Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20.5.2016. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma Fakulteta održanog dana 4.5.2016. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Nataša Milićević
mr Svetlana Maksimović
mr Amra Hodžić Jejna
mr Gordana Lalić Krstin
mr Nela Damjanovski
mr Edita Klimenta
mr Ana Tripković
mr Jelena Jerković
mr Ivana Miškelјin

Odsek za istoriju
mr Zoltan Čemere
mr Branislav Popović
mr Gordana Petković

Odsek za pedagogiju
mr Sofija Maričić

Odsek za psihologiju
mr Bojana Popadić
mr Sanja Batić Očovaj
mr Dušan Vuković

Odsek za romanistiku
mr Jovana Marčeta
mr Ivana Vilić
mr Vesna Simović
mr Ružica Seder
mr Bilјana Ristić
mr Ružica Mirilov

Odsek za slavistiku
mr Jelena Fej Lukić

Odsek za slovakistiku
mr Zuzana Tirova

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Bilјana Savić

Odsek za srpsku književnost
mr Zdravko Petrović
mr Ivana Knežević

4. Imenovanje komisija za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za istoriju

Kandidat: mr Strahinja Radaković, tema: Antička prošlost u Srbiji u udžbenicima istorije između dva svetska rata, Komisija: dr Svetozar Boškov, docent za užu naučnu oblast Klasične neuke, mentor, dr Dragica Kolјanin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija, Pedagoški fakultet, Sombor.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Kandidat: mr Brankica Marković, tema: Vinogradarska terminologija Vojvodine, Komisija: dr Gordana Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Sofija Miloradović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Kandidat: mr Karmela Rakić, tema: Leksikološki i leksikografski status aktuelnih pozajmlјenica u srpskom jeziku, Komisija: dr Ljilјana Nedelјkov, red. prof u penziji, mentor, dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Milan Ajdžanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Aleksandar Horvat, master

Doktorske studije jezik i književnost
Mina Apić, master

Doktorske studije metodike nastave
Bojana Perić Prkosovački, master

Doktorske studije filozofije
Mina Đikanović, master
Nevena Jevtić, master
Marica Rajković, master

6. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:
Doktorske studije psihologije
Kandidat: Nina Brkić Jovanović, master, tema: Zadovolјstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije, Komisija: dr Ivana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Jelica Petrović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Špela Golubović, red. prof. za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija, Medicinski fakultet, Novoi Sad, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ana Nešić, master, tema: Sociokulturni aspekti političkog aktivizma društva u tranziciji: primer AP Vojvodine, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Slobodan Antonić, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Doktorske studije jezika i književnosti:
Kandidat: Nataša Gojković, master, tema: Društvena uslovlјenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu, Komisija: dr Arijana Luburić Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Mladen Jakovlјević, docent za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost, Filozofski fakultet, Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika mentor.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Doktorske studije jezik i književnost
Jelena Mandić, master

Doktorske studije metodika nastave
Tatjana Mihajlov, master
Lela Vuković, master

8. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezika i književnosti:
Kandidat: Renata Romoda,  master, tema: Novela u vojvođanskoj mađarskoj književnosti između dva svetska rata (Novelistika životnih dela, antologija i časopisa) A vajdasági magyar novella a két világháború között (Életművek, antológiák és folyóiratok novellairodalma), Komisija: dr Eva Toldi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti,  predsednik Komisije, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Janoš Šamu, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Učitelјski fakultet na mađarskom jeziku, Subotica, dr Erika Bence, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije sociologije:
Kandidat: Sonja Kuzmančev Stanojević, master, tema: Sociološki aspekti neoliberalizma: genealogija modusa dominacije i nasilјa, Komisija: dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dušan Mojić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, dr Dušan Ristić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Kandidat: Milica Vojvodić, master, tema: Nastavnik kao faktor razvoja likovnog stvaralaštva učenika osnovnoškolskog uzrasta, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Bojana Škorc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, komentor, dr Sanja Filipović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave likovne kulture, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o sticanju naučnog zvanja (naučni savetnik)

Dr Drago M. Nјegovan, viši naučni saradnik

10. Imenovanje komisije za izbor u istraživačko zvanje (istraživač saradnik)

Kandidat: Milan Olјača, master, Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija; predsednik Komisije, dr Dejan Pajić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Čolović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, član.

11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Mirjana Karanović,

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba prof. dr Sabine Halupke Rešetar Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 27. juna 2016. godine do 8. jula 2016. godine radi privatnih razloga, sve obaveze biće odrađene pre odlaska na odsustvo.

Molba doc. dr Olge Panić Kavgić i doc. dr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 30. juna 2016. godine radi odlaska na studijski boravak na Univerzitet u Insbruku, Austrija, u okviru programa WUS Austria. One-Month Visits/Benedek, koji finansira The Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research.

Molba prof. dr Dušanke Mitrović, doc. dr Bojane Dinić i asistenta Ilije Milovanovića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 19. do 23. jula 2016. godine radi učešća na Evropskoj konferenciji o ličnosti 2016. koja će se održati u Temišvaru, Ruminija.

Odsek za germanistiku
Molba Ditmara Unterkoflera, lektora stranca za nemački jezik, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. maja do 22. juna 2016. godine radi odlaska na Univerzitet u Cirihu, Švajcarska, radi učešća na međunarodnom projektu Evropske unije (ERC-2013-CoG) PerformEast. Obaveze prema studentima preuzeće dr Ivan Vlasenko i Paul Gruber.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Tatjane Đurin Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 18. juna do 6. jula 2016. godine radi boravka na univerzitetu u Poatjeu, Francuska u okviru programa razmene osoblјa ERAZMUS+. U toku boravka učestvovaće i na naučnom skupu Les langues au contact du français: aspects linguistique, littéraire et culturel koji će se održati 25. juna 2016. godine.

Odsek za rumunistiku
Molba doc. dr Virđinije Popović i Ivane Janjić, asistenta Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 16. do 24. maja 2016. godine zbog posete Univerzitetu "1. decembar" u Alba Juliji, Rumunija, u okviru programa razmene osoblјa ERAZMUS+.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Danke Urošević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 26. juna 2016. godine radi učešća na XLIX Međunarodnom seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu koji se održava u Ohridu.

Odsek za srpsku književnost
Molba doc. dr Nataše Polovine Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 16. juna 2016. godine radi odlaska u Hale, Nemačka na Univerzitet Martin Luter gde će boraviti kao predavač, u okviru programa razmene osoblјa ERAZMUS+.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Želјke Bogunović, predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i Ivane Stokuće, sudskog tumača. Termini će biti naknadno dogovoreni.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje tribine pod nazivom Politika sećanja i zamrznuti konflikti: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst, u okviru međunarodne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja 27. maja 2016. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje predavanja Toma Kristijensa sa Univerziteta Hovest u Belgiji, 26. maja 2016. godine.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje odlaska na 46. godišnju konferenciju Udruženja bihejvioralne i kognitivne terapije, koja će se održati u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2016. godine u Stokholmu, Švedska.

Molba prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod nazivom Organization of self-schemas in patients with paranoia, koji će bitiprezentovan 46. godišnjoj konferenciji Udruženja bihejvioralne i kognitivne terapije, koja će se održati u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2016. godine u Stokholmu, Švedska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da studentu treće godine doktorskih studija Milanu Olјači da saglasnost za učešće na Evropskoj konferenciji ličnosti 2016. koja će se održati u periodu od 19. do 23. jula 2016. godine u Temišvaru, Rumunija, pod pokrovitelјstvom Evropske asocijacije za psihologiju ličnosti.

Molba prof. dr Dušice Filipović-Đurđević Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se sledeći udžbenici mogu koristiti u nastavi na predmetima koji se odvijaju na Odseku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu:

  • Zdravković, S. (2012). Percepcija, II izdanje. Zrenjaninska biblioteka, Zrenjanin.
  • Filipović Đurđević, D., & Zdravković, S. (2013). Uvod u kognitivne neuronauke. Zrenjaninska biblioteka, Zrenjanin.
  • Kostić, A. (2006). Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje prof. dr Jasne Stojanović sa katedre za iberijske studije Filološkog fakulteta, u okviru obeležavanja smrti jednog od najvećih svetskih pisaca svih vremena, Miguela de Servantesa. Planirano je da prof. Stojanović održi predavanje pod nazivom Servantes zauvek dana 23.5.2016. godine.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje jednodnevne ekskurzije za studente koji uče rusinski jezik kao strani, u cilјu upoznavanja nacionalne zajednice Rusina u Vojvodini. Planirani termin održavanja ekskurzije je 26. maj 2016. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje godišnje predstave studenata Odseka za slavistiku 25. maja 2016. godine.

Molba prof. dr Marije Stefanović Nastavno-naučnom veću da prihvati konačni izveštaj o radu dr Tanje Pavlović na projektu Pravo na prvu šansu za 2015/16. šk. godinu.

Molba prof. dr Marije Stefanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Jezički kontekst kulta slovenskog boga Peruna (na materijalu srpskog, ruskog i drugih slovenskih jezika i kultura), nastale u okviru rada na projektu Pravo na prvu šansu, autora dr Tanja Pavlović. Za recenzente se predlažu: dr Irina Atanasijević, Filološki fakultet, Beograd, dr Enisa Uspenski, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd i mr Milina Ivanović-Barišić, Etnografski institut SANU, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Želјka Markovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na međunarodnu naučnnu konferenciju Slovenskiй яzыk, literatura i kulьtura v slavяnskom i evropeйskom kontekste, koja će se održati 28. i 29. novembra 2016. godine na Univerzitetu Lomonosov, Moskva.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje predavanja povodom desete godine od smrti pesnika Ismeta Rebronje. Predavanje bi držali prof. dr Gojko Tešić i prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, 23.5.2016. godine.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof dr Angela Rihter sa Univerziteta „Martin Luter“, Hale, Nemačka održi predavanja studentima osnovnih studija srpske književnosti i konsultativnu nastavu studentima master i doktorskih studija u okviru programa razmene osoblјa ERAZMUS+.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Studentske naučne radionice 20. maja 2016. godine.

Kancelarija za međunarodnu saradnju
Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Jelene Golubović sa Univerziteta u Hroningenu koja će održati seriju predavanja Receptivan višejezičnost-mogućnost da se sporazumemo sa lјudima čiji jezik ne govorimo, u periodu od 16. do 20. maja 2016. godine.

Molba dr Milјane Barjamović Nastavno-naučnom veću da prihvati konačni izveštaj projekta Savremeni didaktički mediji u nastavi koji je realizovan na Fakultetu u okviru mikro-projekta Pravo na prvu šansu koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

14. Usvajanje Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

15. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2016/17 godinu

16. Imenovanje članova Saveta za izdavačku delatnost

17. Imenovanje članova uredništava časopisa Filozofskog fakulteta

18. Izmene i dopune pravilnika o doktorskim studijama i sticanju naučnog stepena doktora nauka

19. Razno

Maja Medan, asistent, podnela je Izveštaj učešću na 13. Međunarodnoj slavističkoj konferenciji, koja je od 21. do 23. aprila 2016. godine održana u Sofiji.

Dr Milјana Barjamović, učesnik projekta Pravo na prvu šansu, podnela je izveštaj o sprovedenom testiranju softvera za učenje nepromenlјivih vrsta reči u srpskom jeziku.

Prof. dr Branka Jakšić Provči, upravnik Centra za usavršavanje nastavnika, obaveštava Nastavno-naučno veće o programima stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu koji su odobreni za izvođenje kod Zavoda za unapređenje obrazovanje i vasoitanje.

Prof. dr Dojčil Vojvodić, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Međukulturni dijalog kao osnova uzajamnog delovanja slovenskih naroda, koji je održan u Beogradu 4. maja 2016. godine.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu