Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 18.6.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usklađivanje studijskih programa o OAS i DAS sa članom 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – usvajanje predloga odseka:
Odsek za anglistiku
Odsek za istoriju
Odsek za germanistiku
Odsek za komparativnu književnost
Odsek za sociologiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost
Odsek za filozofiju
Odsek za hungarologiju

4. Izmena i dopuna studijskih programa:
Odsek za srpsku književnost
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za pedagogiju

5. Ekvivalencija predmeta Sociologija kulture za studente osnovnih akademskih studija nemačkog jezika i književnosti – program iz 2007.

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za komparativnu književnost: mr Pavle Botić
- Odsek za psihologiju: mr Jelica Petrović
- Odsek za srpsku književnost: mr Dragoslava Žutić
                                             mr Radmila Gikić-Petrović

7. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Biljana Radić-Bojanić, tema: Primena pojmovne metafore u usvajanju vokabulara engleskog jezika kao stranog, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, komentor, i dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Đorđe Đurić, tema: Evropski uticaj na novovekovnu srpsku istoriografiju od sredine 18. do sredine 19. veka, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Branko Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Miloš Ković, docent za užu naučnu oblast Opšta istorija novog vema, Filozofski fakultet u Beogradu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Marko Janićijević, tema: Diskurs zakonskih akata: uporedno-dijahronijski pristup, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Svenka Savić, profesor emeritus, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Predrag Todorović, tema: Dadaizam u srpskoj književnosti, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu i dr Bojan Jović, viši naučni saradnik u Institutu za književnost u Beogradu.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: mr Dejan Jakšić
- Odsek za psihologiju: mr Jelena Matanović
- Odsek za romanistiku: mr Vesna Cvjetičanin
                                   mr Ivan Jovanović
                                   mr Olimpio Di Mambro

9. Imenovanje novog mentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za sociologiju: Kandidat: mr Dejan Janković, tema: Sociološki aspekti razvoja lokalnih seoskih zajednica
Umesto prof. dr Milana Tripkovća za mentora se predlaže doc. dr Srđan Šljukić.

Kandidat: mr Marko Škorić, tema: Standardni model društvene nauke
Umesto prof. dr Milana Tripkovića za mentora se predlaže prof. dr Dušan Marinković.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)
- Odsek za psihologiju: Biljana Obradović
                                  Dušanka Đurović
                                  Tatjana Krstić
                                  Olja Dukić

11. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Vladimir Široki (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za istoriju: Ladislav Lazić (magistar istorijskih nauka)
                            Milena Medić (magistar istorijskih nauka)
- Odsek za psihologiju: Boris Đurović (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za slavistiku: Maja Krstić (magistar filoloških nauka)
- Odsek za slovakistiku: Zuzana Tirova (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za sociologiju: Danijela Rakočević-Medojević (magistar socioloških nauka)
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Martina Jazbinšek (magistar filoloških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Bojana Popović (magistar književnih nauka)
                              Nataša Nedimović (magistar književnih nauka)
                              Helena Despić (magistar književnih nauka)

12. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Aleksandar Jagrović
                                 Bojana Šobot
                                 Brankica Ružičić
                                 Gordana Lalić-Krstin
                                 Dragana Gak
                                 Sara Mihalj
                                 Danijela Ralević
- Odsek za istoriju: Dragoš Petrović
                                 Eva Tatić
- Odsek za pedagogiju: Maja Kuč
- Odsek za psihologiju: Dejan Janković
                                 Olivera Isaković
                                 Vesna Šilić
                                 Sanja Batić
                                 Stojanka Lakobrija-Savić
- Odsek za romanistiku: Dragana Jovanović
                                 Brana Milašinović
- Odsek za slavistiku: Slobodanka Perkučin
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Ljiljana Milićević-Matić
                                 Dragana Graovac
                                 Biljana Babić
                                 Dinko Gruhonjić
                                 Gordana Avakumović
                                 Slađana Lišanin
                                 Milena Zorić
                                 Marija Tir-Borlja
                                 Daliborka Balorda-Janković
                                 Nada Jaćimović
                                 Brankica Marković
                                 Karmela Rakić
                                 Gordana Mutić
- Odsek za srpsku književnost: Vladimir Balj
                                 Žaklina Duvnjak-Radić
                                 Mirjana Stanić
                                 Žana Pejanović
                                 Tamara Šoškić
                                 Maja Plavšić
                                 Marina Tokin
                                 Snežana Kutrički
                                 Nataša Belić
                                 Galja Sapožničenko
                                 Zlatomir Gajić
                                 Ankica Vučković
                                 Snežana Klepić
                                 Živana Srećkov
                                 Milijana Milanović-Pejaković
- Odsek za hungarologiju: Dora Kečenović-Sabo
                                 Ferenc Mak

13. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za istoriju: Kandidat: Miloš Savin, tema: Problem Banata u jugoslovensko-rumunskom razgraničenju posle Prvog svetskog rata, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Saša Marković, docent za užu naučnu oblast Istorija, Pedagoški fakultet u Somboru.
                                  Kandidat: Omer Trnovac, tema: Antifašistički otpor u Bosanskoj Krajini 1941. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Milan Koljanin, naučni saradnik, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Institut za savremenu istoriju u Beogradu.
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: Rita Špajzer, tema: Doprinos domova učenika srednjih škola realizaciji slobodnih aktivnosti u oblasti fizičkog vaspitanja, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Jovana Milutinović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Radovan Čokorilo, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
                                  Kandidat: Milena Bogdanović, tema: Uloga porodičnog i institucionalnog vaspitanja i obrazovanja u verskom vaspitanju dece koja pohađaju dečji vrtić i niže razrede osnovne škole, Komisija: dr Emil Kamenov, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetozar Dunđerski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Prvoslav Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Jelena Mikloš, tema: Faktori rezilijentnosti kod zaposlenih, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Leposava Grubić-Nešić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
- Odsek za romanistiku: Kandidat: Ivica Panić, tema: Mogućnosti i efekti interaktivnog metoda rada u nastavi francuskog jezika, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Tatjana Šotra, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
                                  Kandidat: Ljiljana Tošić, tema: Sintaksički postupak koordinacije u francuskom i srpskom jeziku. Kontrastivna analiza sintaksičko-sematičkih odnosa u dva jezika, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Dojčil Vojvodić, docent za užu naučnu oblast Rusistika i dr Veran Stanojević, docent za užu nauču oblast Francuski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Žana Stević, tema: Metapoetika Umberta Eka, Komisija: dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Mirka Zogović, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.
- Odsek za filozofiju: Kandidat: Aleksandar Krstić, tema: Pragmatički okret Karlo-Oto Apela, Komisija: dr Miloš Todorović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Damir Smiljanić, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke i dr Svetozar Sinđelić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet u Nišu.

14. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za istoriju: Darijuš Sami

15. Predlog za dodelu počasnog doktorata kanadskoj pesnikinji Elen Dorion

16. Zamena rukovodioca na republičkom projektu
- Odsek za sociologiju: Umesto prof. dr Milana Tripkovića imenuje se doc. dr Valentina Sokolovska.

17. Predlog člana Saveta Fakulteta
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Odsek za srpski jezik i lingvistiku za člana Saveta Fakulteta umesto prof. dr Pala Šandora predlaže prof. dr Vladislavu Ružić.

18. Zamena člana Stručnog veća Univerziteta za društveno-humanističke nauke
- Odsek za sociologiju: Umesto prof. dr Milana Tripkovića imenuje se prof. dr Dragan Koković

19. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba mr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za sufinansiranje odlaska u letnju školu koja će se održati u periodu od 18. jula do 1. avgusta u Gracu, Austrija.
                               Molba doc. dr Maje Marković Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na projektu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Komunikacija čovek-mašina, (rukovodilac projekta je prof. dr Vlado Delić), koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije.
                                 Molba doc. dr Maje Marković Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs, koji je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južno-slovenske jezike, a rukovodilac bi bio prof. dr Vlado Delić sa Fakuleta tehničkih nauka.
                                 Molba mr Tatjane Milićev Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs, koji je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južno-slovenske jezike, a rukovodilac bi bio prof. dr Vlado Delić sa Fakuleta tehničkih nauka.
                                 Molba mr Nataše Milićević Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs, koji je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južno-slovenske jezike, a rukovodilac bi bio prof. dr Vlado Delić sa Fakuleta tehničkih nauka.
- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri prijavu projekta pod naslovom „Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije“, pod rukovodstvom prof. dr Vladana Gavrilovića, kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.
                                Molba doc. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću za učešće na projektu koji se organizuje na Balkanološkom institutu SANU.
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs, koji je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod naslovom Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja, a rukovodilac bi bila prof. dr Snežana Smederevac.
                                  Molba dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za verifikaciju rada pod naslovom Prejudices in Serbia – is there a projudiced person.
- Odsek za pedagogiju: Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za publikovanje monografije dr Spomenke Budić i dr Milice Andevsi, pod naslovom Obrazovanje za pluralističko društvo. Fakultet neće imati nikakvih obaveza za štampanje publikacije.
- Odsek za romanistiku: Molba prof. dr Ljiljane Matić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva za nauku Republike Srbije radi štampanja monografije Le Lys dans la naeige (Krin u snegu).
                                  Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za pokretanje projekta „Jezici i kulture u vremenu i prostoru“ u okviru Osnovnih istraživanja.
- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za pokretanje projekta „Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu“, a predloženi rukovodilac projekta je prof. dr Ljubinko Pušić.
                                  Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost na temu Značaj u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima i da saglasnost radi konkurisanja u novom projektnom ciklusu kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba prof. dr Jasmine Grković-Mejdžor Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu projekta Istorija srpskog jezika na konkurs Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za period 2011-2014.
                                  Molba prof. dr Vladislave Ružić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu projekta Standardni srpski jezik: Sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja iz oblasti osnovnih istraživanja (Jezik i književnost).
                                 Molba prof. dr Ljiljane Petrovački i doc. dr Gordane Štasni da im Nastavno-naučno veće da saglasnost da se knjiga Metodički sistemi u nastavi srpskog jezika i književnosti objavi u okviru fakultetskih izdanja.
Sredstva za štampanje su obezbeđena.
                                  Molba prof. dr Ljiljane Petrovački i doc. dr Gordane Štasni Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost da se knjiga Metodički sistemi u nastavi srpskog jezika i književnosti prihvati kao udžbenik za predmet Metodički sistemi.
                                 Molba dr Milivoja Alanovića, Nastavno-naučnom veću da mu odobri konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za dodelu novčanih sredstava za štampanje doktorske disertacije odbranjene 19. maja 2010. godine.
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Gorane Raičević za učešće na konkursu kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, radi prijave naučnog projekta pod naslovom Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti.
- Odsek za filozofiju: Molba Odsek za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs projekta za novi ciklus projekata 2011-2014. godine, sa naslovom „Nastava filozofije u srpskim gimnazijama Vojvodine u međuratnom periodu“ koji je raspisalo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Rukovodilac projekta prof. dr Milenko Perović.
- Odsek za hungarologiju: Molba dr Julijane Išpanović-Čapo Nastavno-naučnom veću da da saglanost za konkurisannje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje monografskih dela pod naslovom Bibliografija mađarske književnosti u Jugoslaviji u 2003. godini.

20. Priznavanje ispita položenih u okviru razmene studenata Join EU-See programme BA.
- Odsek za anglistiku: Ana Bosnić
                                Bojana Dobran

21. Razmena studenata
- Odsek za slavistiku: Molba Odseka za slavistiku da odobri odlazak na studentsku razmenui po osnovu Ugovora o saradnji sa Filološkim fakultetom Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“ i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Za razmenu su predloženi sledeći studenti:
Olja Blažević
Ivana Krsmanović
Zorica Žutolija

22. Odsustva
- Odsek za anglistiku: Molba mr Radmile Bodrič, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvu u periodu od 4. do 14 jula 2010. godine radi učešća u SOL programu stručnog usavršavanja u Devonu (Velika Britanija).
                                 
Molba mr Viktorije Krombholc, Nastavno-naučnom već da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 25. avgusta 2010. godine radi učešća u letnjoj školi koju organizuje Univerzitet u Edinburgu, a za učešće joj je dodeljena puna stipendija od organizatora.
- Odsek za germanistiku: Molba Ane Stipančević, saradnika u nastavi, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 8. juna do 8. jula 2010. godine radi studijskog boravka na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu uz finansijsku podršku fondacije DAAD.
                                  Molba Ane Stipančević, saradnika u nastavi, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 31. avgusta 2010. godine radi studijskog boravka u Frankfurtu na Majni gde će pohađati kurs nemačkog jezka, kao i nastavu iz oblasti Metodika nastave nemačkog jezika na Univerzitetu J. V. Gete.
                                 Molba Milice Bojović, asistenta, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 8. juna do 8. jula 2010. godine radi studijskog boravka na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu uz finansijsku podršku fondacije DAAD.
- Odsek za istoriju: Molba Vladimira Mihajlovića, saradnika u nastavi, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15.6. do 20.7.2010. godine radi učešća na arheološkim iskopavanjima lokaliteta Medijana kod Niša.

- Odsek za psihologiju: Molba mr Ivane Mihić, asistenta, dr Vladimira Mihića, asistenta, Agote Major, asistenta i Bojane Dinić, asistenta, za plaćeno odsustvo u periodu od 16. 9. do 20.9. 2010. godine radi učešća na konferenciji ’9th Alps-Adria Psychology Conference 2010.’, koja će se održati u Klagenfurtu u Austriji.
                                 
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sunčici Zdravković, u periodu od 22.8. do 26.8.2010. godine radi učešća na 33. evropskoj konferenciji za vizuelnu percepciju, Lozana, Švajcarska.
                                 Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Snežani Milenković, u periodu od 30.6. do 4.7.2010. godine radi učešća na 17. evropskom kongresu psihoterapije koji se održava u Bukureštu, Rumunija.
                                 Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Ivani Mihić, asistentu i dr Vladimiru Mihiću, asistentu, u periodu od 11.10 do 17.10.2010. gdine. radi učešća na Godišnjoj konferenciji hrvatskog psihološkog društva, koja će se održati u Opatiji, Hrvatska.
- Odsek za romanistiku: Molba mr Nataše Popović, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 22. jula 2010. godine radi putovanja u Francusku u cilju nabavljanja literature za izradu doktorske idsertacije. Sve svoje obaveze na Odseku završiće do 30. juna.
                                  Molba Mari-Val Leturnu-Ćurčić, lektora, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. juna do 15. jula 2010. godine radi putovanja u Kanadu. Sve obaveze na Odseku završiće do 16. juna 2010. godine.
                                 Molbra dr Kristijana Ekera, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 31. jula 2010. godine radi učešća na kursu ruskog jezika na Univerzitetu „Puškin“ u Moskvi.
- Odsek za rusinistiku: Molba Anamarije Ramač-Furman, asistenta Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14.6. do 19.7.2010. godine radi boravka na Institutu filologije Kijevskog nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko“
- Odsek za filozofiju: Molba dr Damira Smiljanića, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1.7. do 1.8.2010. godine, radi boravka na Katoličkom univerzitetu u Ajhštet-Ingolštatu (Nemačka) i korišćenja stipendije DAAD.

23. R a z n o

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu