Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 23.4.2010. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Zahtev Odseka za psihologiju

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Nataša Karanfilović
- Odsek za psihologiju: mr Ivana Mihić
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Gordana Štrbac

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Nataša Bikicki, tema: Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje, Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent, za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Ljiljana Simonović, tema: Psihološke odlike mladih nealkoholičarskih i alkoholičarskih porodica, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblst Psihologija, dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Blagoje Nešić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Radmila Gikić-Petrović, tema: Život i književno delo Milice Stojadinović Srpkinje, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Marija Kleut, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu.
                                 Kandidat: mr Dragoslava Žutić, tema: Metodički pristup noveli u nastavnim programima za osnovnu školu, Komisija: dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Petrovački, redovni profesor za naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Ljiljana Bajić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: mr Hargita Horvat-Futo, tema: Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szöegek átjárhatósága gion nándor opusában (Lokalni kontekst, narativne uloge i intertekstualne relacije u opusu Nandora Giona), Komisija: dr Eva Hoža, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom knjževnosti, mentor, dr Mihalj Sajbeli, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu i dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: mr Jelena Krulj-Drašković
- Odsek za psihologiju: mr Alija Selimović
                                 mr Bojana Bodroža
                                 mr Valentina Baić
                                 mr Dragan Kurbalija
- Odsek za romanistiku: mr Vanja Manić
- Odsek za rusinistiku: mr Vladimir Kirda
- Odsek za srpsku književnost: mr Svetlana Milašinović
                                 mr Boris Bulatović
                                 mr Suzana Jovanović

7. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Jelena Petrović, tema: Intelektualno i emocionalno vaspitanje u reformnoj pedagogiji sa početka 20. veka – aktuelnost izvornih shvatanja, Komisija: dr Jovana Milutinović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Biljana Bodroški- Spariosu, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Beogradu.

7a. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Dušanka Đurović, tema: Psihološki činioci razlika između podtipova poremećaja ishrane, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Georgijus Konstantidinis, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedijatrija Medicinski fakultet u Novom Sadu i dr Dragan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakulet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: Tatjana Krstić, tema: Majke hronično ometene dece: Prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa, Komisija: dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: Biljana Obradović, tema: Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušica Filipović-Đurđević, docent, za užu naučnu oblast Psihologija i dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Olja Dukić, tema: Ponašanje roditelja i nivo anksioznosti kod dece tokom preoperativne procedure, Komisija: dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Biljana Drašković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Eva Nemet-Konc (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za istoriju: Zoran Josić (magistar istorijskih nauka)
                            Zoran Grbić (magistar istorijskih nauka)
- Odsek za psihologiju: Dijana Kopunović (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Obrad Lukić (magistar književnih nauka)

9. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za psihologiju: Aleksandra Milutinović-Petrović
- Odsek za romanistiku: Ana Topoljski
- Odsek za slavistiku: Nataša Ajdžanović
                                Maja Krstić
- Odsek za sociologiju: Danijela Rakočević-Medojević
- Odsek srpsku književnost: Jadranka Štefković
                                 Bojana Popović
                                 Marija Bjeljac
                                 Svetlana Bučalov
                                 Marija Aleksandrović
                                 Godrana Došenović
- Odsek za hungarologiju: Izabela Takač

10. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Vladimir Široki, tema: Profesionalne titule u Velikoj Britaniji i njihovo prevođenje na srpski jezik, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Biljana Čubrović, docent, za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Gordana Štasni, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
                                 Kandidat: Svetlana Stanojev, tema: Višestruke inteligencije u tehnikama predavanja engleskog kao stranog jezika u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi, Komisija: dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika- engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu i dr Jasmina Kodžopeljić vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.
                                 Kandidat: Isidora Votls, tema: Uticaj samovrednovanja na razvoj veštine pisanja eseja na engleskom jeziku, Komisija: dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu.
                                 Kandidat: Aleksandar Jagrović, tema: Obrasci građenja književnog junaka u proznom delu Vilijama Trevora, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američa književnost, mentor, dr Ivana Đurić-Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu i dr Aleksandar Jovanović, docent, za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: Relja Željski, tema: Srbija i Rusija u revoluciji 1848-1849, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Dejan Mikavica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Aleksandar Rastović, docent za užu naučnu oblast Opšta istorija 20. veka, Filozofski fakultet u Nišu.
                                 Kandidat: Ladislava Lazić: tema: Demokratska stranka u Vojvodini 1919-1929.- Komisija: dr Slobodan Bjelic, docent, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Gordana Krivokapić-Jović, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modrnog doba, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu.
                                 Kandidat: Milena Medić: tema: Odjek sukoba Komunističke partije Jugoslavije sa Informbiroom u Vojvodini 1948-1955.- Komisija: dr Slobodan Bjelic, docent, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Gordana Krivokapić-Jović, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modrnog doba, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Boris Đurović, tema: Provera efikasnosti eksperimentalnog testa kod poligrafskog ispitivanja u prepoznavanju psihopata, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nikola Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
- Odsek za slavistiku: Kandidat: Dragana Popović, tema: Govorni žanr saveta u ruskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu, dr Marija Stefanović, docent, za užu naučnu oblast Rusistika i dr Dojčil Vojvodić, docent, za užu naučnu oblast Rusistika.
- Odsek za slovakistiku: Kandidat: Zuzana Tirova, tema: Upotreba frazeologizama kod slovačkih govornika u Pivnicama (Používanie frazeologizmov, u Slovákov Pivnici), Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, Prof. Phdr. Juraj Glovnj, CSc, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet u Nitri, Slovačka i dr Ana Marić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: Martina Jazbinšek, Frazemi s opštim značenjem «uspeh – neuspeh» Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Štasni docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, i dr Rajna Dragićević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Boegradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Helena Despić, tema: Drame Milene Marković – problem žanrovskog identiteta i odnos prema tradiciji, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Vesna Krčmar, docent za užu naučnu oblast Kulturno-istorijske nauke, Akademija umetnosti u Novom Sadu.
                                 Kandidat: Zdravko Petrović, tema: Burleska gospodina Peruna boga groma Rastka Petrovića u kontekstu rane srpske avangardne književnosti, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, profesor emeritus, i dr Radivoje Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Slavica Jurić, tema: Stara srpska književnost u delu Lazara Mirkovića, Komisija: dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Tomislav Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu i dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
                                 Kandidat: Dragana Bedov, tema: Književno delo Miloša Đorića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Borjanka Trajković, docent za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke, Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet u Somboru.
                                 Kandidat: Biljana Žarkov, tema: Tipovi slika u prozi Rastka Petrovića, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, profesor emeritus i dr Radivoje Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: Nataša Nedimović, tema: Vasa Stajić kao književni kritičar, Komisija: dr Gorana Raičević, docent, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.
                                 Kandidat: Žaklina Duvnjak, tema: Problem fikcionalnosti autobiografske proze – autobiografska proza 19. veka: Nenadović - Ignjatović – Matavulj, Komisija: dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti i dr Dušan Ivanić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: Ferenc Mak, tema: „Maradtam máig eleven tiltakozásnak” – Babits Mihály liberális konzervatizmusa („Ostao sam sve do danas živi protest” – Liberalno konzervativno ubeđenje Mihalja Babiča), Komisija: dr Eva Harkai-Vaš, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Katalin Has-Feher, docent Univerziteta u Segedinu za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti i dr Kornelija Farago, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.

11. Promena mentora za izradu magistarske teze
- Odsek za srpski jezik i lingvostiku: Za izradu magistarske teze Arona Čonke umesto prof. dr Pala Šandora za mentora imenuje se doc. dr Eva Toldi.

12. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima
- Odsek za pedagogiju: Molba Pedagoškog fakulteta u Jagodini da se prof. dr Radovan Grandić angažuje do 1/3 punog radnog vremena u šk. 2010/2011. godini na studijskom programu diplomskih akademskih studija, Diplomirani vaspitač u domu – master.
- Odsek za filozofiju: Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu da se doc. dr Željko Kaluđerović angažuje na realizaciji nastave iz predmeta Osnovi estetike na osnovnim akademskim studijama u letljem semestru šk. 2009/10. godine sa nedeljnjnim fondom časova (2+0) počev od 7.4.2009. godine.

13. Angažovanje nastavnika do 1/3 sa drugih fakultea u šk. 2010/11. godini
- Odsek za medijske studije: Odsek za medijske studije moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje na osnovnim i master studijama u šk. 2010/11. godine sledećim nastavnicima:
prof. dr Kosta Josifidis, Ekonomski fakultet, Subotica, Osnovi ekonomije, (3+0), zimski semestar OAS
mr Dejan Sredojević, Akademija umetnosti, Novi Sad, Dikcija (0+2), zimski semestar, OAS
prof. dr Miloš Marjanović, Pravni fakultet, Novi Sad, Uvod u romologiju, (2+1), zimski semestar, OAS
prof. dr Saša Kicošev, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Politička Geografija, (2+1), zimski semestar, OAS
prof. dr Jelena Kiurski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Osnovi ekologije i zaštite životne sredine, (2+1), zimski semestar, OAS
prof. dr Aleksandra Doronjski, Medicinski fakultet, Novi Sad, Mediji i medicinska etika, (1+2), letnji semestar, OAS
prof. dr Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka, Beograd, Medijski javni servisi, (2+2), letnji semestar, DAS
prof. dr Dragan Živančević, Akademija umetnosti, Novi Sad, Novi vizuelni i elektronski mediji, (2+2), letnji semestar, DAS
doc. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Beograd, Elektronsko izdavaštvo, (2+2), letnji semestar, DAS
- Odsek za slavistiku: Odsek za slavistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje dr Enise Uspenski, docenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, za izvođenje nastave iz Ruske književnosti do 1/3 radnog vremena u šk. 2010/11. godini.
Odsek za slavistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje dr Ksenije Končarević, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, za izvođenje nastave iz Metodike ruskog jezika do 1/3 radnog vremena u šk. 2010/11. godini.

14. Konkurs za dodelu nagrade za životno delo

15. Izmene studijskih programa Odseka za psihologiju
a) izmene i dopune akreditovanog plana i programa osnovnih studija
b) izmene i dopune akreditovanog plana i programa diplomskih akademskih studija
v) izmene i dopune akreditovanog plana i programa doktorskih studija

16. Izmena i dopuna Pravilnika o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Fakultet

17. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje m8eđunarodne konferencije ELALT i konkurisanje za sredstva iz fonda Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje konferencije, koja bi se održala 19. marta 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Momiru Samardžiću, docentu da konkuriše za jednomesečnu stipendiju i boravak od 17. juna do 16. jula 2010. godine na Sofijskom univerzitetu (Bugarska) u okviru Basileus Erasmus Mundus programa mobilnosti stuenata i nastavnog osoblja.
Sve obaveze prema studentima završiće pre eventualnog odlaska u Sofiju.
- Odsek za romanistiku: Molba prof. dr Snežane Gudurić, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da traži sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za putne troškove radi učešća na regionalnom seminaru Evolucija i perspektive studija francuskog jezika i studija na francuskom na području Balkana i jugoistočne Evrope, koji će se održati u Atini 7. i 8. maja 2010. godine.

- Odsek za sociologiju: Molba odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Gordani Vuksanović da konkuriše kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje izdavanja monografskih i drugih naučnih dela za monografiju „Poplave – uzroci, posledice i postupci za njihovo istraživanje“.

18. Odsustva
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba dr Dušanke Vujović, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u trajanju od 28. juna do 12. jula 2010. godine radi odlaska u Keln da na Slavističkom instutu održi nekoliko predavanja studentima koji uče srpski jezik.
- Odsek za filozofiju: Molba dr Dragana Prola, docenta Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo u periodu od 5. do 21. maja 2010. godine radi realaizacije projekta na Institutu za nauke o čoveku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) u Beču. Za vreme odsustva nastavu će držati asistentkinja Nevena Jevtić.

19. Gostovanja
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje dr Franca Marušiča, docenta s Univerziteta u Novoj Gorici (Slovenija) u periodu od 22. do 24. aprila 2010. godine, radi održavanja predavanja studentima anglistike na usmerenju lingvistika.

Molba Odseka za anglistiku da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje amaterske pozorišne trupe koju čine učenici novosadskih gimnazija (Jovan Jovanović Zmaj; Svetozar Marković i Karlovačke Gimnazije) kao i studenti Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta. Predstava bi bila izvedena 21. aprila 2010. godine u kino sali Fakulteta.
- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje prof. dr Vladimira Vuletića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu da 28. aprila 2010. godine održi predavanje studentima sociologije na temu – Globalizacija.
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje akademika Vladete Jerotića da 18. maja 2010. godine održi dva predavanja.
Tema prvog predavanja: Kako čovek postaje ateista i agnostik
Tema drugog predavanja: Psihološki faktori izbora partnera

20. R a z n o
- Odsek za slavistiku: Izveštaj doc. dr Dojčila Vojvodića o učestvovanju na međunarodnom naučnom skupu

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu