Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Milena Letić-Lungulov

Kontakt
◦ Kabinet: 143
◦ e-mail: milenaletic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2012. godine ‒ odobrena tema doktorske disertacije, Filozofski fakultet, Novi Sad. Naslov teze: Značaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti.
◦ 2009. godine ‒ asistent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.
◦ Master rad, Novi Sad, Filozofski fakultet. Naslov rada: Uloga pedagoga u podsticanju darovitosti, 2009. 
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Pedagogija), 2007.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Uža naučna oblast – Pedagogija. 
◦ Naučno-istraživačke oblasti posebnog interesovanja: teorija vaspitanja, didaktika darovitih, obrazovanje lidera.  

Bibliografija
Monografije, priređene knjige
Grandić, R., Letić, M. (2008). Prilozi pedagogiji slobodnog vremena. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Grandić, R., Letić, M. (2009). Roditelji i nastavnici o darovitoj deci i mladima. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov.

Grandić, R., Letić, M. (2010). Prilozi domskoj pedagogiji. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Poglavlje u knjizi, članak u tematskom zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti
Letić, M. i dr. 3 autora (2008). Interakcionistička teorija škole. U R. Grandić i sar (Ur.), Prilozi teoriji škole, 31-68. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Grandić, R., Stipić, M. (2010). Ocenjivanje u funkciji motivacije učenika za učenje, U R. Grandić (Ur.), Kritičke teorije u pedagogiji, 39-57. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Grandić, R., Stipić, M. (2010). Organizacija slobodnog vremena u domovima učenika srednjih škola. U R. Grandić (Ur.), Kritičke teorije u pedagogiji, 83-98. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Grandić, R., Stipić, M. (2011). Strategije podsticanja darovitih učenika. U R. Grandić, Pluralizam u obrazovanju – dometi i ograničenja, zbornik radova, 13-32. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad: Feljton doo.

Stipić, M., Lungulov, B. (2011). Fenomen darovitosti iz perspektive roditelja i nastavnika, U O. Gajić (Ur.), Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, zbornik radova/knjiga 1,  Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta – odabrani teorijsko-metodološki koncepti, 365-376. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Stipić, M. (2011). Inkluzivno obrazovanje – šansa za izgradnju boljeg društva. U: M. Đukić (Ur.), Inkluzivno obrazovanje – od pedagoške koncepcije do prakse,  63-71. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Grandić, R., Stipić, M. (2012). Ukrštanje moralnosti i izuzetnosti: implikacije za moralno vaspitanje darovitih. U R. Grandić (Ur.), Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja, 55-68. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Lungulov, B., Stipić M. (2012). Kurikulum usmeren na kompetencije studenanta i ishode učenja u visokom obrazovanju. U O. Gajić (Ur.), Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi - zbornik radova (knjiga 2), 121-132. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Stipić, M., Lungulov, B. (2012). Obrazovanje darovitih u inkluzivnom kontekstu. U M. Đukić (Ur.), Inkluzivno obrazovanje: obrazovanje za sve, 91-107. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Članci u časopisima
Grandić, R., Letić, M. (2008). Pedagoška strategija podsticanja darovitosti. Pedagoška stvarnost, 54(9-10), 865 – 881.

Grandić, R., Letić, M. (2009). Životni stilovi slobodnog vremena mladih u Srbiji. Pedagoška stvarnost, 55(5-6), 468 – 478.

Grandić, R., Milutinović, J., Stipić, M. (2010). Teachers' opinion on gifted students and their adequate educational support. Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja,5, 15-28.

Grandić, R., Stipić, M. (2011). Profesionalni razvoj nastavnika – put do kvalitetnog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 57(3-4), 198-209.

Grandić, R., Stipić, M. (2011). Novi kvalitet obrazovanja – šansa za bolju budućnost. Pedagoška stvarnost, 57(5-6), 410-425.

Stipić, M., Grandić, R. (2012). Liderstvo, moralnost i darovitost: problemi, paralele i perspektive.Pedagoška stvarnost, 58(2), 195-206.

Grandić, R., Stipić, M. (2011). Profesionalni razvoj nastavnika – formula za uspešan rad sa darovitim učenicima. Godišnjak SAO za 2010. godinu, 551-562.

Stipić, M., Grandić, R. (2012). Mišljenja roditelja o darovitoj deci i o njihovom adekvatnom obrazovanju i vaspitanju. Pedagogija, 67(3), 362-375.

Grandić, R., Stipić, M. (2012). Identifikacija i školovanje darovitih u svetlu dominantnih koncepcija darovitosti. Pedagoška Stvarnost, 58(4), 638-655.

Učešće na naučnim skupovima

Grandić, R., Letić, M. (2007). Darovitost – dar ili kazna, U G. Gojkov (Ur.), Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti (Zbornik 13),  104-116. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Grandić, R., Letić, M. (2008). Porodica kao faktor podsticanja darovitosti.  U G. Gojkov (Ur.), Porodica kao faktor podsticanja darovitosti (Zbornik 14), 184-197. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Grandić, R., Letić, M. (2009). Stanje, problemi i potrebe u području brige o darovitim učenicima u našem obrazovnom sistemu. U G. Gojkov (Ur.), Daroviti i društvena elita, (Zbornik 15), 232-243. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, Romania.

Grandić, R., Letić, M. (2009). Put do kvalitetne i k učeniku usmjerene škole. U: Škola po mjeri, Zbornik radova sa desetog međunarodnog znanstvenog skupa Mate Demarina, Medulin, 24. i 25. travnja, 283-293. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja.

Grandić, R., Letić, M. (2009). Pedagogue’s role in intensive possibility for working with, U J. D. Talevski (Ur.), Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot (teorija i praktika), 328-335. Bitola-Ohrid.

Stipić, M., Grandić, R., Carić, M. (2010). Obrazovanje darovitih u uslovima globalizacije. U G. Gojkov, A. Stojanović (Ur.), Daroviti u procesu globalizacije (Zbornik 16),  242-252. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, Romania.

Stipić, M. (2011). Etičke dimenzije visokih sposobnosti. U G. Gojkov, A. Stojanović (Ur.), Darovitost i moralnost (Zbornik 17), 829-839. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, Romania.

Stipić, M., Grandić, R. (2012). Novi tokovi u istraživanju darovitosti, U G. Gojkov (Ur.), Metodološki problemi istraživanja darovitosti ‒ zbornik rezimea, 56. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Učešće u naučnim projektima
(2011-2014) Projekat br. 179010 pod nazivom Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – (KOSSEP) Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

(2011-2014) Projekat br. 179036 pod nazivom Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Radovan Grandić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

(2011/2012) Projekat broj 114-451-2050/2011 pod nazivom Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Mara Đukić. Projekat je delom finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu