Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Jelena Đermanov

Jelena Djermanov

Kontakt
◦ Kabinet: 144
◦ e-mail: jdjer at ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 450-419

Akademska karijera
◦ 2013. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor
◦ Docentkinja za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u  Novom
Sadu, 2008.
◦ Doktorska disertacija - Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Pedagogija, naslov teze: Interpersonalni odnosi u vaspitnoobrazovnom procesu i učenička postignuća, 2008.
◦ Magistarska teza - Filozofski fakultet, Beograd, (Pedagogija), Naslov teze: Škola u gradskoj i seoskoj sredini kao činilac razvoja interesovanja učenika, 2000.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Pedagogija), 1983.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Opšta i školska pedagogija
◦ Pedagoška epistemologija i aksiologija (vrednosti i interesovanja učenika)
◦ Mikropedagoški diskursi (interakcija, komunikacija, interpersonalni odnosi u vaspitanju, skriveni kurikulum, razredna i školska klima, kultura škole)
◦ Evaluacija u obrazovanju

Bibliografija

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
◦  Đermanov, J. (2005) Vaspitanje interesovanja, Savez pedagoških društava Vojvodine: Novi Sad, 251 str.
◦  Đermanov, J., Kosanović, M., Borovica, T. (2012). Rodne razlike i rodna stvarnost u obrazovnom kontekstu, U: Zbornik radova Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi [Elektronski izvor] : zbornik radova. Knj. 2 = The quality of education system in Serbia European perspective: proceedings of papers. Vol. 2 / [ur. O. Gajić]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012 (Budisava : KriMel), str. 75- 89.
◦  Đermanov, J., Vukičević, J., Kosanović, M. (2012). Facilitation - Teachers Role in the Concept of lifelong education, U: Zbornik radova Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi [Elektronski izvor] : zbornik radova. Knj. 2 = The quality of education system in Serbia European perspective : proceedings of papers. Vol. 2 / [urednik Olivera Gajić ; prevodilac Vincent Spevak]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012 (Budisava : KriMel), 91- 101.
Đermanov J., Kosanović, M.,  Đukić,  M., Stanić-Bubulj, D. (2012). Spremnost osnovnoškolskih nastavnika na stručno usavršavanje i stavovi prema inkluziji, U: Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Obrazovanje za sve, [ur. M. Đukić].-  Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju (Sremska Kamenica: West), str.15-41.
◦ Đukić,  M., Đermanov J., Kosanović, M.,  (2012). Pedagoški tretman darovitih učenika u inkluzivnoj školi U: Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Obrazovanje za sve, (ur. Đukić M.).-  Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad,   (Sremska Kamenica: West), str.61-90.
◦ Kosanović M., Đermanov J., Borovica T. (2012). Learning and   teaching „net-generation“acording to innovative pedagogical concept of  improvization. U:Digitalne medijske tehnologije i društveno- obrazovne promene 2, Medijska istraživanja – Zbornik IV [Ur.: D. Valić- Nedeljković, V. Barović,]. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu,  Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije  (Novi Sad: Feljton), str. 55- 68.  
◦ Đukić M., Đermanov J., Kosanović M. (2011). Princip individualizacije  nastave u  inkluzivnoj školi, U Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Od  pedagoške koncepcije do prakse, [ur. Đukić M.].-  Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2011 (Novi Sad : Feljton), str. 19-35.  X, http://www.digitalnabiblioteka.tk/digitalna-biblioteka?task=view&id=40&catid=902
◦ Kosanović M., Borovica T., Đermanov J. (2011), Experiental learning as the integrational factor of formal, non-formal and informal education, U: Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi: zbornik radova Knj.1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodoloski koncepti [ur.O. Gajic]. - Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011 (Budisava Krimel), str. 247- 259.
◦  Đermanov, J., Marić-Jurišin, S., Kosanović, M. (2011), Environmental   education as a dimension of quality of life and the modern concept of  educatin, U:  Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka  uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodoloski koncepti [ur. Olivera Gajic]. - Novi  Sad: Filozofski fakultet, 2011 (Budisava Krimel), str. 83-95.
◦ Oljača, M., Kostović, S., Đermanov, J. (2010) Akademska postignuća učenika srednje škole i faktori kvaliteta nastave, U:  Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : Zbornik radova. Knj. 6, Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija [ur. Gajić, O. ]. -Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2010, (Budisava Krimel) str. 17-30.
Đermanov, J.(2006), Evaluacija pedagoške klime kao potencijal za unapređenje kvaliteta u obrazovanju  u: Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja/ Zbornik radova Međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa, 14-16 decembara 2006, [ur. Emil. Kamenov].-  Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju u Novom Sadu,  Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (Novi Sad: Tampograf), str.228-236.
◦ Đukić, M., Kostović, S., Đermanov, J. (2006). Pedagoško-didaktički  činioci   interkulturalnog školskog konteksta u: Modeli stručnog  usavršavanja    nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje,Tematski zbornik radova «Interkulturalno vaspitanje i obrazovanje«, knjiga 1 [ur. Oljača, M. i sar.] Novi Sad: Filozofski fakultet,  Odsek za pedagogiju,  (Novi Sad: Zola štampa), str.  69-89.
◦  Đermanov, J., Kostović, S. (2006). Evropski okvir kvaliteta školskog obrazovanja. U:  Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : zbornik radova. Knj. 1, Ka evropskom obrazovnom prostoru: tokovi promena. [ur. odbor Gajić, O. et al. ]. -  Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, (Novi Sad: Budisava Krimel), str. 251-263.
◦ Kostović, S., Đermanov,J. (2006). Stilovi pedagoškog vođenja – istraživački koncept,  Zbornik radova Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Knj. 1, Ka evropskom obrazovnom prostoru: tokovi  promena:[ur. odbor Gajić, O. et al. ]. - Filozofski fakuktet, Odsek za pedagogiju, ( Novi Sad:  Budisava Krimel), str. 37– 49.
Đermanov,J. (2006), Školska samoevaluacija i razvoj kulture evaluacije u  vaspitanju  i obrazovanju u : Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije III,  [ur. E. Kamenov].- Filozofski fakultet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet u Novom  Sadu, Učiteljski fakultet  u Somboru, ( Novi Sad: Tampograf) str.  316-329.
Đermanov,J. (2006), Modeli školske samoevaluacije u: Reforma sistema   vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji-Rezultati komparativnih i prakseoloških proučavanjau[r. Emil. Kamenov].-FilozofskiFakultet u Novom Sadu, (Novi Sad: Tampograf). str. 293-303.
Đermanov, J. (2005) Inovativne forme evaluacije vaspitnoobrazovnog procesa u     reformisanoj školi u: Reforma školskog sistema u uslovima   tranzicije II, [ur. E. Kamenov ]. - Filozofski, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i Učiteljski  fakultet u Somboru, Filozofski fakultet, (Novi Sad:Tampograf ), str. 57-67.
◦  Krkljuš, S., Đermanov, J. (1995) Individualizacija nastave i samoobrazovanje u: Organizacija i unapređivanje institucionalnog vaspitanja i obrazovanja / - Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta, str. 5-10.
◦ Rodić, R., Kostović, S., Đermanov, J. (1991). Stavovi nastavnika o interesovanjima učenika, Zbornik istraživačkih radova Instituta za pedagogiju 1986-1999, str. 47-58.

Radovi u  referntnim časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja
◦  Đukić M., Đermanov J. (2012). Ka humanoj školi u savremenom društvu znanja - antički putokazi, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 141, str. 607-614, 
◦  Đermanov, J., Kosanovic M., Kostovic S. (2012). Quality in education discourse: "economy of scope" vs. "ecology of practice", Technics Technologies Education Menagement, 7 (3)1260-1266.
◦  Đermanov, J., Kostović, S., Kosanović, M., Egić,  B., Oljača, M., Djukić , M., Borovica, T. (2011). Pedagogical reception of information and communication technology in education, Technics Technologies Education Management Vol. 6, No.4, pp. 1110-1120.   
◦  Kostović, S. M., Đermanov, J. D., & Borovica, T. P. (2011). Strukturisana  improvizacija kao nova filozofija obrazovanja Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 36(2), 163-172.
◦  Oljača, M., Kostović, S., & Đermanov, J. (2010). The integration Roma children into primary school: Desegregated classrooms. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 35(1), 281-297.
◦  Đermanov J., Kostović S., (2008). Razredna klima: od pionirskih istraživanja do savremenog pristupa, Novi Sad, Zbornik Odseka za pedagogiju, Vol. 22, str. 44-62. ◦  Đukić M., Španović M., Đermanov J. (2008). Integracija poučavanja i  učenja u novoj paradigmi osnovnoškolske nastave, Novi Sad:Zbornik Odseka za pedagogiju,Vol.22, 63-81.
◦  Oljača, M., Kostović, S., Đermanov, J, (2007). Osobenosti učenja odraslih prema shvatanjima Dušana Savićevića, Journal of department of Pedagogy,  Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2006/2007,  20/21, str. 118-127.
Đermanov, J. D. (2003) Škola kao činilac razvoja interesovanja učenika, Pedagoška stvarnost, 49 (3-4), 215-229.
◦  Đermanov, J. (2001), Školski uspeh i intenzitet interesovanja učenika završnih razreda osnovne škole u različitim sociokulturnim sredinama, , Zbornik Katedre za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 16, Novi Sad, 2001, str. 60-76.
◦  Đermanov J. D., Kostović, S. A., Kosanović M. (1998). Komunikacija - aktuelni problemi proučavanja u društveno-humanističkim naukama, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, (26), str. 139-148.
◦  Đermanov, J. (1997), Interesovanja učenika i savremeni koncept vrednovanja rada škole, Pedagoška stvarnost, 9-10, Novi Sad, str. 719-727.
◦  Kostović, S., Đermanov, J. (1997), Komunikacija-determinanta pedagoške reforme škole, Pedagoška stvarnost, 9-10, Novi Sad, str. 695-703.
◦ Kostović S. A., Đermanov, J. D. (1996).Teorijsko-metodološki problemi proučavanja socijalizacije darovitih, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, (24), str. 268-275.
 ◦ Đermanov, J. (1996), Istraživanje socijalnih činilaca razvoja interesovanja, Zbornik Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 11, Novi Sad, str.81-88.
◦  Đermanov, J. (1995). Društvena sredina kao činilac i determinanta razvoja interesovanja, Pedagoška stvarnost, 5-6, Novi Sad, str.233-242.
◦  Kostović, S. A., Đermanov, J. D., & Kosanović, M. (1995). Obrazovanje kao predmet proučavanja društveno-humanističkih nauka. Pedagogija, 29(1-4), 411-418.
◦  Kostović, S., Đermanov, J., Kosanović, M, (1994). Vaspitanje i socijalizacija, Zbornik Instituta za pedagogiju, 10, Novi Sad, str. 43-47.
◦  Rodić, R., Kostović, S., Đermanov, J. (1991). Programsko-organizaciona struktura osnovne škole, Zbornik Instituta za pedagogiju, 9, Novi Sad, str. 53-66.
◦ Rodić, R., Kostović, S., Đermanov, J. (1991). Preopterećenost učenika osnovne škole, Pedagoška stvarnost, 9-10, str 1-8.
◦  Rodić, R.,Kostović, S., Đermanov, J.(1991), Institucionalno i vaninstitucionalno vaspitanje, Zbornik Instituta za pedagogiju, 9, Novi Sad, str. 61-66.
◦  Rodić, R., Kostović, S., Đermanov, J. (1989), Konstitutivni pojmovi školske pedagogije, Zbornik Instituta za pedagogiju, 7, Novi Sad,str. 5-11.
◦  Rodić, R., Kostović, S., Đermanov, J. (1988), Teorijsko-metodološke pretpostavke konstituisanja školske pedagogije, Zbornik Instituta za pedagogiju, 6, Novi Sad, str. 75-84.
◦  Đermanov, J. (1987), Eksperiment kao nastavna metoda u ulozi individualizacije sa aspekta aktivnosti učenika i nastavnika, Novi Sad, Zbornik Instituta za pedagogiju, br.5, str. 119-127.

Saopštenja na  naučnim skupovima
◦ Đukić, M., Đermanov, J. (2011). E-portfolio as a Form of Teachers and Students Self-evaluation, Book of papers "Evaluation in Education in the Balcan Countries", (Ed. A. Pejatović) BASOPED (Thessaloniki), Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of philosophy, Belgrade, pp. 153-157.
◦  Đukić, M.  Đermanov,  J. (2011).  Inkluzivno  obrazovanje kao pedagoški problem,  Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vaspitanje za humane odnose-problemi i perspektive, [Prir. B. Jevtić] Niš: Filozofski fakultet 2011 (Niš : Scero print ) str. 279-290.
◦  Kostović, S., Đermanov, J., Borovica, T. (2010), Izazovi interkulturalnosti i neformalno obrazovanje,U:  Zbornik radova  petog međunarodnog simpozijuma «Susret kultura», [ur. Lj. Subotić, I. Živančević-Sekeruš].- Filozofski Fakult u Novom Sadu, Knjiga 1, (KriMel, Budisava ),str. 185-192.
◦  Đukić M., Đermanov, J. (2010) Multicultural sensibility as a component of teacher’s professional development,  Book of Proceedings Fifth International Interdisciplinary Symposium Eucaunter of Cultures Vol. II, [ed. Lj. Subotić, I. Živančević-Sekeruš].-  Faculty of Philosophy  Novi  Sad, (Budisava: KriMel),  pp. 1271-1279.
◦  Oljača, M.,  Kostović, S. Đermanov, J. (2009) Permanentno obrazovanje i promene u obrazovanju učitelja/ Life-long learning and changes in teacher education, In: Budućnost obrazovanja učitelja: II. međunarodna naučna konferencija - zbornik radova konferencije, str. 342-349. Subotica, 18-20. septembra 2008 / [szerkesztő Czékus G.] Újvidék: Forum; Szabadk: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009 (Újvidék: Verzal).
◦ Kostović, S., Đermanov, J. (2007), Specifičnosti interakcije i komunikacije u vaspitno-obrazovnom procesu, Međunarodna naučno-stručna konferencija »Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika«,Učiteljski fakultet, Jagodina, 23. i 24. septembar 2005,  u: Zbornik radova Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika, [ur. B. Jovanović], Jagodina: Pedagoški fakultet, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Jagodina: Papir komerc, str. 316-324.  
◦  Kostović, S., Đermanov, J., Kosanović, M. (2007), Sportsko-rekreativne aktivnosti učenika kao činilac razvoja kulture slobodnog vremena, u Zbornik radova XIV Međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih/[ur. B. Krsmanović, T. Halaši], 4-5.oktobra 2006. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, 2007,   Novi Sad : Štamparija grada Novog Sada), str.133-140.
◦  Kostović, S., Oljača, M., Đermanov, J, (2007), Teachers Education of Technology Based on Teaching and Learning in: Proceedings of Papers The Fourth International Conference on Informatics, Educational  Technology and New Media in Education (4,2007), March 31st 2007,  Organizator: Faculty ofEducation Sombor [ur. D. Soleša].- Sombor: Faculty ofEducation Publishing Centre, (Edition Special issues), pp. 134-139.
◦  Kostović, S., Đermanov,J., Kosanović, M. (2007), Kompetencije i svojstva nastavnika fizičke kulture u savremenoj školi, u Zbornik XIII Međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih,  6-8 oktobra 2005, Novi Sad, [ur. B. Krsmanović, T. Halaši].- Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, 2007, Novi Sad: Štamparija grada Novog Sada), str. 201-209.
◦  Kostović, S., Đermanov,J. (2006), Izazovi interkulturalizma i škola u: Susret  kultura –  Zbornik radova /IV međunarodni interdisciplinarni simpozijum,  1-2. decembar 2004, [ur. LjSubotić].- Novi  Sad: Filozofski  fakultet, (Budisava: Krimel) str. 879-886. 
◦  Kostović, S., Đermanov,J., Zuković, S. (2006), Programsko-organizacione dimenzije produženog boravka u novosadskim školama/pregledni rad  u: Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi /Međunarodna naučno-stručna konferencija 12. maj 2006. Sombor, Organizator: Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu [ur. Prvoslav Janković].- Sombor: Pedagoški fakultet,   (Budisava:KriMel -350  str.) str. 67-74.
 Đermanov, J.  (2005), Savremene tendencije u istraživanju pedagoške  klime u školi u: Savremene koncepcije i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom radu u  mogućnosti  primeneusavremenoj školi- Zbornik radova/ Međunarodni   naučni skup, 15. aprila 2005 [ur. R. Grandić].- Novi Sad: Savez pedagoškihdruštava Vojvodine, (Budisava: KriMel), str. 670- 681.

Učešće na naučnoistraživačkim projektima
◦ (2011-2014) Projekat br. 179010 pod nazivom: Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – (KOSSEP) Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
◦ (2011-2014) Projekat br.  47020/ interdisciplinarna istraživanja, pod nazivom: Digitalne medijske tehnologije i obrazovno- društvene promene ,   Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr. Milica Andevski Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
◦ (2011/2012) Projekat broj 114-451-2050/2011 pod nazivom: Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Mara Đukić. Projekat je delom finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.
◦ (2011-2012) Projekat program naprednih akcija «ZNS» (Znanjem do Napretka i Stabilnosti) pod nazivom: Interkulturalni odnos i iobrazovanjenamanjinskimjezicima- Hrvatska – Srbija, Rukovodioci: dr Gajić, O. (Srbija), dr. Hrvatić, N. (Hrvatska).
◦  (2006-2010) Projekat br. 149009 pod nazivom Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
◦ (2005-2007) Projekat broj 114-451-00548/2007-2: pod nazivom: Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta:  dr Milka Oljača. Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
◦  (2001-2005) Projekat broj 13559 pod nazivom: Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta:  dr Emil Kamenov. Projekat je finansiran od strane republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj.
◦ (1996-2000) Projekat pod nazivom: Kvalitet i efikasnost obrazovanja kao činioci ličnog razvoja i društvenog progresa, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta:  dr Rade Rodić, Projekat je  finansiran od strane Sekretarijata za nauku SAPV.
◦ (1996-1999) Projekat pod nazivom: Koncepti i modeli obrazovanja za brak, porodicu i roditeljstvo; Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu; Fond za Otvoreno društvo, Rukovodilac projekta:  dr Snežana Medić,  Projekat je  finansiran od strane UNCEF-a, 
◦ (1990-1994) Projekat pod nazivom: Organizacija i unapređenje institucinalnog vaspitanja  i  obrazovanja, Instituta za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta:  dr Slavko Krkljuš. Projekat je  finansiran od strane Sekretarijata za nauku SAPV.
◦ (1986-1990) Projekt pod nazivom: Opšte i stručno vaspitanje i obrazovanje u ulozi osposobljavanja za rad, slobodnovreme i stvaralaštvo  u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Instituta za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Milka Oljača. Projekat je  finansiran od strane Sekretarijata za nauku SAPV.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Učitelj u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Novom Sadu, 1984/85. 
◦ Stručni i naučni saradnik na Katedri za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1985/1986.     
◦ Asistentkinja  na Katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2000/2001.
◦ Docentkinja na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2008/2009.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu