Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Biljana Lungulov

Kontakt
◦ Kabinet: 133
◦ e-mail: biljana.lungulov@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2009. godine – asistent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2012. godine - odobrena tema doktorske disertacije, Filozofski fakultet, Novi Sad, Naslov teze: Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja.
◦ Master rad, Novi Sad, Filozofski fakultet, Naslov rada: Uticaj svojstava nastavnika na motivaciju učenika u vaspitno – obrazovnom procesu, 2009.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Pedagogija), 2007.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Uža naučna oblast – Pedagogija.
◦ Naučno - istraživačke oblasti posebnog interesovanja: visokoškolsko obrazovanje i univerzitetska pedagogija, metodika vaspitno – obrazovnog rada, razvoj pedagoške misli i ideja kroz istoriju.

Bibliografija
Monografije, priređene knjige

 1. Lungulov, B. (2009). Kako učenici vide svoje nastavnike, Beograd: Biblioteka INITIUM, Zadužbina Andrejević.  

Poglavlje u knjizi, članak u tematskom zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti

 1. Lungulov, B. (2008). Psihoanalitička teorija škole; u R. Grandić (ur.): Prilozi Teoriji škole, (113-140). Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 2. Gajić, O., Budić, S. & Lungulov, B. (2009). »Unity in Diversity« as a European Dimension of Higher Education, u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 5. Istraživanje i razvoj = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 5 (133-146). Novi Sad: Faculty of Philosophy.
 3. Budić, S., Gajić, O. & Lungulov, B. (2009). Struktuiranje znanja učenika: različita gledišta, u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 5. Istraživanje i razvoj = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 5 (85-100). Novi Sad: Faculty of Philosophy.
 4. Budić, S., Gajić, O., & Lungulov, B. (2010). The youth work in a community – an encouraging environment and support to the youth in education and active work, u O. Gajić (ur.): Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: Zbornik radova. Knjiga 6. Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija = European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia: proceedings of papers. Vol. 6. Education in the coordinate system of European integrations (291–308). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 5. Stipić, M., & Lungulov, B. (2011). Fenomen darovitosti iz perspektive roditelja i nastavnika, u: O. Gajić (ur.) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi: zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodoloski koncepti = The quality of education system in Serbia from European perspective: proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality: selected (97 – 116). Novi Sad: Filozofski fakultet
 6. Gajić, O., Budić, S., & Lungulov, B. (2011): Media as Creators of Educational and Cultural Patterns in Knowledge Society, in: M. Andevski & O. Arsenijević (eds.) Knowledge, Education, Media (67-70). Novi Sad: Faculty of Management. 
 7. Lungulov, B., & Stipić, M. (2012). Kurikulum usmeren na kompetencije studenata i ishode učenja u visokom obrazovanju, u: O. Gajić (ur.) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi: zbornik radova. Knj. 2, The quality of education system in Serbia from European perspective: proceedings of papers. Vol. 2. (121 – 132). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 8. Stipić, M., & Lungulov, B. (2012): Obrazovanje darovitih u inkluzivnom kontekstu; u: M. Đukić (ur.) Inkluzivno obrazovanje: obrazovanje za sve (91–107). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 9. Gajić, O., & Lungulov, B. (2012). The use of Modern Media Technology as the quality assurance of Higher Education, in: O. Arsenijević and T. Savić Tot (eds.) Knowledge, Education, (132-147). Media. Sremski Karlovci: Faculty of Management.

Članci u časopisima:

 1. Lungulov, B. (2010).Motivacija učenika u nastavi – pretpostavka uspeha u učenju, Pedagoška stvarnost, br. 3-4, 294 – 305.  
 2. Lungulov, B. (2011). Ishodi učenja u visokom obrazovanju kao indikatori kvaliteta obrazovanja, Pedagoška stvarnost, br. 7-8, 610–623. 
 3. Gajić, O., Andevski M., & Lungulov, B. (2011): Cognitive and Meta-Cognitive Strategies in Reading Comprehension in Teaching Language and Literature, Módszertani közlöny, Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvü Tanitóképzö Kar, 51 – 59.
 4. Gajić, O., Budić, S., & Lungulov, B. (2011): Personalne i socio-demografske karakteristike kao korelati vrednosnih orijentacija i interesovanja studenata u Vojvodini, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 1 (2011), 139-159.
 5. Milutinović, J., Zuković, S., & Lungulov, B. (2011). Socijalni konstruktivizam kao teorijski okvir prakse inkluzivnog obrazovanja, Pedagogija, Vol. 66, br. 4, 552–561. http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2011/0031-38071104552M.pdf

Učešće na naučnim skupovima

 1. Gajić, O., Lungulov, B., & Pižurica, LJ. (2008). Porodica kao činilac podsticanja darovitosti i izbora zanimanja, u G. Gojkov (ur.): Porodica kao faktor podsticanja darovitosti. Zbornik 14 (119–137). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac.
 2. Andre L., Lungulov, B., & Kamenarac O., (2009). Podsticanje i razvoj kreativnog mišljenja kroz primenu mapa učenja u obrazovnom procesu, u: Jednakost šansi kao rezultat integracije u obrazovanju. (148-158) Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Forum Könyvkiadó és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvü Tanitóképzö Kar.
 3. Gajić, O., Andevski M., & Lungulov, B. (2009). Podrška darovitim studentima – stvaranje društvene elite i razvojnog resursa, u G. Gojkov (ur.) Daroviti i društvena elita, (196-202) Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Mihailo Palov, Vršac, Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad, Romania.
 4. Gajić, O. – Večanski, I. & Lungulov, B. (2009). Profesionalni identitet, uloge i kompetencije učitelja – novi koncepcijski okviri/Professional Identity, Roles and Competencies of Teachers – new Conceptual Framework, u: Budućnost obrazovanja učitelja, (480-491). Subotica: Forum Könyvkiadó és Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvü Tanitóképzö Kar.
 5. Gajić, O., Andevski, M. & Lungulov, B. (2009). Primena savremenih tehnologija u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu / Application of Contemporary Technologies in Correlative-Integrative Methodical System, u: M. Danilović & S. Popov (ur.) Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, (82-93). Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka.
 6. Gajić, O., & Lungulov, B. (2009). Inclusive Education in Serbia – from Practice to Policy, in:  Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice – Book of abstract, (44) Balkan Society for Pedagogy and Education, Ss. Cyiril and Methodius University-Skopje, Faculty of Philosophy, Institute for Pedagogy.
 7. Gajić, O., & Lungulov, B. (2009). Obrazovanje mladih bez roditeljskog staranja - između inkluzivnosti i ekskluzivnosti, u: Jednakost šansi kao rezultat integracije u obrazovanju, Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.
 8. Gajić, O., Subotić, LJ., & Lungulov, B. (2010). Analiza opterećenosti studenata u svetlu primene ESPB i ishoda učenja – konstruktivistička perspektiva, u V. Katić (ur.) Trend 2010, Bolonja 2010 – stanje, dileme i perspektive, (205-209). Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka.
 9. Gajić, O., Andevski, M. & Lungulov, B. (2010). Methodical aspects of (meta)cognitive strategies in reading comprehenson in teaching native language and literature, in: Book of Proceedings, „Modern Methodological Aspects, Subotica, University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Trainig Faculty.
 10. Subotić, LJ., Gajić, O. & Lungulov, B. (2011). Kvalitet visokog obrazovanja u društvu znanja – mogućnosti i perspektive, u V. Matejić (ur.) Tehnologija, kultura, razvoj – Zapadni balkan na putu ka Evropskoj uniji, (142-150) Beograd: Udruženje „Tehnologija i društvo“, Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje nauke i tehnologije, Ekonomski fakultet Subotica
 11. Gajić, O., & Lungulov, B. (2011): Uticaj masovnih medija na moralne vrednosti darovitih, u: G. Gojkov & A. Stojanović (ur.) Darovitost i moralnost, (335-347) Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Arad: Universitatea „Aurel Vlaicu“, Bitola: Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“, Ptuj: REVIVIS – Institut za razvijanje nadarjenosti.
 12. Lungulov, B. (2011). Significance of students’ evaluation for improving the quality of teaching, Evaluation in Education in the Balkan Countries, in: A. Pejatović (edc.) Evaluation in education in the Balkan countries, (655-660) Serbia, Balkan Society for Pedagogy and Education, Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy University of  Belgrade, Department for Pedagogy and Andragogy Faculty of Philosophy University of Belgrade, Adult Education Society, Serbian Association of Andragogists.
 13. Gajić, O., Budić, S., & Lungulov, B. (2011). Intercultural Dimension of Higher Education: New Reform Challenges, in: The Sixth International Interdisciplinary Symposium "Encounter of Cultures" - Programme and book of abstracts, (50) Novi Sad: Faculty of Philosophy.
 14. Gajić, O., & Lungulov, B. (2012): Kompetencije za učenje tokom života: nužni ishodi visokog obrazovanja, u: V. Katić (ur.) Trend 2012, Internacionalizacija univerziteta, (234-237) Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.
 15. Gajić, O., Andevski, M., & Lungulov, B. (2012). Čitanje i stvaranje u dinamičkom ekvilibrijumu, u: Géza Czékus & Márta Takács (ur.) Könyv - kommunikáció – komepentencia = "Book - communication - competence", (353-361) Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. nemzetközi tudományos konferenciájának előadásai.
 16. Gajić, O., Budić, S., & Lungulov, B. (2012). Savremeni metodološki pristupi mapiranju konteksta obrazovanja darovitih, u: Gojkov G. (ur.) Metodološki problemi istraživanja darovitosti - zbornik rezimea, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.

Učešće u naučnim projektima

 1. (2008) – Tracking footprints (Tragom otisaka) u organizaciji Hermann Gmeiner akademije iz Beča u koje je implementirano SOS Dečije selo „Dr Milorad Pavlović“ Sremska Kamenica, kao reprezent za ceo region. Predstavlja prvo internacionalno dugoročno istraživanje koje je sprovedeno pod vođstvom SOS dečijih sela iz celog sveta. Obuhvatilo je 59 zemalja sveta.
 2. (2008 – 2009)Progam Mensa NTC- sistem učenja, saradnja MENSE Srbije, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Predškolske ustanove Radosno detinjstvo u Novom Sadu i Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Bačke Palanke.
 3. (2009 – 2012)144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR »Introduction and implementation of academic program in community youth work (CYW) through enhancing interegional cooperation in the countries of Western Balcans« međunarodni naučno-istraživački projekat finansiran od strane Evropske komisije u Briselu.
 4. (2011 – 2014) - 517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR  „Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education (DHRHHE)“, Međunarodni naučno-istraživački projekat finansiran od strane Evropske komisije u Briselu.
 5. (2011 – 2014) - 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR »Master programme for Subject Teachers in Serbia (MASTS)« Međunarodni naučno-istraživački projekat finansiran od strane Evropske komisije u Briselu.
 6. (2011 – 2014) - Projekat br. 179010 pod nazivom Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – (KOSSEP) Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 7. (2011 – 2014) – Projekat br. 47020 „Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene“, koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Rukovodilac projekta dr Dubravka Valić Nedeljković. Projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 8. (2011 - 2012) Projekat broj 114-451-2050/2011 Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Mara Đukić. Projekat je delom finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.
 9.  (2011-2012) Bilateralni projekat (Srbija – Hrvatska) Program naprednih akcija «ZNS» (Znanjem do Napretka i Stabilnosti) Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija, Rukovodioci: Gajić, O. (Srbija), Hrvatić, N. (Hrvatska).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu