0+2.

Dragana Jelić biće angažovana na vežbama, pod mentorstvom prof. dr Nebojše Majstorovića.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta  doktorskih studija Aleksandra Tomaševića u školskoj 2014/15. godini za sledeće predmete: Demografija sa fondom časova 0+2 i Savremeni demografski procesi sa fondom časova 2+0, pod mentorstvom doc. dr Valentine Sokolovski.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Snežane Tucaković, studentkinje doktorskih studija u školskoj 2014/15. godini za predmete Retorika sa fondom časova 2+0 i Metodičke aplikacije sa fondom časova 0+2 pod mentorstvom prof. dr Branke Jakšić-Provči.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2014/15. godini:

  • Janoš Brener biće angažovan za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Fonetika sa fondom časova 0+2, Fonologija sa fondom časova 0+2, Prosta rečenica sa fondom časova 0+1 i Morfologija savremenog mađarskog jezika sa fondom časova 0+2 pod mentorstvom prof. dr Iren Lanc.
  • Laki Boglarka biće angažovan za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta: Žurnalistika: Mađarski jezik 3 sa fondom časova 0+2 i Mađarski jezik 4 sa fondom časova 0+2 pod mentorstvom prof. dr Iren Lanc

20. Saglasnosti-izmene i dopune studijskih programa

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu novog akreditovanog studijskog programa osnovnih akademskih studija, a koja se odnosi na dopunu izbornih predmeta iz zajedničke košarice.

21. Ekvivalencija predmeta

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za ekvivalenciju između predmeta trogodišnjih OAS psihologije (PiP iz 2008. god.) i predmeta četvorogodišnjih OAS psihologije (PiP iz 2014. god.). Utvrđivanje ove ekvivalencije je potrebno kako bi se moglo izvršiti prebacivanje studenata koji su upisali trogodišnje osnovne studije psihologije na novoakreditovani četvorogodišnji studijski program psihologije.

22. Predlog za izmenu i dopunu Statuta Filozofskog fakulteta

23. Razno

Odsek za anglistiku
Doc. dr Biljana Radić-Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučno veću o učešću na konferenciji Otvoreno obrazovanje u Srbiji i digitalne kompetencije nastavnika koja je održana u periodu od 17. do 18. jula na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Odsek za psihologiju
Prof. dr Zdenka Novović podnela je izveštaj Nastavno-naučno veću o učešću na konferenciji 35. STAR koja je održana od 2. do 4. jula 2014. godine u Klužu, Rumunija.

Asistent Bojana Dinić podnela je izveštaj Nastavno-naučno veću o učešću na konferenciji ličnosti 17th European Conference on Personality, koja je održana od 15. do 19, jula 2014. godine u Lozani, Švajcarska.

Odsek za romanistiku
Prof. dr Draganja Drobnjak i prof. dr Ljubica Vlahović podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Prevodilačkom letnjem kampsu i naučnom skupu koji se održao u Poatjeu, francuska u periodu od 21. juna do 4. jula 20114. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o ekskurzijama  koje su realizovane u okviru Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije.


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu