Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Rumunistika >
Virđinija Popović

Virdjinija Popovic

Kontakt
◦ Kabinet: 272
◦ e-mail: popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: : +381 21 485 3898, +381 21 459 484

Akademska karijera
◦ 2012. godine – docent za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ 2012. godine – doktorat iz književnih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ 2009. godine – magistratura iz književnih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ 2009. godine – asistent za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ 2004. godine - asistent pripravnik, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rumunski jezik, književnost i civilizacija;
◦ 2003. godine – postdiplomac angažovan u nauci, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Rumunski jezik, književnost i civilizacija;
◦ 2001-2002. godine – istraživač pripravnik, Učiteljski fakultet u Beogradu sa odeljenjem na rumunskom jeziku u Vršcu;
◦ 2000. godine – diploma profesora rumunskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Savremena rumunska književnost;
◦ Rumunska književnost iz Vojvodine;
◦ Rumunska kultura, etnologija, antropologija.
    
Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Predsednik Departmana za filozofiju, pedagogiju i psihologiju pri Društvu za  rumunski jezik iz Vojvodine;
◦ Drugi urednik časopisa za nauku i knjževnost Europa iz Novog Sada, od 2008. godine;
◦ Počаsni urednik čаsopisа Irregular F iz Klužа, Rumunijа, od 2011. godine;
◦ Člаn uredništvа čаsopisа Lumina iz Novog Sаdа, od 2010. godine;
◦ Člаn uredništvа Zbornikа zа jezik i književnost, Filozofski fаkultet, Novi Sаd, od 2010. godine;
◦ Člаn Društvа zа primenjenu lingvistiku iz Srbije, od 2009. godine;
◦ Člаn Društvа književnikа Vojvodine, od 2012. godine;
◦ Člаn Asocijаcije Carmina Balcanica, Rumunijа;
◦ Člаn nаučnog sаvetа čаsopisа Nord Cultural, Bаjа Mаre, Rumunija.
  
Nаgrаde i priznanja
◦  „Ioan Slavici“ – Godišnjа nаgrаdа Zаpаdnog univerzitetа „Vаsile Goldiš“ iz Arаdа, zа 2011. godinu, zа celokupnu nаučnu аktivnost i promovisаnje slike Univerzitetа „Vаsile Goldiš“ iz Arаdа u srpskom  kulturnom prostoru. Nаgrаdu je dodelilo Ministаrsvo obrаzovаnjа, nаuke, omlаdine i sportа Rumunije i Zаpаdni univerzitet „Vаsile Goldiš“ iz Arаdа. Nаgrаdа je urućenа 15 jаnuаrа 2011. godine nа Filozofskom fаkultetu u Novom Sаdu.

Selektivna bibliografija
◦ Popović, V. (2013). Poezie şi joc – trei faze ale creaţiei lui Ion Barbu. U Језици и културе у времену и простору, I.,Тематски зборник, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, стр. 651-659;
◦ Popović, V., Barović, V. Janjić I. (2013). Revalorificareabalcanismuluiprinautohtonizare şiinvocaţieludică. Ion Barbu,  u online časopisu Irregular F iz Kluža, Rumunija, br. 2/2012, Vol. V.
◦ Popović, Virginia, Darabuš C. (2012). Literatura de limba română din Serbia şi antropologia culturală, Editura Risoprint Cluj-Napoca, Editura Fondul Europa Novi Sad, 242. strane.
◦ Popović, Virginia, Ivana Janjić (2012). SpecificityofE-LearningatUniversitiesinSerbia, Proceedings of the 8 the Learning and Software for Education Conference - eLSE2012, 26-27 април 2012. године, Букурешт, Румунија. U Leveraging Technology for Learning. Vol.  II, Тhomson ISI Web of Science, стр. 511-518. Impact factor: 10.5682/2066-026X-12-173
◦ Popović, Virginia, Janjić I. (2012). Medieval Cities of Transilvania: Stone Castles – Stone Towns. Међународна конференција „Harmony of Nature and Spirituality in Stone”, одржан 15-16 марта у Крагујевцу, у организацији Stone Studio Association, Faculty of Applied Arts, Faculty of Mining and Geology, Faculty for Culture and Media (Megatrend University) and Faculty of Architecture, Belgrade, стр. 55-64;
◦ Popović, Virginia, (2012). Aspectul spaţial al verbelor de mişcare în limba română şi limba sârbă, rad predstavljen na međunarodnom kolokvijumu Zilele studiilor romanice. (II). Teorii, modele noi şi aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia şi didactica ultimilor 20 de ani, Bratislava, decembar 2011, urednici: Jana Paleniková, Daniela Sitar – Tăut, Katedra za Romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta Comenius u Bratislavi, str. 111-121;
◦ Popović, Virginia (2012), Mărioara Baba – femininul enigmatic apud La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu. FACULTÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES ET SCIENCES DE LA COMMUNICATION, INSTITUT DE RECHERCHES PHILOLOGIQUES ET INTERCULTURELLES, Kišinev, Republika Moldavija, str. 418-422;
◦ Popović, V., Ursulesku Miličić, R. I. Janjić (2012).  Fruška Gora, Religious and Ethnical Symbolism/ Fruška Gora, simbolistica religioasă şi etnică, în revista „Memoria Ethnologica”, România, br.42-43, 2012, Baja Mare, str. 64-71;
◦ Popović, V., V. Barović, I. Janjić (2012). Jocul materiei şi poezia materialităţii imaginii. În revista Irregular F, Cluj, Vol. V, br. 1/2012, str. 1-21;
◦ Popović, V., V. Barović (2012). Female Voices of the Diaspora - Romanian Poetry in Vojvodina. În revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”/  Arad, editura; Vasile Goldiş” Western University of Arad, Romania, in partnership with the Department of Romanian, Aix Marseille University, CAER. EA 854, France; CIRRMI (Interuniversity Lifelong Learning Research Center for Teachers of Italian) University of Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France, br. 3 (30)/2012, Vol. VIII., str. 113-120;
◦ Popović, V., (2012). Muzeul Dioram – un tablou specific naturalismului balcanic. În revista „Lumina”, Editura Libertatea, Pančevo, An LXV, br. 2, str. 63-68;
◦ Popović, V., M. Puia Bădescu, I. Janjić(2012). Europa - o revistă cu caracter european. De la Paul (Iorgovici) la Pavel (Gătăianţu), „Piramida” b. 5, II, 2012, Editura Institutului de Cultuă al Românilor dinVoivodina, Zrenianin, str. 34-39;
◦ Popović, Virginia (2011). Europa – un concept literar în opera lui Pavel Gătăianţu. Рад објављен у тематском зборнику радова „Europa: centru şi margine – cooperare culturală transfrontalieră“, Editura Gutenberg Univers Arad, Румунија, стр. 97-104;
◦ Popović, Virginia, Carmen Dărăbuş (2011). Valori identitare în antroponimia satului Seleuş din Banatul Sârbesc. Рад објављен у тематском зборнику радова „Numele şi numirea“, Actelele Conferinţei Interanţionale de Onomastică. Едиција I: Interferenţe multietnice în antroponimie/ Мултиетничке интерференције у антропонимији – Name and Naming, Proceedings of the International Conference on Onomastics, 1st Edition, : Multiethnic Connections in Anthroponymy,  Издавач Меga: Cluj-Napoca, стр. 33-43;
◦ Поповић, В./ Пуја Бадеску, Марина (2011).  Румунска књижевност и електронско читање књига на универзитетским вивлиотекама у Румунији.  Међународна научна конференција „Књига и језик у развоју савременог друштва“, Београд, стр. 277-288;
◦ Popović, Virginia (2011), A Genius who Made Stone Eternal – Constantin Brancuşi in Publications of Marin Sorescu,  1th International Conference „Harmony of Nature and Spirituality in Stone”, Proceedings, The Conference is organized by Stone Studio Association in cooperation with Faculty of Applied Art, Faculty of Mining and Geology, Faculty for Culture and Media (Megatrend University) and Faculty of Architecture, Belgrad, Serbia, Kragujevac, str. 161-169,
◦ Popović, Virginia (2011), Elemente paremiologice la Vuk Karadžić şi Anton Pann,  У The International Conference of Intercultural Studies and Comparatism „Cultural Spaces and Arhaic Foundations”; Издавачи: Editura Universităţii de Nord & Ethnologica Publishing, Баја Маре, Румунија, стр. 86- 98.
◦ Поповић, Вирђинија (2011), Песничко дело Јона Барбуа, румунског модернисте, У Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу; Година II, књига 2; Издавач Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, стр. 83-89., издавачка кућа: Филум – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу;
◦ Popović, Virginia, Marina Puja Badesku (2011). Petru Cârdu – autor al unui discurs inedit în Voivodina,  У тематском зборнику са међународног симпозијума Întoarcerea în Ithaca. Cultura română din exil şi din afara graniţelor, realizări, recuperare, restituire, организован од стране Универзитета у Крајови и Универзитетског центра из Турну Северина, стр. 73-82;
◦ Popović, Virginia (2011), Ion Bălan şi perioada cincizecistă în literatura română din Voivodina,  У тематском зборнику за међународног симпозијума Oamenii de seamă ai Banatului, XIV едиција Жимболијa, Румунија; Издавач: Editura Tibiscus, Editura Eurostampa, стр. 87-94,
◦ Popović, Virginia (2011), Mărioara Baba – femininul enigmatic,  У Грацијан Гормош (уредник), Peregrinări prin cultură, Књига X, Argonaut, Клуж Напока, Румунија, стр. 68-73;
◦ Popović, Virginia (2011), Intertextualitate şi joc de cuvinte,  У Павел Гатајанцу, Hotel Balcan, Libertatea, Панчево, стр. 167-175;
◦ Popović, Virginia, Marina Puja Badesku (2011). Colaj poetic şi suprarealism antipoetic în opera lui Petru Cârdu, У часопису за науку и уметности у транзицији Europa, Fond Europa, Нови Сад, Година IV, Бр.8, стр. 45-49., часопис:  Europe, Magazine about Science and Art during the Transition.
◦ Поповић, Вирђинија (2011), Contemporaneitatea critică despre opera lui Ion Barbu, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Вол., Бр., стр. 285-294,   Годишњак филозофског факултета у Новом Саду;
◦ Popović, V. (2011), Tradiţionalismul în literatura română din Voivodina. Ion Bălan, Časopis Romanoslavica, Издавач: Друштво слависта из Румуније и Универзитет у Букурешту, Факултет за стране језике и књижевности, Катедра за руски језик, нова серија, Вол. XLVII, бр. 1/ 2011, стр. 177-184;
◦ Popović, V. (2011), Similarities and Differences between the Romanian and Serbian Proverbs. Vuk Stefanovic Karadzic and Anton Pann, У часопису Studii de Ştiinţă şi Cultură, Западни Универзитет „Василе Голдиш“ из Арада, Румунија/ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Romania- „Vasile Goldis“ University Press, Vol. VII , Бр. 2 (25), стр. 125-130.,
◦ Popović, V. (2011), Ion Bălan, scriitor postbelic voivodinean, Studii de Ştiinţă şi Cultură / quaterly journal, Издавач: Западни Универзитет „Василе Голдиш“ из Арада, Румунија/ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Romania- „Vasile Goldis“ University Press, Вол. VII , Бр. 1 (24), стр. 65-70;
◦ Popović, V. (2011), Đura Daničić şi limba română, Časopis Romanoslavica, Издавач: Друштво слависта из Румуније и Универзитет у Букурешту, Факултет за стране језике и књижевности, Катедра за руски језик, нова серија, Vol. XLVII, бр. 3/ 2011, стр. 149-115.
◦ Popović, V. (2011), Vasko (Vasile) Popa, unul dintre cei mai mari poeţi sârbi, у часопису Irregular F Revue, Издавач: Ifilosofie Online Publishing House, Клуж Напока, Румунија, Vol. I, Бр. 6, стр. 46-52;
◦ Popović, V. (2011). Clocotrism şi cuvânt – spiritualitate şi refugiu în volumul de lucrări Întoarcerea în Ithaca. Cultura română în exil şi în afara graniţelor, Lumina, Vol. LXIII, Бр. 6-7/2010, стр.83-92 ;
◦ Popović, V.. (2011), Caragiale, analist al stărilor obscure ale subconştientului, Lumina, Vol. LXIV, bр. 3-4, стр.91-102;
◦ Popović, V. (2011), Dicţionarul Khazar, un roman postmodern sârbesc şi istoria unei lumi dispărute/ Dictionary of the Khazars, a PostmodernSerbian Novel and the Histry of a Lost Word, У часопису Irregular F Revue, Издавач: Ifilosofie Online Publishing House, Клуж-Напока, Румунија, Вол. I , Бр. 7, стр. 35-45;
◦ Popović, V. (2011), Petru Cârdu, autor al unui discurs inedit în Voivodina, Irregular F Revue, Издавач: Ifilosofie Online Publishing House, координатор броја др Михај Русу, Клуж Напока, Румунија, Вол. I , Бр. 6, стр. 40-46;
◦ Popović, V. (2011), Ludicul ca artă poetică. Ion Barbu, У часопису за науку и уметности у транзицији Europa, Fond Europa, Нови Сад, Година IV, Бр. 7, стр. 92-96, часопис:  Europe, Magazine about Science and Art during the Transition;
◦ Поповић, В./ Пуја Бадеску, Марина (2010).  Румунска књижевност и електронско читање књига на универзитетским библиотекама у Румунији.  Међународна научна конференција „Књига и језик у развоју сдавременог друштва“, Београд, 24-26. септембар 2010. године, str. 101-105;
◦ Поповић, В. (2010). Интелектуални односи у румунској култури. Међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Филозофски факултет, Нови Сад,  1. децембар 2009.године, стр. 427-435.
◦ Popović, V.(2010). Identitate şi postmodernism în poezia lui Ioan Flora. Међународни научни скуп „Јоан Флора, песник, преводилац, уредник“, Нови Сад, 13. мај 2010. године. Симпозијум организован од стране Друштва књижевника Војводине и Центра за дијалог култура из Новог Сада, str. 75-80.
◦ Popović, V.. (2010), Contribuţia lui Vasko Popa la promovarea expresiei literare româneşti din Voivodina, Mеђународна конференција CULTURĂ ŞI COMUNICARE ÎN SPAŢIUL UNITAR EUROPEAN/ Culture and Communication in Unitary European Space, организавана од стране Катедре за румунски језик као страни, Филолошки факултет, Универзитет Александру Јоан Куза у Јашију, стр.171-176, издавачка кућа: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Jaši, Румунија;
◦ Popović, V. (2010), Poezia şi proza anilor ’50 în Voivodina. Ion Bălan Mеђународна конференција CULTURĂ ŞI COMUNICARE ÎN SPAŢIUL UNITAR EUROPEAN/ Culture and Communication in Unitary European Space, организавана од стране Катедре за румунски језик као страни, Филолошки факултет, Универзитет Александру Јоан Куза у Јашију, стр. 207-212, издавачка кућа: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Jaši, Румунија;
◦ Popović, V. (2010). Texte vechi despre pelerinajul creştinilor ortodocşi români din zona de şes a Banatului la Izvorul Tămăduitor din Seleuş/ Material Concerning the Roman Orthodox Pilgrimage from Banat to the Healing Spring in Seleus. Memoria Ethnologica, часопис за Етнологију. бр. 34-35, ianuar+ jun, 2010, стр. 21- Год. X. Баја Маре;
◦ Popović, V. (2010). L`image du paysan dans la littérature réaliste roumaine et serbe, Zbornik radova: Buletin Ştiinţific, Fascicula Filologie, Seria A, vol. XIX 2010, Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura română, Филолошки факултет у Баја Маре, Румунија, str. 169-179;
◦ Popović, V.. (2010), Cântecul Zorilor în culegerile de folclor din Voivodina/ The Song of Dawn in the Folklore Collections of Vojvodina. У часопису за етнологију Memoria Ethnologica, Баја Маре: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Румунија,  бр. 36-37, јул-децембар, Год. X, стр. 39-47;
◦ Popović, V. (2010). Poezia lui Slavco Almăjan. Ciclul de poezii Staccato Urban, Часопис „Lumina“, Поглавље „Prezentări, semnale, lecturi”, бр. 1/ 2010, стр. 35-41;
◦ Popović, V. (2010), Rolul intelectualului voivodinean în societatea modernă. Кишинев: „Revista de ştiinţe socioumane. Publicaţie ştiinţifică şi didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat „ION CREANGĂ” . Научна и дидактичко-методичка публикација Државног педагошког универзитета „Јон Креанга“ у Кишиневу. Молдавија. Бр. 1 (14), стр. 18-28;
◦ Popović, V. (2010). Elemente sârbe în subdialectul şi literatura din Banat/ Units of the Serbian Origin in the Oral Speech and Literature of Banat (region). “Limbaj şi context”, revistă internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară,/ Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, Universitatea de Stat “Alecu Russo”/ Alecu Russo State University of Bălţi, Republic of Moldova, Bălţi, Republika Moldavija, Бол. 2 (II) 2010, Бр. 2, стр. 87-90;
◦ Popović, V. (2010). Imaginea ţăranului în literatura realistă sârbă. Satul sârbesc – între mit şi autenticitate. Europa, br. 6, стр. 59 – 64;
◦ Popović, V. (2010). Banatul sârbesc de sud. Elemente de port popular românesc. Memoria Ethnologica, часопис за Етнологију. бр. 32-33, iulie-decembrie, 2009, стр. 37 Год. IX. Баја Маре;
◦ Popović, V. (2010). Modernitatea liricii lui Vasko Popa. Studii de Ştiinţă şi Cultură, revistă trimestrială editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Quaterly Journal, published by „Vasile Goldis” Western University Arad, Rumunija, AN VI, br. 3 (22) 2010, str. 47-52.
◦ Поповић, Вирђинија (2010), Утицај математичких симбола на песничко стваралаштво Јона Барбуа, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Вол. XXXV-2, стр. 167-176,  часопис:  Годишњак филозофског факултета у Новом Саду.
◦ Popović, V. (2009). În spatele porţilor oraşului. Mărioara Baba şi căutarea cifrului secret al misterioasei fiinţe umane. Časopis Lumina, Poglavlje „Prezentări, semnale, lecturi”, br. 5-6/2009, Godina LXII, str. 39 - 43.
◦ Popović, V. (2009). Două variante ale baladei „Mioriţa“. Memoria Ethnologica, часопис за Етнологију. бр. 30-31. стр. 14-120. Год. IX. Баја Маре: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Rumunija;
◦ Popović, V. (2009). Realism sau naturalism sârbesc, Evropa, časopis za nauku i umetnost u tranziciji, br. 4, str. 59-64, 2009, Novi Sad: Fond Europa;
◦ Popović, V. (2009). Sârbisme în subdialectul bănăţean şi în literatura bănăţeană, Zbornik radova: Buletin Ştiinţific, Fascicula Filologie, Seria A, vol. XVIII, Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura română, Филолошки факултет у Баја Маре, Румунија, str. 127-133;
◦ Popović, V. (2009). Traducerea, mediere interculturală, Evropa, časopis za književnost, kulturu, umetnost i tranziciju, 2009, Br. 3, str. 58-63, Novi Sad: Fond Europa;
◦ Popović, V. (2009). Elita intelectuală românească din Voivodina. Statutul intelectualului voivodinean în context social-istoric. Evropa. Бр. 2. стр. 35- 42. Нови Сад: Фонд Европа.
◦ Popović, V. (2008). Comunicarea la copiii din şcolile cu limba de predare română din Voivodina, Serbia, Међународни симпозијум Româna ca Limbă Străina - între Metodă şi Impact Cultural, Jaши, Румунија: Универзитет Александру Јоан Куза, Јаши: Casa Editorială Demiurg, 23 - 24 oktobar. str. 407- 417;
◦ Поповић, В. (2008).  Kratak pregled rumunskih dela prevedenih na srpski jezik, Нови Сад: Godišnjak Filozofskog fakulteta/ Annual review of the faculty of philosophy. Vol. XXXIII-2. str. 131- 147;
◦ Popović, V. (2008) Obiceiuri de iarnă în satul Seleuş – Banatul Sârbesc, Memoria Ethnologica, часопис за етнологију, бр. 28-29, стр. 109-120. Год. VIII, Баја Маре: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Rumunija.
◦ Popović, V.. (2007). Paralelism dintre realismul şi naturalismul românesc şi sârbesc. Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета. XXXII. стр. 625-645.
◦ Popović, V. (2007). Doare, dor, dori în graiurile româneşti din Banatul sârbesc/ Речи dor, doare, dori у румунским наречјима у Банату, Панчево: Lumina. LX. Р 4. str. 426- 434;
◦ Popović, V. (2006). Petru Cârdu şi Pavel Gătăianţu şi negarea artei tradiţionale, Арка Арад, Румунија, бр. 4-5-6. Арад: Centrul Cultural Judeţean Arad. Бр. 4-5-6 (193-194-195) стр. 160- 173;
◦ Поповић, В. (2006). Село у романима и приповеткама Ливијуа Ребреануа у односу на село у делима Милована Глишића и Јанка Веселиновића, Сусрет култура, Нови Сад: Филозофски факултет. стр. 369- 37;
◦ Поповић, В. (2006). Postmodernismul în literatura română şi Dicţionarul Khazar de Milord Pavic- una dintre primele opere postmoderne sârbeşti. Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета. XXXI. стр. 133- 144.
◦ Popović, V. (2005). Pavel Gătăianţu, contribuţii la monografie, monografija,  izdavač Ined co. i Odsek za rumunistiku, Filozofski fakultet,  Novi Sad, 166 strana.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu