Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Dragan Koković

Kontakt
◦ Kabinet: 250
◦ e-mail: kokovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485 3910

Akademska karijera
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Sociologija
◦ 1982. godine - Doktorat, Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: Društveno-političke nauke, (naslov rada: Način života i kultura - međusobna uslovljenost i povezanost)
◦ 1972. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Sociologija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ sociologija kulture;
◦ sociologija sporta i slobodnog vremena;
◦ sociologija obrazovanja;
◦ sociologija komunikacije i medija;
◦ sociologija svakodnevnog života;
◦ sociologija religije;
◦ socijalna i kulturna antropologija

Bibliografija
Monografije, naučne knjige
- 1983. Nauka o društvu. (Sa M. Naumovićem i M. Tripkovićem) Novi Sad: Institut za filozofiju i sociologiju, str. 394.
- 1986. Sport bez igre. Titograd: Univerzitetska riječ, str. 155.
- 1986. Male verske zajednice u Vojvodini. (Sa S. Flereom i D. Pantićem) Novi Sad: Pravni fakultet, Institut društvenih nauka, str: 57-67, 213-221.
- 1987. Sociologija. (Sa M. Mitrovićem i M. Tripkovićem) Naučna knjiga, Beograd, 1987; drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje: Beograd: Kultura, 1991, str: 203-318.
- 1990. Doba nasilja i sport. Novi Sad: Sport's World, 1990, str. 159.
- 1992. Uvod u sociologiju sportske rekreacije. (Sa S. Bjelicom) Beograd: Stručna knjiga, str: 7-32, 50-178.
- 1993. Zaboravljena kultura. Novi Sad: Svetovi, str. 266.
- 1994. Sociologija obrazovanja. Novi Sad: Matica srpska, str. 472.
- 1995. Ogledi iz sociologije obrazovanja. (Sa M. Nenadićem) Sombor: Učiteljski fakultet, str: 9-29, 43-50, 65-78, 97-105, 125-129.
- 1996. Sociologija religije i obrazovanja. Sombor: Učiteljski fakultet, str. 166.
- 1997. Pukotine kulture. Beograd: Prosveta, str. 489.
- 1998. Na ziranje umetnosti. Novi Sad: Futura publikacije, str. 205.
- 2000. Socijalna antropologija. Beograd: Viša košarkaška škola, str. 175.
- 2000. Kultura i umetnost. Novi Sad: Akademija umetnosti, str. 262.
- 2001. Socijalno-psihološki osnovi sporta. Beograd: Viša košarkaška škola, str. 320.
- 2004. Sociologija kulture. Novi Sad: Akademija umetnosti, str. 270.
- 2004. Sport i mediji. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis, str. 175.

- 2004. Sociologija sporta. Beograd: Sportska akademija.
- 2005. Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje.
- 2006. Način života i slobodno vreme. Tims: Novi Sad.
- 2007. Društvo i medijski izazovi. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- 2008. Fenomenologija slobodnog vremena. Tims: Novi Sad.
- 2008. Sociologija obrazovanja. Banja Luka: NUBL.
- 2008. Socijalna antropologija sa antropologijom obrazovanja. Banja Luka: NUBL.
- 2008. Naličje takmičenja. Novi Sad: Prometej.
- 2009. Društvo i sport. (Sa Rajkom Kuljićem) Novi Sad: Old Commerce.
- 2009. Društvo i obrazovni kapital. Novi Sad: Mediterran Publishing.
-2010. Društvo, nasilje i sport. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Naučni radovi

 1. Dragan Koković. Budžet vremena kao pokazatelj načina života. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XVIII, br. 2, 1975: 779-791.
 2. Dragan Koković. Neki sociološki aspekti slobodnog vremena. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 62, 1977: 123-137.
 3. Dragan Koković. Porodični budžet kao pokazatelj nivoa i načina života. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 66, 1979: 131-141.
 4. Dragan Koković. Društveno-kuturne vrednosti – pitanja izbora i stila života. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 85, 1988: 18-32.
 5. Dragan Koković. Način života i skriveni rad žene. Zbornik Matice srpske za društvene nauke,
  br. 86, 1989: 89-97.
 6. Dragan Koković. Pitanja razvoja i pokazatelja načina života. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 87, 1989: 79-90.
 7. Dragan Koković. Istorijsko i savremeno u kulturi. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XIX, 1990: 105-115.
 8. Dragan Koković. Sociološki aspekti sportske rekreacije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 88, 1990: 45-58.
 9. Dragan Koković. Nasilje u sportu – između eksplozije životne snage i ludila. Kultura,
  br. 88-90, 1990: 41-55.
 10. Dragan Koković. Za sociologiju sportske rekreacije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 91, 1992: 88-101.
 11. Dragan Koković. Kultura, umetnost i igra – mogućnost sinteze. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XX, 1992: 157-165.
 12. Dragan Koković. Shvatanje kulture u delu Radomira Lukića. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 95, 1993: 133-138.
 13. Dragan Koković. Granice sociološke kritike i umetnička stvarnost. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXI-XXII, 1994: 92-99.
 14. Dragan Koković. Doba sponzorstva: od sporta do umetnosti. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 98, 1995: 51-66.
 15. Dragan Koković. Postmoderna kultura – pluralizam ili slom sistema vrednosti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXIII, 1995: 405-417.
 16. Dragan Koković. Marketing i sponzorstvo: od sporta do umetnosti. Sociološki pregled, br. 1,
  1996: 37-52.
 17. Dragan Koković. Kvalitet života sela. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,
  knj. XXV, 1997: 353-360.
 18. Dragan Koković. Naše nasleđe i uticaj tuđih kulturnih obrazaca – stanovište Tihomira R.
  Đorđevića. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 104-105, 1998: 191-199.
 19. Dragan Koković. Avanturizam kao stil života. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXVII, 1999: 195-199.
 20. Dragan Koković. Nasilje u medijima. Defendologija, br. 8-9, 2000: 69-74.
 21. Dragan Koković. Kulturna industrija i svet pop-arta. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XXVIII, 2000: 319-326.
 22. Dragan Koković. Peculiarities of the Romanies' Way of Life. Facta Universitas – Series Philosophy and Sociology, no. 8, 2001: 539-543.
 23. Dragan Koković. Procesi integracije, regionalizam i očuvanje kulturnog indentiteta.
  Sociološki pregled, god. XXXVI, br. 1-2, 2001: 163-171.
 24. Dragan Koković. Nasilje sportske publike. Defendologija, god. IV, br. 10, 2001: 9-29.
 25. Dragan Koković, Žolt Lazar. Činioci negovanja nacionalnog i kulturnog identiteta u Vojvodini. Sociološki pregled, god. XXXVII, br. 1-2, 2003: 49-59.
 26. Dragan Koković, Žolt Lazar. Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti: primer Vojvodine. Sociološki pregled, god. XXXVIII, br. 1-2, 2004: 249-265.
 27. Dragan Koković. Neki aspekti odnosa društvene i naučno-tehničke revolucije. Polja, br. 204,
  1976: 5-8.
 28. Dragan Koković. Aktuelnost kulturne potrebe. Polja, br. 208-209, 1976: 15-16.
 29. Dragan Koković. Masovna kultura u svetlu sociologije saznanja. Polja, br. 214. 1976: 18-19.
 30. Dragan Koković. Pokretljivost, slobodno vreme i stvaralačka aktivnost mladih. Polja, br. 229,
  1978: 36.
 31. Dragan Koković. "Kvalitet života" – nostalgija za prošlošću ili opomena pred budućnošću.
  Polja, br. 230, 1978: 25-28.
 32. Dragan Koković. Savremena kritika nesavremene ideologije. Polja, br. 237, 1978: 18.
 33. Dragan Koković. Međuzavisnost potreba, potrošnje i načina života. Polja, br. 240, 1979:
  26-27.
 34. Dragan Koković. Kultura kao način života. Polja, br. 244-245, 1979: 30.
 35. Dragan Koković. Ideologija i istina. Polja, br. 238, 1980: 39.
 36. Dragan Koković. Stil života i ljudsko ponašanje. Polja, br. 268, 1981: 41-44.
 37. Dragan Koković. Svakodnevni život kao predmet naučnog izučavanja. Polja, br. 270-271,
  1981: 368-371.
 38. Dragan Koković. Kultura i politika. Polja, br. 273, 1981: 32.
 39. Dragan Koković. Neki metodološki problemi vremenskog budžeta, sa posebnim osvrtom na slobodno vreme učenika. Pedagoška stvarnost, br. 6, 1981: 486-499.
 40. Dragan Koković. O telu, duhu i genezi sporta. Polja, br. 278, 1982: 169-170.
 41. Dragan Koković. Kultura kao način života i kulturna revolucija. Polja, br. 282-283, 1982:
  320-322.
 42. Dragan Koković. Sociologija sporta – razvoj i područja proučavanja. Gledišta, br. 5-6, 1987:
  5-26.
 43. Dragan Koković. Društvene vrednosti i vrednovanje knjige. Ideje, br. 3-4, 1989: 261-268.
 44. Dragan Koković. Kultura – način ili nedostignutost života. Zbornik Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, br. 1, 1989: 17-30.
 45. Dragan Koković. Porodica i škola – između saradnje i sloma saglasnosti. Pedagoška stvarnost, br. 3-4, 1991: 15-24.
 46. Dragan Koković. Obrazovanje: između socijalizacije, konformizma i manipulacije.
  Pedagoška stvarnost, br. 5-6, 1991: 10-25.
 47. Dragan Koković. Društvena struktura i kultura. Zbornik Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, br. 2, 1994: 47-58.
 48. Dragan Koković. Nasilje kao obrazac kulture. Zbornik Instituta za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, br. 3, 1995: 38-46.
 49. Dragan Koković. Kulturni identitet i interkulturno obrazovanje. Pedagoška stvarnost, br. 3-4,
  1997: 214-224.
 50. Dragan Koković. Kultura kao činilac tranzicije i modernizacije. Teme, br. 1-2, 2000: 47-64.
 51. Koković Dragan, Lazar Žolt. Činioci negovanja nacionalnog i kulturnog identiteta u Vojvodini. Sociološkipregled, vol. 37, br. 1-2, str. 49-59, 2003.
 52. Koković Dragan D. Procesi integracije, regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 163-171, 2002
 53. Dragan Koković, Slađana Nedeljković, Milena Nedeljković, 2010. Uticaj nacionalnih kultura na ponašanje potrošača i zaposlenih u turističkom sektoru – primena teorije Hofstedea, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 130, 43-61.
 54. Koković, Dragan. 2009. Vrednosti opstanka. U Karl Manhajm Dijagnoza našeg vremena, 207–13. Novi Sad: Mediteran Pablišing.
 55. Koković, Dragan. 2009. Kultura i ekološke vrednosti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXIV: 207–15. ISSN 0374-0730
 56. Koković, Dragan. 2008. Slobodno vreme i masovna kultura. U Pedagogija slobodnog vremena – hrestomatija. Priredila: Gordana Budimir-Ninković. Strane: 98-105. Jagodina: Pedagoški fakultet.
 57. Koković, Dragan. 2008. Medijska prezentacija seoskog načina života i slobodnog vremena. U DaniSretenaVukosavljevića, knj. XXIV, 49–61. Prijepolje: Ustanova za kulturu i obrazovanje i Dom kulture.
 58. Koković, Dragan. 2008. Kulturni i etnički identitet. Sociološki godišnjak (Nacija i moderno društvo) 117–29. ISSN 1840-1538
 59. Dragan Koković. Pilgrimage in Light of Modern Traveling Mankind, ed. by Dragana Radisavljević-Ćiparizović, pp. 15-23. YSSSR Anuual – Year XVIII, XVIII Annual International YSSSR Conference, Niš, Serbia. 2010.
 60. Dragan Koković, D. Ristić – Nasilje i mržnja kao obrasci normalizacije patološkog, Govor mržnje – zbornik radova (sa Međunarodnog naučnog skupa na temu «Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, verske, rasne političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. u Republici Srpskoj i BiH), Banja Luka, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2010. Str. 36-44.
 61. Dragan Koković, Ekologija kao način života, Svarog, br.1,  Nezavisni univerzitet Banja Luka, 2010. Str. 75-85.
 62. Dragan Koković, Estetske dimenzije sporta, Teme, XXXIV, Br. 4, Str. 1181-1191, Niš,  okt-dec, 2010.
 63. Dragan Koković, Uz ovu temu (uvodnik za temat o sportu), Teme, XXXIV, Br. 4, Str. 1155-1156, Niš,  okt-dec, 2010.
 64. Dragan Koković. «Političko nasilje – primer politizacije fudbala», u Nasilje i sport, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu «Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja», 24-25. jun 2011. Banja Luka. Izdavač: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka. Str. 28-38.
 65. Dragan Koković. «Nezaposlenost i siromaštvo kao oblici društvene i egzistencijalne isključenosti – primer Republike Srpske», u Nezaposlenost, Zbornik radova sa naučnog skupa na temu «Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj», Banja Luka, Klub intelektualaca 123, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2011. Str. 17-23.

Poglavlja u knjigama, pregledni članci:

 1. Dragan Koković. Neke determinante seoskog i gradskog načina života, sa posebnim osvrtom na slobodno vreme. Seoski dani Sretena Vukosavljevića, knj. VIII, 1983: 36-44.
 2. Dragan Koković. O rasporedu vremena i ritualu radova u delu Sretena Vukosavljevića. Seoski dani Sretena Vukosavljevića, knj. XI, 1986: 19-28.
 3. Dragan Koković. Vukova proučavanja tradicionalnog seoskog načina života. Seoski dani Sretena Vukosavljevića, knj. XII, 1988: 31-36.
 4. Dragan Koković. Kvalitet života i humanizacija ljudske svakodnevnice. Ekologija i kriza,
  Novi Sad: Polja, 1989.
 5. Dragan Koković. Pušenje: pitanje dogmatizma, stila i kvaliteta života. Zbornik radova sa jugoslovenskog simpozijuma sa međunarodnim učešćem o štetnosti pušenja, Novi Sad, 1989.
 6. Dragan Koković. Sociološki aspekti životne sredine i kvaliteta života. Životna sredina i rak,
  Novi Sad, 1990.
 7. Dragan Koković. Rad, aktivnosti van rada i slobodno vreme. U – Božo Milošević:
  Sociologija rada, Beograd: Kultura, 1991.
 8. Dragan Koković. Rad i kultura. U – Božo Milošević: Sociologija rada, Beograd: Kultura,
  1991.
 9. Dragan Koković. Zvanična i nezvanična kultura – neizvesnost nezvanične kulture. Evropa 1992, Beograd: Meridijani, 1992.
 10. Dragan Koković. Slobodno vreme i seoski način života. Seoski dani Sretena Vukosavljevića,
  knj. XIV, 1992: 47-54.
 11. Dragan Koković. Sreten Vukosavljević o zlu i nasilju. Seoski dani Sretena Vukosavljevića,
  knj. XIV, 1992: 37-47.
 12. Dragan Koković. Kulturni obrasci u delu Sretena Vukosavljevića. Seoski dani Sretena Vukosavljevića, knj. XV, 1993: 23-36.
 13. Dragan Koković. Nove tehnologije, masovne komunikacije i obrazovanje. Obrazovanje i masovne komunikacije, Beograd, br. 2, 1993: 215-224.
 14. Dragan Koković. Kultura menadžmenta i marketinga kao biznis-kultura. Preduzetništvo i sociologija, Novi Sad: Matica srpska, 1993.
 15. Dragan Koković. Viteški obrazac u delu Sretena Vukosavljevića. Seoski dani Sretena Vukosavljevića, knj. XVI, 1994: 19-25.
 16. Dragan Koković. Kultura kao praksa – rad, kultura i način života. Rad kao sudbina, Niš:
  Mašinski fakultet, JUNIR, 1995.
 17. Dragan Koković. Religija i kultura tolerancije. U – Bogdan Đurović (ur.): Religija - crkva – nacija. Niš: JUNIR, 1996.
 18. Dragan Koković. Moderni mitovi i kultura. U – Tomislav Bekić (ur.): Mit, Novi Sad:
  Filozofski fakultet, 1996.
 19. Dragan Koković. Obrazovanje – proces pomirenja između pojedinca i društva. Vaspitni rad u domovima učenika, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 1997.
 20. Dragan Koković. Zašto ateizam nije rešena zagonetka religijskog pitanja? U – Dragoljub Đorđević (prir.): Iskušenja ateizma, Niš: Gradina – JUNIR, 1997.
 21. Dragan Koković. Problematika slobodnog vremena u domovima učenika. Vaspitni rad i organizacija života i rada u domovima učenika srednjih škola, Beograd: Ministarstvo prosvete R Srbije, 1998.
 22. Dragan Koković. Nastava između tradicije i tranzicije. Inovacije nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja dece i omladine, Novi Sad, 1998.
 23. Dragan Koković. Nasilje i kultura. Seksualnost, agresivnost, delikventnost, Novi Sad:
  Matica srpska, 1999.
 24. Dragan Koković. Tolerancija i pluralizam kultura. Polja politike, Novi Sad, 1999.
 25. Dragan Koković. Kultura tolerancije.  Škola za demokratiju, Niš, 2000.
 26. Dragan Koković. Slobodno vreme. Projekat praćenja ostvarivanja programa vaspitnog rada u domovima učenika, Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 2000.
 27. Dragan Koković. Socio-kulturna obeležja zdravlja. Zdravlje ljudi u Vojvodini, Novi Sad:
  Matica srpska – Univerzitet u Novom Sadu, 2001.

Dragan Koković. Ekologija – novi izazov za obrazovanje. Ekološka svest i ekološko obrazovanje dece i omladine, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 2002.

Radovi saopšteni na naučnim skupovima štampani u celini.:

 1. Dragan Koković. Sociološki aspekti životne sredine i kvaliteta života. Jugoslovenski simpozijum sa međunarodnim učešćem Životna sredina i rak, Novi Sad, 1990.
 2. Dragan Koković. Sreten Vukosavljević – o zlu i nasilju. Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, 1991.
 3. Dragan Koković. Zvanična i nezvanična kultura – neizvesnost nezvanične kulture.
  Simpozijum međunarodnog značaja Kultura i Evropa, Prohor Pčinjski, 1991.
 4. Dragan Koković. Moderni mitovi i kultura. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Mit,
  Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1994.
 5. Dragan Koković. Sportska igra kao obrazac društvenosti. Simpozijum Fenomen sportske igre, Beograd, 1995.
 6. Dragan Koković. Religijska i religiozna kultura. Naučni skup Religija i obrazovanje,
  Podgorica, 1995.
 7. Dragan Koković. Rasprsnuće klasične nastave. Naučni skup Uloga nastavnika u svetu koji se menja, Aranđelovac, 1997.
 8. Dragan Koković. Kvalitet života i zdravlje. Naučni skup Sport i zdravlje stanovnika,
  Novi Sad, 1997.
 9. Dragan Koković. Način života, sport i zdravlje. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem Sport i zdravlje, Jahorina (Republika Srpska), 1997.
 10. Dragan Koković. Procesi integracije, regionalizam i očuvanje kulturnog indentiteta. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sociologija i problem regionalizacije, Brankovac, 2002.
 11. Dragan Koković, Žolt Lazar. Društvena tranzicija i promene u sistemu vrednosti. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Društvo u tranziciji: modeli, alternative i perspektive,
  Morović, 2004.
 12. Dragan Koković. Narcizam i sport. Prvi kongres (sa međunarodnim učešćem) pedagoga fizičke kulture Srbije, Vrnjačka Banja, 2004.
 13. Dragan Koković. Međunarodni naučni skup na temu «Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja», 24-25. jun 2011. Banja Luka, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Unija studenata Republike Srpske, Fudbalski savez Republike Srpske.
 14. Dragan Koković. Naučni skup «Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj», 10-11.12. 2010. Banja Luka, Klub intelektualaca 123, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Unija poslodavaca Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu