Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Senka Slijepčević

Kontakt
◦ Kabinet: 144
◦ e-mail: senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2016. godine izabrana u zvanje asistenta Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu na Odseku za pedagogiju, na predmetima Porodična pedagogija, Uvod u pedagogiju, Metodika rada školskog pedagoga i Pedagoško-metodičke vežbe
◦ 2014. godine odbranjen master rad na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pod naslovom „Osnaživanje roditelja u oblasti kontrole ponašanja dece na socijalnim mrežama“
◦  2013. godine odbranjen diplomski rad na studijskoj grupi Pedagogija na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, pod naslovom „Roditeljska kontrola ponašanja dece na internetu i socijalnim mrežama“

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Školska pedagogija
◦ Metodika rada školskog pedagoga
◦ Porodična pedagogija
◦ Opšta pedagogija

Bibliografija

Reference međunarodnog nivoa (publikacije u međunarodnim časopisima, međunarodne izložbe i umetnički nastupi):

  •  Zuković, S., Slijepčević, S. (2015). Roditeljska kontrola ponašanja dece na internetu i socijalnim mrežama. Nastava i vaspitanje, 2, 239-254.
  • Slijepčević, S. (2015). Značaj informacione, medijske i tehnološke kompetentnosti školskih pedagoga. U: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene
    5, Medijska istraživanja – Zbornik V [Ur.: D. Valić- Nedeljković, V. Barović,]. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu,  Filozofski fakultet, Odsek za medijske, str. 215-224.

Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima, samostalne ili kolektivne domaće izložbe i umetnički ili sportski nastupi u zemlji:

  • Slijepčević, S., Zuković, S. (2015). Kompetencije pedagoga u kontekstu „društva koje uči“. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Prištini, HLV (4), 137-152.
  • Slijepčević, S. (2015). Teorijska utemeljenja koncepta doživotnog obrazovanja i razvoja ideje o ključnim kompetencijama. Pedagoška stvarnost, 4, 681-693.

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

  • Slijepčević, S. (2016). Protecting children on the internet and social networks – the role of family and educational context. U: The bridges of media education mostovi medijskog obrazovanja Book of Abstracts VIII. Konferenciju organizovao Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Str. 48.
  • Slijepčević, S., Kovačević, N. (2015). Značaj razvoja informatičkih kompetencija vaspitača. U: Zbornik rezimea sa XI simpozijuma „Vaspitač u 21. veku“. Simpozijum organizovala Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. str. 51.
  • Kovačević, N., Slijepčević, S. (2015). Komunikacija roditelj-vaspitač kao komponenta kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću. U: Zbornik rezimea sa XI simpozijuma „Vaspitač u 21.veku“. Simpozijum organizovala Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. str. 28.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu