Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Borka Malčić

Kontakt
◦ Kabinet: 100
◦ e-mail: borka.malcic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2018.godine doktorirala je na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa temom „Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih“
◦ 2015. godine izabrana u zvanje asistenta Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu na odseku za pedagogiju, na predmetima Andragogija, Obrazovne tehnlogije i Komparativna pedagogija
◦ 2014. godine odbranjen master rad (pod naslovom “Organizacija fizičkih aktivnosti u predškolskim ustanovama”) na Menadžmentu u obrazovanju, ACIMSI – Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu
◦ 2011. godine završena domasterizacija na Odseku za pedagogiju Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu
◦ 2010. godine odbranjen diplomski rad na studijskoj grupi Pedagogija na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu pod naslovom ”Motivacione aspekti mladih za bavljenje sportom”
◦ 2007. godine odbranjen diplomski rad na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu – TIMS, na smeru trener u sportu (tenis), sa temom “Tehničke karakterisitke osnovnih udaraca u savremenom tenisu”

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Andragogija
◦ Pedagogija sporta
◦ Menadžment u obrazovanju
◦ Opšta pedagogija

Bibliografija
Malčić, B. (2012). Youth motives for practicing sports. Exercise and quality of life, 4 (2), 49-56.
◦ Ostojić, B., Đukić, M., Malčić, B., & Mulaosmanović, N. (2014). Motivation of employees at the Faculty of sport University „Union“. Sport Science, 7 (2), 142-155.
◦ Đukić, M., Pećić, M., Malčić, B., Zovko, I. (2014). Uloga lidera u upravljanju strateškim programima u ženskom sportu Republike Srbije. U: Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja (str. 297-303). Beograd: Fakultet za primenjeni menadžemnt, ekonomiju i finansije.
Malčić, B. (2015). Uloga ženskog sporta u razvoju sistema sporta u Srbiji. U: Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije «Žene u sportu» (str. 75-79). Beograd: Univerzitet «Union-Nikola Tesla», Fakultet za sport.
Malčić, B. (2015). Aktivnosti studenata u slobodnom vremenu. Pedagoška stvarnost, 4, 671-680.
Malčić, B. (2016). Programi doživotnog učenja kao imperativ današnjice. Pedagoška stvarnost, 3, 474-483.
Malčić, B., & Marić Jurišin, S. (2017). Physical activity as an educational dimension in the contemporary pre-school curricula in the world and in Serbia. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 17 Supplement issue 1, 40-47. Doi: 10.7752/jpes.2017.s1007.
Malčić, B., Tančić, N., & Kostović, S. (2017). Dimenzije uloge nastavnika u visokoškolskoj nastavi iz perspektive studenata. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2), 259-273. DOI: 10.19090/gff.2017.2.259-273.
◦ Tančić, N., Vuković, L., & Malčić, B. (2017). Profesionalni razvoj nastavnika kroz koncept horizontalnog učenja i nastavničkih foruma. Zbornik Odseka za pedagogiju, 26¤2017, 109-121. Doi: 10.19090/zop.2017.26.109-121
◦ Marić Jurišin, S., Malčić, B., & Kostović, S. (2017). Attitudes of junior adolescents toward physical education through the prism of contextual factors and traits of a child. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 17 Supplement issue 5, 2207-2213. Doi: 10.7752/jpes.2017.s5230.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Asistent na Odseku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 2015. godine
◦ Saradnik u nastavi na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu na odseku za pedagogiju 2012.-2015. godine
◦ Sportski pedagog u Tenis klubu “Winner” iz Novog Sada 2010.-2015. godine

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu