Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Olivera Knežević-Florić

Kontakt
◦ Kabinet: 142
◦ e-mail: florico@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2013. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor
◦ 2004. godine - Izbor u zvanje - docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2004. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
(naslov rada: Novi pristup integraciji pedagogije esencije i pedagogije egzistencije iz diskursa pedagogije društva znanja)
◦ 2000. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad
(naslov rada: Vaspitanje i obrazovanje na počecima razvoja civilizacije i u periodu prvih pisanih kultura)
◦ 1985. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Novi medodološko-epistemološki pristupi pedagoškim istraživanjima
◦ Kvalitativna istraživanja u pedagogiji
◦ Perspektive opšteg obrazovanja i ovladavanje potrebnim kompetencijama
◦ Paradigma razvoja obrazovanja u diskursu društva znanja
◦ Paradigma razvoja u obrazovanju i interkulturalnost kao evropska dimenzija obrazovanja

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
1. Praskozorje civilizacije i vaspitanje, (2000), Novi Sad : SPD Vojvodine.
2. Obrazovanje i održivi razvoj, (2002), Novi Sad : SPD Vojvodine (koautorstvo sa M. Andevski).
3. Seksualnost i odnosi među polovima, (2004), izbor tekstova, Novi Sad : SPD Vojvodine (koautorstvo sa R. Grandić, J. Milutinović).
4. Radno i profesionalno obrazovanje, (2004), izbor tekstova, Novi Sad : SPD Vojvodine (koautorstvo sa R. Grandić, J. Milutinović).

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
1. Brak, porodica i deca u svetlu Hamurabijevog zakonika, (1998), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1-2 : 115-123.
2. Pedagozi na pragu novog milenijuma, (1999), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1-2 : 589-606.
3. Potreba za ekopedagoškom kompetencijom, (1999), Pedagoška stvarnost, Novi Sad , 7-8 : 600-611.
4. Pedagoška kompetencija nastavnika, (1999), Prosvetni pregled, Beograd, 18.oktobar : 7.
5. Platon - "Obdarenost" kao datost, (1999), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 5 : 74-81.
6. Vaspitanje i obrazovanje na počecima razvoja civilizacije i u periodu prvih pisanih kultura, (2000), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1-2 : 107-116.
7. Ekološko obrazovanje u svetlu koncepta održivog razvoja, (2000), Ekoist-Zbornik radova, Soko Banja, VII : 554-562 (koautorstvo sa M. Andevski).
8. Opšte obrazovanje - od paradigme usvajanja znanja, umenja i navika ka paradigmi razvoja u obrazovanju, (2000), Pedagogija, Beograd, 3-4: 339-341.
9. Pedagoško-istorijska istraživanja između tradicionalne i nove istraživačke paradigme, (2000), Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad , 15 : 72-80.
10. Paradigma razvoja u obrazovanju - realitet ili postuliranje, (2000), Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXVIII: 289-294.
11. Metode pedagoško-istorijskih istraživanja: traženje novih puteva, (2001), Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 16 : 91-99.
12. Opšti principi doživotnog učenja kao osnove koncepta održivog razvoja, (2001), Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXIX : 235-242.
13. Univerzitet i odnos prema darovitima u pedagoškoj situaciji paradoksa, (2001), Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 7 : 68-74.
14. Eklekticizam i integracija kao metodološka mogućnost, (2002), Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 17 : 49-55.
15. Od zajednice koja uči ka pedagogiji društva znanja, (2002), Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXX : 227-283.
16. Strategije i programi stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnika u zemljama u tranziciji, (2002), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 5-6: 388-408.
17. Razvoj potencijala za socijalnu kompetentnost nastavnika: uslov za promene u obrazovanju, (2003), Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 18 : 94-101.
18. Sistem stručnog usavršavanja nastavnika u pogledu ovladavanja veštinama socijalne kompetencije za uspešno uspostavljanje partnerskih odnosa i timski rad, (2004), Zbornik radova sa naučnog skupa "Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije", Novi Sad : Filozofski fakultet.
19. Obrazovanje i socijalna integracija : konsenzus ili disenzus, (2004), Pedagogija, Beograd, 2 : 12-22.
20. Predstave o detetu i razvoju u autentičnoj kulturi: refleksija na medijsku sliku o detetu, (2004), Zbornik radova "Mediji v izobraževanju", Novo Mesto, 248-254.
21. Tehnološke inovacije kao faktor podrške obrazovnim promenama, (2004), Zbornik radova "Mediji v izobraževanju", Novo Mesto, 166-170, (koautorstvo sa R. Grandić).

Prikazi i kraći članci
1. Pismenost i obrazovanje u Mesopotamiji, (1997), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1-2 : 400-411.
2. Pismenost i obrazovanje drevnih Egipćana, (1997), Pedagoška stvarnost, Novi Sad,
5-6: 589-606.
3. Nastavnički stres, (1999), Prosvetni pregled, Beograd, 17. mart : 6.
4. Menjati školu ili naš odnos prema profesiji i deci, (1999), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 5-6 : 399-404.
5. O emocionalnoj inteligenciji, (2000), Pedagoška stvarnost, Novi Sad , 3-4 : 339-341, (prikaz knjige Goleman, D, Emocionalna inteligencija, Beograd: Geopoetika).
6. Mediji u obrazovanju, (2004), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 9-10, (prikaz međunarodnog naučnog skupa "Mediji v izobraževanju", održanog u Sloveniji u Novom Mestu)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu