Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Jasmina Klemenović

Kontakt
◦ kabinet: 136
◦ e-mail: klementina@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2018. godine koordinator Centra za podršku studentima Filozofskg fakulteta
◦ 2015. godine zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
◦ 2010. godine zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
◦ 2005. godine zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
◦ 2004. godine odbranjen doktorat na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pod naslovom: Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta;
◦ 2003. godine reizabor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;
◦ 1999. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu izabor u zvanje asistenta za predmetPredškolska pedagogija;
◦ 1999. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pod naslovom: Komunikacija predškolske dece u dvojezičnoj sredini;
◦ Od novembra 1998. godine zaposlena na Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na Odseku za pedagogiju u svojstvu asistenta-pripravnika na predmetu Predškolska pedagogija;
◦ U periodu 1995. - 1997. godine istraživač saradnika na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
◦ 1994. diplomirani pedagog - diloma Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja i istraživanja
Uža naučna oblast Pedagogija sa orijentacijom na:
◦ programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
◦ demokratizaciju obrazovno-vaspitnog sistema kroz inkluzivno obrazovanje i obrazovanje za ljudska prava i demokratiju,
◦ interkulturalno obrazovanje i komunikacija u dvojezičnoj sredini,
◦ ekološko vaspitanje i obrazovanje.

Bibliografija

Naučne knjige, monografije:

 • Savić, M., Klemenović, J., Jevremov, T., Kresoja, M. (2016). EVALUACIJA BILINGVALNE NASTAVE U VOJVODINI:  organizacija dvojezične nastave i njen uticaj na učenika, Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine.  UDK: 371.3:81'246.2(497.113);  ISBN: 978-8680707-61-7
 • Klemenović, J. (2014): SPREMNOST ZA ŠKOLU U INKLUZIVNOM KONTEKSTU, Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 227 str. ISBN:978-86-6065-291-3; COBISS.SR.ID: 291525895
 • Klemenović, Jasmina (2014): Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu, Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 227 str. ISBN:978-86-6065-291-3; COBISS.SR.ID: 291525895
 • Klemenović, J. (2009): SAVREMENI PREDŠKOLSKI PROGRAMI, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača «Mihailo Palov». 207.str. ISBN 978-86-84367-50-3; COBISS. SR-ID 244120071.
 • Budić, S., Klemenović, J., Milutinović, J. (2003): RAZVOJ ŠKOLSKOG SISTEMA (1945-2001), Novi Sad: Savez pedagških društava Vojvodine. ISBN 86-84367-01-4; COBISS. SR-ID 1841117511.

Posebna poglavlјa u monografijama, temtskim zbornicima:

 • Korać, I., Kosanović., M., Klemenović, J. (2018) Inicijalno obrazovanje vaspitača i profesionalne kompetencije za rad u inkluzivnom okruženju, Istraživanja inkluzivnog obrazovanja u funkciji pozitivnog razvoja dece , Beograd : Institut za pedagoška istraživanja.
 • Malić, S., Klemenović, J., Despoina Panagiotopoulou, D. (2018). Cooperation with the institutions and associations, Hiring people with disabilities : employers training. Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2018 (str.87-109), I331.5-056.26/.36SBN: 978-86-499-0224-4 (UNS) ISBN: 978-86-6065-472-6
 • Klemenović, J. Mašić, D. (2015): Pripremlјenost stručnjaka u predškolskim ustanovama za prevenciju i zaštitu dece od seksualne zloupotrebe, Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike, (str,141-156), Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
 • Klemenović, J., Milenković, P. (2013), Strategije ublažavanja nejednakosti na ulasku u obrazovni sistem, U Grandić, R. (ur.): Obrazovni sistem i vrednosti iz ugla pluralizma i autonomije ličnosti- tematski zbornik, str.145˗169). Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine. ISBN: 978-86-84367-64-0;  COBISS.SR.ID: 282397959
 • Marić-Jurišin, S., Klemenović, J., Marković, B. (2013) , Nastavnici i vaspitači i središtu inkluzivne politike, U Đukuć, Mara: Inkluzivno obrazovanje – razvojni pravci i perspektive– tematski zbornik , Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str. 83-112. ISBN: 978-86-6065-206-7; COBISS.SR -ID: 283200263
 • Milutinović J., Zuković S., Klemenović J. (2012) Pedagoški pluralizam filozofija obrazovanja i vrednosti: obrazovanje za grđansko društvo, Grandić, R. (ur.) Pedagoški pluralizam u filozofija obrazovanja, Novi Sad: Filozofskii fakultet, Odsek za pedagogiju, str.69-88.  ISBN: 978-86-6065-138-1 COBISS.SR -ID: 275638535
 • Marić-Jurišin S., Klemenović J., Marković B. (2012)  Stavovi nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju osoba sa razvojnim teškoćama i invaliditetom, U Đukuć, Mara: Inkluzivno obrazovanje - Obrazovanje za sve– tematski zbornik , Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str. 43-60. ISBN: 978-86-6065-143-5; COBISS.SR -ID: 276323591
 • Klemenović, J., Marić-Jurišin, S. (2011)  Stavovi vaspitača o uklјučivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovne vaspitne grupe, U: Inkluzivno obrazovanje - od pedagoške koncepcije do prakse, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str.49-63. ISBN: 978-86-6065-094-0; COBISS.SR -ID: 268834311
 • Klemenović, J., Milenković, P. (2011) Jednakost i različitost kao temelјi savremenih strategija obrazovanja, U Grandić, Radovan (ur.) Pluralizam u obrazovanja: dometi i ograničenja – zbornik radova, Novi Sad: Filozofskii fakultet, str. 117-133. ISBN: 978-86-6065-090-2; COBISS.SR -ID: 37.014.53(082)
 • Klemenović, J. (2010): Demokratizacija obrazovanja kroz afirmisanje koncepta lјudskih prava i nastavu građanskog vaspitanja, U Gajić, Olivera (ur.)  Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija - tematski zbornik, knjiga 6/ European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: Education in the coordinate system of european Integrations - Proceeding of papers, Vol.6, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str. 89-108. ISBN: 978-86-6065-018-6 ,COBISS.SR -ID: 240726791, COBISS.SR -ID: 240726791
 • Klemenović, J. (2009): Obrazovanje za lјudska prava/prava deteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju Srbije u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Istraživanje i razvoj, (ured. O. Gajić), Tematski zbornik, knj. 5/ European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: Research and development, Proceeding of Papers, (335-353),  Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.ISBN978-86-6065-018-6 COBISS.SR-ID240726791
 • Klemenović, J. (2008): Obrazovanje za lјudska prava u srednjim školama Srbije u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sisTEMA u Srbiji. Od „društva znanja“ ka „društvu obrazovanja“: evropski okviri kompatibilnosti obrazov. standarda, (ured. O. Gajić), Tematski zbornik, knj. 4 /European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia., from the „society of knowledge“ to the „ society of education“ – european framework of educational compatibility standards, Proceeding of Papers, (61-82),  Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-90-3  COBISS.SR-ID 233491719
 • Klemenović, J. (2008): Višejezičnost i obrazovanje u multikulturnoj Evropi, u:Milka Olјača i sar.: Multikulturalno obrazovanje – tematski zbornik radova, knjiga 3 – Multicultural education: proceedings of papers. Vol.3, (37-58), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-84-2  COBISS.SR-ID 229960199
 • Klemenović, J. (2007): Obrazovanje za lјudska prava u obrazovnom sistemu Srbije, u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Na putu ka „Evropi znanja“, (ured. O. Gajić), Tematski zbornik, knj. 2 /European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia. On the road to „Europe of Knowledge“, (57-169),  Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-54-5 COBISS.SR-ID 219015943
 • Klemenović, J. (2007): Višejezičnost kao dimenzija interkulturalnosti, u:Milka Olјača i sar.: Multikulturalno obrazovanje - tematski zbornik, knjiga 2 - Multicultural education: proceedings of papers. Vol.2, (79-102), Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-56-9   COBISS.SR-ID 221203719
 • Klemenović, J., Lazić, S.(2007): Obrazovanje za lјudska prava u našoj školi u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Na putu ka „Evropi znanja“, (ured. O. Gajić), Tematski zbornik, knj. 3 /European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia. On the road to „Europe of Knowledge“, Proceeding of Papers, (39-54),  Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 978-86-80271-59-0   COBISS.SR-ID 223001351 
 • Klemenović, J. (2006): Negovanje interkulturalnosti u predškolskim ustanovama Vojvodine, u:M. Olјača (ur.)Modeli stručnog usavršavanja za interkulturno vaspitanje i obrazovanje - tematski zbornik, (103-118), N. Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 86-80271-37-3   COBISS.SR-ID 211558407         
 • Klemenović, J. (2006): Ljudska prava – prioritet savremenog obrazovanja, u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Ka Evropskom obrazovnom prostoru: tokovi promena, (ured. O. Gajić), Tematski zbornik, knj. 1 / European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia. Toward the European Educational Area: Courses of Changes, (209-221), N. Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 86-80271-47-0  COBISS.SR-ID 216137991 
 • Klemenović, J. (2006): Ekološko obrazovanje prosvetnih radnika u reformisanom sistemu vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije“, u: Emil Kamenov sa saradnicima, Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, (130-144), Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 86-83535-53-3   
 • Klemenović, J. (2006): Ekološki aspekt vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama Srbije: stanje i perspektive“, u: Emil Kamenov sa saradnicima, Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, (255-268), Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 86-83535-55-X  
 • Klemenović, J. (2005): Savremene strategije ekološkog obrazovanja utemelјene na vrednostima održivog razvoja, u: E. Kamenov i saradnici, Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije: Rezultati komparativnih i prakseoloških prouačvanja, (213-228), Novi Sad : Filozofski fakultet. ISBN 86-83535-29-0
 • Klemenović, J., Milutinović, J. (2004): Iskustva strategija reformi vaspitanja i obrazovanja kod nas posle II svetskog rata. u Kamenov, E. sa saradnicima: Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije: Rezultati komparativnih i prakseoloških prouačvanja, (37-59), N. Sad : Filozofski i Prirodno-matematički f., Sombor: Učitelјski fakult.  ISBN86-83535-21-5
 • Klemenović, J., Kamenov, E. (1998): Komunikacija u dvojezičnoj sredini dečjeg vrtića, Jezik i kultura govora u obrazovanju, (322-335), Beograd : Institut za pedagoška istraživanja : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 86-7447-033-5  COBISS.SR-ID 67710732
 • Kamenov, E., Mikeš, M., Nikić, J., Klemenović, J. (1995): Organizacija institucionalnog vaspitanja i obrazovanja predškolske dece, U: Organizacija i unapređivanje institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, (52-59), Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. COBISS.SR-ID 99091975

Reference u publikacijama međunarodnog nivoa:

 • Aleksić, G., Merrell, C., Ferring, D., Tymms, P., Klemenović, J.  (2018). Links between young children’s socio-emotional skills, behaviour, mathematics and literacy in Serbia. European Journal of Psychology of Education, (2018) 33, 1-22; doi.org/10.1007/s10212-018-0387-8
 • Klemenović, J. (2014): How Do Todays Children Play and with Which Toys, Croatian Journal of Education, vol.XVI, Sp.Ed.No.1/2014, 181-200. ISSN: 1848-5650
 • Klemenović, J. (2014): Spremnost za školu iz perspektive roditelјa, vaspi­tača i učitelјa,  Nastava i vaspitanje, 58(1):5-18. ISSN:0547-3330
 • Klemenović, J., Zuković, S. (2013): Civic education and religious education in function of democratization of education in the Republic of Serbia, Journal of the Institute for Educational Research/ Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 45, br. 2, str. 464-481. ISSN: 0579-6431
 • Klemenović, J., Terzić, D. (2013), Rana pismenost iz perspektive učitelјa i vaspitača, Nova škola, br.11, doi: 10.7251/NSK1311 270K; ISSN:1840-092;
 • Klemenović, J. (2012): Izazovi obrazovanja za jednakost i različitost u ranom i predškolskom odgoju, U N. Hrvatić i A. Klapan (ur.)Pedagogija i kultura: Teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti- knjiga 1 (216-223), Drugi kongres pedagoga Hrvatske, 24. - 26. rujna 2012. Opatija, Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo.  ISBN 978-953-99167-4-7; ISBN: 978-953-99167-5-4
 • Klemenović, J. (2010): Obrazovanje i usavršavanje predškolskih pedagoga,Nastava i vaspitanje, 54(3): 483-500. ISSN 0547-3330, COBISS.SR -ID: 6026754
 • Klemenović, J. (2009): Ostvarivanje prava deteta u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, u: Kopas-Vukašinović, E. (prir.) PERSPEKTIVE KVALITETNOG RAZVOJA PREDŠKOLSKOG DETETA – zbornik radova sa međunarodnim učešćem, (88-113). Jagodina: Pedagoški fakultet. ISBN978-86-7604-058-2   COBISS.SR-ID172123404                
 • Klemenović, J. (2009): Obrazovanje za lјudska prava u sistemu srednjo-školskog obrazovanja u Srbiji, TEME, 33(4): 1303-1318. ISSN 0353-7919 
 • Milutinović, J., Gajić, O., Klemenović, J. (2008) Muzeji kao centri učenja: Umetnička dela u funkciji razvoja percepcije i dečjeg stvaralaštva. u (ured. B. Kulić, Đ. Randaco) Oseti umetnost: interkulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji, (119-265), Novi Sad: Galerija Matice srpske. ISBN 978-86-83603-24-4 COBISS.SR-ID 230994951
 • (SENTIRE l'arte : un'esperienza interculturale nella didattica museale. Novi Sad : Galerija Matice srpske. Luigi Vallone, Branka Kulić, Giuseppe Randazzo Museums as learning centers, Zusammenfassung: Museen als Lernzentren. ISBN 978-86-83603-25-1 COBISS.SR-ID231222023)
 • Klemenović, J., Andre, L. (2008): Podrška porodici u  vođenju muzički darovite dece predškolskog uzrasta. Zbornik radova sa 14. međunarodnog naučnog skupa Porodica kao faktor podsticanja darovitosti, (294-306), Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Milailo Palov“.ISSN1820-1911  ISBN978-86-7372-103-3  
 • Zuković, S., Milutinović, J., Klemenović, J., (2006): Obrazovanje za pluralizam i pluralizam u obrazovanju. U: (Lj. Subotić ur.) Susret kultura – Zbornik radova, (793 – 802), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. ISBN 86-8027-36-5  COBISS.SR-ID 212050439  
 • Klemenović, J. (2001): Ovodaskoru gyermekek kommunicios kepessegenek fejlesztese ketnyelvu konyezetben“, Iskolakultura: pedagogusok szakmaitu- domanyos folyoirata, Pecs, 8, 98-104. HU ISSN 1215 5233
 • Klemenović, J. (1997): Usvajanje drugog jezika na predškolskom uzrastu, Naša škola, Banja Luka, br. 3-4, 376-387. ISS0547-308X COBISS.SR-ID88343     

Reference nacionalnog nivoa u domaćim časopisima:

 • Marić-Jurišin, S., Klemenović, J. (2018).  Stavovi roditelja dece predškolskog uzrasta prema sopstvenom pedagoškom obrazovanju,  Nastava i vaspitanje, 67 (1), 175-190. DOI 10.5937/ nastava1801175M
 • Клеменовић, Ј., Цвијановић, Н. (2017). Испитивање спонтаног укључивања родитеља у образовање деце на почекту школовања, Годишњак филозофског факултета у Новом Саду, 42 (2), 209-224, UDK: 37.018.1/.26;   37.064.1; ISSN: 0374-0730 / eISSN 2334-7236; doi.org/10.19090/gff.2017.2.209-224
 • Klemenović, J. (2014): Uticaj različitih koncepcija i stanovišta na određenje spremnosti za školu, Pedagoška stvarnost, 60(4): 679-691. ISSN: 0553-4569
 • Klemenović, J., Rapić, M. (2014): Komunikacijske sposobnosti dece na kraju predškolskog detinjstva, Pedagoška strvarnost, 60(2): 314-329. ISSN: 0553-4569
 • Klemenović, J., Bubulj, D. (2013). Rana pismenost iz perspektive roditelja i vaspitača. Pedagogija, 68 (2), 207-220. ISSN: 0031-3807
 • Klemenović, J., Terzić, D. (2013), Rana pismenost iz perspektive učitelja i vaspitača, Nova škola, br.11, doi: 10.7251/NSK1311 270K; ISSN:  1840-092; (UDK): 37.014.22:371.214
 • Zuković, S., Klemennović, J. (2012) Obavezni izborni predmeti u školi i razvoj demokratskih vrednosti,Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu  36(1): 35-48. ISSN: 0374-0730; COBISS.SR -ID: 16115714
 • Klemenović, J., Bubulј, D. (2013), Rana pismenost iz perspektive roditelјa i vaspitača. Pedagogija, 68(2): 207-220. ISSN: 0031-3807
 • Klemenović, J. (2011): Kompetencije nastavnika/vaspitača za društvo znanja,  Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sad, 35 (2) :151-161. ISSN: 0374-0730; COBISS.SR -ID: 16115714
 • Klemenović, J. (2009):  Saradnja predškolske ustanove sa porodicom u pripremi dece za polazak u školu, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 55 (3-4): 398-411. YU ISSN 0533-4569 UDK 37.018.26:373.23 BIBLID 0553-4569
 • Klemenović, J. (2007): Filozofsko-etičko utemelјenje ekološkog vaspitanja i obrazovanja II deo, Pedagogija, 62 (3): 374-384. ISSN 0031-3807
 • Klemenović, J. (2007):  Filozofsko-etičko utemelјenje ekološkog vaspitanja i obrazovanja, Pedagogija, 62 (2): 182-191.  ISSN 0031-3807; COBISS. SR-ID 2966786  
 • Klemenović, J. (2007): Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta u svetu, Nastava i vaspitanje, 51(1): 76-87.  ISSN 0547-3330  COBISS.SR-ID 6026754  
 • Klemenović, J. (2004): Razvoj savremenih kurikuluma predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Pedagogija, 59 (3): 24-40. ISSN 0031-3807  COBISS.SR-ID 2966786
 • Klemenović, J., Milutinović, J. (2003): Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlјi – II deo, Pedagogija, 58 (1) : 49-67. ISSN 0031-3807; COBISS.SR-ID 2966786
 • Klemenović, J., Milutinović, J. (2002): Bibliografija „Pedagogije” o dosadašnim reformama sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlјi (1946-2001), Pedagogija, 57(4): 117-132. ISSN 0031-3807; COBISS.SR-ID 2966786
 • Klemenović, J., Milutinović, J. (2002): Iskustva dosadašnjih reformi sistema vaspitanja i obrazovanja u našoj zemlјi – I deo, Pedagogija, 57(4): 51-73. ISSN 0031-3807  COBISS.SR-ID 2966786
 • (Klemenović) Rackov, J. (1995): Komunikacija predškolske dece u višekulturnoj sredini, Nastava i vaspitanje,  39(4): 403-417.  ISSN 0547-3330  COBISS.SR-ID 6026754
 • Kamenov, E., (Klemenović) Rackov, J. (1994): Problemska nastava kao podsticaj intelektualnog razvoja, Nastava i vaspitanje, 38(4): 264-271. ISSN 0547-3330   UDK 37.2:159.922.72  COBISS.SR-ID 6026754 
 •  Марић Јуришин, С., Клеменовић, J. (2017). Полазишта и перспективе еколошко-хуманистичког програма „Ми смо земљани“. Зборник Одсека за педагогију, Филозофски факултет у Новом Саду, Свеска 26/ 2017, 123-136. doi:10.19090/zop.2017.26.123-136,: 373.3:502/504
 • Клеменовић, Ј., Марић Јуришин, С., Николић, Ј. (2016). Побезаност социјалне компетентности деце предшколског узраста са прихватањем у групи и антисоцијалним понашањем. Зборник одсека за педагогију,Филозофски факултет у Новом Саду,Свеска 25/2016, 41-56. UDC 316.61-053-4:316.45/.48; ISSN: 2466-5207 doi:10.19090/zop.2016.25.41-56
 • Клеменовић, Ј. (2015). Улога и место игре у свакодневном животу детета, Кругови детињства– часопис за мултидисциплинарна истраживања детињства, Нови Сад : Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. 3(2): ISSN 2334-7732 ISSN (online) 2334-7929
 • Klemenović, J. (2015): Uloga i mesto igre u svakodnevnom životu deteta, KRUGOVI DETINјSTVA – časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva, Novi Sad : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, 3(2):   ,ISSN 2334-7732 ISSN (online) 2334-7929 COBISS.SR-ID 278211847
 • Klemenović, J. (2010): Značaj uklјučivanja roditelјa u programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Zbornik Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Knj.23-24, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str.78-94. ISSN: 1450-782X, COBISS.SR-ID: 118645260, (UDK): 373.2:37.064 (M53)
 • Srdić, V., Klemenović, J. (2010): Conditions for the Inclusion of Roma People into pre-school system of Serbia, Journal Department of Pedagogy Faculty of philosophy Novi Sad/Zbornik Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Vol.23-24, pp.47-53. ISSN: 1450-782X, COBISS.SR-ID: 118645260,
 • Klemenović, J. (2008): Razumevanje sintagme „predškolski program“ u svetlu kurikularnog i integrisanog pristupa, Zbornik radova Odseka za pedagogiju- sveskabr.22, Novi Sad: Filozofski fakultetOdsek za pedagogiju, 131-150. YU ISSN 1450-782X   UDK:37(087)  COBISS.SR-ID118645260
 • Klemenović, J. (2007): Pojmovno-terminološka određenja u oblasti ekološkog vaspitanja i obrazovanja, Zbornik radova Odseka za pedagogiju- sveska br. 20/21, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, str.78-91. YU ISSN 1450-782X   UDK: 502/504 502.131.1  COBISS.SR-ID 118645260
 • Klemenović, J. (2005):  Promene u određenju cilјeva i principa ekološkog vaspitanja i obrazovanja, Zbornik radova Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- sveska br. 19, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 53-70. YU ISSN 1450-782X  UDK 37.033:502/504; 37.033:504.06
 • Klemenović, J. (2004): Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja,  Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.5-6. 366-381. ISSN 0533-4569 UDK 37.033:502/504  COBISS.SR-ID 3883522
 • Đermanov, J., Klemenović, J. (2003): Ka novoj koncepciji studija pedagogije, Zbornik radova Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- sveska br.18, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 82-93. YU ISSN 1450-782X  UDK 37:378.014.3
 • Klemenović, J. (2003): Razvoj ideja ekološkog vaspitanja i obrazovanja,  Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.5-6. 408-425. YU ISSN 0533-4569 UDK 37.033:504.06 COBISS.SR-ID 3883522
 • Klemenović, J. (2001): Programi i metodička uputstva za dvojezično vaspitanje i obrazovanje predškolske dece u Vojvodini, Zbornik radova Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- sveska br.16, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 119-132. YU ISSN 1450-782X  UDK 371.5
 • Klemenović, J. (2000):  Dvojezičnost kao specifičnost komunikacije u dvojezičnoj sredini, Zbornik radova Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- sveska br.15, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 124-139. YU ISSN 1450-782X  UDK 800.372:37.015.3
 • Klemenović, J. (2000):  Uticaj dvojezične sredine na dečji razvoj, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.3-4, 267-279.   YU ISSN 0533-4569 UDK 800.732.37.015.3 COBISS.SR-ID 3883522
 • Klemenović, J. (1999):  Pojam, oblici i vrste komunikacije, Zbornik radova Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- sveska br.14, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 110-122. YU ISSN 1450-782X  UDK 800.863-053.4
 • Klemenović, J. (1999):  Razvoj komunikacije u svetlu različitih teorija i modela razvoja deteta, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.9-10, 791-808.  YU ISSN 0533-4569 UDK 801.159.9-053.4 800.863-053.4 COBISS.SR-ID 3883522 
 • Klemenović, J. (1999):  Funkcije komunikacije u vaspitnoj grupi dečjeg vrtića, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br.7-8, 676-689. YU ISSN 0533-4569 UDK 373.21:371.124 COBISS.SR-ID 3883522  
 • Klemenović, J. (2000): Faktori u dvojezičnoj sredini od kojih zavisi učenje drugog jezika, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - 28 sveska, Novi Sad : Filozofski fakultet, str. 295-305. YUISSN 0374-0730  UDK 800.732: 37.015.3  COBISS.SR-ID 16115714
 • Kamenov, E., Mikeš, M., Klemenović, J. (1996):  Razvijanje dvojezične komunikacije predškolske dece u višekulturnoj sredini, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - 24 sveska, Novi Sad : Filozofski fakultet, str. 233-239.  YUISSN 0374-0730  COBISS.SR-ID 16115714

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

 • Nenad Marković, N., Škipina, R.,Sladoje-Bošnjak, B., Klemenović J. (2018). Comparative analysis: the role of career centers in the transition process of students with disabilities from universities to labour market. 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology with international participation (p.27), May 10-13, 2018.Thessaloniki, Thessaloniki: Aristotle University Research Dissemination Center.
 • Клеменовић, Ј., Јаничић, Б., Миленковић, П. и остали (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students With Disabilities: The Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), (82-86), 29 – 30 September 2016, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-89755-09-01
 • Ковач, Н., Шкурић, М., Длабач, Т., Клеменовић, Ј. и остали (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students With Disabilities: The Opinions of Students and Employees With Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), (94-98), 29 -30 September 2016, Belgrade, ISBN 978-86-89755-09-01
 • Сладоје Бошњак, B., Павловић, З., Вујевић, В., Клеменовић, Ј., и остали (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students With Disabilities: A Comparative Analysis of the Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning (eLearning-2016), (pp.99-103), 29 -30 September 2016, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-89755-09-01
 • Зукић, М., Хоџић, Л., Бјелан Гуска, С., Кафеджић, Л., Шушњара, С., Клеменовић, Ј. и остали (2016). Transition Planning for Higher Education Students With Disabilities: A Comparative Analysis of the Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Proceedings ofThe Seventh International Conference on eLearning(eLearning-2016), (pp.104-109), 29 -30 September 2016, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-89755-09-01
 • Марич Јуришин, С., Клеменович, Ј., (2015). Программа „Мы Земляне”: пример дошкольного воспитания и образования, ориентированного на будущее, VII Международной научно-практической конференции Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: проблемы сетевого взаимодействия в инклюзивном образованиипосвящённая 100-летию РГУ имени С.А.Есенина, 8 -10. октобра 2015. године, Рязань (Россия), Министерство образования и науки РФ, Международная академия наук педагогического образования, ФГБОУ ВПО “Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина“ http://konferencii.ru/info/ 112900
 • Marič Jurišin, S., Klemenovič, J., (2015): Programma „Mы − zemlяne” – primer doškolьnogo vospitaniя i obrazovaniя, orientirovannogo na buduщee, VII Meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii Pedagogika i psiholo-giя kak resurs razvitiя sovremennogo obщestva: problemы setevogo vzaimodeйstviя v inklюzivnom obrazovaniiposvящёnnaя 100-letiю RGU imeni S.A.Esenina, 8 -10. oktobra 2015. godine, Rяzanь (Rossiя), Ministerstvo obrazovaniя i nauki RF, Meždunarodnaя akademiя nauk pedagogičeskogo obrazovaniя, FGBOU VPO «Rяzanskiй gosudarstvennый universitet imeni S.A. Esenina».http://konferencii.ru/info/112900
 • Marić Jurišin, S., Klemenović, J. i Marković, B. (2015): Significance of Attitudes and Competence for Professional Development of Teachers and Teachers of Early Childhood Education Regarding Inclusive Education, Internacional conference Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world, 22/26 September 2015. Moscow (Russia), World Organization For Early Childhood Education, City of Moscow Department of Education and Sholokhov Moscow State University for the Humanities. http://omeprussia2015.ru/en/novosti
 • Klemenović, J., Marić Jurišin, S. i Marković, B. (2013): Uzroci i posledice kontinuiteta i diskontinuiteta inkluzivnog obrazovanja u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, Zbornik rezimea „Kontinuitet inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, IV naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“, 14. jun 2013., Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum, Sremska Mitrovica. str. 35-36. ISBN: 978-86-7447-112-8  COBISS.SR.ID: 279297799
 • Klemenović, J., Marić Jurišin, S. (2013): Ekološka dimenzija predškolskih programa iz perspektive vaspitača, Zbornik rezimea Inovativni pristupi obrazovanju XVI naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“, 25. oktobar 2013, Učitelјski fakultet, Beograd, str. 24-25. ISBN: 978-86-7447-114-2; COBISS.SR.ID: 201912076
 • Reljic G., Merrell Ch., Andre L., Ferring D., Klemenovic J. (2013): Identification of predic-tors of early literacy, Abstract book of the 16th European Conference on Developmental Psychology, (r.161), Lausanne (Switzarland), September 3/7, 2013, Lausanne: University of Lausanne, Institute of Psychology, Department of Chuld and Adolescent Psychiatry. http://www.unil.ch/ecdp2013
 • Klemenović, J., Marić Jurišin, S. (2012): “Ozelenjavanje” kurikuluma u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Zbornik referatov s 2. mednarodne konference Sodobni pristopi poučevanja prihajajocih generacijssa/ International Conference Proceedings „Modern approaches to teaching coming generation“, EDUvision, 6.-7. decembar 2012, Ljubljana (Slovenija),  str. 507-515. ISBN: 978-961-93189-6-6
 • Klemenović, J., Zuković, S. (2012) Doprinos obavezno izbornih predmeta u školi razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: Obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost, str.119-130, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini. ISBN: 978-86-7604-0834   
 • Marić Jurišin S., Klemenović Jasmina, Marković B, (2012) Uloga, značaj i kompetencije pedagoškog asistenta u procesu inkluzije, Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi: Kvalitet, pravednost i dostupnost obrazovanja, Quality, Righteousness and Availability of Education : abstract The 3th International Conference "Inclusion in Kindergarten and Primary School“ , 15. jun 2011, Sremska Mitrovica, str.45 -46. ISBN: 978-86-7447-104-3; COBISS.SR -ID: 191430924
 • Klemenović, J., Zuković, S. i Milutinović, J. (2011) Education and Values in a Pluralistic Society, Programme and Book of Abstracts of The Sixth International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures, December 1st, 2011, The Faculty of Philosophy University of Novi Sad, Serbia p.59/ Obrazovanje i vrednosti u pluralističnom društvu, Zbornik rezimea sa 6. internacionalnog interdisciplinarnog simpozijuma: Susret kultura. 1. decembar 2011. godine, Filozofskii fakultet Univerziteta u Novom Sadu. str. 59 ISBN: 978-86-6065-087-2  COBISS.SR -ID: 267947783
 • Klemenović, J., Marić-Jurišin, S. (2011) Inkluzija iz perspektive vaspitača, Zbornik rezimea sa druge naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, 24. jun 2011. godine, Sremska Mitrovica, str. 107-108. ISBN: 978-86-7447-094-7; COBISS.SR -ID: 264555271
 • Klemenović, J. (2011) Obeležja savremenih predškolskih programa, Zbornik rezimea sa međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije: Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, 13. i 14. maj 2011. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, str. 5, May, 13 and 14 2011. Subotica, Serbia, Vocational Training of Prechool Teachers and Sports Trainers, str.5. ISBN: 978-86-87893-14-6; COBISS.SR -ID: 263748359
 • Klemenović, J. (2010): Najznačajnija obilježja suvremenih predškolskih programa,The Fourth International Conference on Advanced and Systematic Research: Expectations, Achievements and Prospects in Teory and Practice of  Early and Primary Education, (pp.173-184), Zagreb, November 11th to 13th  2010, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-7210-29-8
 • Zuković, S., Klemenović, J., Budić, S. (2010): Škola u funkciji razvoja interkulturalizma, U Subotić, Ljiljana i Živančević-Sekeruš, Ivana: „Susret kultura“ - Zbornik radova 5. međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma / Encounters of cultures: Book of proceedings V International Interdisciplinary Symposium, Vol.1, pp.193–198. ISBN 978-86-6065-040-7, COBISS.SR -ID: 253588743
 • Klemenović, J., Andre, L. (2008): Podrška porodici u  vođenju muzički darovite dece predškolskog uzrasta. Zbornik radova sa 14. međunarodnog naučnog skupa Porodica kao faktor podsticanja darovitosti, (294-306), 10. juli 2008, Vršac, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Milailo Palov“.ISSN1820-1911  ISBN978-86-7372-103-3
 • Klemenović, J. (2006): Diskurs lјudskih prava u obrazovanju, u: Međunarodni interdisciplinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - Zbornik radova sa skupa 14.-16. decembar 2006, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Collection of abstractsInternational Interdisciplinary Scientific ConferenceEuropean Dimensions of Reforms in the Educational System, (89-94), Novi Sad : Filozofski fakultet, Odske za pedagogiju. ISBN978-86-80271-55-2.
 • Srdić, V., Klemenović, J. (2009): The effect of the socio-demographic profile of the famili on the inclusion of Roma children in pre-school institutions. Book of abstracts on the 12th International Conference of BASOPED inclusive educatio in the Balkan countries: Policy and practice, Ohrid, 25-27 June 2009, 115, Skopje : Faculty of Philosophy, Institute of pedagogy. ISBN -978-608-4508-22-9 COBISS.MK-ID 78401290
 • Klemenović, J., Andre, L. (2008): Podrška porodici u  vođenju muzički darovite dece predškolskog uzrasta. Zbornik rezimea sa 14. međunarodnog naučnog skupa Porodica kao faktor podsticanja darovitosti (41-42), 10. juli 2008. Vršac, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Milailo Palov“. ISBN: 978-86-7372-088-3; COBISS.SR-ID: 231624199
 • Olјača, M., Đukić, M., Knežević-Florić, O., Kostović, S., Gajić, O., Klemenović, J., Đermanov, J., Milutinović, J., Budić, S., Zuković, S. (2007):"Model of professional Advanced Teachers' Training on the Intercultural Education", The second scientific-technical meeting, "InterRegioSci 2007", Novi Sad: Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 114-115. ISBN: 978-86-7892-042-4;
 • Klemenović, J. (2006): Diskurs lјudskih prava u obrazovanju, u: Međunarodni interdisci-plinarni naučni skup Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - Zbornik rezimea, Collection of abstractsInternational Interdisciplinary Scientific ConferenceEuropean Dimensions of Reforms in the Educational System, str. 30, Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. ISBN 86-80271-52-7  COBBIS.SR-ID 218022663
 • Klemenović, J. (2005): Socio-ekološki aspekt obrazovanja kao okosnica savremene škole. Primer američkog EIC modela škole, u: Radovan Grandić (ur.), Međunarodni naučni skupSavremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom i nastavnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi, (530-539), 15. april 2005, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. ISBN86-84367-17-0  COBISS.SR-ID 208288263.
 • Zuković, S., Milutinović, J.,Klemenović, J.(2004): Konstruktivizam i hrišćanstvo kao paradigme efikasne škole, Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa Škola bez slabih učenika, (148-154), 28.-30. oktobar 2004. Filozofski fakultet u Puli, Pula: Filozofski fakultet.  ISBN 953-96140-9-0.     

Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:

 • Клеменовић, Ј. (2016). Кооперативне игре у вртићу, Игра - начин живљења на предшколском узрасту - Зборник са Стручне конференцијае за васпитаче, (стр.5), Тара, 1.-4. децембра 2016. год. Смедерево : Newpress, Удружење васпитача Србије.
 • Klemenović, J., (2015): Uspostavlјanje sistema profesionalne kompetentnosti, Predškolsko vaspitanje I obrazovanje u Srbiji : izazovi i perspektive- Sažetak rada prvog Kongresa stručnih radnika predškolskih ustanova Srbije, (str. 33-40), 26. i 27. juna 2015. godine, Beograd, Smederevo : Newpress, ISBN 978-86-87965-38-6; COBISS.SR-ID 217239308
 • Klemenović, J., (2015): Kvalitetno obrazovanje za sve na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Predškolsko vaspitanje I obrazovanje u Srbiji : izazovi i perspektive - Sažetak rada prvog Kongresa stručnih radnika predškolskih ustanova Srbije, (str. 60-65), 26. i 27. juna 2015. godine, Beograd, Smederevo: Newpress, ISBN 978-86-87965-38-6; COBISS.SR-ID 217239308
 • Klemenović, J., (2015): Uloga i mesto igre u svakodnevnom životu deteta, Iterdisciplinarni naučno-stručni simpozijum SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA, 23. maj 2015. u Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Novi Sad : Udruženje vaspitača Vojvodine.
 • Klemenović, J. (2010): Obrazovanje i usavršavanje predškolskih pedagoga u Novom Sadu, Naučni skup predškolskih pedagoga Dečji vrtić - zajednica učenja: Zbornik rezimea, (str. 11), skup održan 3. oktobra 2009. godine Beograd, Pedagoškog društva Srbije, Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet. ISBN 978-86-82-019-61-9  COBISS.SR-ID 173847820
 • Klemenović, J. (2009): Od roditelјskih očekivanja do zajedničkih aktivnosti pripreme dece za polazak u školu, (ured. Kopas-Vukašinović, E.) Naučni skup Priprema dece za polazak u školu: Rezimei, (14-15), skup održan 23. decembra 2008. god u Beogradu u organizaciji IPI, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. ISBN 978-86-7447-082-4 COBISS.SR-ID 167882508
 • Klemenović, J. (2005): Ekološki aspekt školovanja i usavršavanja nastavnih kadrova u Srbiji, u: Zbornik radova XIII nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćemČovek i radna sredina“:Zaštita radne i životne sredine u sistemu nacionalnog i evropskog obrazovanja, (449-454), 20. i 21. oktobar 2005, Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu.  UDK:371.3::502/504(4)(082)   ISBN 86-80261-55-6    COBISS.SR-ID 125985036
 • Klemenović, J. (2000): Razvijanje komunikacije u dvojezičnoj sredini, saopštene na IX kongresu SPDJ Obrazovanje na razmeđi vekova, održanom 11. i 12. maj 2000, Pedagogija, 38(3-4): 299-302. YU ISSN 0031-3807  COBISS.SR-ID 2966786 

Učešće na naučnoistraživačkim  projektima:

◦ U periodu 2015. - 2018. godine član projektog tima UNS na projektu Erasmus+ School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro-567847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2

◦ U periodu 2016. - 2018. godine član projektog tima Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na projektu Pilotiranje nacrta Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta koji se realizovao u saradnji sa Ministarstvom prosvete RS, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i UNICEF-om.

◦ U toku 2015. godine učesnik na međunarodnom projektu Strengthening Higher Education for Social Policy making and Socila Services delivery, 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPPUS-JPCR koji je finansiran od strane EU.

◦ U periodu 2012. - 2015. godine učesnik na međunarodnom projektu Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011 koji je finansiran Tempus (EU)/ Joint Project - Curriculum Reform period: 2012-2014, pod rukovodstvom prof. dr Michele Lamb sa Roehampton University - United Kingdom (UK).

◦ U periodu 2011. - 2015. godine istraživač na republičkom projektu Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja, 179036 koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije pod rukovodstvom prof. dr Radovana Grandića.

◦ U periodu 2011. - 2015. godine istraživač na republičkom projektu naziv projekta: Nastav i učenje: problemi, cilјevi i perspektive, 179026 koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije pod rukovodstvom prof. dr Milenka Kundačine.

◦ U periodu 2011. - 2015. godine istraživač na pokrajinskom projektu Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, 114-451-2050/2011 koji je sufinansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod rukovodstvom prof. dr Mare Đukić.

◦ U periodu 2011. - 2012. godine Učesnik na bilateralnom regionalnom projektu Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Ministarstvoa znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u okviru bilateralni program naprednih akcija, „ZNS” (Znanjem do Napretka i Stabilnosti) pod rukovodstvom prof. dr Olivere Gajić (Srbija) i prof. dr Nevena Hrvatić (Hrvatska).

◦ U periodu 2006. - 2010. godine učesnik na republičkom projektu Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, 149009 koji je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod rukovodstvom prof. dr Olivere Gajić.

◦ U periodu 2005. - 2007. godine istraživač na pokrajinskom projektu Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje, 114-451-00548/2007-2 koji je sufinansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod rukovodstvom prof. dr Milke Olјače.

◦ U periodu 2001. - 2004. godine učesnik na republičkom projektu Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, 13559 koji je finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije pod rukovodstvom prof. dr Emila Kamenova.

◦ U periodu 1996. - 2000. godine istraživač na pokrajinskom projektu Kvalitet i efikasnost obrazovanja kao činilac ličnog razvoja i društvenog procesa,14T19 koji je sufinansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod rukovodstvom prof. dr Rada Rodića.

◦ U periodu 1994. - 1995. godine istraživač na pokrajinskom projektu Organizacija i unapređenje institucionalnog vaspitanja iobrazovanja,1634 koji je finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod rukovodstvom prof. dr Slavka Krklјuša.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu