Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Božo Milošević

Kontakt
◦ Kabinet: 336
◦ e-mail: bozom@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3908

Akademska karijera
◦ Diploma o stečenom zvanju: Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet-Grupa za sociologiju, Beograd. Naslov diplomskog rada: Klerikalizam i novo socijalno-političko učenje Katoličke crkve, Beograd, 1973.
◦ Diploma o stečenom zvanju: Magistar socioloških nauka, Filozofski fakultet-smer Opšta sociologija. Naslov magistarske teze: Shvatanja jugoslovenskih autora o mogućnosti i granicama primene kibernetike i teorije sistema u društvenim naukama, Beograd 1980.
◦ Diploma o stečenom naučnom zvanju: Doktor socioloških nauka, Univerzitet u Beogradu- Filozofski fakultet. Naslov doktorske teze: Obrazovanje tehničko stvaralaštvo i društvenopolitička delatnost radnika, Beograd, 1986.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorijsko-metodološki i profesionalni problemi sociologije i uvod u sociologiju
◦ Sociologija rada (rada i roda, organizacija, profesija i radnog stvaralaštva)
◦ Problemi modernizacije, globalizacije i sociokulturne tranzicije savremenih društava
◦ Multikulturalnost i urbana kultura

Bibliografija (pdf)

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri:
- Profesor srednje škole, Sremska Mitrovica, 1975-76.
- Profesor na Radničkom univerzitetu i Rukovodilac Centra za društvenopolitičko obrazovanje, Sremska Mitrovica, 1976 -82;        
- Profesor Sociologije i direktor Pedagoške akademije, Sremska Mitrovica, 1982-1987;                                - Docent Sociologije i Sociologije rada na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, 1987-92 (izabran u zvanje docenta na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu);
- Vanredni profesor Sociologije i Sociologije rada na Filozofskom fakultetu, N. Sad,1991-96;        
- Redovni profesor Sociologije i Sociologije rada na Filozofskom fakultetu, Novi Sad, 1996- ;
- (prvi) Šef Katedre za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u dva izborna mandata (1992-1998);
- Rukovodilac postdiplomskih studijama na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1995-2004);
- Rukovodilac doktorskih studija na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2008 -);
- Professor po pozivu za Sociologiju rada i Uvod u sociologiju na osnovnim, kao i za Opštu i teorijsku sociologiju na postdiplomskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (RS/BiH), 1999-2009;
- Profesor po pozivu (u periodu 2007-09) za Sociologiju rada i Uvod u sociologiju, na filozofskim fakultetima u Prištini/Kos. Mitrovica;
- Profesor po pozivu (u periodu od 2007) za Sociologiju rada (organizacije i profesija)  Teorijsku sociologiju, na filozofskom fakultetu u I.Sarajevu/Pale (RS/BiH);
 - Član stručnih komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (i mentor), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini/Kosovskoj Mitrovici, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu/Pale;
- Član Odbora za profesionalna pitanja Sociološkog društva Srbije, Beograd, 1983-85 (i 2010-12);
- Član Izdavačkog odbora časopisa Sociološkog društva Srbije - Sociološki pregled, Beograd, 1987-89;
 - Glavni i odgovorni urednik časopisa za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju - Sociologija, Beograd, 2000-2004 (dva mandata);
- Programski direktor NVO Specijalističke akademske studije - SAS, Novi Sad, 2001-2005;.
- Član redakcije časopisa Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 2005-2009;
- Član (međunarodnog) Izdavačkog saveta časopisa za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju - Sociologija, Beograd, 2006-12 ;
- Član Redakcionog odbora Sociološki diskurs, u izdanju Udruženja sociologa Banja Luka;
- Član Redakcije časopisa Sociološki godišnjak, u  izdanju Društva sociologa Republike Srpske;
- Član redakcije Radovi - zbornik Filozofskog fakulteta Univerziteta I. Sarajevo.

Specijalizacije, stipendije, nagrade, studijski boravci u inostranstvu:
- Stipendista srpske vlade (24 meseca za postdiplomske studije u Beogradu), 1973-76;
- Kraći studijski boravci u Rimu, Beču i Pragu; zatim, Grčkoj, Bugarskoj i Turskoj (Istanbul).

Učešće na (važnijim) domaćim naučnim skupovima:
- Deveti naučni skup sociologa Jugoslavije, sa temom Sociologija u jugoslovenskom društvu, Beograd, 1981, referat;
- Naučni skup u organizaciji Saveza andragoških društava Jugoslavije, sa temom Obrazovanje odraslih i produktivnost rada, Maribor, 18-19. novembar 1982, saopštenje;
- Sociološki susreti 83 - XI naučno savjetovanje, u organizaciji Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, sa temom Integracijski i dezintegracijski procesi u jugoslovenskom društvu, Portorož, 9-12. novembar 1983, koreferat;
- Naučni skup, sa temom Kultura sela, Vrdnik, 7-8. novembar 1985, saopštenje;
- Naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije, sa temom Bitne strukturalne promene u razvoju savremenog jugoslovenskog društva, Niška Banja, 21-22. mart 1986, saopštenje;
- Naučno savetovanje sociologa Jugoslavije, sa temom Komparativna analiza razvojnih tendencija jugoslovenskog društva, Vrnjačka Banja, 6-9. novembar 1986, rasprava;
- Naučni skup u organizaciji CIDID i časopisa Ideje, sa temom Društvene nauke u savremenom jugoslovenskom društvu, Topola/Oplenac, 22-23. maj 1987; referat;
- Jugoslovenska smotra tehničkog stvaralaštva u organizaciji Novosadskog sajma, sa temom Korak u 21. vek, Novi Sad, 25.05-05.06. 1988, referat;
- Javna TV rasprava (TV Novi Sad), na temu Savremeni prometeji, Novi Sad, 11. maj 1988;
- Naučni skup povodom 30-godišnjice časopisa Sociološkog društva Srbije - Sociološki pregled, sa temom Teorijski pluralizam u sociologiji, Beograd, 11-12. nov. 1988 (saopštenje);
- Peti kongres andragoga jugoslavije, sa temom Andragoška nauka i praksa u susret novom milenijumu, Banja Vrućica, okt. 1990, referat;
- Drugi kongres pronalazača Jugoslavije, sa temom Put u inovacijsko društvo, Titovo Užice, 1989, referat;
- Naučni skup u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu, sa temom Oslobođenje rada radni moral i produktivnost, Niš, 31. oktobar- 03. novembar 1989, referat;
- Jugoslovenski naučni skup u organizaciji FOI Varaždin i časopisa Poslovna politika, sa temom Preduzetništvo: teorijski pristup i praktična pitanja, Varaždin, maj 1990, saopštenje;
- Naučni skup u organizaciji Ministarstva prosvete republike Srbije, sa temom Predmet društvenih i humanističkih nauka na nematičnim fakultetima, Beograd, 1993; saopštenje;
- Naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije, sa temom Sociologija i preduzetništvo menadžment i marketing, Novi Sad, 08. maj 1993, referat (i organizator);
- Deseti sabor učitelja Srbije, sa temom Razredna nastava u sistemu društvenih i pedagoških promena – položaj i funkcija učitelja kao uspešnog stručnjaka, Sremska Mitrovica, 04-05. jun 1993, referat;
- XV simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Ustanova za kulturu i obrazovanje, Prijepolje, 16-18. septembar 1993, referat;
- XVI Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Ustanova za kulturu i obrazovanje,  Prijepolje, 23-25. septembar 1994, referat;
- Naučni skup sociologa, u organizaciji Sociološkog društva Srbije, sa temom Promene paradigmi i moda u nauci, Beograd, 12. decembra 1995, referat;
- Naučni skup sociologa SR Jugoslavije – sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Jugoslovenskog udruženja za sociologiju i Sociološkog društva Srbije, sa temom Jugoslovensko društvo krajem devedesetih, Beograd, 29-30. septembar 1995, referat (i organizator);
- XVII Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Ustanova za kulturu i obrazovanje,  Prijepolje, 1996, referat;
- Prvi naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije i Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u okviru sesije "Novosadski sociološki dani"), sa temom Sociologija i marketing, Novi Sad (Fruška Gora), 18-19. maj 1996, referat (i organizator);
- XVIII Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Ustanova za kulturu i obrazovanje, Prijepolje, 1997, referat;
- Naučni skup u organizaciji Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, sa temom Vojin Milić i jugoslovenska sociologija, Beograd, 12. decembar 1997; referat;
- Naučni skup u organizaciji Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu, sa temom Razvoj preduzetništva–šansa za progres, Zrenjanin, 1998; referat;
- Drugi naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije i Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u okviru sesije "Novosadski sociološki dani"), sa temom Sociologija i naše vreme, Novi Sad, maj 1998, referat;
- Treći naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije i Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u okviru sesije "Novosadski sociološki dani"), sa temom Srbija i svet, Novi Sad (Fruška Gora), 29-31. maj 2000, referat;
- Četvrti naučni skup u organizaciji Sociološkog društva Srbije i Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u okviru sesije "Novosadski sociološki dani"), sa temom Sociologija i problem regionalizacije, Novi Sad (Fruška Gora), 7-9. juni 2002;
- XXI  Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, 27-29. jun 2003, referat;
- Naučni skup, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, sa temom Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka, Banja Luka, 07-08. decembar 2001, referat;
- Naučni skup, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, sa temom Nauka i naša društvena stvarnost, Banja Luka, 08-09. novembar 2002; referat;
- VI naučni skup: Banjalučki novembarski susreti - Nauka i obrazovanje, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 11-12. novembar 2005; rad objavljen u izvodima (u knjizi rezimea) i u celini (u zborniku).
- Naučni skup: Društvena moć i nasilje, u organizaciji Sociološkog društva Republike Srpske, Istočno Sarajevo (Pale), 22-24. septembra 2006; rad objavljen u celini (saopštenje).
- VII naučni skup: Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje, u organizaciji: Filozofskog fakulteta u Banjaluci, Banja Luka, 10-11. novembra 2006; rad objavljen u izvodima (u knjizi rezimea).
- Naučni skup: Doprinos Srba BiH nauci i kulturi, u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, 20-21. maja 2006; rad u celini (u tematskom zborniku).
-  Naučni skup povodom dana fakulteta Nauka i identitet, u organizaciji     Filozofskog fakulteta Univerziteta u I. Sarajevu, Pale 21-22. maj 2011; saopštenje „Identitet sociologije“.
- Шеснаесто међународно научно-стручно савјетовање агронома Р. Српске,у организацији Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, Требиње, 22-25. марта 2011. године; саопштење „Људски ресурси“ руралног развоја: глобализацијски изазови и локални одговори“.
- Научна конференција Место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ниш: 27-28. мај 2011; саопштење „Утицај социокултурног капитала на радне стратегије домаћинства у Републици Српској“.
-  Научни скуп поводом дана факултета Наука и идентитет, у организацији Филозофског факултета Универзитета у И. Сарајеву, Пале 21-22. мај 2011; саопштење „Идентитет социологије“.
- Међународни научни скуп-17. округли сто/International Conference-17th Round Table Darovitost i moralnost/Giftednessandmoralit, u organizaciji – Висока   школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“- Вршац, Србија; Универзитет “Аурел Влајку” Арад-Румунија; Универзитет “Св.Климент Охридски”/Педагошки факултет-Битољ, Македонија и REVIVIS/Institut za razvijanje nadarenosti-Ptuj, Slovenija; Вршац, 01. јули 2011. године; саопштење „Професионална етика и даровитост инжењера/Professional ethics and the ability of engineers“.
- Научни скуп поводом Реформа образовања и друштвене промене у Србији, у организацији Српског социолошког друштва и часописа Национални интерес, Београд (Филозофски факултет), 15. 10. 2011; саопштење „Друштвена (не)утемењеност образовних реформи: примери идеолошке конструкције будућности“.
- Научни скуп са међународним учешћем  Наука и и савремени универзитет, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 10-11. новембар 2011; саопштење „Сазнајни и професионални идентитет социологије“.
- Научни скуп Духовне и материјалне специфичности културе Косова и метохије кроз историју, у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић, 15. 11. 2011; саопштење.  
- Научни скуп Наука и традиција, у организацји Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву/Пале, 18. и 19. мај 2012. године; саопштење: „Традиционално и савремено поимање рада“, објављено у изводу.
- Научни скуп „Сто година српске социологије“, у организацији Српског социолошког друштва и Правног факултета у Београду, Београд (Авала), 1-2. 09. 2012, реферат Социологија сељачког друштва Сретена Вукосављевића: значај примарног искуства за разумевање села и сељака (објављен у: целости у Социолошки преглед, као и у е-форми на сајти ССД).
- Научни скуп са међународним учешћем „Промене у друштвеној структури и покретљивости“, у организацији Одсекa за социологију Филозофскoг факултета Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 05. 10. 2012 (рад „Изазови глобалних друштвених промена за организацију рада и за социологију организације“ објављен  у  изводу/Књига резимеа и у целини/у зборнику ??).
- Научни скуп “Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 2012“, у организацији Центра за културу, Пријепоље 11-12. 10. 2012. (рад Сазнајно-методолошки допринос Вукосављевићевих истраживања села: значај примарног искуства у социологији села).
- Социолошка конференција Стратификацијске промене у Србији, уорганизацији Универзитета у Београду-Филозофског факултета (у оквиру пројекта „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери“, којег финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, под ев. бр. 179035), Београд, 14-15. 12. 2012. (расправа).
- Научну конференцију са међународним учешћем 200 година српске учитељскешколе (препарандије) у Сентандреји и Сомбору, уoрганизацији Педагошког  факултета у Сомбору (Универзитет у Новом Саду), Сомбор, 22-23. 12. 2012. (реферат: „Васпитно-образовна и социокултурна улога педагошких академија“).

Međunarodni skupovi/konferencije (po pozivu):
- XXVIII sesija Univerzitet danas, u organizaciji Interuniverzitetskog centra, Dubrovnik, 25-28. avgust 1983; saopštenje,
- Treći međunarodni intermedijalni simpozijum, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa temom Mit, Novi Sad, 27-29. oktobra 1994, saopštenje;
- Međunarodni okrugli sto Etika inženjera, Mašinski fakultet, Niš, 02. juni 1995, referat; 
- Drugi međunarodni naučni skup "Vlasinski susreti 96", u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela, sa temom Poljoprivredno domaćinstvo, obnova i razvoj sela, Vlasina, septembar 1996, referat;
- Treći međunarodni naučni skup "Vlasinski susreti 97", u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela, sa temom Mladi i selo, Vlasina, 03-06. septembar 1997, saopštenje;
- Međunarodni naučni skupu organizaciji Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, sa temom Poljoprivreda u tranziciji - kuda i kako dalje?, Bečej, 18-20. juna 1997; referat;
- Četvrti međunarodni naučni skup "Vlasinski susreti 98", u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela, sa temom Inteligencija i selo, Vlasina, 02-04. septembar 1998, saopštenje;
- Međunarodna konferencija, u organizaciji Centra za balkanske studije, sa temom Kultura, razvoj i saradnja na Balkanu, Niš, 2000, referat;
- VIII godišnje međunarodne konferencije, u organizaciji Univerziteta u Nišu i JUNIR, sa temom Vere manjina i manjinske vere, Niš, 2001; referat (objavljen u celini): “Mogućnosti multikulturalizma u modernizacijskim procesima urbanizacije srpskog/jugoslovenskog društva”, Vere manjina i manjinske vere (rezimei sa VIII godišnje međunarodne konferencije JUNIR), Univerzitet u Nišu i JUNIR, Niš, 2001; str. 23-24.
- Međunarodna konferencija, u organizaciji Centra za balkanske studije -JUNIR, sa temom Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije Balkana, Niš, 28-30. juni 2002; referat  (objavljen u celini): »Građanski identitet na Balkanu: između globalizacije i regionalizma«, zbornik Kulturni i etnički identitet u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, Centar za balkanske studije i JUNIR, Niš, 2002, str. 130-138 i 288-292.
- Međunarodni naučni skup u organizaciji Centra za balkanske studije Filozofskog fakulteta, Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU – balkanska raskršća i alternative, Niš, 19-20. jun 2004; referat (objavljen u celini): »Transformacija sistema zapošljavanja u procesima globalizacije: od sigurnosti posla do usamljenog pojedinca«, Filozofski fakultet-Institut za sociologiju, Niš, 2004, str. 281-301.
- VII naučni skup “Pedagoška istraživanja i školska praksa: Demokratija kroz obrazovanje u Srbiji i regionu“, u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja i Saveta Evrope, Beograd, 12-13. decembar 2005; rad objavljen u izvodima (rezimei).
- Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem: Čovek i radna sredina (Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja), u organizaciji Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu i Meždunarodnog nezavisimogo ekologo-politologičeskogo universiteta v Moskve, Niš, 20-21. oktobra 2005; rad objavljen u celini (referat).
- Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem: Religija u multikulturalnom društvu, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Sociološkog društva Srbije, Novi sad, 16. maja 2005; rad objavljen, sa zakašnjenjem, u celini (saopštenje).
- Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Andragogija na početku trećeg milenijuma, u organizaciji Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke, Beograd, 02. juna 2006; rad objavljen u izvodima (u knjizi apstrakata) i u celini (saopštenje).
- Međunarodni naučni skup, u organizaciji Filozofskog fakulteta – Instituta za sociologiju u Nišu, sa temom Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja kulture mira i evrointegracijskih procesa, Niš, 17-18. Juni 2005; rezime rada objaljen pre skupa na srpskom i engleskom jeziku (ceo rad prihaćen za objavljivanje posle skupa).
- Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, u organizaciji Filozofskog fakulteta-Instituta za sociologiju, Niš, 02-03. decembra 2005; rad objavljen u celini (referat).
- Naučni skup, sa međunarodnim učešćem: Socijalni kapital i integrativni potencijal AP Vojvodine i Republike Srbije, u organizaciji Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Sociološkog društva Srbije, Novi Sad (Vrdnik), 26-28. maja 2005; rad objavljen i u izvodima (knjiga rezimea) i u celini (u tematskom zborniku).
- Okrugli sto sa međunarodnim učešćem: Teorijskometodološki osnovi makro-projekta Kultura mira identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije,  u organizaciji Filozofskog fakulteta – Instituta za sociologiju u Nišu, 02.-03. juna 2006; dva priloga objavljena u celini.
- Naučni skup (okrugli sto) sa međunarodnim učešćem: Kultura mira - pojam i funkcije, u organizaciji Filozofski fakulteta-Instituta za sociologiju, Niš 03. juna 2006; rad objavljen u celini (u tematskom zborniku).
- Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem: Kultura u strukturnim promenama u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije, u organizaciji Filozofskog fakulteta- Instituta za sociologiju, Niš, 27-28. oktobra 2006;  rad objavljen u celini (referat).
- Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Identiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, u organizaciji Filozofskog fakulteta-Centra za sociološka istraživanja, Niš, 19-20. oktobra 2007; rad obajavljen u celini pre skupa (u tematskom zborniku)
- Научни скуп: Наука и савремени друштвени процеси, у организацији Филозофског факултета у Бањалуци, Бањалука, 09/10. новембра 2007; рад објављн пре скупа у изводима (књига резимеа) и припремљен у целини за штампу
- Interdisciplinarnost iinterkulturalnost, saopštenje na naučnom skupu Iinterdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke, u organizaciji Filozofskog fakulteta Pale, 22-24. maj 2009.
-„Nasilje u školi i školsko nasilje: susret socijalne patologije i 'crne pedagogije'“, saopštenje na naučnom skupu Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, u organizacijiFilozofskog fakulteta u Nišu, 05. juni. 2009.
-Intelektualna darovitost i stručnjačka rutina: između praktične i tehničke racionalnosti“, saopštenje na 15. međunarodnom okruglom stolu Daroviti i društvena elita (rum. Supradotatii şi elitele sociale), u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” Vršac i Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad (Romania), Vršac, 10. 07. 2009.
-„Uticaj seoba na (dez)integraciju srpskog društva (sociološko razumevanje karakterističnog primera“istorije dugog trajanja)“, saopštenje na međunarodnom naučnom skupu Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Kos. Mitrovica, 8 -11. 10. 2009.
- „Univerzalnost i (multi)kulturalni relativizam u nauci“, saopštenje na Fifth Internacional Interdisciplinary Simposium, Faculty of Philosophy University of Novi Sad, Novi Sad, 01. 12. 2009
- „Društvena ne-utemeljenost obrazovnih reformi: primeri ideološke konstrukcije budućnosti“, saopštenje na X naučnom skupu „Banjalučki novembarski susreti“ – Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi, Univerzitet u Banjaluci (Filozofski fakultet-Filološki fakultet-Fakultet političkih nauka), Banjaluka, 27-28. 11. 2009.
- „Institucionalni razvoj sociologije na Univerzitetu u Novom Sadu“, saopštenje na naučnom skupu Pedeset godina razvoja sociologije u Srbiji (1959-2009), Univerzitet u Beograadu-Filozofski fakultet-Odelenje za sociologiju, Beograd, 25. 12. 2009.
- Шеснаесто међународно научно-стручно савјетовање агронома Р. Српске,у организацији Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, Требиње, 22-25. марта 2011. године; саопштење - „Људски ресурси“ руралног развоја: глобализацијски изазови и локални одговори“.
- Научна конференција Место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ниш: 27-28. мај 2011; саопштење - „Утицај социокултурног капитала на радне стратегије домаћинства у Републици Српској“.
- Међународни научнu скуп-17. ОКРУГЛИ СТО/International Conference-17th Round Table Darovitost i moralnost/Giftednessandmoralit, u organizaciji - Висока   школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“- Вршац, Србија; Универзитет “Аурел Влајку”  Арад-Румунија; Универзитет “Св.Климент Охридски”/Педагошки факултет-Битољ, Македонија и РЕВИВИС/Институт за развијање надарености-Птуј, Словенија; Вршац, 01. јули 2011. године; саопштење „Професионална етика и даровитост инжењера/Professional ethics and the ability of engineers“.
- II Међународна научна конференција Традиција, модернизација, идентитети: Традиционално и модерно у култури српског и балканских народа, у организацији Филозофског факултета-Центра за социолошка истраживања у Нишу, Ниш, 25-26.мај 2012. (рад објављен у целини, у часопису Теме 2012/3).
- Међународни научни скуп „Slovenija v času negotovosti“, у организацији Словеначког социолошкега друштва, Марибор (Словенија), 9-10. 11. 2012. (рад: Традиционално и савремено поимање рада, објављен у делу-књига резимеа).
- Научна конфренција Системске промене за бољи статус друштвених наука, (као део регионалног  програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану/Regional Research Promotion Programme-RRPP, под називом „Успостављање дијалога између заједнице истраживача и доносилаца одлука ради унапређења квалитета истраживања у друштвеним наукама у Србији”), у организацији Universite de Fribourg Suisse и Института економских наука из Београда, Београд, 06.12.2012. (расправа).
- Međunarodni naučni skup Internet i društvo, u organizaciji Srpskog sociološkog društva, Instituta za uporedno pravo iz Beograda i Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš, 19-20. 09. 2014. (saopštenje: „Naučnotehnološka revolucija ili „onaučavanje“ rada organizacija: tehnologija, virtuelno poslovanje i društveni progres, objavljen pre skupa na sajtu Srpskog sociološkog društva“).

Učešće u naučnim projektima:
- Društveni položaj i svest omladine Novog Sada, naučni projekat nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1988; realizator teme “Društvenopolitičko organizovanje i angažovanje omladine u gradskoj zajednici Novi Sad”;
- Struktura jugoslovenskog društva, Konzorcijum jugoslovenskih instituta, 1985-1990; nosilac teme “Rad i naučnotehnička revoluvija”;
- Klasno biće jugoslovenskog društva, jugoslovenski projekat, 1985-1990; nosilac teme “Modernizacija rada, društvenoekonomska moć i preduzetništvo”;
- Motivacija radnika za rad i potrebe za preduzetništvom u proizvodnim organizacijama (Novog Sada), Centar za društvena istraživanja Grada Novog Sada, Novi Sad. 1989/90; rukovodilac projekta;
- Promena društvenih struktura i obrazaca kulture, Projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije u realizaciji Katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1991-95; nosilac teme “Moderniztacija rada”;
- Sociološki rečnik, projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije, u realizaciji  Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1998-2006 (?); Koordinator za Sociologiju saznanja i Sociologiju nauke i autor 24 pojmovne odrednice;
- Srbija u komparativnoj perspektivi, projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije, u realizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1995-2000; realizator teme “ Nezaposlenost u srbiji devedesetih: stvarnost i privid ekonomije preživljavanja”;
- Jugoslovensko društvo u tranziciji: podsticaji, otpori, rizici, projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije (14T20) u realizaciji Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Novi Sad, 1996-2000;
- Procesi tranzicije i modernizacije: uloga preduzetnika u urbanom uređenju Novog Sada”, Centar za sociološka istraživanja Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Zavod za urbanizam, Novi Sad, 2000; nosilac teme “Modernizacija rada i dualna ekonomija u urbanizacijskim procesima”;
- Društveno okruženje i nasilje u sportu, Udruženje defendologa i časopis Defendologija, Banja Luka, 2000-2001; nosilac teme “Uslovi rada kao uslov nasilja u sportu”;
- Urbana kultura: osnova održive multikulturalnosti, Centar za multikulturalnost, Novi Sad, 2001-2002; rukovodilac podprojekta za Novi Sad i nosilac teme “Modernizacijski osnovi urbane kulture i multikulturalnosti”;
- Sociološki aspekti multikulturalnosti i regionalizacije i njihov uticaj na razvoj AP Vojvodine i Republike Srbije, projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije (1815) u realizaciji Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Novi Sad 2001-2004.
- Socijalni kapital kao potencijal tranzicije, projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije (1311) u realizaciji Fakulteta tehničkih nauka i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Novi Sad 2001-2004; nosilac teme "Sociološke osobenosti preduzetništva u Srbiji: između anomije i poslovne etike".
- Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije, projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (149014D) u realizaciji Instituta za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Nišu; Niš 2006-2010.
- Socioekološki aspekti tranzicije u Srbiji, projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (149032) u realizaciji Katedre za društvene nauke FTN Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 2006-2010.
- Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja …, projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (149034D) u realizaciji Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 2006-2010.
-  Obrazovanje i zapošljavanje u R.Srpskoj, projekat (pod tim nazivom) u organizaciji Sociološkog društva R.Srpske, I. Sarajevo/Pale, 2008-09.
- Pedeset godina razvoja sociologije u Srbiji (1959-2009), projekat u organizaciji Univerzitet u Beograadu-Filozofski fakultet-Odelenje za sociologiju, Beograd, 2009.
- Društveni položaj žena u organizacijama rada u državnoj/javnoj svojini: vojvođanski uzorak, rukovodilac (dela) međunarodnog projekta pod nazivom „Rodna osnova diskriminacije na radnom mestu na lokalnom i regionalnom nivou“ (Gender Based Discrimination In the Workplace on Local and Provincial Level), koji se realizuje u saradnji sa United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) i Pokrajinskog Ombudsmana u Novom Sadu, za 2010/11. godinu.
- Porodica kao faktor razvoja Republike Srpske. saradnik na naučnoistraživačkom projektu Ministarstva nauke R. Srpske, za 2010. godinu, koji je realizovala Katedra za socilogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Palama.
- Аутор, руководилац и учесник у реализацији пројекта - Семинара за наставнике гимназија и средњих стручних школа у Србији за 2012-2013 годину, под називом Сазнајни приступ друштву у сфери образовања: зашто је социологија актуелна?,у организацији Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду -Одсека за социологију и уз подршку Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије (Редни број пројекта: 198, Компетиција: К 1; Приоритети: 6).
- Учесник у остваривању пројекта Министарства науке Републике Србије, у организацији Одсека за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду – за период 2011-14: Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину (бр. 179053) .
- Учесник у остваривању пројекта Министраства за науку Републике Србије, 2011-15. година, који организује Центар за социолошка истраживања Одсека ѕа социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу: Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (бр.179074).

Članstvo (i funkcije) u strukovnim udruženjima:
- Član Organizacionog i Redakcionog odbora jugoslovenskih interkatedarskih susreta studenata sociologije, Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta, Beograd (proleće 1970);
- Član Odbora za profesionalna pitanja Sociološkog društva Srbije (1984-86);
- Član Redakcije časopisa Sociološkog društva Srbije - Sociološki pregled i član Uređivačkog  odbora tog časopisa (1987-89);
- Sekretar Društva sociologa Vojvodine, Novi Sad (1989-1991);
- Predsednik Suda časti Sociološkog društva Srbije, Beograd (1994-96);
- Predsednik Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, Beograd (1993-96);
- Član Predsedništva Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore, Beograd (2004-);
- Član Udruženja sociologa Republike Srpske (2004-);
- Član Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore (2006 -);
- Član Upravnog odbora Više škole za obrazovanje vaspitača, Novi Sad (2002-07).
- Član Izdavačkog odbora časopisa Sociološkog društva Srbije - Sociološki pregled, Beograd (1987-89);
 - Glavni i odgovorni urednik časopisa za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju – Sociologija, Beograd (2000-2004);
- Programski direktor NVO Specijalističke akademske studije - SAS, Novi Sad (2001-2005);  
- Član redakcije časopisa Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad (2005-2009):
- Član (međunarodnog) Izdavačkog saveta časopisa za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju – Sociologija, Beograd (2006 - ).
- Urednik tematskog bloka o tranziciji u Mađarskoj, u: Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2009, br. 127.
- Član (međunarodnog) Redakcionog odbora Sociološki diskurs, u izdanju Udruženja sociologa, Banja Luka (2011 - ).
- Član redakcije Radovi - zbornik Filozofskog fakulteta Univerziteta I. Sarajevo (2011- ).
- Члан (првог) стручног Жирија Социолошког друштва Србије за доделу награде „Војин Милић“ (2012/13).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu