Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
11. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 11. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 18.12.2009. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: mr Nenad Perošević
- Odsek za pedagogiju: mr Milja Vujačić
- Odsek za srpsku književnost: mr Milena Stojanović
- Odsek za hungarologiju: mr Petrik Emeše

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Zvezdana Stošljević, tema: Karakteristike ličnosti i menadžment u obrazovanju, Komisija: dr Milka Oljača, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Šefika Alibabić, red. prof. za užu naučnu oblast Andragogija, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Marijana Kosanović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Sanja Golijanin-Elez, tema: Lirski ciklusi i pesničke zbirke u savremenoj nastavi književnosti (Nastavni rad na lirskim ciklusima i zbirkama Miodraga Pavlovića, Vaska Pope, Branka Miljkovića i Stevana Raičkovića), Komisija: dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                                Kandidat: mr Ivana Ignjatov-Popović, tema: Dramsko stvaralaštvo i kritička misao o drami i pozorištu Ranka Mladenovića, Komisija: dr Ljiljana Pešikan- Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: mr Čila Utaši, tema: A XVI. század magyar szépprózája (Heltai Gáspár Száz fabulája a krabeli szórakoztató olvasmányok tükrében)/Mađarska proza 16. veka/" Száz fabulája" Gašpara Heltaija u kontekstu lektire za razonodu tog doba/, Komisija: dr Karolj Jung, red. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, mentor, dr Mihalj Balaž, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu i dr Erika Bence, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Vesna Lazović
- Odsek za germanistiku: mr Sanja Ninković
- Odsek za pedagogiju: mr Jelena Stanišić
                                  mr Nadežda Rodić
- Odsek za srpsku književnost: mr Miloš Zubac
                                             mr Ljiljana Vico
- Odsek za sociologiju: mr Marica Šljukić

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Randal Mejdžor, tema: Deadjectival Abstract Nouns in Serbian and Their English Translation Equivalents, Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Milorad Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
                                   Kandidat: mr Žana Damnjanović, tema: Književno-kulturološki koncept lika žene u postkolonijalnoj književnosti, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zorica Đergović-Joksimović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Alekandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Predrag M. Vajagić, tema: Istorijska analiza osnivanja i funkcionisanja Dunavske banovine u Kraljevini Jugoslaviji, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Saša Marković, docent za užu naučnu oblast Istorija, Pedagoški fakultet u Somboru.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Danijela Budiša, tema: Latentna suicidalnost kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Dickov, docent za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                    Kandidat: mr Mia Marić, tema: Činioci upotrebe psihoaktivnih supstanci u adolescenciji, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nikola Vučković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                    Kandidat: mr Slavica Adamović, tema: Transgeneracijski pristup afektivnoj vezanosti adolescentkinja i žena rane odrasle dobi, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za romanistiku: Kandidat: mr Olimpijo Di Mambro, tema: Voyage et libertinage au XVIII ème siècle, Komisija: dr Pavle Sekeruš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Ljiljana Matić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Željko Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Zoran Simić, tema: Sintaksa padeža u romanijskim govorima Starog Vlaha: metaforizacija prostora, Komisija: dr Slobodan Pavlović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Sofija Miloradović, naučni savetnik za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika na Institutu za sprski jezik SANU u Beogradu.
                                                     Kandidat: mr Ivan Dimitrijević, tema: Verbalizacija koncepata časti i poštenja u srpskom jeziku, Komisija: dr Gordana Štasni, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Dragana Mršević-Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, u Beogradu i dr Stana Ristić, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU u Beogradu i dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU, u Beogradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Sonja Kapetanov: tema: Motivi stvarnosne proze u književnom delu Dragoslava Mihajlovića, Komisija: dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slobodan Vladušić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Mihajlo Pantić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                            Kandidat: mr Ivana Ikonić, tema: Srpska humorističko-satirička periodika druge polovine 19. i početka 20. veka, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Radoslav Eraković, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Goran Maksimović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu.
                                           Kandidat: mr Aleksandar Pavić, tema: Književno i kritičko delo Milana Tokina, Komisija: dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Goran Maksimović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti Filozofski fakultet u Nišu.
                                           Kandidat: mr Vasilije Milnović, tema: Pitanje tradicije u kontekstu srpske avangarde, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i akademik Radovan Vučković za užu naučnu oblast Srpska književnost, Beograd.
                                           Kandidat: mr Jelena Ratkov-Kvočka, tema: Drame Danila Kiša i dramatizacija pripovedaka u nastavi, Komisija, dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Vesna Krčmar, docent za užu naučnu oblast Kulturno-istorijske nauke, Akademija umetnosti u Novom Sadu.
                                           Kandidat: mr Predrag Jašović, tema: Religioznost i kosovski motivi u poeziji srpskih modernista: Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Milan Rakić, Sima Pandurović, Vladislav Petković-Dis, Komisija: dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                                           Kandidat: mr Kristina Stevanović, tema: Konstrukcija identiteta u književnom delu Rastka Petrovića, Komisija: dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ivana Živančević-Sekeruš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Bojan Jović, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
                                           Kandidat: mr Pek Čongpil, tema: Životinje u srpskim i korejskim narodnim poslovicama, Komisija: dr Marija Kleut, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Dragana Mršević-Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
                                           Kandidat: mr Sanja Paripović, tema: Pesnički oblici srpskog neosimbolizma, Komisija: dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Aleksandar Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet u Beogradu.

7. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Viktorija Krombholc (magistar književnih nauka)
                                Jagoda Topalov (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za istoriju: Gordana Petković (magistar istorijskih nauka)
- Odsek za psihologiju: Maja Petakov-Vucelja (magistar psiholoških nauka)
                                  Rade Damjanović (magistar psiholoških nauka)
                                  Ksenija Putin (magistar psiholoških nauka)
                                  Jelena Opsenica (magistar psiholoških nauka)
                                  Tanja Rajaković (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za romanistiku: Ružica Seder (magistar lingvističkih nauka)
- Odsek za rumunistiku: Rodika Ursulesku-Miličić (magistar filoloških nauka)
- Odsek za slovakistiku: Marina Šimak-Spevak (magistar književnih nauka)
- Odsek za sociologiju: Branislav Filipović (magistar socioloških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Jelena Jovanović (magistar književnih nauka)

8. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Vladimir Ugrica
- Odsek za istoriju: Dominik Deman
- Odsek za romanistiku: Jovana Petrić
- Odsek srpsku književnost: Boris Bulatović

9. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: Marta Dedaj, tema: Uloga pedagoga i nastavnika fizičkog vaspitanja u formiranju pravilnog držanja tela učenika, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, i dr Branko Krsmanović, red. prof. za užu naučnu oblast Osnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Dijana Kopunović, tema: Stavovi vaspitača prema inkluzivnom programu u predškolskim ustanovama, Komisija: dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Sulejman Hrnjica, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                       Kandidat: Sandra Pašćan, tema: Metrijske karakteristike skale za procenu ishoda psihoterapijskog tretmana dece i mladih „yp-core“, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Slađana Vojnović, tema: Putopisi Stanislava Vinavera, Komisija: dr Gojko Tešć, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Mihajlo Pantić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu i dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnoti sa teorijom književnosti.
                                           Kandidat: Katarina Bugarčić, tema: Tri romana Davida Albaharija: Cink, Mamac i Snežni čovek (Tematsko-motivske sličnosti i razlike), Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Aleksandar Jerkov, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost (Filološki fakultet u Beogradu).

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti tema i kandidata za izradu magistarskih teza
- Odsek za istoriju: Zoran Josić
                            Mladen Medić
- Odsek za srpsku književnost: Jasmina Pivnički

11. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: Ferenc Mak, tema: „Maradtam máig eleven tiltakozásnak” – Babits Mihály liberális konzervativizmusa („Ostao sam sve do danas živi protest“ – Liberalno konzervativno ubeđenje Mihalja Babiča), Komisija: dr Eva Harkai Vaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Kornelija Farago, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i dr Katalin Has-Feher, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu.

12. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugom fakultetu u šk. 2009/10. godini
- Odsek za pedagogiju: Molba dr Milice Andevski, red. prof. da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu radi izvođenja nastave tokom šk. 2009/10. godine.
- Odsek za slovakistiku: Molba dr Jarmile Hodolič, vanred. prof. da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Pedagoškom fakultetu u Somboru – Istureno odelenje na slovačkom jeziku u Bačkom Petrovcu, radi izvođenja nastave iz predmeta Književnost i Književnost za decu tokom šk. 2009/10. godine.

13. Saglasnosti
Saglasnost za prijavu na Javni poziv Ministarstva i predlog projekta za promociju i popularizaciju nauke:„DOKTORSKE STUDIJE KAO CENTAR IZVRSNOSTI“
(Istraživačka mreža, inovacije, jezička i kulturna raznolikost).
- Odsek za istoriju: Odsek za istoriju moli Nastavno-naučno veće za saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje po javnom pozivu za 2010. godinu Programa podsticanja, promocije i popularizacije nauke „Naučna tribina istoričara“.
- Odsek za komparativnu književnost: Molba mr Sonje Veselinović, asistenta da Nastavno-naučno veće da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva nauke za sredstva za štampanje magistarske teze Funkcionalno dvojstvo prevodilačke i pesničke poetike Ivana V. Lalića.
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva nauke za sredstva za sufinansiranje naučnih skupova u zemlji u 2010. godini.
- Odsek za pedagogiju: Molba prof. dr Zoroslava Spevaka da Nastavno-naučno veće da saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač udžbenika za 1. godinu studija Pedagogije „Opšta istorija pedagogije II.

Molba Odseka za pedagogiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost za objavljivanje monografije „Pedagoške dimenzije menadžmenta“. Sredstva obezbeđena preko projekta koji finansira Ministarstv nauke.
Autori monografije su: prof. dr Milka Oljača, prof. dr Svetlana Kostović, doc. dr Marijana Kosanović.
Recezenti su: prof. dr Šefika Alibabić, Filozofski fakultet u Beogradu
prof. dr Ivica Radovanović, Učiteljski fakultet u Beogradu
doc. dr Jelena Đermanov, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Molba Odseka za pedagogiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost za konkurisanje za Program podsticanja, promocije i popularizacije nauke u 2010. godini,
(TEMA: Omladinski rad u zajednici – sticanje kompetencija za proevropsko razmišljanje i demokratisko delovanje).
UČESNICI: dr Milica Andevski, red. prof.
Olivera Gajić, vanred. prof.
Vanja Kalaba menadžer za obrazovanje CZOR
Danijela Radić, izvršni direktor CZOR
Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za psihologiju za davanje saglasnosti za saradnju sa Univerzitetom u Lidsu, Velika Britanija. U ime Univerziteta u Lidsu nas je kontaktirala dr J. Havelka.

Molba Odseka za psihologiju za davanje saglasnosti za saradnju sa Univerzitetom u Jorku, Velika Britanija. U ime Univerziteta u Jorku nas je kontaktirala dr Jelena Mirković.

Molba Odseka za psihologiju za davanje saglasnosti za učestvovanje u regionalnom projektu „Open Society Institute“(OSI) za povratnike (Return Scholars) u kojem bi učestvovale dr Ljiljana Mihić, dr Vanja Ković i dr Sunčica Zdravković.

Molba Odseka za psihologiju za davanje saglasnosti prof. dr Sunčici Zdravković za konkurisanje kod Ministarstva nauke za sredstva radi učešća na regionalnom skupu koji će se održati u aprilu 2010. godine.
- Odsek za slavistiku: Molba prof. dr Bogdana Kosanovića da mu se izda saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva za nauku R. Srbije za izdavanje monografije „Nove komparativne teme“.
- Odsek za sociologiju: Molba odseka za sociologiju za saglasnost na godišnji izveštaj za republičke projekte:
1. Socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike i potencijali Vojvodine kao činilac regionalnog povezivanja i integracije u Evropu, kojim rukovodi prof. dr Milan Tripković.
2. Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja – socio psihološke determinante primene bolonjske deklaracije u Srbiji, kojim rukovodi prof. dr Gordana Vuksanović.

Molba prof. dr Dušana Marinkovića za saglasnost da deo radnog vremena, odnosno 30% punog radnog vremena radi na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

Molba prof. dr Zorice Kuburić, za saglasnost da konkuriše kom Ministarstva za nauku, za sredstva radi objavnjivanja monografije pod naslovom Verske zajednice u Srbiji i verska distanca.

Molba Odseka za sociologiju da Nastavno-naučno veće odobri komisiju za recenziranje monografije prof. dr Zorice Kuburić pod naslovom Verske zajednice u Srbiji i verska distanca u sledećem sastavu:
prof. dr Đuro Šušnjić, Univerzitet u Beogradu
prof. dr Dragoljub Đorđević, Univerzitet u Nišu
prof. dr Milan Vukomanović, Univerzitet u Beogradu.

- Odsek za filozofiju: Molba Odseka za filozofiju za saglasnost na Izveštaj Odseka o objavljenim brojevima 11 i 12 časopisa „ARHE“ izdate u 2009. godini.

Molba Odseka za filozofiju za saglasnost za konkurisanje kod ministarstva nauke i zaštite životne sredine za sredstva za štampanje časopisa „ARHE“ brojevi 13 i 14.

Molba Odseka za filozofiju za saglasnost na Izveštaj naučno-istraživačkog projekta-osnovna istraživanja za 2009. godinu, broj projekta: 159001, rukovodilac projekta: prof. dr Milenko Perović.

Molba doc. dr Dragana Prola, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Stranost Bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji.
Recezenti su prof. dr Milenko Perović i prof. dr Mirko Aćimović.
Autor ne potražuje finansijska sredstva od Fakulteta.
- Odsek za hungarologiju: Molba dr Julijane Išpanović Čapo da Nastavno-naučno veće da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva nauke za sredstva za štampanje doktorske disertacije pod naslovoma A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténetének kutatása a régió magyar könyvkiadása szempontjából (Istraživanje izvora istorije mađarske književne kulture u Bačkoj iz aspekta mađarskog izdavaštva u region.

14. Pravilnik o autorskim delima studenata – predlog

15. Pravilnik o usklađivanju stručnih i akademskih naziva stečenih prema propisima koji su važili da stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju – predlog

16. Predlog Odseka za srpski jezik i lingvistiku za usvajanje pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

17. Izmene i dopune standarda 1 i standarda 7 studijskih programa

18. Izmena uslova za upis na diplomske akademske studije – srpski jezik i lingvistika

19. Korekcija naziva predmeta u studijskom programu osnovnih akademskih studija srpske književnosti i jezik

20. Komisija za priznavanje stranih visokoškolskih isprava
- Odsek za germanistiku: dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, predsednik
                            dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
                            dr Margita Šnel-Živanović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika
- Odsek za istoriju: dr Dejan Mikavica, vanred. prof. predsednik
                            dr Vladan Gavrilović, vanrd. prof. član
                            dr Slobodan Bjelica, docent, član
- Odsek za psihologiju: Umesto prof. dr Dušanke Lazarević predlaže se prof. dr Ivan Jerković.

21. Odsustva
- Odsek za istoriju: Molba mr Borisa Stojkovskog da mu Nastavno-naučno veće odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 28. februara 2010. godine, radi naučnog istraživanja u Budimpešti vezana za doktorsku disertaciju.
Nastava će biti adekvatno pokrivena.

Molba Vladimira Mihajlovića, saradnika u nastavi za plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 10. februara 2010. godine radi učešća na zimskom semestru međunarodnog programa u Tbilisiju (Gruzija).
Troškove učešća snosi organizator, a nastava će biti pokrivena adekvatnom zamenom.

22. Gostovanja
- Odsek za anglistiku: Odsek za anglistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri predavanje gostujuće profesorke dr Jute Hartman iz Tibingena, koje će se održati 17. decembra 2009. godine.

Odsek za anglistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri gostovanje prof. dr Daglasa Fajfera iz SAD sa Univerziteta Stouni Bruk, Njujork.

23. R a z n o
Izveštaj prof. dr Ivane Živančević-Sekeruš, prodekana za međunarodnu saradnju o Petom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu susreta kultura [prilog]

Izveštaj prof. dr Snežane Gudurić sa Trećeg kongresa primenjene lingvistike održanog na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Dopuna dnevnog reda 11. sednice

Materijal za sednicu u elektronskom obliku nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu