Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Stanislava Marić Jurišin

Stanislava Maric Jurisin

Kontakt
◦ Kabinet: 136
◦ e-mail: stashamaric@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2018. godine - docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; 
2015. godine – asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; 
2015. godine - odbranjena doktorska teza  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, uža naučna oblast Pedagogija; 
◦ 2010. godine - asistent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; 
◦ 2010. godine – odbranjen master rad  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, uža naučna oblast Pedagogija 
◦ 2009. godine – odbranjen diplomski rad na studijskoj grupi Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu;

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Predškolska pedagogija
◦ Ekološko vaspitanje i obrazovanje
◦ Inkluzivno obrazovanje
◦ Opšta i školska pedagogija
◦ Socijalna i mikropedagogija

Bibliografija
Posebna poglavlja u monografijama, temtskim zbornicima
Đermanov,J. i Marić Jurišin, S. (2018): Students’ emotional literacy in the discourse of the contemporary school in Serbia, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vol6, br.2,str.1-10.

Marić Jurišin,S i Malčić, B. (2017): Attitudes of junior adolescents toward physical education through the prism of contextual factors and traits of a child, Journal of Physical Education and Sport, Vol 17, br.5, str. 2207-2213.

Malčić, B. i Marić Jurišin, S. (2017): Physical activity as an educational dimension in the contemporary pre-school curricula in the world and in Serbia, Journal of Physical Education and Sport, Vol 17, br.1, str. 40-47.

Klemenović, J. i Marić Jurišin, S. (2012): “Ozelenjavanje” kurikuluma u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Sodobni pristopi poucevanja prihaja-jocih generacij, (507-515), EDUvision, 6.-7. decembar 2012, Ljubljana (Slovenija)

Reference nacionalnog nivoa u domaćim časopisima
Marić Jurišin,S.(2019), Humanističko-ekološka dimenzija u teorijskim polazištima vaspitanja i obrazovanja za održivo društvo, Pedagoška stvarnost, Vol.64,br.1, str.62-76.

Malčić, B. i Marić Jurišin, S. (2018), Fizička aktivnost studenata Univerziteta u Novom Sadu - realnost i perspective, SPORT - Nauka i Praksa, Vol.8, br.1, str.13-26.

Marić Jurišin,S. i Klemenović, J.(2018), Stavovi roditelja dece predškolskog uzrasta prema sopstvenom pedagoškom obrazovanju, Nastava i vaspitanje, Vol. 67,br. 1, str. 175-190.

Marić Jurišin,S. i Kostović,S. (2017), "Vaspitljivost emocija": Prema "emocionalno pismenoj školi", Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, str. 185-201.

Marić Jurišin, S. i Marković, B. (2011), Uticaj televizije na razvoj interesovanja kod mladih, Kultura,br.133, str. 401-413.

Saopštenja na međunarodnim  i domaćim naučnim skupovima
Marić Jurišin,S. i Klemenović, J. (2016), Competence for Professional Development of Teachers and Teachers of Early Childhood Education Regarding Inclusive Education, Материалы Международной конференции «Современные тенденции развития дошкольного образования в мире» : Сборник статей [Электронное издание] / Отв. редактор Глазков А. А. –Москва : МПГУ, 2015. – 269 с. : ил. Vol.1, str.207-217.

Marić Jurišin,S. i Klemenović, J. (2015), Программа „Мы − земляне” – пример дошкольного воспитания и образования, ориентированного на будущее, Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: проблемы сетевого взаимодействия в инклюзивном образовании» : матери- алы VII Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, 8–10 октября 2015 года / отв. ред. Л.А. Байкова, Н.А. Фомина, А.Н. Сухов ; Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – Рязань, 2015. Str. 399-404.

Marić Jurišin, S. (2012), ``Kompetencije vaspitača za razvoj ekološke pismenosti kod dece``, Kompetencije vaspitača za društvo znanja – knjiga rezimea, Maj, 2012. Kikinda, str.54

Učešće na naučnoistraživačkim projektima
◦ 2011-2014. Istraživač na projektu „Inkluzivno obrazovanje: Od pedagoške teorije do prakse“, br. 114-451-2050/2011, koji delom finansira Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine
◦ 2011-2014. Istraživač na projektu „Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi”, br. 179010, čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
(2008) – Tracking footprints (Tragom otisaka) u organizaciji Hermann Gmeiner akademije iz Beča u koje je implementirano SOS Dečije selo „Dr Milorad Pavlović“ Sremska Kamenica, kao reprezent za ceo region. Predstavlja prvo internacionalno dugoročno istraživanje koje je sprovedeno pod vođstvom SOS dečijih sela iz celog sveta. Obuhvatilo je 59 zemalja sveta.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu