Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Stefan Ninković

Stefan Ninkovic

Kontakt
◦ Kabinet: 142
◦ E-mail: stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2011. godina – asistent, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2009.-2011. – asistent, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac
◦ 2010. – master studije Pedagogije,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
◦ 2009. - diplomske akademske studije Pedagogije,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Pedagoška prevencija poremećaja u socijalnom ponašanju mladih
◦ Metodološko-epistemološki problemi pedagoških istraživanja
◦ Liderstvo u obrazovanju

Bibliografija
- Knežević-Florić, O., Zuković S., Ninković, S. (2012). Case study: school experience of children with attention deficit hyperactivity disorder. HealthMED Journal, 6 (10), 3482-3487.
- Zuković, S., Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Adolescents' perception of coping strategies  within families. Ljetopis socijalnog rada, 19 (2), 275-296.
- Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Horizonti istraživanja u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O., Ninković, S.  (2012). Changes in compulsory education in the Republic of Serbia Godišnjak. U: V.Ružić i D. Marinković (ur.), Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (13-34). Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Ninković, S. (2012). Razvojni resursi socijalnih mreža mladih. U: Sokolovska, V. i M. Škorić (ur.),  Analiza socijalnih mreža 2 (100-119). Novi Sad: Filozofski fakultet i Odsek za sociologiju.
- Knežević-Florić, O., Ninković, S.  (2011). On education and human rights. U:V. Ružić i D. Marinković (ur.), Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (185-195). Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Ninković, S. (2011). Uloga nastavnika u prevenciji nasilja u školi. Pedagoškastvarnost, 1-2, 83-94.
- Ninković, S. (2011). Izazovi za budućnost socijalnopedagoške delatnosti u školi. Pedagoška stvarnost, 5-6, 528-538.
- (2010). Savetovanje nasilnih i viktimiziranih učenika. Pedagogija 3, 428-435.
- Maksimović, A., Ninković, S. (2011). Kulturološka pozadina i kulturološke implikacije nastavnih programa zasnovanih na sadržajima ili standardima obrazovanja. U: V. Trifunović (ur.), Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost (92) Jagodina: Pedagoški fakultet
- Ninković, S. (2012). Sport kao kontekst razvoja prosocijalnog ponašanja mladih. Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka “Konteksti” (89). Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2011). Multimediji kao socijalno-kulturni izvori obrazovanja. U: M. Danilović i S. Popov (ur.), Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja (242-246). Čačak: Tehnički fakultet.
- Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Multiculturalism: challenge or reality. U: N. Popov, Wolhuter, C., Leutwyler, B., Hilton, G., Obunleye, J. i P. Abergaria Almeida.  (ur.) International perspective on education: Vol. 10 (215-220). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.

Učešće na projektima
- (2011-2014) Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima (evidencioni broj: 179037), Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja Republike Srbije.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu