Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 14.3.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa sastanka Kolegijuma održanog dana 19.2.2014. godine

3. Predlog kvota za upis studenata u školsku 2014/15. godinu
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Milica Tomović
mr Jelena Panić-Maraš

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Vesna Bogdanović, tema: Analiza udžbenika engleskog jezika tehničkih struka: književni, opšti i stručni tekstovi, Komisija: dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim departmanima, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za sociologiju
Kandidat: mr Marica Šljukić, tema: Uticaj strukturalnih društvenih promena na organizovanje industrijskog rada u tranziciji srpskog društva, Komisija: dr Božo Milošević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Radoš Radivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Dušan Mojić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za slovakistiku
Kandidat: mr Marina Šimak-Spevakova, tema: Intertextualita v diele Vít׳azoslava Hronca (Intertekstualnost u delu Viđazoslava Hronjeca), Komisija: dr Adam Svetlik, vanr. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Zuzana Čižikova, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Marta Součkova, red. prof za užu naučnu oblast Slovakistika, Univerzitet u Prešovu, Prešovo,Slovačka

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Gordana Lalić-Krstin

Odsek za psihologiju
mr Olivera Isaković
mr Vesna Šilić

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Dušica Lazić, tema: Vijetnamski rat u delima B. Vongara, Nađe Tešić i Stiva Tešića, Komisija: dr Zorica Đergović-Joksimović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Nataša Kampmark, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Lena Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Angloamerička književnost i kultura, Filozofski fakulet, Niš.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Žarko Dimić, tema: Đorđe Stratimirović u Revoluciji i ratu 1848-1849. , Komisija: dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor dr Dejan Mikavica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Predrag Okanović, master

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Tamara Jovanović, tema: Značaj individualnih vrednosti i personifikacije destinacije za izbor mesta i sadržaja odmora, Komisija: dr Olga Hadžić, akademik, predsednik Komisije, dr Ivana Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ivana Miljak, master
Stevan Bradić, master

Doktorske studije psihologije
Aleksandra Jovanović-Mađar, master

Doktorske studije sociologije
Aleksej Kišjuhas, master

11. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Svetlane Tornjanski-Brašnjović Nastavno naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Koledarske i božićne pesme u kontekstu zimskih kalendarskih obreda produži do 21. maja 2015. godine.

Molba mr Mirjane Vasić Nastavno naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Rod i identitet u proznom stvaralaštvu Doris Lesing produži do 8. oktobra 2015. godine.

12. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za slavistiku
Jelena Muhadinović

Odsek za srpsku književnost
Slavica Marković

13. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za psihologiju
Marija Krsmanović

Odsek za srpsku književnost
Dušanka Đokić

14. Imenovanje komisije o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Kandidat: Jovana Stojanović, tema: Jevreji u kulturnom životu Beograda 1929-1941, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Milan Koljanin, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Institut za savremenu istoriju, Beograd.

Kandidat: Nebojša Maksimović, tema: Valjevo 1934-1941. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnuo blast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet, Beograd, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dragica Koljanin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

Odsek za filozofiju
Kandidat: Željka Ališić, tema: Uporedna i problemska metoda u metodologiji istorije filozofije. Mogućnosti primene u srednjoškolskoj nastavi, Komisija: dr Dragan Prole, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Željko Kaluđerović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

15. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Akošu Geroldu, lektoru, u periodu od 31. marta do 7. aprila 2014. godine, kako bi prisustvovao 49. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja nastavnika engleskog kao stranog jezika koja će se održati u Harogetu, Velika Britanija.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Marku Škoriću i Alekseju Kišjuhasu, asistentu, u periodu od 21. marta do 1. aprila 2014. godine radi učešća u internacionalnoj školi 2013 Dianet International School, koja će se održati u Gorizii, Italija.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Savi Damjanovu u periodu od 1. do 31. maja 2014. godine radi odlaska na Univerzitet u Ljubljanu gde će obaviti istraživački i edukativni program koji mu je prihvaćen u okviru projekta BAZILEUS. U navedenom periodu časove će preuzeti prof. dr Radoslav Eraković.

16. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Silvija Martinez Fereiro pozove kao gostujući predavač u periodu od 24. do 29. marta 2014. godine kada bi održala jednonedeljni kurs pod naslovom Uvod u neurolingvistiku.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izdavanje zbornika radova učesnika Konferencije ELALT II pod naslovom Studia Anglistica: Linguistic and Literary Perspectives and Prospects. Za recenzente se predlažu: dr Mario Brdar, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska, dr Slavka Blagojević, Univerzitet u Nišu, dr Ioana Zira, Univerzitet u Bukureštu, Rumunija. Troškove štampanja snosiće Odsek za anglistiku.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za sledeće aktivnosti tokom letnjeg semestra u školskoj 2013/14. godini:
• 19. marta 2014. godine, predavanje književnog prevodioca Spomenke Krajčević, dobitnice prestižne prevodilačke nagrade Miloš Đurić, pod naslovom Prevođenje romana Bernharda Šlinka na srpski jezik;
• 17. aprila 2014. godine, predavanje Zorana Velikića, nastavnika stranih jezika na Odseku za germanistiku, pod naslovom Trideset godina prevodilačkog rada u Novom Sadu;
• 24. maja 2014. godine , književna radionica Prevođenje dečije književnosti sa nemačkog na srpski jezik, pod vođstvom Spomenke Krajčević i doc. dr Nikoline Zobenice.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude koorganizator međunarodne konferencije na temu Imperijalizam i identiteti na obodima rimskog sveta (Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World), koja je planirana za period 18. do 22. septembra 2014. godine. Organizator konferencije je Filozofski fakultet u Beogradu, a koorganizator Istraživačka stanica Petnica. Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje naučnih skupova u novembru 2014. godine pod nazivom 60 godina Odseka za istoriju. Programski odbor bi činili prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Vladan Gavrilović, prof. dr Vesna Manojlović-Nikolić, doc. dr Đura Hardi i doc. dr Svetozar Boškov.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje monografije prof. dr Zoltana Đerea pod naslovom Imenski fond bačkih kmetova 1522. godine. Za recenzente se predlažu: prof. dr Branko Bešlin, doc. dr Đura Hardi i dr Ema Miljković, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da gosti na predavanju na predmetu Novinarstvo u štampanim medijima budu:
• Petar Klaić, zamenik glavnog i odgovornog urednika rubrike Društvo, Dnevnik, Novi Sad, tema: Desk i redakcija u dnevnim novinama;
• Zdravko Huber, zamenik glavnog i odgovornog urednika lista Danas, Beograd,tema: Stil i prelom u kontekstu uređivačke politike;
• Milorad Ivanović, zamenik glavnog i odgovornog urednika NM magazina, Beograd, tema: Njuz magazini i medijsko tržište;
• Miroslav Stajić, pomoćik glavnog i odgovornog urednika Dnevnika, tema: Dnevne novine
• Robert Čoban, direktor Color Press Groupa, Novi Sad, tema: Komercijalna štampa.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da organizuje Treći međunarodni festival studentsih radijskih i tv priloga On the record koji će se održati 23. i 24. maja 2014. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da na predmetu Odnosi s javnošću gost bude Jelena Jan zaposlena u Vladi AP Vojvodine u sektoru odnosa sa javnošću.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za proširenje liste izbornih predmeta na doktorskim akademskim studijama Psihologije sa dva predmeta iz oblasti socijalne psihologije:
• Psihologija međugrupnih odnosa (3 semestar)
• Teorije socijalnog identiteta (4. semestar)

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje monografije nastale tokom rada na pokrajinskom projektu Vrednosti, stavovi, uloge-transgeneracijska perspektiva 2, rukovodilac projekta je prof. dr Ivan Jerković. Urednici monografije su prof. dr Ivan Jerković i doc. dr Ivana Mihić. Za recenzente se predlažu doc. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. dr Slađana Zuković i dr Danijela Budiša. Troškovi štampe padaju na teret sredstava pokrajinskog projekta.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija psihologije Jelena Radanović angažuje u letnjem semestru školske 2013/14. godine na osnovnim akademskim studijama na predmetima Metodologija korelacionih istraživanja i Učenje i memorija i na predmetu Eksperimentalna psihologija na master akademskim studijama pod mentorstvom prof. dr Petra Milina.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju jednodnevnog savetovanja za vaspitače i stručne saradnike u predškolskim ustanovama na temu Podrška razvoju kognitivnih i kreativnih potencijala u okviru individualizovanog rada sa decom predškolskog uzrasta, koje bi bilo akreditovano kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Savetovanje bi se održalo 7. juna 2014. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta. Realizatori aktivnosti u okviru savetovanja bili bi: dr Zora Krnjajić, Institut za psihologiju, Beograd, doc. dr Željko Rački, Filozofski fakultet, Osijek, prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Jovana Milutinović i doc. dr Jasmina Pekić. Savetovanje bi se realizovalo u okviru Centra za primenjenu psihologiju.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Jasmini Kodžopeljić, prof. dr Dušanki Mitrović i doc. dr Petru Čoloviću za učešće na konkursu Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća naučnih radnika na skupovima u inostranstvu, radi odlaska na 17. Evropsku konferenciju iz psihologije ličnosti( 17th European Conference on Personality) koja će se održati u periodu od 15. do 19. jula 2014. godine u Lozani, Švajcarska.

Odsek za filozofiju
Odsek za filozofiju predlaže Nastavno-naučnom veću da umesto dosadašnjeg člana Saveta Filozofskog fakkulteta prof. dr Damira Smiljanića predloži doc. dr Jasnu Šakotu-Mimicu.

Molba Centra za jezike u vezi sa organizovanjem nastave u izbornom bloku Strani jezici (vidi prilog).

17. Izmene u časopisu Arhe

18. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2014/15. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca, Elizabet Salmor i Endrua Hodžisa, u školskoj 2014/15. godini:

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca prof. dr Daniela Sorina Vintile sa Univerziteta Tibiskus u Temišvaru u školskoj 2014/15. godini.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca u školskoj 2014/15 godini:
1. Marko Zanjoli, lektor za italijanski jezik
2. Mario Liguori, lektor za italijanski jezik
3. Florian Fere, lektor za francuski jezik
4. Rosario Bolivar Ođando, lektor za španski jezik
5. Moises Moreno, lektor za španski jezik

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca mr Jelisavete V. Guseve, lektora za ruski jezik i mr Miloša Valigurskog, lektora za poljski jezik u školskoj 2014/15. godini.

Odsek za slovakistiku
Odsek za slovakistiku predlaže Nastavno-načnom veću da se sadašnjoj lektorki za slovački jezik Marti Součkovoj produži angažovanje u školskoj 2014/15. godini.

19. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Željka Kaluđerovića u letnjem semestru školske 2013/14. godine za izvođenje nastave iz predmeta Srednjovjekovna filozofija.

Molba Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Tovilović u školskoj 2013/14. godini radi izvođenja nastave iz predmeta Veštine komuniciranja (2+0) na studijskom programu osnovnih akademskih studija Specijalne edukacije i rehabilitacije.

20. Produženje radnog odnosa u školskoj 2014/15. godini

Odsek za psihologiju
prof. dr Mikloš Biro

Odsek za sociologiju
1. prof. dr Dragan Koković
2. prof. dr Božo Milošević

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
prof. dr Milorad Radovanović

Odsek za filozofiju
prof. dr Miloš Todorović

 

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu