Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.3.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Predlog broja studenata za upis u prvu godinu osnovnih, master i doktorskih studija u školskoj  2011/12. godini
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za istoriju:
                               mr Svetozar Boškov
                Odsek za psihologiju:
                               mr Ljiljana Simonović
                Odsek za sociologiju:
                               mr Dejan Janković
5.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Olivera Petrović, tema: Stereotipi i predrasude o „Drugom“ u postmodernom britanskom romanu, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof.  za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Ivana Đurić-Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast  Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

Kandidat: mr Milan Živković,  tema: Promene u engleskom jeziku nastale u okrilju anglofone distopije dvadesetog veka, Komisija: dr Zorica Đergović-Joksimović, docent za užu naučnu oblast  Engleska i američka književnost, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Aleksandar B.Nedeljković, docent za užu naučnu oblast Engleska književnost i kultura, Filološko- umetnički fakultet Kragujevac.

                Odsek za psihologiju:
                                Kandidat: mr Mia Marić, tema: Činioci upotrebe psihoaktivnih supstanci u adolescenciji. Komisija: dr Marija Zotović, van. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nikola Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija
         Odsek za slovakistiku:
                         mr Zuzana Tirova
                Odsek za sociologiju:
                               mr Marina Novakov

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za rusinistiku:
Kandidat: mr Slavka Gluščević, tema: Načelo igre u rusinskoj i srpskoj književnosti za decu i njegova primena u nastavi rusinskog kao početnog i srpskog kao nematernjeg jezika, Komisija: dr Stevan Konstantinović, docent za užu naučnu oblast Rusinistika, mentor, akademik Julijan Tamaš, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, dr Branka Brčakalo docent, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo i dr Dušanka Zvekić-Dušanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

                Odsek za srpsku književnost:
                                Kandidat: mr Žana Pejanović, tema: Figura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizma, Komisija: dr Radoslav Eraković, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijim književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijim književnosti, dr Goran Maksimović, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti  Filozofski fakultet Niš.

                                Kandidat: mr Marija Aleksandrović, tema: Noseći simboli romske usmene poezije, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijim književnosti, mentor, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijim književnosti i dr Rajko Đurić vanred. prof za užu naučnu oblast Sociologija, Visoka škola strukovih studija za obrazovanje vaspitača Vršac.

8. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
mr Jadranka Kojić (produženje roka za izradu doktorske disertacije do marta 2012. godine).
9.Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)
                Odsek za psihologiju:
                               Dušanka Đurović

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
Doktorske studije Jezik i književnost:
Kandidat: Dušan Stamenkovića,tema: Glagoli ljudskog kretanja u engleskom i srpskom jeziku u svetlu kognitivne semantike, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor dr Đorđe Vidanović, red. prof za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš i dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Kandidat: Milena Kostić, tema: Sukob političkog i ličnog u Šekspirovim istorijskim dramama, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Zorica Bečanović Nikolić, doc. za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Filološki fakultet Beograd.

11. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
                Odsek za istoriju:
                                Vasilj Jovović (magistar istorijskih nauka)

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze
                Odsek za germanistiku:
                                Kandidat: Jasmina Đonlagić, tema: Njemačka lirika u bosanskohercegovačkim književnim časopisima od 1878. do 1918. Komisija: dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor, dr Julijana Beli-Genc, red. prof za užu naučnu oblast Germanistika, dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Slobodan Grubačić red. prof. u penziji za užu naučnu oblst Germanistika Filološki fakultet Beograd.

13. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2011/12. godini.
Odsek za rumunistiku:
Produženje ugovora stranom lektoru za rumunski jezik prof. dr Karmen Cerasel Darabuš.
14. Saglasnost našim nastavnicima  za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.
                Odsek za istoriju:
Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici za angažovanje dr Branka Bešlina, vanrednog profesora za izvođenje nastave iz predmeta Istorija Evrope u letnjem semestru školske 2010/11. godine.

Odsek za psihologiju:
Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za angažovanje dr Ivana Jerkovića, vanrednog profesora za izvođenje nastave do 1/3 punog radnog vremena na studijskom programu Specijalna rehabilitacija i edukacija u letnjem semestru školske 2010/11. godine.

15. Odobrenje studentima doktorskih studija psihologije za učešće u nastavi u letnjem semestru školske 2010/11. godine

16. Saglasnosti  
Molba Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje konferencije na Filozofskom fakultetu u periodu od 25. do 28. maja 2011. godine u organizaciji DAAD fondacije, Univerziteta u Konstanci i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

                Odsek za anglistiku:
                                Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dasaglasnost dr Maji Marković, dr Sabini Halupki Rešetar, mr Tatjani Milićev i mr Nataši Milićević za prijavu na projekat Institucionalne saradnje između fakulteta u Švajcarskoj, Mađarskoj i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.          

Odsek za medijske studije:
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za održavanje 2 PR takmičenja studenata Vojvodine „ PRimer 2011“.

                Odsek za psihologiju:
                                Molba Odseka za psihologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost dr Snežani Smederevac za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2011), koja će se održati u Londonu.

                                Molba Odseka za psihologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost dr Dušanki Mitrović za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2011), koja će se održati u Londonu.

                                Molba Odseka za psihologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost mr Petru Čoloviću za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2011), koja će se održati u Londonu.

                                Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za upućivanje studenata (Nataša Tomić, Marija Stanojević, Samanta Okovački, Ljiljana Ilić) na naučni skup pod nazivom: „20. Dani Ramira i Zorana Bujasa“ koji će biti održan u Zagrebu, od 7. do 9. Aprila 2011. godine.

                Odsek za slavistiku:
                                Molba Odseka za slavistiku Veću da da saglasnost dr Marije Stefanović, docentu,  za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Russkiŭ  яzыk v sovremennom mire: tradicii i innovacii v prepodavanii russkogo яzыka kak inostrannogo i v perevode“, koja će se u organizaciji Visoke škole za prevođenje (fakulteta) Moskovskog državnog fakulteta M. V. Lomonosov održati u Halkidikiju ( Grčka) od 24. do 29. aprila 2011.

Odsek za srpsku književnost:
Molba Odseka za srpsku književnost Veću da da podršku Savetovanju 54. Zmajevih dečijih igara o književnosti za decu koji će biti održan 2.i 3. juna 2011. godine u Novom Sadu.

17.  Priznavanje ispita
       Odsek za anglistiku:
Priznavanje ispita studentkinji anglistike Ani Bosnić, stipendistkinji programa JOINEUSEE  na univerzitetu u Hroningenu.

Odsek za germanistiku:
                     Priznavanje dela izvršenih predispitnih obaveza ili pojedinih delova ispita       studentkinji Aniti Elmazi u okviru Basileus projekta.

18. Saradnja Odseka za medijske studije sa misijom OEBS-a radi organizovanja studentskih debatnih klubova.

19. Saradnja Odseka za medijske studije sa Arhivom Vojvodine za izvođenje terenskih vežbi na predmetu Istraživačko novinarstvo.

20. Molba Odseka za germanistiku za održavanje dodatnih, fakultativnih časova iz predmeta Prevoda na Odseku za germanistiku.

21. Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa doktorskih studija sociologije

22. Predlog Studentskog parlamenta za izmenu radnog kalendara za  školsku 2010/11. godine.

23. Gostovanja
                Odsek za anglistiku:
Molba Odseka za anglistiku da odobri gostovanje Vesne Mostarice, dugogodišnje prevoditeljke novinskih agencija Tanjug i Beta i izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda, koja bi studentima treće godine anglistike koji pohađaju kurs Prevod s engleskog 1 predstavila relevantne aspekte prevodilačkog rada za medije.

24. Odsustva
                Odsek za pedagogiju:
Molba prof. dr Olivere Gajić za davanje saglasnosti za odsustvo od 11. do 15. aprila 2011. godine, radi boravka u Helsinkiju u okviru realizacije Tempus projekta MASTS 511170- TEMPUS-1-2010-1 RS-TEMPUS –JPCR.
               
25R a z n o

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                   ZA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                            Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                      Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu