Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK, 19. juna 2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Predlog izmene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta

4. Imenovanje zamenika šefa Odseka za rumunistiku

Odsek za rumunistiku predlaže da se za novog zamenika šefa Odseka umesto doc. dr Virđinije Popović imenuje prof. dr Marina Puja Badesku.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacija

Odsek za pedagogoiju
mr Jelena Stanišić

6. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Marija Jelić, tema: Pedagoške implikacije razvijanja socijalne kompetentnosti dece i mladih bez roditelјskog staranja, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Milka Olјača, profesor emeritus, dr Olivera Knežević-Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Marija Aleksandrović, tema: Simboli romske usmene poezije- zastuplјenost i značenje, Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Mirjana Stefanović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Rajko Đurić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Svetlana Maksimović

8. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Snežana Klepić, tema: Savremeni modeli u nastavi srpskog jezika i književnosti, Komisija: dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast

Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Marina Janjić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Niš.

9. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Nenad Ninković, master

Doktorske studije jezik i književnost
Asimopulus Panajotis, master
Ivan Trifunjagić, master

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Borjanka Đerić, master, tema: Naratori i naracija u romanima Grejema Svifta, Komisija: dr Ivana Đurić Paunović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, predsednik Komisije, dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Zoran Paunović, red. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: mr Kristinka Selaković, tema: Umetničko delo u funkciji podsticanja razvoja likovnih sposobnosti kod učenika mlađeg školskog uzrasta, Komisija: dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Matjaž Duh, vanr. prof., za užu naučnu oblast Specijalna didaktika, Pedagoški fakultet, Maribor, dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnnost
Maja Medan, master
Jasna Uhlarik, master
Snežana Tucaković, master

Doktorske studije sociologije
Ana Bilinović, master

Doktorske studije filozofije
Mark Lošonc, master

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Jasna Kapelan, master, tema: Obrada sintagmatskih i paradigmatskih leksičkih odnosa u nastavi engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole: teorijski i praktični aspekti, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Tatjana Glušac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Univerzitet Union, Beograd, dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: Vera Janjatović, master, tema: Dominantni motivi u lirskoj poeziji Alfreda Tenisona do 1850. godine, Komisija: dr Milica Živković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Angloamerička književnost i kultura, Filozofski fakultet, Niš, predsednik Komisije, dr Bojana Vujin, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Zorica Đergović Joksimović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Kandidat: Jelena Rablјenović, master, tema: Problem odricanja u književnom delu Momčila Nastasijevića, Komisija: dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, doc. dr Dušan Živković, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Pavle Botić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Aleksandar Stojadinović, master, tema: Integrativni pristup u realizaciji sadržaja Muzičke kulture u razrednoj nastavi (Inegrativni model obrade dečjih narodnih igara sa pevanjem), Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Branko Krsmanović, red. prof., za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, mr Emilija Stanković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Solfeđo, Akademija umetnosti, Novi Sad, komentor, dr Slađana Zuković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, komentor.

Kandidat: Aleksandar Nađ Olajoš, master, tema: Mogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Svetlana Španović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Slađana Zuković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: mr Nataša Vukićević, tema: Interaktivni pristup realizaciji dečjeg muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Marija Zotović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Bilјana Jeremić, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave muzičke kulture, Pedagoški fakultet, Sombor, mr Emilija Stanković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Solfeđo, Akademija umetnosti, Novi Sad, komentor, dr Spomenka Budić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, komentor.

Kandidat: mr Ivana Martinović Barbul, tema: Problemska nastava i veština pisanja u nastavi engleskog poslovnog jezika, Komisija: dr Jasmina Đorđević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik Komisije, dr Vesna Bogdanović, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Bilјana Radić Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Kandidat: Gordana Rackov, master, tema: Efikasnost primene računara u mlađim razredima osnovne škole, Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Mirjana Ivanović, red. prof. za užu naučnu oblast Računarske i informatičke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: Borka Malčić, master, tema: Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih, Komisija: dr Olivera Knežević Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Svetlana Kostović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Marijana Kosanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Višnja Đorđić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Osnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, dr Milka Olјača, prof. emeritus, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ana Nešić, master, tema: Sociokulturni aspekti političkog aktivizma društva u tranziciji: primer AP Vojvodine, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Slobodan Antonić, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija Filozofski fakulte, Beograd, dr Žolt Lazar, vanr., prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

13. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Berina Milović

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 27. jula 2015. godine radi učešća na seminaru u međunarodnoj školi u Jad Vašemu, Jerusalim.

Molba Bojane Jakovlјević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 20. do 24. septembra radi odlaska na međunarodnom skupu SPECOM 2015 (17th International Conference on Speach and  Computer), koja će se održati u periodu od 20. do 24. septembra 2015. godine u Atini, Grčka.

Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 18. jula 2015. godine za potrebe rada na prikuplјanju građe za projekat Franc Fanon u prevodu kojim koordinira Univerzitet u Notingemu.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Mare Đukić, prof. dr Jelene Đermanov i prof. dr Marijane Kosanović Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 5. do 9. jula 2015. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji EDUlearn 15 (7th International Conference of Educationand new learning Technologies koja će se održati u Barseloni, Španija.

Molba prof. dr Jasmine Klemenović i dr Stanislave Marić Jurišin Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 27. septembra 2015. godine radi učešća na internacionalnoj konferenciji Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world, koji će se održati u Moskvi, Rusija.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. juna do 7, jula 2015. godine radi odlaska na Univerzitet u Rigi, Letonija.

Molba prof. dr Snežani Milenković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 31. avgusta do 6. septembra 2015. godine radi učešća na IX Međunarodnom svetskom kongresu psihoterapije koji će se održati u Kuching-u, Sarawak, Malezija.

Molba asistenta Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 20. do 24. avgusta 2015. godine radi odlaska na međunarodni stručni skup Eight Self Biennal International Conference koja će se održati u Kielu, Nemačka.

Odsek za romanistiku
Molba mr Vanje Manić Matić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. juna 2015. godine do 5. jula 2015. godine iz privatnih razloga.

Odsek za slavistiku
Molba prof. dr Dojčila Vojvodića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 17. novembra 2015. godine radi učešća u radu V konferencije Komisije za aspektologiju Međunarodnog slavističkog komiteta (Aspektualna semantička zona: tipologija sistema i scenariji dijahronog razvoja), koja će se održati u Japanu na Univerzitetu u Kjotu.

Odsek za sociologiiju
Molba prof. dr Srđana Šlјukića i doc. dr Marice Šlјukić Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 25. jula do 15. avgusta 2015. godine radi odlaska u Moskvu, Sankt Peterburg i Saratov, Rusija radi priprema za prijavlјivanje zajedničkog projekta sa Institutom za Filozofiju i pravo sibirskog odelјenja RAN (Novosibirsk) i Institutom za agrarne probleme RAN (Saratov).

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Bojane Jakovlјević Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na međunarodnom skupu SPECOM 2015 (17th International Conference on Speach and  Computer), koja će se održati u periodu od 20. do 24. septembra 2015. godine u Atini, Grčka.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Profesionalno delovanje u učionici – put ka refleksivnom praktičaru. Autori monografije su prof. dr Milica Andevski, prof. dr Olivera Gajić i prof. dr Spomenka Budić. Za recenzente se predlažu: prof. dr Grozdanka Gojkov, akademik, prof. dr Josip Ivanović, Učitelјski fakultet, Subotica i dr Bilјana Bodroški Spariosu, Filozofski fakultet, Beograd. Izdavač Filozofski fakultet, a suizdavač bi bila Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Pavlov“, Vršac. Troškovi štampanja publikacije padaju na teret DMT 2 republičkog projekta OI 179010 Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje ugovora o saradnji sa sledećim institucijama za obavlјanje stručne prakse studenata: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Dom zdravlјa Novi Sad, Opšta bolnica Prijepolјe, Opšta bolnica Kikinda, Dom zdravlјa Zvornik, Republika Srpska, Centar za socijalni rad Novi Bečej, Dom za smeštaj duševno obolelih lica Svgeti Vasilije Ostroški-Čudotvorac Novi Bečej, Centar za socijalni rad Apatin, Opšta bolnica Laza K. Lazarević Šabac, Centar za socijalni rad Šabac i Dom zdravlјa Šabac.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet bude član Savetodavnog odbora projekta ENSAVEE, New life style of young energy consumers, koji je prijavlјen u okviru poziva EU Horizon 2020, EE10: Consumer engagement for sustainable energy. Fakultet neće imati nikakvih finansijskih obaveza.

Molba prof. dr Vesne Gavrilov Jerković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da učestvuje na projektu i konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru bilateralne saradnje Srbije i Hrvatske. Naziv projekta je Razvoj i adaptacija psiholoških instrumenata za procenu mentalnog zdravlјa stanovništva – međunacionalna studija. Rukovodilac projekta je prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, a saradnik Dragan Žulјević.

Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da učestvuje na projektu i konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru bilateralne saradnje Srbije i Hrvatske. Naziv projekta je Vrtić kao sigurna baza: osnaživanje kapaciteta tokom adaptacije dece na vrtić. Partner na projektu je Učitelјski fakultet Univerziteta u Rijeci, Hrvatska. Rukovodilac projekta doc. dr Ivana Mihić, a saradnici prof. dr Jasmina Klemenović i dr Stanislava Marić Jurišin.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da učestvuje na projektu i konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru bilateralne saradnje Srbije i Hrvatske. Naziv projekta je Socijalni identitet u multietničkoj sredini – efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet. Rukovodilac projekta doc. dr Vladimir Mihić, a saradnici asistent Bojana Bodroža, dr Bilјana Lungulov, Marina Oros, saradnik u nastavi i Dragana Jelić, student doktorskih studija Psihologije.

Molba doc. dr Velјka Jovanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da učestvuje na projektu i konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru bilateralne saradnje Srbije i Hrvatske. Naziv projekta je Struktura i korelati psihološke i subjektivne dobrobiti u Srbiji i Hrvatskoj. Rukovodilac projekta je doc. dr Velјko Jovanović.

Molba asistenta Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod naslovom 'Self-perceived and other perceived characteristics of academically oriented students labeled as 'nerds'koji će biti prezentovan na 8. Self Biennal International Conference u Kielu, Nemačka.
Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje profesora sa Državnog univerziteta u Novosibirsku: filozof Oleg Albertovič Donskih, lekar i psiholog Marina Genadjevna Čuhrova i pedagog Irina Petrovna Slinjkova kako bi održali predavanje, radni seminar, u okviru projekta Formiranje kreativne ličnosti za izvornu zajednicu, društveno okruženje i svet od 25. do 30. septembra 2015. godine.

Molba prof. dr Julijana Tamaša Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajoinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na naučni skup Pedagogija i psihologija kao resurs razvoja savremenog društva, problemi međusobnog uticaja u inkluzivnom obrazovanju koji će se održati od 8. do 10. oktobra 2015. godine Rjazalј, Rusija.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak studenata Milana Borkovića, Anje Radić i Jelice Vuković u Moskvu, u okviru saradnje između Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov i Filozofskog fakulteta, u periodu od 1. do 31. oktobra 2015. godine.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak studenata Anđele Mišić, Ane Vadić, Anđelije Drvendžija, Katarine Polić, Martine Sabadoš i Tamare Popović na letnju praksu u Polјsku koja se realizuje u okviru međdržavne saradnje u toku jula meseca.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet bude suizdavač Zbornika rezimea sa međunarodne konferencije 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine“ (270 godina istorije, književnosti i jezika Slovaka u Vojvodini), koja će se održati 16. oktobra 2015. godiine na Fakultetu. Fakultet neće imati finansijskih obaveza, sve troškove snosiće Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje štampanja zbornika radova posvećenih prof. dr Svetozaru Petroviću. Suizdavač će biti Filološki fakultet u Beogradu. Za recenzente se predlažu: prof. dr Svetlana Tomin i prof. dr Tanja Popović, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Strahinje Stepanova Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja monografije Asertivnost, relevantnost, žanr (analiza predizbornih govora), za izdavača Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu doc. dr Milivoj Alanović, prof. dr Vera Vasić i prof. dr Vesna Polovina, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Studentske naučne radionice (TDK Házikonferencia) 30. maja 2015. godine.

Molba dr Milјane Barjamović, angažovane u okviru projekta Pravo na prvu šansu, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za sledeće: da koristi Interaktivnu pametnu tablu, kako bi bila u mogućnosti da realizuje projekat do isteka ugovora 31.5.2015. godine, da sprovede statističko istraživanje o upotrebi informacionih tehnologija u nastavi u osnovnim i srednjim školama na području grada Novog Sada i Sremskih Karlovaca u školskoj 2015/16. godini, da organizuje anketno istraživanje studenata u kojem će se posebno istražiti usvajanje znanja o savremenim didaktičkim medijima i njihovoj primeni u nastavi srpskog jezika književnosti i da organizuje izvođenje besplatne obuke za rad sa Interaktivnom pametnom tablom za sve zainteresovane na Fakultetu.

Molba prof. emeritusa Bogdana Kosanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na međunarodnu naučnu konferenciju Izučavanje stvaralaštva M. A. Šolohova koja će se održati u periodu od 15. do 18. septembra 2015. godine u Vojšenskoj (Rostovska oblast, Rusija).

Molba prof. dr Zorice Kuburić, koordinator projekta SHESPSS, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova u okviru Tempus projekta SHESPSS pod naslovom Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike. Urednici zbornika su prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Marija Zotović-Kostić, doc. dr Marko Škorić, doc. dr Vladimir Mihić i dr Aleksej Kišjuhas. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dragan Koković, prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Beograd, doc. dr Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka, Beograd. Izdavač zbornika je Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosi Tempus projekat SHESPSS.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće Fakulteta na projektu Biologically motivated, psycho-computational modeling of associative word learning and processing.Za članove projektnog tima predlažu se prof. dr Petar Milin, koordinator srpskog naučno-istraživačkog tima, prof. dr Dušica Filipović Đurđević, prof. dr Sabina Halupka Rešetar i doc. dr Aleksandar Kavgić.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće Fakulteta na projektu National Literatures Under Communism. Za članove projektnog tima predlažu se doc. dr Virđinija Popović (kontakt osoba Filozofskog fakulteta), prof. dr Vladislava Gordić Petković, prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Eva Toldi, prof. dr Marta Součkova, prof. dr Marina Puja Badesku, prof. dr Daniel Sorin Vintila, doc. dr Mirna Radin Sabadoš, doc. dr Diana Popović, doc. dr Marina Šimak Spevakova, asistent Ivana Janjić.

Odsek za slavistiku i Kancelarija za međunarodnu saradnju predlažu izmenu akademskog Erazmus+koordinatora na Odseku za slavistiku, umesto prof. dr Marije Stefanović predlaže se Irena Subotić, master.

16. Saglasnosti-nastava

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u realizaciju kursa Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja na Doktorskim studijama psihologije uklјuče prof. dr Zdenka Novović i doc. dr Bojan Janičić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u realizaciju kursa Napredne psihometrijske tehnike na Doktorskim studijama psihologije uklјuči doc. dr Bojana Dinić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u realizaciju kursa Konceptualne osnove psiholoških disciplina na Doktorskim studijama psihologije umesto prof. dr Mikloša Bira i prof. dr Zdenke Novović uklјuče doc. dr Snežana Tovilović i doc. dr Dejan Pajić.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Aleksandra Tomaševića, u nastavi za sledeće predmete: Osnovi demografije sa fondom časova 2+1, Demografija sa fondom časova 2+2 i Obrada i analiza podataka sa fondom časova 3+2 pod mentorstvom prof. dr Valentine Sokolovske.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje fakultativne vannastavne aktivnosti Jezik struke – mađarski. Nastavnik koji će voditi predmet je lektor Instituta Balaši iz Budimpešte.

17. Angažovanja nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2015/16. godini

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Koste Josifidisa, red. prof., sa Ekonomskog fakulteta u Subotici za držanje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Ekonomija sa fondom časova 2+0 na osnovnim akademskim studijama Sociologije u školskoj 2015/16. godini.

Molba prof. dr Zorice Kuburić, koordinator projekta SHESPSS, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se za potrebe akreditacije osnovnih akademskih studija Socijalnog rada u okviru Tempus projekta SHESPSS, angažuje doc. dr Mila Belјanski, za predmet Vođenje slučaja sa opterećenjem 2,5 na godišnjem nivou u školskoj 2015/16. godini.

18. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Mirjane Stefanović na Filozofskom fakultetu u Segedinu, za držanje nastave iz predmeta Istorija srpske kulture i književnosti u školskoj 2015/16. godini.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku obaveštava Nastavno-naučno veće, da zbog preopterećenosti nastavnika, nije dao saglasnost za angažovanje prof. dr Gordane Štasni, doc. dr Milana Ajdžanovića, doc. dr Isidore Bjelaković, doc. dr Strahinje Stepanova i mr Bilјane Babić u okviru MAS Profesor stručnih predmeta u školskoj 2015/16. godini.

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Olivere Knežević Florić za izvođenje nastave na master akademskim studijama iz predmeta Metodologija pedagoških istraživanja (2+0) u zimskom semestru, prof. dr Mare Đukić za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz nastavnih predmeta Pedagogija (2+0), zimski semestar, Pedagogija (2+0), letnji semestar i Didaktika (2+0), letnji semestar, prof. dr Iren Lanc na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Gluma na mađarskom jeziku za izvođenje nastave iz predmeta Dikcija sa osnovama mađarskog jezika (2+0), prof. dr Žolt Lazara za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Sociologija kulture 1, 2 (2+0), prof. dr Dragana Prola,za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz nastavnih predmeta Uvod u filozofiju (2+0), zimski semestar, Osnovi estetike (2+0), letlјi semestar, Teorija medija (2+0), letnji i zimski semestar, na master akademskim studijama za predmet Savremena estetika 1 i 2 (2+0), zimski i letnji semestar i na doktorskim akademskim studijama iz predmeta Filozofija umetnosti (2+0), prof. dr Slađane Zuković za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Školska pedagogija (2+0), letnji semestar, doc. dr Jelene Šakotić Kurbalija za izvođenje nastave na master akademskim studijama, studijski programi: Primenjeno pozorište, Gluma na srpskom jeziku i Gluma na mađarskom jeziku iz predmeta Osnove radioničarskog rada (2+1), zimski semestar i Osnove radioničarskog rada (0+3), letnji semestar, doc. dr Jasmine Jokić za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Usmena književnost (2+0), letnji semestar, doc. dr Gordane Dragin za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Dijalektologija (2+0), zimski semestar, lektora Davora Menzildžića na osnovnim i master akademskim studijama za izvođenje nastave iz predmeta Engleski jezik (nedelјni fond časova 8) i lektora Maria Liguorija za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Italijanski jezik (4+0) u školskoj 2015/16. godini.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ivana Jerkovića za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije iz predmeta Psihologija razvojnog doba (2+0), zimski semestar, prof. dr Zdenke Novović za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije iz predmeta Psihologija invaliditeta (3+0), zimski semestar, prof. dr Snežane Smederevac za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti (3+0), zimski semestar i prof. dr Maje Marković za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije iz predmeta Fonetika (2+2), zimski semestar u školskoj 2015/16. godini.

19. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2015/16. godini

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje DAAD lektora dr Ivana Vlasenka u školskoj 2015/16. godini, umesto lektorke Šantale Herdel.

20. Usvajanje studijskih programa Osnovne studije socijalnog rada i Master studije socijalnog rada  u okviru Tempus projekta SHESPSS

21. Razno

Odsek za psihologiju
Prof. dr Dušica Đurđević Filipović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa radionice LEPovanje: Susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije, koja je održana 5. juna 2015. godine na Filozofskom fakultetu.

Odsek za rusinistiku
Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji na Masarikovom univerzitetu u Brnu.


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu