Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Ljubinko Pušić

Kontakt
◦ Kabinet: 249
◦ e-mail: pusic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3911

Akademska karijera
◦ 1997. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje – vanredni profesor, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
◦ 1987. godine - Izbor u zvanje - docent, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
◦ 1985. godine - Doktorat, Arhitektonski fakultet, Beograd (naslov  rada: Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u 19. i prvoj polovini 20. veka)
◦ 1981. godine - Magistratura, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(naslov rada: Urbanističke vrednosti i kvalitet života u zapuštenim prigradskim naseljima)
◦ 1976. godine - Diploma, Arhitektonski fakultet, Beograd

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Urbana sociologija 
◦ Urbanizam 
◦ Urbana kultura 
◦ Sociologija okruženja
◦ Održivi razvoj

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici 

1. Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini (1987),  Matica srpska, Novi Sad.
2. Grad: znaci vremena (1991), Matica srpska i Prometej, Novi Sad. 
3. Čitanje grada: između duha i materije (1995), Prometej, Novi Sad. 
4. Grad, društvo, prostor: sociologija grada (1997), Zavod za udžbenike, Beograd.
5. Održivi grad: ka jednoj sociologiji okruženja (2001), Nezavisna izdanja Sl.Mašića, Beograd.
6. Preduzetnici i grad (ur.) (2002), Specijalističke Akademske Studije i Filozofski fakultet, Novi Sad. 
7. Urbana kultura: osnova održive multikulturalnosti, (ur.) (2003), Specijalističke Akademske Studije i Filozofski fakultet, Novi Sad.
8. Raskršća Srbije (sa M. Tripković i S. Šljukić) (2007), Medierran Publishing, Novi Sad.
9.Pisanje grada (2007), Prometej, Novi Sad.
10. Grad bez lica (2009), Mediterran Publishing, Novi Sad.

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
1. "Osnovni kriterijumi za tipološko određenje urbane mreže", Fakultet tehničkih nauka, IIG i Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad, Posebna izdanja br.19. Novi Sad, 1991, 3-18.
2. "Sustainable Development or Loss of Cultural Urban Identity?", u knjizi: Hamm, Bernd and P. K. Muttagi (ed.), Sustainable Devlopment and the Future of Cities, Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi, 1998, 185-194.
3. "Geneza gradova u Vojvodini i uticaj na strategiju razvoja", u: Stojkov, B. (ur.), Strategija razvoja i uređenja naselja u novim uslovima, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 1998, 185-192. 
4. "Jezik grada" u: Ondrejovič, Slavomir (ed.), Mesto a jeho jazyk, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, 2000, 28-42. 
5. "Collapse of Society - Cracks in Social Sciences?", u: Genov, Nikolai (ed.), Science in Southeastern Europe, Union of Scientist of Bulgaria, Sofia, 2001, 80-88. 
6. "Proximity of State and Social Sciences: A Discomfort", u: Genov, Nikolai (ed.), Science in Southeastern Europe, Union of Scientist of Bulgaria, Sofia, 2001, 156-162.

Članci
1. Šolak, Živana, Pušić, Ljubinko, “Mikrourbaniteti gradskog područja Novog Sada”, Naučni skup “Mesna zajednica”, Urbanistički savez Jugoslavije, Beograd, 1978, 1-12.
2. Pušić, Ljubinko, “Planiranje stambenih naselja kao spoj sadašnjih tendencija i revaluacije”, Zbornik radova Drugog jugoslovenskog naučnog skupa INDIS'79”, SANU i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1979, 45-58.
3. Pušić, Ljubinko, “Prigradska naselja drugog reda”, Zbornik radova “Urbanizacija prigradskih područja velikih i srednjih gradova”, knjiga B, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda, Beograd, 1980, 176-183.
4. Pušić, Ljubinko, “Mogućnosti i potrebe za saradnjom i dogovaranjem u stvaranju grada”, Zbornik radova, “Komunikacije”, knj.2, Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, 1980, 79-84. 
5. Pušić, Ljubinko,”Tri skice za umerenu humanizaciju gradskih prostora”, Zbornik radova, “Komunikacije”, knj.1, Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, 1981, 12-15.
6. Pušić, Ljubinko, “Odnos individualnog i kolektivnog stanovanja - put ka sintezi”, Zbornik radova naučnog skupa “Iskustva '81”, IMS - Centar za stanovanje Beograd i Građevinski institut Fakulteta Građevinskih znanosti Zagreb, Beograd, 1981, 1-16.                                           
7, Dević,Vojislav, Pušić, Ljubinko, “O mogućnostima demokratske upotrebe prostora”, “Dometi”, br.7, Rijeka, 1982, 35-38.
8. Pušić, Ljubinko, “Plusquamperfekat ili prepoznatljivost vojvođanskog grada”, Zbornik radova, “Komunikacije”, knj.2, Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, 1983, 31-38.        
9. Pušić, Ljubinko, “Urbanološke vrednosti i kvalitet življenja u zapuštenim prigradskim naseljima”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Matica srpska, br.74, Novi Sad, 1983, 89-102.
10. Pušić, Ljubinko, “Planiranje stambene izgradnje i uticaj na identitet vojvođanskih gradova”, Zbornik radova jugoslovenskog nučnog skupa INDIS'83, knj.3, SANU, Beograd i FTN, Novi Sad, 1983, 65-78.
11. Pušić, Ljubinko, “Uticaj društveno-istorijskih, privredno-ekonomskih i upravno-administrativnih uslova na prostornu transformaciju Novog Sada i XIX i prvoj polovini XX veka - mesto i uloga Novog Sada  u odnosu na ostale gradove u Vojvodini”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br.79, Matica srpska, Novi Sad, 1985, 27-40.
12. Pušić, Ljubinko, “Za jedno novo dugoročno planiranje urbanog razvoja”, “Čovek i životna sredina”, br.4-5, Beograd, 1986, 1-10.
13. Pušić, Ljubinko, “Društveni okviri urbanog razvoja u Vojvodini”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br.81, Matica srpska, Novi Sad, 1986, 135-153.
14. Pušić, Ljubinko, “Neka pitanja razvoja gradova srednje veličine u SAD”, Komuna, 5, Beograd, 1986, 51-58.
15. Pušić, Ljubinko, “Granice grada - mit ili dogma”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br.83, Matica srpska, Novi Sad, 1987, 57-76.
16. Pušić, Ljubinko, “Alternativna urbana obnova”, “Dometi”, br.6, Rijeka, 1987, 419-430.
17. Pušić, Ljubinko, “An Approach to Evolution of the Neglected Settlements”, Proceedings, Regional seminar of the Town Planning Association of Yugoslavia and International Society of City and Regional Planners, The Centre for Urban Development Planning, Beograd, 1987, 99-108.
18. Pušić, Ljubinko “Jedno moguće predviđanje razvoja gradova u budućnosti”, “Čovek i životna sredina” br.5-6, Beograd, 1988, 12-20.
19. Pušić, Ljubinko, “Uticaj prirodnih uslova na genezu gradova u Vojvodini”, Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br.74, Matica srpska, Novi Sad, 1988, 153-163.    
20. “Studija o celinama fruškogorskih manastira - I deo: Valorizacija prostora”, naučna studija (rukovodilac izrade), Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad, 1988, poglavlja: 1-13, 27-41, 271-275.
21. “Studija o celinama fruškogorskih manastira - II deo: Prostorna prezentacija”, naučna studija (rukovodilac izrade), Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad, 1989, poglavlja: 7-11, 45-54, 69-79.
22. Pušić, Ljubinko, “An Approach to the Programme of Urban Renewal”, Proceedings, Vol. I, “Technical Congres - The Conception of City Development and the Contribution of Engineers”, The Czechoslovak Scientific and Technical Society, Praha, 1989, 201-207.
23. Pušić, Ljubinko, “Neki aspekti stanovanja u Vojvodini u odnosu na postojeće uslove i planske pretpostavke”,  Zbornik radova, Peti jugoslovenski naučni skup INDIS '89, SANU i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1989, 1-8.
24. Pušić, Ljubinko, “Kako izići iz kruga političke neodređenosti u prostornom planiranju i urbanizmu”, “Komuna”, br. 6, Beograd, 1989, 35-37. 
25. Pušić, Ljubinko, “Studija o celinama fruškogorskih manastira”, Zbornik radova, “Razvoj i uređenje područja sa posebnom namenom”, IAUS, Beograd, 1989, 242-249.
26. Pušić, Ljubinko, “Dva problema istorijske utemeljenosti urbanizma”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Matica srpska, br.88, Novi Sad, 1990, 173-181.    
27. Pušić, Ljubinko, “Mesto i uloga mreže naselja na području Fruške gore u odnosu na manastirske komplekse”, Zbornik radova Jugoslovenskog naučnog  skupa “Valorizacija i zaštita fruškogorskih manastira”, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 1990, 251-258,
28. Pušić, Ljubinko, “Prostorno planiranje seoskih naselja u Vojvodini u okolnostima njihovog svakolikog opadanja”, “Sociologija sela”, Institut društvenih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 1990, 233-240.  
29. Pušić, Ljubinko, “A possible approach to the future of urban development: the Eastern European city as a part of the global urban system”, Regional Cenference “Alternative Futures for Eastern Europe”, Proceedings, World Futures Studies Federation and Centre for Strategic Business and Political Studies, Bulgaria, Sofia, 1991, 1-13. 
30. Pušić, Ljubinko, “Can Urban Policy induce changes in the economic geography of large urban centres”, XII World Conference of the World Futures Studies Federation “Advancing Democracy and Participation Challenges for the Future”, World Futures Studies Federation and Centre Catala de Prospectiva, Spain, Barcelona, 1991.
31. Pušić, Ljubinko, “Osnovni kriterijumi za tipološko određenje urbane mreže”, Fakultet tehničkih nauka, IIG i Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad, Posebna izdanja br.19. Novi Sad, 1991, 3-18.
32. Radojković, Zoran, Lukić, P., Pušić, Ljubinko, “Metode i kriterijumi za prolazak, realizaciju i vrednovanje saobraćajnih sistema u malim gradovima”, Fakultet tehničkih nauka, IIG i Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad, Posebna izdanja br.19, Novi Sad, 1991, 65-84.                                                                     
33. Pušić, Ljubinko, “Ekološki aspekti organizacije naselja”, naučnoistraživački projekat, (rukovodilac projekta), Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad, 1992, poglavlja: 1-29, 68-81.  
34. Pušić, Ljubinko: “Prostorno planiranje kao važan elemenat integralnog planiranja sela”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br.90, Matica srpska, br.90, Novi Sad, 1991, 91-100.
35. Pušić, Ljubinko, “Towards a New Long-Term Planning of Urban Development”, Selection of Papers from the XI World Conference of the World Futures Studies Federation, Mika Mannermaa (edd.), Turku, Finland, 1992, 438-448.
36. Pušić, Ljubinko, “Urban Ecology as a Concept of Urban Development”, The First International Scientific Conference “Urban Ecology”, Abstracts, University of Niš and Russian Institute of Town Planning-Moscow, Niš, novembar 1992, 16-17.
37. Pušić, Ljubinko, “Umetnost čitanja grada”, Futura, Centar za futurološka istraživanja, Beograd, 1992, 6-11.
38. Pušić, Ljubinko, “Da li je moguća prospektivnost urbanog? (u našim uslovima)”, “Sociologija”, br.4, 1992, 495-508.
39. Pušić, Ljubinko, “Određivanje tipova gradskih naselja na teritoriji Vojvodine”, Fakultet tehničkih nauka, IIG, Posebna izdanja br.20, Novi Sad, 1992, 3-14.
40. Dunčić, D., Dunčić, D., Pušić, Ljubinko, “Neki aspekti složene klasifikacije gradskih naselja”, Fakultet tehničkih nauka, IIG, Posebna izdanja br.20, Novi Sad, 1992, 15-28.
41. Pušić, Ljubinko, “Urbanizacija kao veza gradskog i prigradskog područja”, Naučni skup, “Geografske promene u prigradskim zonama velikih gradova”, PMF- Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 1993, 27-35.
42. Pušić, Ljubinko, “Sustainable Development: Urban Integration or a Loss of Identity”, TUP International Congress - Challenges and Choices in Physical Planning and Development: Central and Eastern Europe in the Nineties”, Abstract, 156-157, Warszawa, Poland, June 1993, 1-11.
43. Pušić, Ljubinko, “Sustainable Development as a Paradigm of Cultural-Urban Pluralism”   XIII  World Conference WFSF -  Coherence  and Chaos in our Uncommon Future: Visions, Means, Actions”, Abstracts, 7, Turku, Finland, August 1993.
44. Pušić, Ljubinko, “Diferenciranje namene prostora kao preduslov kvalitetne organizacije naselja”, FTN-IIG, Posebna izdanja, br. 20, Novi Sad, 1993, 85-93.
45. Pušić, Ljubinko, “Kontekstualna  ravan u kritici grada”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knj. XXI-XXII, Novi Sad, 1994, str. 194-204.
46. Pušić, Ljubinko, “Promene ekonomske geografije velikih urbanih centara kao faktor razvoja društvene morfologije”, Zbornik Odseka za filozofiju i sociologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1994, 122-129.
 47. Pušić Ljubinko, “ Salaši između grada i tradicije”, Kulturno-istorijsko društvo PČESA,   X knjiga, Novi Sad, 1994,171-177.
48. Pušić, Ljubinko, “Postmoderna: Arhitektonska minoracija”, DaNS, br.10-11, Novi Sad, 1994, 13-14.
49. Pušić, Ljubinko, “U traganju za idejom održivog razvoja”, DaNS, br.11, Novi Sad, 1994, 30.
50. Pušić, Ljubinko, “Koncept jedinice susedstva Luisa Mamforda”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 96, Matica srpska, Novi Sad, 1994, 109-115.
51. Pušić, Ljubinko, “Slikovna predstava grada kao mit”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knj. XXIII, Novi Sad, 1996, 203-211
52. Pušić, Ljubinko, “Utopijski grad: poništavanje mita o gradu (Utopija koja traje)” Godišnjak Filozofskog fakulteta,  Knj. XXIII, Novi Sad, 1995, 427-436.
53. Pušić, Ljubinko, “Neke refleksije aktuelne društvene krize u oblasti stanovanja”, Sociologija, Vol. XXXVII, No. 1, Beograd, 1995, 19-29.
54. Pušić, Ljubinko, “Kultura urbanog prostora kao pretpostavka urbane kulture”, Dijalog, 1, Beograd, 1995, 73-76.
55. Pušić,  Ljubinko, “Kulturno-urbani identitet kao deo koncepta održivog razvoja” Zbornik Odseka za filozofiju i  sociologiju, br.3,   Filozofski fakultet, Novi Sad, 1995, 94-101.
56. Pušić, Ljubinko, “Mogućnosti razvoja malih gradova u Vojvodini”, DaNS, br. 13-14, Novi Sad, 1995, 49.
57. Pušić,  Ljubinko,  “Sociologija  u  (jednom)  društvu  u  tranziciji”, Sociološki pregled, Vol XXIX, No. 3, Beograd, 1995, 454-456.     
58. Pušić, Ljubinko, “The (im)possibility of Urban Society “, Sociologija, Vol. XXXVII, No. 4, Beograd, 1995, 567-574.
59. Pušić, Ljubinko, “Istraživanje parametara i kriterijuma za definisanje urbane mreže u Vojvodini”, (pregledni rad), Republičko Ministarstvo za nauku i tehnologiju, 17, Beograd, 1966, 133-137.
60. Pušić, Ljubinko, “Urbani život ili grad kao društveno-organizacioni oblik”,  Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 99, Matica srpska, Novi Sad, 1995,  (izašlo iz štampe u junu 1997.) 73-87.
61. Pušić, Ljubinko, “The transformation of Novi Sad in the first half of the 20th century”, International Planning History Conference - “The Planning of Capital Cities”, Hellenic Urban and Planning History Association, Aristotle University, Thessaloniki, 1996, 1-16.
62. Pušić, Ljubinko, “Susedstvo u gradu ili potreba za selom”, Kulturno-istorijsko društvo PČESA, XII knjiga, Novi Sad, 1996, 18-21.
63. Pušić, Ljubinko, “Gradska zajednica: dimenzije i značaj”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 100, Matica srpska, Novi Sad, 1996, 275-289.
64. Pušić, Ljubinko, “Društvene posledice prestrukturiranja vlasništva u sektoru stanovanja”, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Reforma urbanih politika zemalja u tranziciji,  Zbornik radova, JUGINUS, Beograd, 27-28.jun 1997. god, 1-5.
65. Pušić, Ljubinko, “Grad kao ogledalo društvenih različitosti”, Godišnjak Filozofskog fakulteta, XXV, Novi Sad, 1997, 361-371.
66. Pušić, Ljubinko, Urbana politika – deo društvenih promena, Sociološki pregled, 3, 1997, 323-336.
67. Pušić, Ljubinko, “Sustainable Development and Cultural Context of the Community”, International Conference City and Culture, Book of abstracts, Stockholm, Sweden, 1998, 101.
68. Pušić, Ljubinko, “Četiri pitanja o izgubljenom interesovanju urbanizma za društvenu stvarnost grada”, Naučni skup Sociologija i naše vreme, prethodna saopštenja, Sociološko društvo Srbije i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Iriški venac, 11-12. jun 1998, 46-47.
69. Pušić, Ljubinko, “Apologije seoskog i gradskog”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 104-105, Novi Sad, 1998. (izašlo u maju 2000), 201-209.
70. Pušić, Ljubinko, “Apologije seoskog i gradskog” Zbornik radova sa XI naučnog skupa “Seoski dani Sretena Vukosavljevića”, Prijepolje, 1999, 33-45.
71. Pušić, ljubinko, “Geneza gradova u Vojvodini i uticaj na strategiju razvoja”, u: Stojkov, B. (urednik),  Strategija razvoja i uređenja naselja u novim uslovima, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 1998, 185-192.
72. Pušić, Ljubinko, “Karel Turza: Modernost na biciklu”, prikaz, Sociologija, Vol. XLI, 1, 1999, 91-95.
73. Pušić, Ljubinko, “Grad i rat”, DaNS, 26, 1999, 6-7.
74. Pušić, Ljubinko, “On Bridges”, Sociologija,  Vol. XLI, No. 3, 1999, 254-255.
75. Pušić. Ljubinko, “Dragan Koković: Naziranje umetnosti”, prikaz, Letopis Matice srpske, knj.465, sv.5, Novi Sad, maj. 2000, 707-710.
76. Pušić, Ljubinko, “Jezik grada”, Habitus, br.1, april 2000, 89-102.
77. Pušić, Ljubinko, “Jezik grada” u: Ondrejovič, Slavomir (ed.), Mesto a jeho jazyk, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, 2000, 28-42. 
78. Pušić, Ljubinko “Četiri pitanja o zagubljenom interesovanju urbanizma za društvenu stvarnost grada (kod nas)”, Sociološki predgled, 3-4, 1999, 243-256. (izašlo u aprilu 2000.)
79. Pušić, Ljubinko, “Tradicionalni modernizam naspram modernog tradicionalizma”, DaNS, 30, Novi Sad, 2000, 7-8.
80. Pušić, Ljubinko, “Globalizacija: nova svetska paradigma”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 108,  Matica srpska, Novi Sad, 2000, 167-186.
81. Pušić, Ljubinko, “Srbija između ruralnog i urbanog društva: jedan pogled”, Sociologija, Vol. XLII. No 3,  2000, 437-450.
82. Pušić, Ljubinko “Kriza grada” (o knjizi Sretena Vujovića Grad u senci rata - ogledi o gradu, siromaštvu i sukobima), Treći prgram, Treći program Radio Beograda, No. 111, Beograd, 2001, 15-20.
83. Pušić, Ljubinko, “Urbano okruženje i nasilje u sportu”, Defendologija, br. 10, 2001, 65-89.
84. Pušić, Ljubinko, “Collapse of Society - Cracks in Social Sciences?”, u: Genov, Nikolai (ed.), Science in Southeastern Europe, Union of Scientist of Bulgaria, Sofia, 2001, 80-88.
85. Pušić, Ljubinko, “Proximity of State and Social Sciences: A Discomfort”, Science in Southeastern Europe, Union of Scientist of Bulgaria, Sofia, 2001, 156-162.
86. Pušić, Ljubinko, “Preduzetnici i procesi urbanog uređenja grada”, Sociološki pregled, Vol. XXXV, 1-2, Beograd, 2001, 19-54.
87. Pušić, Ljubinko, “Grad u 18. veku kao društveni dijagram”, Zbornik radova naučnog skupa. Grad u 18. veku, XVIII Stoleće, Društvo za proučavanje XVIII veka i Kulturno-prostvetna zajednica Vojvodine, Novi Sad, 2002, 30-41.
88. Pušić, Ljubinko, “Urbana kultura: osnova održive multikulturalnosti”, Habitus, No.5, Novi Sad, 2001, 99-116.
89. Pušić, Ljubinko, “Urbana kultura: osnova održive multikulturalnosti, Sociološki pregled, Vol. XXXVI, br.1-2, 2002, 147-161.
90. Pušić, Ljubinko, “Urbani centri u Vojvodini: sličnosti i razlike”, Habitus, br. 6-7, Novi Sad, 2002, 89-124. 
91. Ljubinko Pušić, “Jedna dilema stanovnika Vojvodine: ostati ili otići?”, Sociologija, Vol.XLV, No. 2, Beograd, 2003, 141-154.
92. Pušić, Ljubinko, ”Slom društva − pukotine društvenih nauka”, Zbornik Kulturni i etnički odnosi na Balkanu −mogućnosti regionalne i evropske integracije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Institut za sociologiju, Niš, 2004, 485-496.
93. Pušić, Ljubinko, “Gradska društva i vrednosti i kvalitet života”, Sociološki godišnjak, br. 1, Sociološko društvo Republike Srpske, Pale, jun 2004, 261-271.
94. Pušić Ljubinko, “Sustainable Development and Urban Identity: A Social Context”, Spatium, Institute of Architecture and Urban &Spatial Planning of Serbia, Belgrade, No. 11, Dec. 2004. 1-6.
95. Pušić, Ljubinko, “Jedna dilema stanovnika Vojvodine: Ostati ili otići”, Sociologija Vol XLV, No. 2, 2003, 141-154.
96. Pušić, Ljubinko,“Urban Life as Everyday Life: Cultural Context”, International Association for Southeast European Antropology, 3rd Conference Urban Life and Culture in Southeastern Europe, Abstracts, Belgrade, May 26-29. 2005, 145.
97. Pušić, Ljubinko, “Urbana ekologija kao koncept održivog urbanog razvoja”, Zbornik radova “Čovek i radna sredina” Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Niš, 20. i 21. oktobar 2005, 125-130.
98. Pušić, Ljubinko, “Gradovi kao kradena roba”, Limesplus, 2, Beograd, 2005, 111-119.
99. Pušić, Ljubinko, “Urbani život i prepoznavanje društva”, Sociologija sela, g. 43, br. 169(3), Zagreb, 2005,751-768.
100. Pušić, Ljubinko, “O prednostima života u Novom Sadu: mišljenje stanovnika Vojvodine”, Sociološki pregled, God. XXXIX, No. 4, 2005, 383-399.
101. Pušić, Ljubinko, “Urbani život kao svakodnevica: kulturni kontekst”, Susreti kultura¸Zbornik radova, Filozofski fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2006, 331-340.
102. Pušić, Ljubinko, “Sreten Vujović, Mina Petrović (priredili): Urbana sociologija, (prikaz), Sociologija, Vol. XLVII, No 2, April-Jun 2005, Beograd, 183-189.
103. Pušić, Ljubinko, “Socijalnoekološki okviri socijanog kapitala u Vojvodini”, (apstrakt), Knjiga rezimea s naučnog skupa s međunarodnim učešćem, Socijalni kapital i integrativni potencijali AP Vojvodine i Republike Srbije, Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2006, 35-36.
104. Pušić, Ljubinko,“Društvena moć i nasilje: urbani kontekst”, Sociološki godišnjak, No. 2, Pale, 2006, 171-185. UDK: 316.34.56; ISSN 1840-1538.
105. Pušić, Ljubinko, “Mreža naselja u u mreženom društvu”, Sociologija sela, g. 44, br. 171(1), Zagreb, 2006, 25-31.
106. Pušić, Ljubinko, “Socijalnoekološki okviri socijalnog kapitala u Vojvodini”, Sociološki pregled, God. XXXX, no. 3, 2006, 347-363.
107. Pušić, Ljubinko, “Neki aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva Vojvodine”, Teme, Časopis za društvene nauke, G. XXI, br. 4., Niš, oktobar-decembar 2007, str. 671-685.
108. Pušić, Ljubinko, “Grad kao večita inspiracija”, Sociologija Vol. XLIX, No 2, 2007, 183-186.
109. Pušić, Ljubinko, (2007): “Otići li ostati” u: Tripković M., Pušić, Lj. Šljukić S. (2007): Raskršća Srbije, Mediterran Publishing, Novi Sad, 79-131.
110. Pušić, Ljubinko, “Teritorijalna pokretljivost stanovništva kao jedna pokazatelj društvenog razvoja: primer Vojvodine”, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Izazovi i dometi savremene sociologije društvenog razvoja, Zbornik, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Niš, maj 2008, 267-283.
111. Pušić, Ljubinko, “Jedna slika multikulturalnosti u Vojvodini: jezik kao pretpostavka za komunikaciju”, Sociologija, Vol. L, No 2, 2008, str. 175-190.
112. Pušić, Ljubinko, “Urbani razvoj kao obrazac razvoja društva”, CESS, No8, 2008, 10-12.
113. Pušić, Ljubinko, „The Cultural Context of Urban Sustainability and Urban
Solidarity as a Key Concept“, International Conference „Mine, Yours, Ours − Solidarity“, Odsek za kulturalne studije Filozofskog fakultet u Rijeci, Mirovni Inštitut Ljubljana... Hrvatska, oktobar 15-18. 2009; Rad saopšten na skupu, štampan u izvodu.
114. Pušić, Ljubinko, „Kultura antiurbanosti kao praksa tranzicijskih procesa u Srbiji“; rad saopšten na Petom međunarodnom interdisciplinarnom skupu Susret kultura, štampan u izvodu, 1. decembar 2009. Novi Sad.
115. Pušić, Ljubinko, “Sociologija okruženja u traženju svog akademskog i istraživačkog profila”, Sociologija i prostor, God 47, broj 183(1), 2009, str.17-42.
116. Pušić, Ljubinko, “Susedstvo kao trajno interesovanje sociologije grada”, Od putanje do autostrade: Spomenica Jovana Ćirića, JUNIR i Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla”, Niš, 2010, 133-148.
117. Pušić, Ljubinko, “Gradske kafane kao kodovi urbane geografije”, Teme. G. XXXIV, br.3, Niš, 2010, 893-908.
118. Pušić, Ljubinko, “Kultura antiurbanosti kao praksa tranzicijskih procesa u Srbiji“, Zbornik radova petog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma „Susret kultura“,  Filozofski fakultet Novi Sad, 381-387.
119. Pušić, Ljubinko (2011), „Gradska društva kao promotori oblika socijalizacije“, Pale, Sociološki godišnjak, Br. 6, 7-22.
120. Pušić, Ljubinko  i Ana Pajvančić, „Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima“, Socijalna ekologija, Vol.19, No.3, rujan-prosinac 2010, Zagreb,273-292.
121. Pušić, Ljubinko, „Rasprodaja srpskih gradova“, U: Dragana Stjepanović-Zaharijevski, Sociologija naselja tragom Jovana Ćirića, Zbornik radova,  Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2011, str. 83-97.
122. Pušić, Ljubinko i Ana Pajvančić Cizelj, „Percepcija ekoloških problema građana Vojvodine“, Konferencija „Društvo i zaštita životne sredine“, Institut za sociološka istraživanja Filozofskig fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore. Beograd, 17-18. jun 2011. Apstrakt, Rad saopšten na međunarodnom skupu.
123. Pušić, Ljubinko, (2011): „Ideje Džejn Džejkobs o ekonomskoj prirodi urbanih društava“, Sociologija, Vol. LIII, No. 3, , 257-274.
124. Pušić, Ljubinko (2011): „Trajne vrednosti socioloških ideja Džejn Džejkobs, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XXXVI-2, Filozofski fakultet, Novi Sad, , 273-286. 
125. Pušić, Ljubinko (2011): „Ima li još života u knjizi Smrt i život velikih američkih gradova?“; Pogovor u:  Džejn  Džejkobs: Smrt i život velikih američkih gradova?, Mediterran Publishing, Novi Sad, 477-492.
126. Pušić, Ljubinko (2011): „Strateške pretpostavke prostornog razvoja AP Vojvodine za kvalitativne promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti“ u: Društvo, struktura, promene (ur. S. Šljukić),  Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 45-68.
127. Pušić, Ljubinko i Ana Pajvančić Cizelj (2011), „Ekološka svijest kao generacijsko određenje“, Rad sopšten na naučnom skupu s međunarodnim učestvovanjem, Razvoj i okololiš, Zagreb. 6-7 October,  Book of Abstracts, 100-101. 
128. Pušić, Ljubinko i Ana Pajvančić Cizelj (2012), „Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme: prikaz empirijskog istraživanja“, Sociologija, Vol. LIV, No. 1, 154-168.
129. Pušić, Ljubinko (2012) „Da li je ideja o održivom razvoju održiva?“, Teme, G.XXXVI, Br. 2, 425-442.
130. Pušić, Ljubinko (2012) „Održivi razvoj između konzervativnih i progresivnih ideja“,  Međunarodna konferencija Održivi razvoj i zaštita okruženja, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Beograd, 15-16. jun 2012, Knjiga apstrakta, str.10.
131. Pušić, Ljubinko i Ana Pajvančić-Cizelj (2012), „Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije kao pretpostavka promene društvene strukture“, Rad saopšten na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti, Filozofsski fakultet, Novi Sad, 5. oktobar 2012, Knjiga rezimea, 56-57.
132. Pušić, Ljubinko (2012): „Rasprodaja gradova u Srbiji kao posledica društvenih promena u prostoru“ u: Svirčić Gotovac, Angelina i Jelena Zlatar (ur.): Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, 83-97.
133. Pušić, Ljubinko (2012): „Gradske kafane kao kodovi urbane geografije“, u: Đorđević, Dragoljub, Kafanologija, Službeni glasnik, Beograd, 131-145.
134. Pušić, Ljubinko (2012): „Praksa tranzicijskih procesa u Srbiji kao kultura antiurbanosti“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XXXVII, Novi Sad, 81-92.
135. Pušić, Ljubinko (2012): „ O jednom posebnom čitanju društvene stvarnosti“, u: Đorđević, Dragoljub, Kafanologija, Službeni glasnik, Beograd, 585-597.
136. Pušić, Ljubinko (2013): „Održivi razvoj između konzervativnih i progresivnih ideja“ u: Petrović, Mina, Izazovi održivog razvoja, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja  Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 11-24.
137. Pušić, Ljubinko (2013): „Održivi razvoj između imperativa globalizacije i sociokulturnih vrijednosti“, Zbornik apstrakta, Međunarodni znanstveni skup Baština i razvoj − socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska, 27-28. 09 2013, str. 46.
 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu