Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Milka Oljača

Kontakt
◦ Kabinet: 143
◦ e-mail: cios at eunet.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 1992. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Opšta andragogija i opšta pedagogija
◦ 1981. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, novi Sad
Oblast: Pedagogija, (naslov rada: Društvene i vaspitno-obrazovne funkcije radničkih univerziteta)
◦ 1977. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Pedagogija, (naslov rada: Doprinos Matice srpske prosvetno-kulturnom radu sa odraslima u periodu od 1826 do 1919. godine)
◦ 1971. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Pedagogija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorijsko-metodološki problemi andragogije
◦ Fenomenološka i sistemska istraživanja u andragogiji
◦ Pedagogija sporta
◦ Menadžment u obrazovanju

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
- Andragoška profesionalna orijentacija (u koaut. sa M.Kosanović), Institut za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1987.
-Preobražaj radničkih univerziteta, Institut za pedagogiju, Fil. fakultet, Novi Sad, 1989.
-Samoobrazovanje i samorazvoj odraslih, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1992.
- Andragogija, Psihološke osnove učenja odraslih, Filozofski fakutlet, Novi Sad, 1997.
-Pedagogija sporta, Fakultet fizičke kulture; Novi Sad, 1997.
-Pedagogija sporta, Sportska akademija Beograd: izdanja 1998,1999,2001.
-Self koncept i razvoj, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2001.

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
- Vaspitno-obrazovna grupa u osnovnom obrazovanju odralsih, Sociometrijsko istraživanja, Andragogija, br. 6.Zagreb, 1972.
- Sistem obrazovanja u Madjarskoj, Godišnjak Filosofkog fakulteta u Novom Sadu, knj. XVII/2, Novi Sad, 1974.
- Prosvetno-kulturna misija Matice srpske i njen rad na obrazovanju odraslih u periodu od 1926 do 1919. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XVIII/2, Novi Sad, 1975.
- Pregled shvatanja učenja putem rešavnja problema u nastavnom radu sa odraslima ,Pedagoška stvarnost, br. 3.Novi Sad, 1978.
- Kultura slobodnog vremena, Program vaspitnog rada za pozivno-usmereno obrazovanje, Pedagoški zavod Vojvodine, 1978.
- Slobodno vreme kao faktor zbližavanja učenika u dvojezičnim školama, Pedagoška stvarnosti br. 10. Novi sad,1978.
- Neke prednosti i ograničenja učenja putem rešavanja problema u nastavnom radu sa odraslima, Zbornik 11 Institut za pedaagška istraživanja, Beograad, 1978.
- Potreba i značaj andragoškog obrazovanja pedagoga u funciji unapredjivanja vaspitno-obrazovnog rada, Savremeno obrazovaanje, br.1. Novi Sad, 1979.
- Šra je demokratizam u obrazovanju i vapsitanju, Pedagoška stvarnost, br.5. Novi Sad, 1981.
- Doprinos obrazovanja povećanju produktivnosti rada, Radnički univerzitet, Radivoj Ćirpanov, 1981.
- Pedagog u procesu unapredjivanja vaspitno-obrazovnog rada u školama sa višenacionalnim saastavom učenika i nastavnika (u koautor. sa S.Kostović i R.Grandić), Nastava i vaspitanja,br. 1-2 Beograd, 1983.
- Obrazovanje odraslih u funkciji demokratizacije kulture, Zbornik Instituta za pedagogiju, br. 1, Novi Sad, 1983.
- Vaspitanje za samoupravljanje, Zbornik Instituta za pedagogiju, br. 2. Novi Sad, 1984.
-Pripremanje nastavnika za ostvarivanje zadataka vezanih za razvijanje samoupravne orijentacije učenika, Zbornik Instituta za pedagogiju,br.4. Novi Sad, 1986.
-Andragoške osobenosti razvoja samoobrazovne kulture studenata, Zbornik Instituta za pedagogiju, br. 3, 1985, str. 65-72.
-Delatnost nastavnika na razvoju kulture slobodnog vremena kod učenika (u koaut. Kostović, Kosanović), Ogledi i iskustva, br.3. Titovo Užice, 1985 str.87-93.
-Potreba i značaj razvijanja andragoške profesionalne orijentacije, u knjizi:Obrazovanje odraslih u društveno-ekonomskom razvoju, Andragoški centar, Zagreb, 1985, str. 90-99.
-Funkcionalni pristup izradi progmana andragogije u okviru studija pedagoških nauka, u knjizi: Andragoške studije na visokoškolskim institucijama u Jugoslaviji, Novi Sad, 1987. str. 56-66.
-Primena sistemnih istraživanja u proučavnaju društvenih funkcija vaspitnao-obrazovnih ustanova, Pedagogija, br.3. 1987. str. 34-37.
-Komparativna analiza sistema ustanova za obazovanje odraslih, Zbornik Instituta za pedagogiju, br. 5. Novi Sad, 1987.str.55-59.
-Problemi i potrebe proučavanja nivoa razvijenosti i dijalektičke povezanosti metoda i predmeta nauke o vaaspitanju (u koaut.M:Kosanović), Pedagogija, br. 3-4. Beograd, 1987. str.45-50.
-Ispitivanje evolutivnosti i sadržaja stavskih uverenja kod učenika osnovne škole u Vojvodini, Pedagoška stvarnost, br. 1-2, 1987. str. 67-76.
-Prisup modeljovanju poljoprivrednog obrazovanja odraslih, Savremenost, 1-2,Novi Sad, 1987.
-Programi na radničkim univerzitetima za razvijanje obrazovne kulture odraslih, Savremenost, br.1-2. Novi Sad, 1987. str.33-39.
-Porodica i procesi individualizovanog vaspitanja dece, Pedagogija, br.3. Beograd, 1989. str. 56-63.
-Teorijsko-metodološka shvatanja sistemnih istraživanja procesa vaapsitanja i obrazovanja, Institut za pedagoška istraživanja, Zagreb, 1989.str. 76-80.
-Radnički univerziteti, Pedagoška enciklopedija, br 2. Beograd-Zagreb, 1989.

- Kulturne ustanove, Pedagokška enciklopedija br. 1. Beograd -Zagreb, 1989.
- Makarenkovo shvatanje porodice i porodičnog vaspitanja, Zbornik Insstituta za pedagogiju, Novi Sad, 1989.
-Programi profesionalnog obrazovaanja kadra za rad u oblasti slobodnog vremena na visokoškoslkim ustanvama: Japan, Austrija, Nemačka, Velika Britanija, Zbornik Instituta za pedagogiju, br.6. 1989. str 55-60.
-Osnove metodike samoobrazovnog rada odraslih, Savremena škola, br. 8. Sarajevo, 1990.
-Sistemni modeli i njihova primena u procesu vaspitanja i obrazovanja, Zbornik instituta za pedagogiju, br.10,1990, str. 39-44.
-Vspitanje i obrazovanje u naučno-tehnološkom razvoju, Pedagogija, br.1. Beograd, 1990.
- Edication of adults for Self-Management at worker's Universtes, Adult Education-World Prospectiv, Univerzity of Wisconsin, Madison, 1989.
- University-Level distance Edukation on 1991 - Yugoslavia, u studiji: Distance Education in Europe: a Survey, edited by Keith Harry,Open University, 1991.
- Slobodno vrreme i njegov andragoški značaj (u koaut. Kosanović, Andevski) Zbornik istraživačkih radova, Institut za pedagogiju, 1985-1990, Novi Sad, 1991.
- Razvoj andragoških ideja na tlu Vojvodine, Zbornik Instituta za pedagogiju, 1991.
- Vaspitno-obrazovne aktivnosti žena u Vojvodini 1941-1950 Va, Godišnjak Filozofskog fakulteta, 1991.
- Stavovi nastavnika o nekim asptektima vaspitano-obrazovnog procesa i nastavne discipline na kojoj rade,Oktatas as neveles, 1991.
- Analfabetski tečajevi i opismenjavanje odraslih u prošlosti Vojvodine, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 3-4. 1991
- Male obrazovne grupe i razvoj pedagoške kulture roditelja, (u koaut. Kostović, Kosanović), Nastava i vaspitanje, 1-2, 1991.
-Obrazovanje na daljinu, Misao, 12 (428),1991
- University-level of Distance Education 1991: Yugoslavia, u koautorstvu sa B.Ostoićem, Distance Education in Europe: o Servey, edited by Keith Harry, The Open University, 1991.
-The new roles for faculty, Budapest, 9-th International conference on vew concepts in higher educaioton, Budapest, 1991, str. 77-81.
-Motivacija odraslih za učenje, u knjizi: Pravci razvoja teorije i prakse obrazovanja odraslih, Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, 1991.
-Obrazovne potrebe i planiranje obrazovanja, Pedagoška stvarnost, Novembar, 1991.
-Uslovi razvoja dece u porodici, Porodica i dijete, Sarajevo, br. 4. 1991.
-Delatnost univerzitetski profesora i mogućnosti njenog unapredjivanja, Misao, Januar, 1992.
-Funkcionalna pismenost, Medjunarodni pristup, Misao, Oktobar, 1991.
-Pravci razvoja teorije i prakse obrazovanja oddralsih, Misao, Januar, Novi Sad, 1992
-Samokontrola u procesu učenja odraslih, Nastava i vaspitanje, Beograd, br. 3. 1992. str. 316-319.
-Makarend a c saladi neveles individualizasorde, Oktatas es Nevele's, Pedaggogical tolyirat, XIX evfolyam, Szabatka, 1-2, 1991.
-Zgrade i oprema srpskih seoskih salašarskih osnovnih škola u Austiji polovinom prošlog veka (u koaut. Dostanić) VII kniga Seoske i salašarske škole u Vojvodini, Kulturno-istorijsko društvo Pčesa, 1991.
- Evropska mreža za obrazovanje na daljinu, Misao, august, 13 (429),1991.
- Changing roles for Fakulty members, International Journal of Inovation Higher Education, br.3-4. 1991.
- Uprooting of illiteracu, New Letterss, Council of Europe, documetation Centre for Education in Europe, 1991.
- Obrazovanje na daljinu i smoobrazovanje, Oktattas es Nevele's, Pedagogical tolyoirat, XXX, Szabadka, 3-4, 1991.
- EDEN, Inovacije u nastavi, 2-4, god.IX, 1991.
- Obrazovna tehnologija u obrazovanju odralsih, Zbornik raddova Informatika u obrazovanju i nove tehnologije, Zrenjanin-Novi Sad, 1991.
-Psihoanaliza i obrazovanje odraslih, Pedagoška stvarnosti, 1-2, Novi Sad, 1995.
-Trener u procesu savetovanja, Zbornik Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, 1995
-Nastavnici i organizacija kreativnih aktivnosti ( u koaut. Kosanović) Zbornik odseka za pedagogiju, Fil. fak. 1996. str. 10-17.
-Razvoj kritičkog mišljenja u radu sa studentima (u koaut. Kosanović) Zbornik odseka za pedagogiju, Fil. fak. Novi Sad, 1997.str.31-38.
-Pedagog i mogućnosti rešavanja porodičnih problema (u koaut. Kosanović, Stošljević) Zbornik Instituta za pedagogiju, br. 12. Novi Sad, 1997. str. 58-64.
-Samorazvoj, savremeni pedagoški i naučni izazov, Nauka i naša društvena stvarnost, Naučni skupovi, Filozofski fakultet, Banjaluka, 2002.str. 404-412.
-Teorijski pristupi učenju učenja kod odraslih, Naša škola, br. 3-4. Banjaluka, 2003. str. 32-39.
-Komunikacijko obrazovanje nastavnog kadra za uspešne transakcije u procesu učenja , u knjizi: Strategije razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2004.str.289-297.

Ostali radovi: prikazi, recenzije
-Skupština Saveza pedagoških društava SAP Vojvodine, Pedagoška stvarnost, br.4. Novi Sad,1976.
-Radisav Ničković, Racionalizacija nastave i učenja, Pedagoška stvarnost br.2. Novi Sad, 1976.
-Jedanaesto jugoslovensko savetovanje školskih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika, Pedagoška stvarnosti br.9. Novi Sad, 1978.
-Informacija o zastupljenosti sadržaja o humanizciji odnosa izmedju polova u nstavnim programima studijske grupe pedagogije na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu, u koaut. Kapor-Stanulović i R. Makarić, Savezna Konferencija, Savet za planiranje porodice, Sarajevo,1978.
-Izveštaj o radu savetovanja "Interdiciplinarni prilaz u ostvarivanju ciljja i zadataka socijalističkog smoupravnog preobražaja vaspitanja i obrazovanja", Savremeno obrazovanje, br.1. Novi Sad, 1979.
-Grupa autora"Obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih za unapredjivanje efikasnosti i rezultata OUR-a, Institut za sociološko-pravna istrživanja, Skopje, 1990.
-Miodrag Despotović, Radna sredina kao činilac obrazovno-kulturnog ponašanja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1990.
-Laslo Imrić, Osobenosti obrazovanja odraslih, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, 1990.
-Dušan M. Savićević, Savremena shvatanja andragogije, Institut za pedagogiju i andraagogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1991.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu