Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Nataša Tančić

Kontakt
◦ Kabinet: 100
◦ e-mail: natasakovacevic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2015. godine izabrana u zvanje asistenta Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu na Odseku za pedagogiju, na predmetima  Školska pedagogija, Nacionalna istorija pedagogije, Pedagoško-metodički praktikum 2, Pedeutologija.
◦ 2014. godine odbranjen master rad na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pod naslovom „Značaj porodične komunikacije u pripremi mladih za odgovorno roditeljstvo “
◦  2013. godine odbranjen diplomski rad na studijskoj grupi Pedagogija na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, pod naslovom „Međusobna komunikacija roditelja i dece“

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Školska pedagogija
◦ Pedeutologija
◦ Nacionalna istorija pedagogije
◦ Komunikologija

Bibliografija
Reference nacionalnog nivoa u domaćim časopisima:

  • Kovačević, N. (2015): Značaj porodične komunikacije u pripremi mladih za odgovorno roditeljstvo, Pedagoška stvarnost  2, str. 252-261.
  • Kovačević, N. (2015): Masmediji u funkciji (ne)adekvatnog korišćenja slobodnog vremena, Pedagoška stvarnost 3, str. 437-442.
  • Kostović, S., Oljača, M., Kovačević, N. (2015): Samorefleksije nastavnika o profesionalnom identitetu, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, str. 27-48    
  • Kostović, S., Oljača, M., Kovačević, N. (2015): Romski asistenti  i proces kulturno-obrazovne inkluzije romske dece, Pedagoška stvarnost 2, str. 313-325.
  • Tančić, N. (2016): Nasilje u školi i mere prevencije, Pedagoška stvarnost 3 , str.437-444

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

  •  Kovačević, N. (2015): Spremnost vaspitača za delovanje u inkluzivnomm obrazovnom kontekstu. U: Zbornik rezimea sa VI međunarodne naučne konferencije “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”,Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum,  Sremska Mitrovica, str.31
  • Kovačević, N., Slijepčević, S. (2015). Komunikacija roditelj-vaspitač kao komponenta kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću. U: Zbornik rezimea sa XI simpozijuma „Vaspitač u 21.veku“. Simpozijum organizovala Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. str. 28.
  • Slijepčević, S., Kovačević, N. (2015). Značaj razvoja informatičkih kompetencija vaspitača. U: Zbornik rezimea sa XI simpozijuma „Vaspitač u 21. veku“. Simpozijum organizovala Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac. str. 51.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu