Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 7.2.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije dekana i prodekana

2.Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 4.2.2014.

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za rusinistiku
mr Slavka Gluščević

Odsek za slavistiku
mr Marina Koprivica

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Jelena Ajdžanović

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Ana Tripković

Odsek za romanistiku
mr Jovana Marčeta

Odsek za srpsku književnost
mr Slađana Ilić

5. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Kandidat: mr Maja Plavšić, tema: Književna disperzija Borislava Mihajlovića Mihiza, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Mihajlo Pantić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

6. Usvajanje izveštaja o oceni kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Miljana Barjamović, master

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Ivana Ćirković, master, tema: Zastupljenost afektivnih strategija za učenje engleskog jezika kod studenata na nematičnom fakultetu, Komisija: dr Nadežda Silaški, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Subotica, predsednik Komisije, dr Violeta Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave književnosti, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina i dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Kandidat: Biljana Stojanović, master, tema: Primena sistema didaktičkih igara u procesu razvoja misaonih sposobnosti učenika na ranom školskom uzrastu, Komisija: dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Emina Kopas-Vukašinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ivana Milovanović, master, tema: Uticaj postkonfliktnih društvenih promena na svakodnevni život žena na Kosovu i Metohiji-mogućnosti primene metoda slučaja, Komisija: dr Marija Bogdanović, prof. emeritus, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Srđan Šljukić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, dr Milojica Šutović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, dr Božo Milošević, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Laslo Patoč, master

Doktorske studije metodika nastave
Biljana Turanjanin, master
Biljana Vukmanović, master

Doktorske studije psihologije
Nina Brkić, master

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Aleksej Kišjuhas, master, tema: Telesne, individualne i društvene dimenzije emocija: ka razvoju integrisane sociološke teorije, Komisija: dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dragoljub Đorđević, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš, dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Vladimir Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Marko Škorić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Kandidat: Dušan Ristić, master, tema: Značenja delanja: sociološka analiza diskurzivnih praksi ideologije, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dušan Stojnov, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dušan Marinković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Doktorske studije filozofije
Kandidat: Mina Đikanović, master, tema: Pojam slobode u filozofiji nemačkog idealizma, Komisija: dr Željko Kaluđerović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Radomir Videnović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Niš, dr Milenko Perović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Kandidat: Nevena Jevtić, master, tema: Problem kritike kod Hegela, Komisija: dr Dragan Prole, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Branko Balj, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Milenko Perović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Kandidat: Maja Solar, master, tema: Problem vlasništva u Rusoovoj i Marksovoj filozofiji, Komisija: dr Jasna Šakota-Mimica, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Dejan Donev, docent za užu naučnu oblast Etika, Filozofski fakultet, Skoplje, dr Milenko Perović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

10. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Molba mr Vesne Bogdanović Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Analiza udžbenika engleskog jezika tehničkih struka: književni, opšti i stručni tekstovi produži do 21. maja 2015. godine.

Molba mr Danice Igrutinović Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Figure materijalnog i telesnog u Šekspirovim tragedijama i problemskim dramama produži do 21. jula 2015. godine.

11. Promena mentora za izradu doktorske disertacije

Molba mr Vesne Bogdanović Nastavno-naučnom veću da joj se umesto prof. dr Vladislave Felbabov za novog mentora imenuje doc. dr Biljana Radić-Bojanić.

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za slavistiku
Kandidat: Jelena Muhadinović, tema: Recepcija stvaralaštva Aleksandra Aleksandroviča Bloka na srpskom jezičkom području, Komisija: dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus, mentor, dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Enisa Uspenski, vanred. prof., za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, dr Draginja Ramadanski, docent za užu naučnu oblast Rusistika.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: Slavica Marković, tema: Književno delo Jovana Hranilovića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Željko Milanović, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Borjanka Trajković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor.

13. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Danijela Đorđević
Svetlana Dabović

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Radmili Bodrič u periodu od 6. do 22. jula 2014. godine radi studijskog boravka u Devonu, Velika Britanija gde će pohađati metodički kurs za profesore engleskog jezika (SOL Teacher Training Course).

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Katalin Ozer, master, u periodu od 18. februara do 5. oktobra 2014. godine radi istraživačkog rada u vezi sa doktorskom disertacijom. Njene obaveze bi preuzeli nastavnici i saradnici Odseka za germanistiku.

15. Saglasnosti

Usvajanje Liste prioriteta naučnih skupova koji će se održati u 2014. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izdavanje Zbornika u čast profesorki Draginji Pervaz kojim bi se obeležilo 60 godina Filozofskog fakulteta i u okviru tog jubilej Odseka. Uređivački odbor bi činili prof. dr Vladislava Gordić-Petković, prof. dr Tvrtko Prćić, prof. dr Zoran Paunović, prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Maja Marković i doc. dr Ivana Đurić-Paunović. Odsek moli Nastavno-naučno veće da se štampanje Zbornika jednim delo, finansira iz fakultetskog fonda za izdavaštvo, a preostale troškove snosiće Odsek za anglistiku.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru školske 2013/14. godine:

 • Nataša Kurtuma, master, na predmetu Sociolingvistika (0+1) i Nemački jezik –Sintaksa 2 (0+2) pod mentorstvom doc. dr Sanje Ninković;
 • Mirjana Zarifović, master, na predmetu Nemački jezik Leksikologija 2 (0+2) pod mentorstvom doc. dr Gordane Ristić.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se lektor stranac Šantala Herdel angažuje i u školskoj 2014/15. godini.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Ana Marie Taler studentkinja sa Univerziteta u Regensburgu u periodu od 16. februara do 1. marta 2014. godine obavlja stručnu praksu na Odseku za germanistiku u okviru saradnje sa Univerzitetom u Regensburgu

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja časopisa Istraživanja br. 25 za 2014. godinu.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Naučne tribine istoričara u letnjem semestru 2013/14. godine i pozove sledeće predavače: prof. dr Aleksandara Rastović, Filozofski fakultet; Niš, prof. dr Vojina Dabića, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dušana Tabakovića, Balkanološki institut, SANU, dr Đorđa Stojanovića, Institut za evropske studije, dr Živojina Đurića, Institut za evropske studije, prof. dr Miroljuba Jeftića, Fakultet političkih nauka, Beograd.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da u ime odseka da uspostavi bilateralne odnose sa Odsekom za međunarodne odnose, Fakultet za ekonomske i administrativne nauke, Univerziteta u Bilgi, Instabul.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru školske 2013/14. godine:

 • Stevan Bradić, master, na kursevima Roman i drama 1850-1900 (0+2) pod mentorstvom doc. dr Vladimira Gvozdena i Svetska književnost 1 i 3 (1+1) pod mentorstvom prof. dr Gordane Pokrajac;
 • Maja Medan, master, na kursevima Pregled rimske lirike 1. veka p.n.e. (0+2) i Rimska ljubavna lirika (1+1) pod mentorstvom prof. dr Gordane Pokrajac;
 • Miloš Jocić, master, za kurs Moderna slovenačka poezija(1+1) pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović-Pantović.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Siniša Isakov, savetnik generalnog direktora RTV-a, i Siniša Bokan, red. prof., na Akademiji umetnosti u Novom Sadu održe predavanje kao gostujući predavači studentima OAS Žurnalistika na predmetu Televizijsko novinarstvo.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Centar za primenjenu psihologiju, Odseka za psihologiju, uključi kao partner u prijavi i realizaciji projekta pod naslovom Mreža podrške deci i porodicama iz marginalizovanih grupa u Novom Sadu (Network of support to children and families from marginalized groups in Novi Sad). Nosilac projekta je NVO Centar za proizvodnju znanja i veština, Novi Sad, u saradnji sa udruženjem Roditelj i UNICEF-om, a projekat se prijavljuje na konkurs koji dodeljuje Ambasada kraljevine Norveške u Beogradu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić za realizaciju sledećih treninga i seminara preko Centra za primenjenu psihologiju:

 • 21.2.2014. Follow up susret sa polaznicima treninga Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojnim smetnjama: procena roditeljskog prihvatanja dijagnoze deteta održanog 17 i 18.5.2013.godine;
 • 22-23.2.2014. Preventivni rad na kvalitetu bračnih odnosa: Principi i tehnike predbračnog savetovanja;
 • 28.2.-1.3.2014. Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojnim smetnjama: procena roditeljskog prihvatanja dijagnoze deteta;
 • 22-23.3.2014. Tehnike jačanja senzitivnosti roditelja: formiranje i rad sa grupama parova roditelja.

Navedeni trening-seminari su namenjeni stručnjacima u oblasti rada sa porodicama (psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici), a temeljeni su na rezultatima istraživanja i osmišljeni u saradnji sa kolegama praktičarima u oblasti savetodavnog rada sa porodicama. Trening-seminare će realizovati članovi Odseka za psihologiju u saradnji sa kolegama iz prakse. Molimo Nastavno-naučno veće da da saglasnost doc. dr Ivani Mihić za realizaciju navedenih seminara preko CPP-a.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Vladimiru Mihiću da se prijavi na konkurs RRPP (Regional Research Promotion Programme), Univerzitet u Frajburgu, Švajcarska za projekat pod nazivom The capacities for child care in families with domestic violence experience.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost uredništvu časopisa Primenjena psihologija da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dva studenta iz Ekvadora, Erika Marengo Silva i Fernando Loaizea, u saradnji sa našim nastavnicima učestvuju u tematskim radionicama iz oblasti španskog jezika i kulture.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Galina Lukić, master, angažuje za održavanje redovnih konsultacija za predmete Fonetika ruskog jezika 2 pod mentorstvom prof. dr Dušanke Mirić i Morfologija ruskog jezika 2 pod mentorstvom prof. dr Marije Stefanović.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje zbornika Regioni i regonalizacija: sociološki aspekti 3. Ovaj zbornik je rezultat rada istraživača na projektu Regioni i regionalizacija: komparativna analiza, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Za recenzente se predlažu: prof. dr Srđan Šljukić, doc. dr Isidora Jarić, Filozofski fakultet, Beograd i doc. dr Dragan Todorović, Filozofski fakultet, Niš.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Valentini Sokolovski da učestvuje na projektu Crnogorski turizam i regionalne migracije, koji Fakultet za turizam iz Budve planira da podnese za finansiranje u okviru Programa promovisanja regionalnog istraživanja u zemljama zapadnog Balkana (RRPP).

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije u organizaciji Centra za srpski jezik kao strani u periodu od 12. jula do 3. avgusta 2014. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dizajniranje i štampanje plakata i promotivnog materijala za potrebe Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije 2014. godine. Troškove štampanja snosiće Centar za srpski jezik kao strani.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da Centru za srpski jezik kao strani odobri učešće na Konkursu za sufinansiranje programa i projekata Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice kako bi se obezbedila sredstva za finansiranje smeštaja i ishrane određenog broja polaznika Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije 2014. godine.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u Centru za srpski jezik kao strani, u letnjem semestru školske 2013/14. godine, angažuju spoljni saradnici radi povećanog broja kurseva i časova u Centru.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

 • Srđana Orsića, master, za kurs Srpska i južnoslovenske književnosti, fond 4 časa, pod mentorstvom prof. dr Milivoja Nenina;
 • Miloša Jocića, master, za kurs Kreativno pisanje proze, fond 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova;
 • Snežane Tucaković, master, za kurs Metodički sistemi sa osnovama didaktike, fond (1+4), pod mentorstvom prof. dr Branke Jakšić-Provči.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se student doktorskih studija Goran Rujević angažuje u letnjem semestru školske 2013/14. godine, za izvođenje vežbi iz sledećih predmeta Filozofija prirode 2 (dva časa vežbi nedeljno), Logika 2 (dva časa) i Matematička logika (2 časa nedeljno) pod mentorstvom prof. dr Mirka Aćimovića.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológiai Közlemények-Hungarološka saopoštenja i Tanumányok/Studije za 2014. godinu.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Julijani Išpanović-Čapo za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja monografije Bibliografija mađarske književnosti u Jugoslaviji u 2005. godini.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da učestvuje na sledećim konkursima (kada budu raspisani):

 • kod Fondacije Laslo Sekereš, Subotica;
 • kod Fondacije Bethlen Gábor Alap, Budimpešta;
 • kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavačkog programa odseka, za realizovanje naučnog projekta u vezi sa Srpsko-mađarskim, mađarsko-srpskim rečnikom i za poboljšanje infrastrukturalnih uslova Odseka;
 • kod Vojvodinašuma i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za realizaciju književnih i kulturnih programa pod nazivom Kontaktzona (gostovanje pisaca, umetnika, prezentacija naučnih izdanja Katedre, ciljna grupa ovih programa su svi zainteresovani studenti, profesori i građani) i za razne studentske programe (takmičenje u besedništvu, rad kreativne radionice i konkurs za pisanje eseja).

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za zajedničko organizovanje naučne konferencije o Mihalju Babiču (Babits Mihály) u Baji, Mađarska. Domaćin konferencije je Fakultet Etveš Jožef , Institut za pedagogiju, Baja, Mađarska.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sledeće aktivnosti Odseka u letnjem semestru školske 2013/2014. godine:

 • Raspisivanje konkursa za pisanje eseja-17. januara 2014. god;
 • Kontaktzona 20. i 27. februra 2014. godine (prikaz knjige profesorice Ilone Rajšli i prezentacija izdanja Katedre),
 • Kreativna radionica proslava nacionalnog praznika mađarskog naroda (1848/49) 14. marta 2014. godine;
 • Kontaktzona u martu i aprilu (gosti prof. dr Geci Janoš i Remenji Jožef Tamaš, odnosno pesnik Oto Fenjveši iz Mađarske;
 • Dramska radionica: Program Dana pesništva i saopštenje rezultata konkursa za pisanje eseja 14. april 2014. godine (gost prof. dr Šandor Bordaš u okviru programa razmene Campus Hungary.

16. Inicijativa Grada Novog Sada da se na fasadu zgrade Filozofskog fakulteta u znak sećanja na Dimitrija Davidovića, novinara, diplomate i ministra, postavi spomen ploča

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Nenad Krstić i doc. dr Tamara Valčić-Bulić angažuju za izvođenje ispita zaključno sa 30. septembrom 2014. godine.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se mr Maja Krstić angažuje u letnjem semestru u školskoj 2013/14. godini za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik-ruski jezik (2+2).

18. Usvajanje Pravilnika o radu Centra za informacione sisteme i primenu standarda kvaliteta u društveno humanističkim naukama

19. Usvajanje Pravilnika o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta Filozofskog fakulteta

20. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o završnim ispitima na osnovnim i master studijama

21. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o načinu polaganja ispita na osnovnim i master studijama koje realizuje Fakultet

22. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o sprovođenju izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta

23. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta

24. Komisija za licence

Odsek za istoriju predlaže dr Snežanu Vukadinović u komisiju za polaganje licenci za rad nastavnika, saradnika i stručnih saradnika.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu