Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 21.5.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Nataša Bikicki
- Odsek za srpsku književnost: mr Mirjana Brković
- Odsek za hungarologiju: mr Hargita Horvat-Futo

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Marija Vukelić-Basarić, tema: Promena hijerarhije afektivne vezanosti adolescenata i relacije sa psihosocijalnom adaptacijom, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
                                      Kandidat: mr Jelica Petrović, tema: Karakteristike i uloga konflikata u adolescentnim vršnjačkim grupama, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nila Kapor-Stanulović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Državni univerzitet u Novom Pazaru.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Jagoda Topalov
- Odsek za pedagogiju: mr Jelena Petrović
- Odsek za psihologiju: mr Sandra Rudić
                                  mr Iboja Gera
- Odsek za romanistiku: mr Nataša Popović
                                   mr Ružica Seder
- Odsek za srpsku književnost: mr Dragana Vujaković
                                     mr Jelena Jovanović

6. Mišljenje o predloženoj temi doktorske disertacije iz interdisciplinarne oblasti Ekonomija- menadžment i Psihologija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Milena Nedeljković, tema: Psihološke determinante preduzetničke orijentacije u servisnom sektoru,
predlog dva člana Komisije:
dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, komentor i
dr Nebojša Majstorović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija.

7. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za srpsku književnost: Marija Bjeljac (magistar književnih nauka)
                                  Jadranka Štefković (magistar književnih nauka)
                                  Ivana Ilić (magistar književnih nauka)
                                  Gordana Došenović-Pejičić (magistar književnih nauka)

8. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Vladimir Široki
                                Isidora Votls
                                Svetlana Stanojev
- Odsek za istoriju: Relja Željski
                                Ladislav Lazić
                                Milena Medić
- Odsek za psihologiju: Boris Đurović
- Odsek za slavistiku: Dragana Popović
- Odsek za slovakistiku: Zuzana Tirova
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Martina Jazbinšek
- Odsek za srpsku književnost: Dragana Bedov
                                Zdravko Petrović
                                Biljana Žarkov
                                Nataša Nedimović
                                Slavica Jurić
                                Helena Despić

9. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Jelena Jerković, tema: Veština pisanja u nastavi engleskog jezika na tehnološkim fakultetima, Komisija: dr Radmila B. Šević, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika- engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Sara Mihalj, tema: Hrišćanska tematika i simbolika u Letopisima iz Narnije, Komisija: dr Vladislava Felbabov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, Državni univerzitet u Novom Pazaru, dr Zorica Đergović-Joksimović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Vesna Lopičić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost i kultura Filozofski fakultetu Nišu.
                                Kandidat: Mirjana Jovićević, tema: Vještina čitanja u nastavi engleskog jezika sa težištem na strategijama čitanja, Komisija: dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Tatjana Paunović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.
                                Kandidat: Danijela Ralević, tema: Ispitivanje efikasnosti dva različita pristupa učenja gramatike engleskog jezika u osnovnoj školi, Komisija: dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Radmila i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu dr Maja Marković, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika.
                                Kandidat: Brankica Ružičić, tema: Leksičko-gramatička interakcija u okviru engleskog prezent-perfekta i njegovih srpskih ekvivalenata, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika Filozofski fakultet u Nišu.
                                Kandidat: Bojana Šobot, tema: Individualni pristup u nastavi engleskog jezika, Komisija: dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika- engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Dženana Huseinović, tema: Elementi andergraund kulture i književnosti u romanima Irvina Velša i Čaka Palahnjuka, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zorica Đergović-Joksimović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Dragana Gak, tema: Američka porodica u dramama Lorejn Hansberi, Komisija: dr Vladislava Felbabov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Državni univerzitet u Novom Pazaru, mentor, dr Ivana Đurić-Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Radojka Vukčević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Gordana Lalić-Krstin, tema: Strukturni i sadržinski aspekti novih slivenica u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika.
                                Kandidat: Bojana Stojanović, tema: Društveno-kulturološki kontekst u romanima Džona Majkla Kucija, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: Dragoš Petrović, tema: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije kao državna institucija, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Dušica Bojić, naučni saradnik za užu naučnu oblast, Istorija modernog doba, Istorijski muzej Srbije u Beogradu.
                                Kandidat: Biljana Simeunović, tema: Savremena istoriografska saznanja o razvoju Srpske crkve tokom srednjeg veka, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika i dr Đorđe Bubalo, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Vasilj Jovović, tema: Balšići i Kotor, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika i dr Đorđe Bubalo, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet u Beogradu.
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: Maja Kuč: tema: Primena informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi i nova uloga nastavnika, Komisija: dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Stojanka Lakobija, tema: Relacija tipova adaptacija ličnosti i manifestnih simptoma kod kliničke populacije, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu nauču oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: Sanja Batić, tema: Modaliteti i korelati plagijarizma u srpskoj periodici, Komisija: dr Pero Šipka, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Žolt Lazar, docent za užu naučnu oblast Sociološke discipline i dr Ljiljana Vučković-Dekić, naučni savetnik (u penziji) Medicinski fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Vesna Šilić, tema: Uloga porodice otpornosti na stresu u adaptaciji hraniteljskih porodica, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Špela Golubović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                Kandidat: Olivera Isaković, tema: Značaj otpornosti na stres u kontekstu porodičnog zlostavljanja i zanemarivanja, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Špela Golubović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
- Odsek za romanistiku: Kandidat: Dragana Jovanović, tema: Komparativna i kontrastivna analiza glagola i glagolskih oblika u Mopasanovoj pripoveci Gospođica Fifi i njenim srpskim prevodima, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Veran Stanojević, docent za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet u Beogradu i dr Dragana Drobnjak, docent za užu naučnu oblast Romanistika.
                                
Kandidat: Brana Milašinović, tema: Uticaj srpskog jezika na usvajanje francuskog kod učenika uzrasta od petnaest do osamnaest godina. Fonetsko-fonološka i prozodijska interferencija i metode korekcije, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Radmila Obradović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici i dr Sofija Miloradović, vanred. prof. za užu nauču oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
- Odsek za slavistiku: Kandidat: Jelena Faj-Lukić, tema: Tema Božića u poeziji Josifa Brodskog: stilski, metafizički i psihološki aspekti, Komisija: dr Bogdan Kosanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Nikola Strajnić rad. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti i dr Enisa Uspenski, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramske umetnosti u Beogradu.
                                 Kandidat: Slobodanka Perkučin, tema: Dijahronijske discipline u visokoškolskoj nastavi rusistike u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini, Komisija: dr Marija Stefanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu i dr Dojčil Vojvodić, docent, za užu naučnu oblast Rusistika.
                                Kandidat: Melina Panaotović, tema: Leonid Andrejev kod Srba, Komisija: dr Bogdan Kosanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Enisa Uspenski, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: Ljiljana Milićević-Matić, tema: Terminologija bibliotekarstva, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Aleksandra Vraneš, red. prof. za užu naučnu oblast Bibliotekarstvo, Filološki fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Biljana Babić, tema: Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola srpskog jezika kao stranog, Komisija: dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Dušanka Zvekić-Dušanović, docent, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
                                Kandidat: Karmela Rakić, tema: Terminološka leksika stranog porijekla u stručnom srednjoškolskom udžbeniku, Komisija: dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Gordana Vuković-Nikolić, docent za užu naučnu oblast Strani jezik struke, Arhitektonski fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Nada Jaćimović, tema: Lingvokulturološki pristup proučavanju leksike u višim razredima osnovne škole, Komisija, dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Brankica Marković, tema: Spacijalne padežne konstrukcije u govoru starosedelaca Novog Sada, Komisija: dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Sofija Miloradović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
                                Kandidat: Daliborka Balorda, tema: Leksika iz ekonomske struke u srednjoškolskim udžbenicima, Komisija: dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Đerđi Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Računovodstvo, analiza i revizija, Ekonomski fakultet u Novom Sadu.
                                Kandidat: Gordana Avakumović, tema: Derivacija apstraktnih imenica u Povesti o Varalamu i Joasafu, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Nataša Dragin, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Brankica Čigoja red. prof. za užu naučnu oblast Istorija srpskog jezika, Filološki fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Slađana Lišanin, tema: Složenice u delima svetoga Save, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Nataša Dragin, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Brankica Čigoja red. prof. za užu naučnu oblast Istorija srpskog jezika, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Dragana Graovac, tema: Diskurs internetskog foruma (na primerima Foruma B92), Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Svenka Savić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Vesna Polovina red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Dinko Gruhonjić, tema: Diskurs agencijske vesti, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, dr Duška Klikovac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Rade Veljanovski, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Fakultet političkih nauka u Beogradu.
                                Kandidat: Gordana Mutić, tema: Lična imena i prezimena Smedereva u periodu od 1841. do 1856. godine, Komisija: dr Ljiljana Nedeljković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistia, mentor, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Jovanka Radić Viši naučni saradnik u Institutu za srpski jezik SANU u Beogradu.
                                Kandidat: Milena Zorić, tema: Književnojezički idiomi u deloma Pavla Julinca, Komisija: dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblat Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Božo Ćorić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jeziki lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Marija Stefanović, docent, za užu naučnu oblast Rusistika.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Nataša Belić, tema: Nezavršeni roman Krug u književnom opusu Meše Selimovića, Komisija: dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Mirjana Stanić, tema: Književno delo Ilije Ognjanovića Abukazema, Komisija: dr Radoslav Eraković, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu.
                                Kandidat: Žana Pejanović, tema: Snovi u prozi Laze Kostića, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu i dr Radoslav Eraković, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.
                                Kandidat: Ankica Vučković, tema: Romani Dragana Velikića kroz suvremenu kritičku recepciju, Komisija: dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Aleksandar Jerkov, docent, za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Živanka Srećkov, tema: Slobodan Selenić u nastavnoj interpretaciji, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Zona Mrkalj, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Vladimir Balj, tema: Književna i prepisivačka delatnost Nikona Jerusalimca, Komisija: dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Tomislav Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu i dr Nataša Dragin, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
                                Kandidat: Maja Kokić, tema: Rastko Petrović – teodiceja, kosmodiceja, antropodiceja, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Bojan Jović, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
                                Kandidat: Snežana Klepić, tema: Intertekstualno proučavanje Plautove Aulularije, Molijerovog i Sterijinog Tvrdice u nastavi, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Zona Mrkalj, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Marina Tokin, tema: Tradicionalne predstave, verovanja, oblici i likovi u romanu Opsada crkve Sv. Spasa Gorana Petrovića, Komisija: dr Zoja Karanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jasmina Jokić, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Državni univerzitet u Novom Pazaru.
                                Kandidat: Snežana Kutrički, tema: Dinastija Nemanjića u savremenoj srpskoj drami, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Boško Suvajdžić, docent za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Galja Sapožničenko, tema: Romani Miodraga Pavlovića u kontekstu apokalipse, Komisija: dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Tamara Šoškić, tema: Parodijski elementi u ranoj prozi Bore Ćosića: Priče o zanatima, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, Zašto smo se borili, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slobodan Vladušić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.
                                Kandidat: Milijana Milanović, tema: Govorna kultura i komunikacijski modeli u nastavi srpskog jezika, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Petrovački, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Zona Mrkalj, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: Zlatomir Gajić, tema: Poezija Milana Mladenovića kao književna i medijska činjenica: analiza teksta i problem recepcije, Komisija: dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu i dr Sofija Košničar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti.
                                Kandidat: Aleksandra Đurić-Bosnić, tema: Ka dekonstrukciji stereotipa: viđenje srpske književnosti u Filozofiji palanke Radomira Konstantinovića, Komisija: dr Ivana Živančević-Sekeruš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Žunić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociolgija kulture, Fakultet umetnosti u Nišu.
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: Dora Kečenovič-Sabo, tema: Verses regény a kortárs magyar irodalomban (Roman u stihovima u savremenoj mađarskoj književnosti), Komisija: dr Eva Harkai-Vaš, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Katalin Has-Feher, docent Univerziteta u Segedinu za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti i dr Erika Bence, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.

10. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistrske teze
- Odsek za germanistiku: Kandidat: Julijana Jovičić, tema: Interkulturni i rodni pristup nemačkoj i srpskoj književnosti 19. veka: doprinosi književnica Talfi i Mine Karadžić, Komisija: dr Svenka Savić, profesor emeritus, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Vlado Obad sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Osijeku.

11. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima
- Odsek za pedagogiju: Molba Filozofskog fakulteta u Nišu da Nastavno-naučno veće odobri angažovanje prof. dr Radovana Grandića, za izvođenje nastave iz pedagoške grupe predmeta u šk. 2010/11. godini.

12. Angažovanje nastavnika do 1/3 sa drugih fakulteta u šk. 2010/11. godini
- Odsek za medijske studije: Odsek za medijske studije moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje na osnovnim i master studijama u šk. 2010/11. godini prof. dr Mirka Miletića sa Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend Univerziteta u Beogradu, da drži nastavu u zimskom semestru iz predmeta Teorija komunikacije i Savremeni medijski sistemi u letnjem semestru.
                                 Odsek za medijske studije moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje na osnovnim studijama u šk. 2009/10. godini prof. dr Mirka Miletića sa Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend Univerziteta u Beogradu, radi završetka preuzetih obaveza.
- Odsek za hungarologiju: Odsek za hungarologiju moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje dr Josipa Ivanovića, docenta, Učiteljskog fakulteta iz Subotice za izvođenje nastave iz predmeta Interaktivna pedagogija (3. godina, 5. semestar 2+1) i Didaktika (3. godina 4. semestar 2+0).

13. Predlog za dodelu nagrade za životno delo

14. Izmene studijskih programa
- Odsek za komparativnu književnost
- Odsek za slavistiku
- Odsek za srpsku književnost
Dopuna - Odsek za istoriju

15. Produženje radnog odnosa nastavnicima u šk. 2010/11. godini
- Odsek za germanistiku: dr Ištvan Bogner
- Odsek za istoriju: dr Petar Rokai
- Odsek za komparativnu književnost: dr Miodrag Radović
                                                       dr Nikola Strajnić
- Odsek za psihologiju: dr Pera Šipka
                                  dr Lajoš Genc
- Odsek za sociologiju: dr Radivoje Stepanov
- Odsek za slovakistiku: dr Mihal Harpanj
- Odsek za hungarologiju: dr Karolj Jung

16. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba mr Vesne Lazović, Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za naučna usavršavanja u inostranstvu radi pohađanja letnje škole GUSS (Graz University Summer School), koja se organizuje u periodu od 18. jula do 1. avgusta 2010. godine.
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Agoti Major, asistentu za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji „Culture and Mind“ u Turku, Finska, koji će se održati u periodu od 21. do 24. juna 2010. godine.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba prof. dr Ljiljane Petrovački i doc. dr Gordane Štasni, Nastavno-naučnom već da im odobri izdavanje udžbenika Metodički sistemi u nastavi srpskog jezika i književnosti u okviru izdavačkog programa Filozofskog fakulteta.
Sredstva za štampanje udžbenika su obezbeđena.
                                Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da u okviru fakultetske edicije Zbornik u čast objavi zbornik radova posvećen prof. dr Svenki Savić.
Sredstva za štampanje su obezbeđena.

17. Odsustva
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molbra mr Danke Urošević, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u trajanju od 26. juna do 15. jula 2010. godine radi učešća na 43. međunarodnom seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu koji će se održati u Ohridu.

18. Gostovanja
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje pisaca Dragana Velikića 2. juna i Milete Prodanovića 19. maja 2010. godine.
                                Molba dr Aleksandre Izgarjan da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje Konrada Tarnera iz Američke ambasade u Beogradu u četvrtak 27.5.2010. godine u 12,00 održi predavanje za studente druge i treće godine Odseka za anglistiku.
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje Rodoljubu Šabiću, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održi predavanje iz predmeta Istraživačko novinarstvo 7.5.2010. godine.
- Odsek za slavistiku: Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri jednodnevno gostovanje prof. dr Marine Leontjevne Remnjove, sa Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“ da održi jedno predvanje za nastavnike i studente.

19. Molba za angalžovanje gostujućeg profesora u šk. 2010/11. godine
- Odsek za germanistiku: Molba za angažovanje gostujućih profesora sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu:
dr Zrinka Glovacki Bernardi, red. prof.
dr Srđan Turković, docent, za predmete Uvod u sintaksu i Sintaksa.
- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje profesora Rože dr Bertoka, docenta za naučnu oblast Filozofske nauke, Katedre za filozofiju Univerziteta u Pečuju za izvođenje nastave iz predmeta Osnovi filozofije i Hermeneutike

20. Predlog člana uredništva Zbornika za jezik i književnost
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Odsek za srpski jezik i lingvistiku na svojoj sednici održanoj 26. aprila 2010. godine doneo je odluku da za člana uredništva Zbornika za jezik i književnost predloži asistenta mr Milivoja Alanovića.

21. Predlog Odseka za istoriju o promeni člana Matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Umesto prof. dr Petra Rokaija predlaže se prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin.

22. Razno

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu