Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Jovana Milutinović

Kontakt
◦ Kabinet: 143
◦ e-mail: jovanajm@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2012. godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ Doktorska disertacija, Novi Sad, Filozofski fakultet, Naslov teze Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka, 2007.
◦ Magistarska teza, Novi Sad, Filozofski fakultet. Naslov teze Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja, 2003.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Pedagogija), 1995.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Uža naučna oblast – Pedagogija.
◦ Naučno-istraživačke oblasti posebnog interesovanja:  savremene pedagoške škole i pravci, alternativne škole, konstruktivistička pedagogija, muzejska pedagogija.

Bibliografija

Monografije, priređene knjige

 1. Budić, S., Klemenović, J., & Milutinović, J. (2003). Razvoj sistema školstva: 1945-2001. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 2. Milutinović, J. (2003). Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 3. Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 4. Milutinović, J. (2011). Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja: put ka kvalitetnom obrazovanju. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
 5. Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet

Poglavlje u knjizi, članak u tematskom zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.

 • Klemenović, J., & Milutinović, J. (2004). Iskustva dosadašnjih strategija reformi vaspitno-obrazovnog sistema u našoj zemlji; u E. Kamenov (ur.): Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije: rezultati komparativnih i prakseoloških proučavanja (37–59). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Milutinović, J. (2005). Uloga informalnih oblika obrazovanja u reformi sistema vaspitanja i obrazovanja; u E. Kamenov (ur.): Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije (68–82). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Grandić, R., & Milutinović, J. (2006). Ciljevi visokog obrazovanja; u R. Grandić (priredio): Globalizacija i obrazovanje (169–179). Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 • Milutinović, J. (2006). U susret promenama sistema vaspitanja i obrazovanja – muzeji kao paradigma učionice van škole; u E. Kamenov (ur.): Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije (250–264). Novi Sad: Filozofski fakultet. http://muzejska-edukacija.com/u-susret-promenama-sistema-vaspitanja-i-obrazovanja-muzeji-kao-paradigma-učionice-van-skole
 • Milutinović, J. (2006). Konstruktivistička muzejska pedagogija – doprinos reformi sistema vaspitanja i obrazovanja; u E. Kamenov (ur.): Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (304–316). Novi Sad: Filozofski fakultet. http://muzejska-edukacija.com/konstruktivisticka-muzejska-pedagogija-doprinos-reformi-sistema-vaspitanja-i-obrazovanja/
 • Milutinović, J. (2006). Konstrukcija znanja kao dimenzija interkulturalizma; u M. Oljača (ur.): Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje. Tematski zbornik (89–101). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2006). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu obrazovnog tradicionalizma i progresivizma; u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 1. [Ka evropskom obrazovnom prostoru: tokovi promena] = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings. Vol. 1. [Toward the European Educational Area: Courses of Changes] (61–72).Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2006). Ideali obrazovanog čoveka kroz istoriju u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 2. [Na putu ka „Evropi znanja] = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings. Vol. 2. [On the road to „Europe of knowledge”] (21–32). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2007). Ciljevi interkulturalnog obrazovanja i vaspitanja = Aims of Intercultural Education; u M. Oljača (ur.): Multikulturalno obrazovanje: Tematski zbornik radova. Knjiga 2 – Multicultural Education: Procedings of Papers Vol. 2 (143–158). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2007). Values and Aims of Education; u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 3. Sistem obrazovanja u Srbiji u vertikali evropskih vrednosti = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 3. The Education system in Serbia in the vertical of Europian values (23–36). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J., & Zuković, S. (2008). Interkulturalno obrazovanje i reforma škole iz ugla kritičke pedagogije = Intercultural Education and the School Reform from the Viewpoint of Critical Pedagogy; u M. Oljača (ur.): Multikulturalno obrazovanje: Tematski zbornik radova. Knjiga 3 – Multicultural Education: Procedings of Papers Vol. 3 (59–73). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Zuković, S., & Milutinović, J. (2008). Obrazovanje za različitost i škola: Osnovni principi poučavanja i učenja = Education for Diversities and the School: Basic Principles of Teaching and Learning; u M. Oljača (ur.): Multikulturalno obrazovanje: Tematski zbornik radova. Knjiga 3 – Multicultural Education: Procedings of Papers Vol. 3 (93–108). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-84-2; COBISS.SR-ID 229960199; UDC 321.7:37.01
 • Milutinović, J., Gajić, O., & Klemenović, J. (2008). Muzeji kao centri učenja: Umetnička dela u funkciji razvoja percepcije i dečjeg stvaralaštva; u B. Kulić & Đ. Randaco (ur.): Oseti umetnost: intekulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji (119–265). Novi Sad: Galerija Matice srpske.
 • Milutinović, J. (2008). Kvalitet obrazovanja; u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 4. Od „društva znanja” ka „društvu obrazovanja”: evropski okviri kompatibilnosti obrazovnih standarda = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 4. From the „society of knowledge” to the „society of education”: european framework of educational compatibility standards (135–152). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2009). Teorija, obrazovna praksa i profesionalni razvoj nastavnika; u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 5. Istraživanje i razvoj = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 5. Research and development (37–54). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J. (2010). Pedagoški i školski pluralizam – put ka kvalitetnom obrazovanju; u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 6. Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 6. Education in the coordinate system of European integrations (73–87).Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Milutinović, J., & Zuković, S. (2011). Obrazovanje u pluralnom društvu i pluralizam u obrazovanju; u R. Grandić (ur.): Pluralizam u obrazovanju – dometi i ograničenja: Zbornik radova (135–148). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Zuković, S., & Milutinović, J. (2011). Razvoj porodice: ekosistemska perspektiva; u O. Gajić (ur.): Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi: zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodoloski koncepti = The quality of education system in Serbia from European perspective: proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality: selected (197–206). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Milutinović, J., Zuković, S. & Klemenović, J. (2012). Pluralizam filozofija obrazovanja i vrednosti: obrazovanje za građansko društvo; u R. Grandić (ur.) Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja (69˗88). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Milutinović, J. & Zuković, S. (2012). Globalizacija i obrazovanje na visokoškolskoj razini; u N. Hrvatić, A. Klapan (ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, svezak I (298˗306), Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. http://www.pedagogija.hr/wp-content/uploads/2012/09/KNJIGA-1.pdf

Članci u časopisima:

 • Milutinović, J. (1998). Slobodno vaspitanje kao pravac u pedagogiji, Pedagoška stvarnost, br. 9-10, 767–782.
 • Milutinović, J. (1999). Samoaktualizacija u procesu učenja, Pedagoška stvarnost, br. 5-6, 457–485.
 • Milutinović, J. (2001). Vaspitno-obrazovna uloga muzeja, Pedagoška stvarnost, br. 3-4, 195–215.
 • Milutinović, J. (2002). Učenje u muzeju, Pedagoška stvarnost, br. 5-6, 354–365. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2002/0553-45690206354M.pdf
 • Milutinović, J. (2002). Teorije saznanja i različiti pristupi tumačenja procesa učenja u muzeju, Pedagoška stvarnost, br. 7-8, 545–563. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2002/0553-45690208545M.pdf
 • Klemenović, J., & Milutinović, J. (2002). Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji (I deo), Pedagogija, br.  4, 51–73. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2002/0031-38070204051K.pdf
 • Klemenović, J., & Milutinović, J. (2002). Bibliografija  „Pedagogije” o dosadašnjim  reformama sistema vaspitanja  i obrazovanja u našoj  zemlji (1946-2001), Pedagogija. br. 4, 117–132, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2002/0031-38070204117K.pdf
 • Milutinović, J. (2002). Razvoj vaspitno-obrazovne funkcije muzeja kroz istoriju, Zbornik Odseka za pedagogiju, Sv. 17, 110–121.
 • Klemenović, J., & Milutinović, J. (2003). Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlji (II deo). Pedagogija, br. 1, 49–67, http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2003/0031-38070301049K.pdf
 • Milutinović, J. (2003). Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja, Pedagoška stvarnost, br. 3-4, 274–286. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2003/0553-45690304274M.pdf
 • Milutinović, J. (2003). Informalno obrazovanje – pojmovni okvir i karakteristike, Pedagoška stvarnost, br. 5-6, 394–407. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2003/0553-45690306394M.pdf
 • Milutinović, J. (2004). Mogućnosti primene konstruktivističke paradigme na učenje u muzeju, Rad Muzeja Vojvodine, br. 43-45, 181–187.
 • Milutinović, J. (2005). Ciljevi obrazovanja i koncepcije kurikuluma, Pedagoška stvarnost, god. LI, br. 9-10, 694–704. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2005/0553-45690510694M.pdf
 • Milutinović, J. (2005). Konstruktivizam, konstrukcija znanja i promene u obrazovanju, Zbornik Odseka za pedagogiju, god. XXII, sv. 19, 19–34.
 • Milutinović, J. (2006). Pojam teorije vaspitanja, Zbornik Odseka za pedagogiju, sv. 20/21, 68–77.
 • Milutinović, J. (2006). Problemi obrazovnih ciljeva u uslovima društvenih promena, Pedagoška stvarnost, god. LII, br. 3-4, 181–190. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2006/0553-45690604181M.pdf
 • Milutinović, J. (2006). Savremene teorije i modeli učenja u muzeju i njihova implementacija = Modern theories and models of studying in the museum and their implementation, Rad Muzeja Vojvodine =Work of Museum of Vojvodina, br. 47-48, 261–267.
 • Milutinović, J. (2006). Pristupi određivanju ciljeva obrazovanja i učenja. Pedagogija, god. LXI, br. 2, 168–175. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2006/0031-38070602168M.pdf
 • Milutinović, J., & Zuković, S. (2007). Obrazovanje i kulturni pluralizam, Pedagogija, god. LXII, br. 1, 23–33. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2007/0031-38070701023M.pdf
 • Milutinović, J. (2007). Ciljevi obrazovanja u delima Platona, Rusoa i Djuia, Pedagoška stvarnost, god. LIII, br. 1-2, 67–80. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2007/0553-45690702067M.pdf
 • Milutinović, J. (2007). Pojam ciljeva obrazovanja i učenja, Pedagoška stvarnost, god. LIII, br. 5-6, 375–384. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2007/0553-45690706375M.pdf
 • Milutinović, J. (2007). Pedagoški pluralizam: Ciljevi obrazovanja i učenja u svetu koji se menja, Pedagoška stvarnost, god. LIII, br. 7-8, 587–598. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2007/0553-45690708587M.pdf
 • Zuković, S., & Milutinović, J. (2008). Globalizacija: implikacije na obrazovanje i savremenu porodicu, Zbornik Odseka za pedagogiju, sv. 22, 26–43.
 • Milutinović, J. (2008). Učenje u muzeju u svetlu Gardnerove teorije višestrukih inteligencija = Teaching at a Museum in the Light of Gardner's Multiple Intelligencies Theory, Rad Muzeja Vojvodine =Work of Museum of Vojvodina, br. 50, 333–338. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/1450-6696/2008/1450-66960850333M.pdf
 • Milutinović, J. (2008). Futurološka dimenzija ciljeva obrazovanja i učenja, Pedagogija, god. LXIII, br. 1, 41–49. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2008/0031-38070801041M.pdf
 • Milutinović, J., & Zuković, S. (2008). Nastavnik u multikulturalnom društvu, RadoviFilozofskogfakulteta, Knjiga 2. br. 10, Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 237–250.
 • Zuković, S., & Milutinović, J. (2008). Škola u duhu novog vremena: obrazovanje za različitost, Nastava i vaspitanje, god. LVII, br. 4, 530–538.
 • Milutinović, J. (2009). Dalton plan – koncepcija i modifikacija, Pedagogija, god. LXIV, br. 1, 23–34. ISSN 0031-3807; UDK: 37.012. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2009/0031-38070901023M.pdf
 • Milutinović, J. (2009). Klasično obrazovanje: teorija i praksa, Pedagoška stvarnost. god. LV, Br. 7-8, 686–699. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0553-4569/2009/0553-45690908686M.pdf
 • Milutinović, J. (2009). Progresivizam u obrazovanju: teorija i praksa, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 41, Br. 2, 264–283. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0579-6431/2009/0579-64310902264M.pdf
 • Milutinović, J. (2009). Različiti pristupi kvalitetu obrazovanja, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Sveska 128, 75–88. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0352-5732/2009/0352-57320928075M.pdf
 • Milutinović, J., & Gajić, O. (2010). Intercultural Dialogue in the Museum Context, Us-China Education Review, Vol. 7, No. 7 (serial No. 68), 30–42.
  www.eric.ed.gov.novacat.nova.edu/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED511336
 • Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 43, Br. 2, 177–194. http://www.ipisr.org.rs/Dokumenta/_zbornici%20PDF/Zvornik%202011-43-2/Zb-11-01.pdf
 • Milutinović, J., & Zuković, S. (2011). Aktuelnost reformne pedagogije: model slobodnih i demokratskih škola, Pedagoška stvarnost. Vol. 57, Br. 5-6, 426–437. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0553-4569/2011/0553-45691106426M.pdf
 • Gajić, O., & Milutinović, J. (2010). Intercultural dialogue in education: critical reflection in the museum context, Odgojne znanosti (Educational Sciences), (The International scientific journal is indexed in Thomson Reuters Master Journal List: http://science.thomsonreuters.com – find by ISSN 1846-1204), Vol. 12, br. 1 (19), 151–165. http://hrcak.srce.hr/file/89831
 • Grandić, R., Milutinović, J., & Stipić, M. (2010). Teacher's opinion on gifted students and their adequate educational support, Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, (The International scientific journal is indexed in Thomson Reuters Master Journal List: http://science.thomsonreuters.com – find by ISSN 0353-1392), Vol. 25, No. 5, 15–28.
 • Milutinović, J. (2010). Teorije o ukidanju škole – mogućnosti i ograničenja, Pedagogija, god. LXV, br. 1, 5–17. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2010/0031-38071001005M.pdf
 • Milutinović, J., Zuković, S., & Lungulov, B. (2011). Socijalni konstruktivizam kao teorijski okvir prakse inkluzivnog obrazovanja, Pedagogija, Vol. 66, br. 4, 552–561. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2011/0031-38071104552M.pdf
 • Gajić, O., & Milutinović, J. (2011). Museums as Learning Centers: Pluralism of Theoretical-Methodological Paradigm, The New Educational Review, (The International scientific journal is indexed in Thomson Reuters Master Journal List: http://science.thomsonreuters.com – find by ISSN 1732-6729), Vol. 25, No. 3, 290–300. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2011.pdf
 • Milutinović, J. (2012). Obrazovanje u globalnoj eri: individualni i/ili socijalni ciljevi obrazovanja, Pedagoška stvarnost, Vol. 58, No. 4, 625˗637.
 • Milutinović, J. (2012). Socijalni i kritički konstruktivizam: obrazovanje za demokratsko društvo/ Social and Critical Constructivism: Education for Democratic Society, Kalokagathia (Journal of social and education issues, 1(1), 65–75/76–89. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124221

Učešće na naučnim skupovima

 1. Milutinović, J. Zuković, S., & Klemenović, J. (2004). Konstruktivizam i hrišćanstvo kao paradigme efikasne škole; u: M. Stevanović (ur.): Škola bez slabih učenika (148–154). Pula: Filozofski fakultet u Puli.
 2. Grandić, R., & Milutinović, J. (2004). Muzeji i darovitost, u G. Gojkov (ur.): Strategije podsticanja darovitosti. Zbornik 10 (191–200).  Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac.
 3. Milutinović, J., & Zuković, S. (2005). Kakav nastavnik treba da poučava darovite? u G. Gojkov, K. Haranguš (ur.): Daroviti i odrasli. Zbornik 11 (400–406). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac: Temišvar, Rumunija: Univerzitet „Tibiscus”.
 4. Milutinović, J. (2005). Konstruktivizam i promene u školstvu; u R. Grandić (ur.); Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom i nastavnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi (167–174). Novi Sad:Savez pedagoških društava Vojvodine.
 5. Milutinović, J.  & Grandić, R. (2005). Razvoj kreativnosti i nova obrazovna paradigma u muzejima; u N. Grdinić (ur.): Umetnost, obrazovanje i društveni kontekst (65–75). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, Izvršno veće AP Vojvodine.
 6. Zuković, S., & Milutinović, J. (2006). Ciljevi obrazovanja i podrška darovitim u porodici; u G. Gojkov (ur.): Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi. Zbornik 12 (164–172). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac; Rumunija - Temišvar: Univerzitet „Tibiscus”.
 7. Zuković, S., Milutinović, J., & Klemenović, J. (2006). Obrazovanje za pluralizam i pluralizam u obrazovanju; u Lj. Subotić (ur.): Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura/Encounter of Cultures (793–802). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
 8. Milutinović, J. (2007). Tranzicija ka društvu  znanja i filozofija doživotnog učenja = Transition toward the Society of Knowledge and the Lifelong Learning Philosophy; u E. Kamenov (ur.): Zbornik radova sa skupa/Međunarodni interdisciplinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja = European Dimensions of Reforms in the Educational System (156–161). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 9. Milutinović, J. (2007). Globalizacija i obrazovanje; u V. Previšić, N. N. Šoljan & N. Hrvatić (ur.): Pedagogija: Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Sv 2 (413–420). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 10. Zuković, S., & Milutinović, J. (2007). Identifikacija i rad sa darovitim učenicima: Primer dobre prakse; u G. Gojkov (ur.): Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti. Zbornik 13 (552–563). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” – Vršac.
 11. Milutinović, J. (2008). Ideje o društvu znanja i cjeloživotnom učenju = Ideas on Knowledge Society and Lifelong Learning; u V. Uzelac & L. Vujičić (ur.): Cjeloživotno učenje za održivi razvoj = Lifelong learning for sustainable development. Sv 2 (37–42). Rijeka: Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci.
 12. Milutinović, J., & Zuković, S. (2008). Razumevanje i razvoj darovitosti: značaj porodice;  u G. Gojkov (ur.): Porodica kao faktor podsticanja darovitosti. Zbornik 14 (424–434). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac.
 13. Milutinović, J. (2009). Demokratske i slobodne škole; u Czékus Géza (szerksztő):  A Tanítóképzés jövőképe: a II. Nemzetkőzi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye, Szabatka, szeptember 18 – 20. = Budućnost obrazovanja učitelja: II. Međunarodna naučna konferencija – zbornik radova konferencije, Subotica, 18 – 20. septembar 2008. = Future perspectives of primary school teachers training: 2nd international scientific conference – collection of proceedings, Subotica, 18 – 20th september 2008 (393–399).Újvidék: Forum; Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
 14. Zuković, S., & Milutinović, J. (2009). Negovanje darovitosti: porodični i školski kontekst; u Bene Annamária (szerksztő): Az Esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban 2. A tehetséggondozástól az élethossziglani tartó tanulásig (16–22). Újvidék: Forum; Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
 15. Milutinović, J., & Zuković, S. (2009). Obrazovanje darovitih: izvrsnost i/ili jednakost? u G. Gojkov (ur.): Daroviti i društvena elita. Zbornik 15 (351–358). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac.
 16. Gajić,O., & Milutinović, J. (2010). Obrazovanje u muzeju: susret kulturnih paradigmi; u Lj. Subotić & I. Živančević-Sekeruš (ur.): Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura/Encounter of Cultures, Knjiga I (247–254). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/digitalna/susret_kultura/2009/Susret_kultura_knjiga_1.pdf
 17. Milutinović, J., & Zuković, S. (2011). Obrazovanje i učenje darovitih u kontekstu globalnih procesa; u G. Gojkov & A. Stojanović (ur.): Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik 16 (453–463). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”. 698 str. http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/16%20Okrugli%20sto/Milutinovic-%20Zukovic%20-%2035.pdf
 18. Gajić, O., & Milutinović, J. (2011). Vaspitanje umetnošću – emancipatorni potencijal u društvu znanja; u G. Gojkov & A. Stojanović (ur.): Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik 16 (173–184). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”. http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/16%20Okrugli%20sto/Gajic%20-%20Milutinovic%20-%2015.pdf
 19. Zuković, S. & Milutinović, J. (2012). Vrednosti u obrazovanju darovitih; u G. Gojkov & A. Stojanović (ur.): Daroviti i moralnost: Zbornik 17 (969–977). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”; Bitolj: Univerzitet Sv Kliment Ohridski; Ptuj: Revivis – Institut za razvijanje nadarenosti,
  http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/17%20Okrugli%20sto/default.htm

Učešće u naučnim projektima

 1. (2001-2004) Projekat broj 13559: Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Emil Kamenov. Projekat je finansiran od strane republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj.
 2. (2005-2007) Projekat broj 114-451-00548/2007-2: Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Milka Oljača. Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
 3. (2006-2010) Projekat br. 149009 pod nazivom Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Tema potprojekta: Ciljevi obrazovanja i učenja u uslovima društvenih promena.
 4. (2008) Projekat pod nazivom Oseti umetnost. Projekat je deo saradnje na kulturnom nasleđu između Teritorijalnog pakta za zapošljavanje Alto Belice Corleonese S.P.A. sa Sicilije i Autonomne Pokrajine Vojvodine, nastalog u okviru projekta I.Ne.P.S. – Razmena iskustva u oblasti usaglašenog planiranja u Srbiji. Projekat Oseti umetnost je finansiran od strane Alto Belice Corleonese S.P.A.
 5. (2011-2014) Projekat br. 179010 pod nazivom Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – (KOSSEP) Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 6. (2011-2014) Projekat br. 179036 pod nazivomPedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Radovan Grandić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 7. (2011/2012) Projekat broj 114-451-2050/2011 Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Mara Đukić. Projekat je delom finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.
 8. Program naprednih akcija (2011-2012) «ZNS» (Znanjem do Napretka i Stabilnosti) Interkulturalniodnosiiobrazovanjenamanjinskimjezicima: Hrvatska – Srbija, Rukovodioci: Gajić, O. (Srbija), Hrvatić, N. (Hrvatska).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu