Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 16.01.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
1a. Izveštaj Validacione komisije o predmetu Snežane Ladičorbić
2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Kristina Stevanović

Odsek za slavistiku
mr Anžela Prohorova

4. Imenovanje komisije za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Svetlana Tornjanski-Brašnjović, tema: Koledarske i božićne pesme u kontekstu zimskih kalendarskih obreda, Komisija: dr Zoja Karanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Snežana Samardžija, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Olivera Radulović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jasmina Jokić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Kandidat: mr Miroslav Radonjić, tema: Dramski opus Vide Ognjenović u kontekstu savremene srpske dramaturgije i književne tradicije, Komisija: dr Ljilјana Pešikan-Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Svetislav Jovanov, naučni saradnik, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Aleksandra Jovanović Mađar, master
Milana Alinčić Zorić, master

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
Doktorske studije psihologije
Želјka Nikolašević, master

7. Odsustva
Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Ljilјane Pešikan-Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo od 18. februara 2015. godine u trajanju od 3 meseca. Zamena za održavanje časova je obezbeđena.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo asistentu Zoltanu Geleru u periodu od 30.  januara 2015. godine do 1. februara 2015. godine radi odlaska u zimsku školu Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and Modeling Approachkoja će se održati u Segedinu, Mađarska u organizaciji IPA programa podržanog od strane zemalјa Evropske unije

8. Saglasnosti
Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Treće međunarodne konferencije ELALT 3 English Language and Anglophone Literatures Todayu statusu prioritetnih skupova Filozofskog fakulteta u 2015. godini.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje Treće međunarodne konferencije ELALT 3 English Language and Anglophone Literatures Today.

Molba doc. dr Bilјane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje monografije pod nazivom Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju: društveno-obrazovna istraživanja. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jasmina Đorđević, Univerzitet Union, Beograd,  doc. dr Marko Škorić i doc. dr Nataša Milivojević. Za sredstva za štampanje autor će konkurisati kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Ljilјani Mihić, urednici časopisa Primenjena psihologija, da se prijavi na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji u kategoriji M23 i M24.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova sa konferencije Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme koja je održana 4. oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu. Sredstva za finansiranje zbornika obezbediće Zapadni univerzitet „Vasile Goldiš“ u Aradu, izdavač će biti Filozofski fakultet i Univerzitet u Aradu. Za recenzente se predlažu: prof.dr Marija Stefanović, prof. dr Ćiprijana Valkana, Univerzitet Tibiskus, Temišvar i prof. dr Žila Bardija, Université d' Aix-Marseille AMU, Francuska.

Odsek za medijske studije
Molba mr Jelene Kleut Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi za učešće na projektu Populist Political Communication in Europe: Comprehending  the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics koji se organizuje u okviru COST programa Evropske unije, u periodu od 2014. do 2018. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Dejanu Pralici i doc. dr Vladimiru Baroviću za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova kotizacije, radi učešća na 11. međunarodnom naučnom skupu eLearning and Software for Education-eLSE 2015. Skup će se održati u periodu od 23. do 24. aprila 2015. godine na Narodnom univerzitetu odbrane Karlo 1 u Bukureštu, Rumunija.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Dejanu Pralici i doc. dr Vladimiru Baroviću za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova kotizacije, radi učešća na 13. međunarodnom naučnom skupu Communication and Mass media. Skup će se održati u periodu od 11. do 14. maja 2015. godine na Institutu za obrazovanje i istraživanje ATINER u Atini, Grčka.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Vodič kroz ideologije 1 autora doc. dr Marka Škorića i Alekseja Kišjuhasa, master. Za recenzente se predlažu doc. dr Vladimir Mihić, prof. dr Radoš Radivojević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i dr Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet, Sombor. Filozofski fakultet neće snositi troškove štampanja.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje međunarodnog naučnog skkupa Društvo i prostor, 25. i 26. septembra2015.godine i da ga uvrsti u u listu prioritetnih skupova. Suorganizatori skupa bili bi Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet i Institut za uporedno pravo, Beograd.

Molba prof. dr Branke Jakšić-Provči i doc. dr Bilјane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje šestog broja časopisa Metodički vidici. Za sredstva za štampanje konkurisaće se kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Molba udruženja Data Didakta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u saradnji sa Fakultetom 7. februara 2015. godine od 10 do 18 časova na Filozofskom fakultetu organizuje seminar Curricullum integratum:latinski jezik u korelaciji sa drugim predmetima srednjoškolskog kurikuluma.

Molba prof. dr Zorice Kuburić, institucionalnog koordinatora TEMPUS projekta SHESPSS (Strenghtening Higher Education for Social Policy making and Social Services Delivery), Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Zoran Milošević, informatičar, angažuje na TEMPUS projektu SHESPSS, za poslove specifikacije opreme, učešća na tenderu i ostalih poslova u vezi sa nabavkom opreme za Univerzitet uNovom Sadu u toku 2015. i 2016. godine.

9. Saglasnosti-nastava

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Aleksandra Tomaševića, master, u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini za sledeće predmete: Statistički metodi, fond časova 0+3, i Sociologija etniciteta, fond časova 0+2 pod mentorstvom prof. dr Valentine Sokolovske.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini:

  1. Ivana Mijić, master, za kurs Interpretacije književnosti za decu, fond časova 2+0, pod mentorstvom prof. dr Gorane Raičević;
  2. Mladen Đuričić, master, za kurs Srpska drama 20. veka tradicija i inovacija, fond časova 2+0, pod mentorstvom prof. dr Branke Jakšić-Provči;
  3. Tamara Jovanović, master, za kurs Recepcija narodne književnosti, fond časova 0+2, pod mentorstvom prof. dr Svetlana Tomin;
  4. Miloš Jocić, master, za kurs Kreativno pisanje proze, fond časova 2+0, pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova;
  5. Snežana Tucaković, master, za kurs Metodički sistemi sa osnovama didaktike, fond časova 0+2, pod mentorstvom prof. dr Branke Jakšić-Provči;
  6. Jelena Marićević, master, za kurs Međuratna srpska književnost, fond časova 0+2, pod mentorstvom prof. dr Gojka Tešića.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini za kurs Recepcije narodne književnosti sa fondom časova 2+0 angažuje dr Nataša Polovina pod mentorstvom prof. dr Svetlane Tomin.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu studijskog programa Mađarskog jezika i književnosti OAS za školsku 2014/15. godinu. U nedostatku predmetnog nastavnika briše se izborni predmet Psihologija dvojezičnosti.

10. Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/15. godini

Odsek za medijske studije
Tema 1: Tabloidizacija medija u Srbiji
Mentor: prof. dr Dubravka Valić-Nedelјković
Komisija: doc. dr Dejan Pralica
doc. dr Vladimir Barović
mr Dinko Gruhonjić

Tema 2: Mediji i javni interes u Srbiji
Mentor: doc. dr Dejan Pralica
Komisija: prof. dr Dubravka Valić-Nedelјković
doc. dr Vladimir Barović
mr Dinko Gruhonjić

Odsek za psihologiju
Tema: Uticaj semantičke višeznačnosti derivacionih sufiksa na kognitivnu obradu imenica srpskog jezika
Mentor: prof. dr Dušica Filipović
Komisija: prof. dr Petar Milin
prof. dr Sunčica Zdravković
doc. dr Petar Čolović

11. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Maje Marković u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godine za nastavne predmete Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu