Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Boris Stojkovski

Kontakt
◦ Kabinet: 346/III
◦ e-mail: boris.stojkovski@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 458-577

Akademska karijera
◦ 2014 godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Medijevistika
◦ 2007. godine – prvo zaposlenje
◦ 2014. godine doktorat, Filozofski
Oblast: Medijevistika
◦ 2008. godine – magistratura, Filozofski fakultet
Oblast: Istorija, Opšta istorija srednjeg veka
◦ 2005. godine – Diploma, Filozofski fakultet
Oblast: Istorija, Opšta istorija srednjeg veka

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Opšta istorija srednjeg veka, istorija Mediterana
◦ Istorija Vizantije, istorija hrišćanstva i crkvena istorija
◦ Istorija Ugarske u srednjem veku (posebno prostora današnje Vojvodine) i veze sa Vizantijom i južnoslovenskim zemljama
◦ Istorija Arapa i islama i međusobne veze sa Jugoistočnom Evropom

Bibliografija

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi
Лист Отаџбина о Шпанском грађанском рату, Култура полиса, година II, број 2/3, Нови Сад, 2005, 89-101.
Робље из Срема у Дубровнику 1282-1300, Споменица Историјског архива Срем, 6, Сремска Митровица, 2007, 143-147.
Робље са Црног мора и Леванта у Дубровнику током XIV и XV века, Истраживања 18, Нови Сад, 2007, 78-89.
Сарадници Јована Ненада, Траг, часопис за књижевност, уметност и културу, год. 3, број 12, Врбас, 2007, 149-162.
Прилог историји покрета Цара Јована ненада, Луча. Часопис за културу, уметност и науку, бр. 1, година XVII, Суботица, 2008, 55-60.
Мађарска историографија о покрету Цара Јована Ненада после Другог светског рата, Српско-мађарски односи кроз историју. Зборник радова, Нови Сад, 2007, 75-86.
Бачки жупан Вид, Споменица Историјског архива Срем, 7, Сремска Митровица, 2008, 62-71.
Ниш у византијско-угарским односима у XI и XII веку, Ниш и Византија VII, Зборник радова, Ниш, 2009, 383-394.
Подручје данашње Војводине у огледалу једног средњовековног арапског извора, Извори о историји и култури Војводине. Зборник радова, Нови Сад, 2009, 27-34.
Трговина робљем између Балканског и Иберијског полуострва током XIV и XV века, Годишњак Филозофског факултета у Новом саду, XXXIV-2, Нови Сад, 2009, 265-275.
Срем и покрет Цара Јована Ненада, Истраживања, 20, Нови Сад, 2009, 257-263.
Сократ Схоластик као извор за рану црквену историју Сирмијума Споменица Историјског архива Срем, 8, Сремска Митровица, 2009, 210-222.
Арапски географ Идризи о Јужној Угарској и Србији, Зборник за историју Матице српске, бр. 79-80, Нови Сад, 2009, 59-69.
Бач средиште сремске цркве? Српска теологија данас 2009. Зборник радова првог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 29-30. маја 2009, Београд, 2010, 380-386.
Боландистичко житије Светог Андроника, Култура полиса, година VII, број 13/14, Нови Сад, 2010, 67-73.
Правни положај муслимана у средњовековној Угарској, Зборник радова Правног факултета, XLIV, 1/2010, Нови Сад, 2010, 171-179.
Помен Петроварадина у '΄Εκθεσις χρονική из XVI века, Зборник радова Византолошког института, 47, Београд, 2010, 291-299.
Középkori Délvidéki adatok а Dubrovniki (Raguzai) levéltárban, A Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék, 2010, 232-238.
Павлини у Срему у средњем веку, Истраживања 21, Нови Сад, 2010, 117-124.
Прилози етничком и верско-идеолошком каратеру покрета Цара Јована Ненада, Извори о историји и култури Војводине. Зборник радова 2, Нови Сад, 2010, 33-44.
One Little Known Document Concerning the Anglo-Hungarian Relations in the late XVth Century, Годишњак Филозофског факултета у Новом саду, XXXV-1, Нови Сад, 2010, 207-215.
Подаци из Црквене историје Саламинија Хермија Созомена као извор за рану хришћанску историју Сирмијума, Konštantínove listy, roč. 3/2010, Nitra, 2010, 1-10.
Студенти из Срема у Падови, Бечу и Кракову у средњем веку, Споменица Историјског архива Срем, 9, Сремска Митровица, 2010, 111-120.
Суботица под османском управом, Рад Музеја Војводине 52, Нови Сад, 2010, 185-190.
Цртице из српске и угарске средњовековне историје у делима британских путника, Peti interdisciplinarni simpozijum ''Susret kultura'' Zbornik radova, knjiga 2, Novi Sad, 2010, 935-941.
Краљ Милутин у Архиву града Суботице, Часопис за културу, уметност и науку, бр. 1, година XХ, Суботица, 2011, 5-8.
Holy Stonecutters from the Territory of nowadays Serbia, 1st international conference ``Harmony of Nature and Spirituality in Stone,, Proceedings, Kragujevac, 2011, 209-216.
Mилош Обилић и Јованка Орлеанка, Revista Irregular F, Numărul 7, Volumul II, Cluj, 2011, 122-136.
Bácskai birtokosok a Hunyadiak korában, Revista Irregular F, Numărul 7, Volumul II, Cluj, 2011, 137-148.
Les symboles de Sirmium dans De Synodis de Saint Athanase le Grand, Kultura polisa, br. 15, Novi Sad, 2011, 443-454.
Византијска црква и ропство, Српска теологија данас 2010. Зборник радова првог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 28-29. маја 2009, Београд, 2011, 467-477.
Дела Руфина Аквилејског и Теодорита Кирског као извори за црквену историју Сирмијума, Богословље, 1, Београд, 2011, 144-152.
Остаци библиотеке Corvina угарског краља Матије Хуњадија Корвина, Међународна научна конференција Књига и језик у огледалу савременог друштва. Зборник радова, Београд, 2011, 299-308.
Egy bizánci könyv a reneszánszi Bácson, A Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék, 2011, 259-267.
Facts and Fates. Slave Women and Prostitues as Socially Excluded Groups in Medieval Dubrovnik, Media discourse of poverty and social exclusion, Novi Sad, 2011, 247-256.
Ренесансна слика Бача Ренесансная картинна города Бача), Средневековьıй город, Вьıпуск 21, Саратов, 2011, 185-197.
Abū Hāmid in Hungary, Истраживања 22, Нови Сад, 2011, 107-115.
О апостолском пореклу епископије Сирмијума,Споменица Историјског архива Срем, 10, Сремска Митровица, 2011, 55-64.
Vita Eutychii-A Hagiographic Source for the First Avar Siege of Sirmium, Годишњак Филозофског факултета у Новом саду, XXXV-1, Нови Сад, 2010, 87-92.
Ονομαστικόν του Σίρμιου. Les noms de Srem dans les sources byzantins, Numele şi numirea. Actelele Conferinţei Interanţionale de Onomastică. Ediţia I: Interferenţe multietnice în antroponimie, Cluj-Napoca, 2011, 479-488.
Византија, Запад и Јужни Словени-интеркултурна прожимања на примеру музике, Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Tim 1, Poznań, 2011, 245-254.
Današnja Slovačka i Srbija i Metodijeva panonska ahiepiskоpija, Acta historica Posoniensia XIX, Z dejín slovensko-srbských vzťahov, Bratislava, 2012, 76-83.
Jovan Nenad (Cserni Jován) felkelése és a Magyarok, Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig-Мађарско-српски историјски контакти до 2001. године, Baja, 2012, 57-65.
Les représentations culturelles byzantines et les identités slaves, Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves - Représentations identitaires et religieuses slaves | La revue | Numéro 1. [En ligne] Publié en ligne le 19 avril 2012. URL: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=300
О првој мађарској Библији, Српска теологија данас 2011, Зборник радова трећеггодишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 27-28. маја 2011, Београд, 2012, 589-597.
Балканско и источноевропско робље у медитеранској Француској у средњем веку, Carmina Balcanica, Review of South-East European spirituality and culture, Year IV, no. 2 (7), November 2012, 64-74.
Хијероним о епископу Сирмијума Фотину, Антика, савремени свет и рецепција античке културе. Зборник радова. Ур. Ксенија Марицки Гађански, Београд, 2012, 419-429.
Самуилово царство и Угарска, Византијски свет на балкану, Књига I, уредници Бојана Крсмановић, Љубомир Максимовић, Радивој Радић, Београд, 2012, 65-76.
Историјски контекст Методијеве Стихире Светом Димитрију, Филологија и универзитет, Наука и савремени универзитет 1, Ниш, 2012, 847-863.
Историјски преглед живота и деловања фрањеваца у средњовековном Срему, Војвођански простор у контексту европске историје. Зборник радова, Нови Сад, 2012, 101-113.
Значај дигитализације мађарских извора за медијевистичка истраживања, Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину. Књига III, Дигитални извори у друштвено-хуманистичким наукама, уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер, Беорад, 2012, 145-159.
Сремски бискупи 1229-1534, Истраживања 23, Нови Сад, 2012, 161-180.
Светитељи без житија. Приноси сирмијској хагиографији, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXVII-1, 2012, 401-412.
The Identity of Saint Demetrius, Belief Narrative Genres, Зоја Карановић, Willem de Blécourt (editors), Novi Sad, 2012, 155-162.
Szabadka a hódoltság korában, Magyar tudomány napja a Délvidéken 2011, Újvidék, 2012, 350-357.
Неколико слика из живота Јевреја у средњовековној Угарској, Величина малих језичких, књижевних, културних и историјских традиција. Зборник радова, ур. Јулијан Тамаш, Нови Сад, 2012, 37-43.
Дела античких аутора у библиотеци краља Матије Kорвина, Антика и савремени свет, научници, истраживачи и тумачи, Зборник радова. Ур. Ксенија Марицки Гађански, Београд, 2013, 355-377.
The Life of Saint Constantine the Great by the Bollandists, Свети цар Константин и хришћанство/Saint Emperor Constantine and Christianity, том II, ур. Проф. др Драгиша Бојовић, Ниш, 2013, 267-276.
Августинци и доминиканци у средњовековном Срему, Средњовековна насеља на тлу Војводине. Историјски процеси и догађаји, ур. Ђура Харди, Нови Сад-Сремска Митровица, 2013, 149-161.
Етимологија Алмаша, Алмашки крај. Зборник, ур. Никола Грдинић, Нови Сад, 2013, 154-158 (са И. Јањић).
Jedan rani primer interkulturalnosti u južnoslovenskoj književnost: „Život Svetog Save“ Ivana Tomka Mrnavića, Andrićevi dani 2012. Zbornik radova. Prva znanstvena konferencija iz oblasti književnosti i jezika, 8-9. novembar/studeni 2012, Travnik, 2013, 319-328.
A két törökverő: Hunyadi János és Kasztrióta György-Szkander bég törekvései a balkáni népek összefogására a török elleni harcokban, Bácsország, 2013/2 (65. Szám), 42-47.
Egy doroszlói Szentkút falképének bizánci vonatkozásai, Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék 2013, 208-215.
Muslims of Medieval Hungary in the Mirror of an Article in Ungrisches Magazin, Susret kultura. Zbornik radova, knjiga II, Novi Sad, 2013, 985-994.
Ко је Фотин из Дантеовог Пакла, Језици и културе у времену и простору II/1. Тематски зборник, ур. Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Нови Сад, 2013, 291-303.
Бенедиктинци у Срему у средњем веку, Српска теологија данас 2012. Четврти годишњи симпосион, Београд, 2013, 19-30.
Pravni položaj crkve u Ugarskoj za vreme Stefana I, Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Urednici: Prof. dr Dragan Nikolić, Ass. mr Aleksandar Đorđević, Ass. Miljana Todorović, Niš, 2013, 931-941.
О једном наводном помену Темишвара у византијским Кратким хроникама, Društveno-humanistički ogledi/Eseuri socio-umaniste, Zbornik u čast Lia Magdu, ur. Laura Spariosu, Novi Sad, 2013, 206-212.
Житије Св. Цара Константина у јерменском синаксару тер Израела, Истраживања, 24, 2013, 97-107.
Римокатоличка житија Светог Цара Константина и Царице Јелене, Црква у доба Св. Цара Константина Великог, прир. Радомир Поповић, Београд, 2013, 148-161.
Интеркултуралност библиотеке краља Матије Корвина, Културе у дијалогу/Cultures in dialogue ; књ. 3, Културна дипломатија и библиотеке / ур. Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Београд, 2013, 385-400.
Mahmoud Tercüman comme une source pour l’histoire médiévale hongroise, In: Gülsün Aksoy-Aivali; Marina Demetriadou; Yannis Spyropoulos;    Katerina Stathi; Yorgos Vidras (eds.), New Trends in Ottoman Studies: Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 2014, 631-642.
A szerb történetírás a középkori szerb–magyar kapcsolatokról, Történelmi szemle LVI/2, 2014, 329-337.
Житије Светог Иринеја Сиримијског у етиопском синаксару, Истраживања 25, 2014, 421-427.
Стефан Немања и Угарска, у: Српска теологија данас 2013, Зборник радова са петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, Београд 2014, 333-340.
Egy elfeledett egyháztörténészünk. Dr. Hampel Ede élete és műve, A Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék 2014, 369-380.
Житије Светог Иринеја Сиримијског у етиопском синаксару, Међународни научни симпозијум Констнтин,Сирмијум и рано хришћанство (зборник радова), ур. Ненад Лемајић, Сремска Митровица, 2014, 67-73.
The Life of Saint Irenaeus of Sirmium in the Ethiopian syanxarium, International symposium Constantin, Sirmium and early Christianity (Proceedings), ed. Nenad Lemajić, Sremska Mitrovica, 2014, 66-72.
(Не)прекинути процес истраживања Михаила Гавриловића (1868–1924), Језици и културе у времену и простору III, ур. Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Нови Сад, 2014, 251-262. (са А. Колаковић)
Српско-угарске везе 1389–1402, Кнегиња Милица - монахиња Јевгенија и њено доба, Тематски зборник радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. године у Манастиру Љубостињи, одговорни уредници Синиша Мишић, Дејан Јечменица, Трстеник 2014, 39-57.
Кнез Лазар и Угарска, Власт и моћ - властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину, уредник проф. др Синиша Мишић, Крушевац 2014, 225-244.
Православље у срему у позном средњем веку, Три века Карловачке митрополије. Зборник радова са научног скупа. Сремски Карловци, 1. новембар 2013, ур. Дејан Микавица, Драго Његован, Сремски Карловци, 2014, 35-48.
Цар Јован Ненад. Звезда падалица позног средњег века. Неколико разматрања о изворима, Војвођански простор у контексту европске историје. Зборник радова 2, ур. Владан Гавриловић, Светозар Бошков, Нови Сад-Бачка Паланка, 2014, 181-190.
Vidovdan i mediji. Istorizam, zloupotreba ili neznanje? Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 4 / [ur.] Dubravka Valić Nedeljković, Dejan Pralica, Novi Sad, 2014, 343-353.
Dominicans and Augustinians in medieval Syrmia, The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and Medieval Studies, ed. Đura Hardi, Novi Sad, 2015, 105-115.
A szerb–magyar viszonyok 1321-ig középkori szerb elbeszélő források tükrében, Micae mediaevales IV, Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról es Európáról, sz. Gál Judit et al., Budapest, 2015, 229-240.
Medzi Nitrou a Ochridom-Sirmijum ako centrum Metodijeva Panóskeho arcbiskupstva, Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy, Maja Jakimovska-Tošić, Zvonko Taneski, Martina Zajičkova (editori), Nitra, 2015, 100-105.
Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku, Rijeka Sava u povijesti, ur. Branko Ostajmer, Slavonski Brod, 2015, 77-103. (sa M. Ivanović)
The Bollandists’ Life of Saint Gerard, Sint Gerard of Cenad. Tradition and Innovation, eds. Claudiu Mesaros and Claudiu Calin, Budapest, 2015, 89-101.
Србија у очима Феликса Каница из пера једног мађарског научника, Фелиск Каниц на централном Балкану-150 година истраживања у Нишу. Зборник радова, Ниш, 2015, 235-247. (коаутор са С. Бошков)
Два источњачка синаксара као извор за рано хришћанство Сирмијума и Паноније, Communication, culture, creation: New scientific paradigms, eds. Virginia Popović et al., Arad, 2015, 784-791
Koптски језик и дешифровање хијероглифа, Језици и културе у времену и простору IV/1, ур. Снежана Гудурић и Марија Стефановић, Нови Сад, 2015, 163-176. (коаутор са С. Бошков)
Средњовековни Срем каи раскрсница цивилизација- парадигма XII века, Велики прасак, сто година од атентата у Сарајеву, Зборник радова са научног скупа одржаног у Пожаревцу 28.јуна 2014. године у Пожаревцу. Уредник за средњи век: Владета Петровић. Уредник за нови век Момчило Исић, Пожаревац 2015, 69-77.
Between Habsburgs and Ottomans-Jovan Nenad movement in 1526–1527, Меѓународна научна конференција: Балканот, луѓе, војни и мир. Материјали од меѓународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја (Скопје, 4–5 ноември 2013), Скопје 2015, 73-81.
Архиђаконати и жупе на тлу средњовековног Срема, Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012) / одговорни уредник Синиша Мишић, Београд, 2015, 199-215.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima
Мађарска историографија о покрету Цара Јована Ненада после Другог светског рата, Српско-мађарски односи кроз историју. Нови Сад, 15. јун 2007.
Ниш у византијско-угарским односима у XI и XII веку, Meђународни научни скуп Ниш и Византија VII, Ниш, 3-5. јун 2008.
Délvidéki diákok a középkori külfölfi európai egyetemeken, Embereszmeny és nevelési eszmény a Lovagkortól napjainkig. A Szent György Lovagrend Délvidéki Nagyprioriátusának Szimpóziuma, Zombor, 2008. szeptember 27. (приказано: Hajnal Árpád, Európa-szerte tevélenyek a lovagok. Zomborban tartottak tudományos tanácskozást, Magyar szó, 2008. szeptember 30.,15)
Bácskai birtokosok a Hunyadiak korában, Szabadka az egykori Hunyadi-birtok. Tudományos-szakmai érkezlet, A reneszánsz év gáláműsor, Szabadka, 2008. december 16.
Mилош Обилић и Јованка Орлеанка, Конференција младих слависта, Филозофски факултет Карловог универзитета, Праг, Чешка република, 22. и 23. октобар 2008.
Византија, Запад и Јужни Словени-интеркултурна прожимања на примеру музике, Балкански фолклор као интеркултурни код, Универзитет Адама Мицкијевича Познањ, Обжицко, Пољска, 12. и 13. мај 2009.
Középkori Délvidéki adatok а Dubrovniki (Raguzai) levéltárban, Magyar tudomány napja, Újvidék, 2009. november 7.
Цртице из српске и угарске средњовековне историје у делима британских путника, Пети интердисциплинарни научни скуп ''Сусрет култура'' Фиолозофски факултет, Нови Сад, 1. децембар 2009.
Abu Hamid’s travel through Hungary, Writnig Central Eastern Europe. International conference under the patronage of Boguslaw Sonik, Deputy to the European Parliament, Krakow, Jagellonian University. Institute of history, Collegium Novum, 11-12. June 2010.
Jovan Nenad mozgalma és Magyarok, II. Magyar-szerb történész konferencia Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig, Baja, 2010. Június 18-19, Eötvös József Főiskola, Baja.
Остаци библиотеке Corvina угарског краља Матије Хуњадија Корвина, Књига и језик у огледалу савременог друштва, Београд, Филолошки факултет, 24-26. септембар 2010.
Самуилово царство и Угарска, Пета национална конференција византолога, Београд, 4-6. новембра 2010.
Représentations culturelles byzantines dans les identiés slaves, Rencontres scientifiques internationales du CEES. Représentations culturelles et identitaires slaves, MSHS Univérsité de Poitiers du 1 au 3 décembre 2010.
Studenţii din Banat la Universităţile din Viena şi Cracovia, în Evul Mediu, Oameni de seamă ai Banatului, Casa Românească din Uzdin, 30. April 2011, Uzdin.
Facts and Fates. Slave Women and Prostitues as Socially Excluded Groups in Medieval Dubrovnik, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 14th May 2011.
О првој мађарској Библији, Српска теологија данас, Трећи научни симпосион, Православни богословски факултет, Београд, 27-28. мај 2011.
Значај дигитализације мађарских извора за медијевистичка истраживања, Међународна научна конференција Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину. Зборник резимеа, Београд, 2011, 339-340.
Хијероним о епископу Сирмијума Фотину, Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Међународни научни скуп, Београд-Сремска Митровица 9-11. септембар 2011.
Ονομαστικόν του Σίρμιου. Les noms de Srem dans les sources byzantins, Conferinţa Internaţională de Onomastică Numele şi numirea. Interferenţe multietnice în antroponimie, ◦ Universitatea din Nord Baia Mare, Baia Mare, 19-21. septembrie 2011.
Историјски контекст Методијеве стихире Светом Димитрију, научни скуп Наука и савремени универзитет, 10-11. новембар 2001, Филозофски факултет у Нишу.
Današnja Slovačka i Srbija i Metodijeva panonska ahiepiskоpija, Z dejín slovensko-srbských vzťahov, Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 4. novembra 2011, Bratislava.
Szabadka a hódoltság korában, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője- tudományos tanácskozás, Újvidék, 2011. november 12-én.
Andalousie et Srem. Les carrefours des cultures médiévales, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet, Novi Sad, 26. novembar 2011.
Muslims of Medieval Hungary in the Mirror of an Article in Ungrisches Magazin, The Sixth Interdisciplinary Symposium Susret kultura-Encounter of cultures, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1st December 2011.
Неколико слика из живота Јевреја у средњовековној Угарској, Велькосц малих язичних, литературних, културних и историйних традицийох, Андревлэ, 20-21. април 2012.
Црквени односи сремских Бранковића и влашких војвода, Међународни округли сто Српско-румунске културне средњовековне везе, Завод за културу Војводине, 15. мај 2012.
Бенедиктинци у Срему у средњем веку, Четврти годишњи симпосион Српска теологија данас, Православни богословски факултет, Београд, 25-26. мај 2012.
Mahmoud Tercüman comme une source pour l’histoire médiévale hongroise, 20th CIÉPO Symposium. New trends in Ottoman studies, Rethymno, 27 June-1 July 2012.
A két törökverő: Hunyadi János és Kasztrióta György-Szkander bég törekvései a balkáni népek összefogására a török elleni harcokban, A Szent György Lovagrend Nyári Egyeteme, Szabadka, 2012. július 15.-július 21.
Jedan rani primer interkulturalnosti u južnoslovenskoj književnost: „Život Svetog Save“ Ivana Tomka Mrnavića, Andrićevi dani 2012. Prva znanstvena konferencija iz oblasti književnosti i jezika, 8-9. novembar/studeni 2012, Edukacijski fakultet Travnik.
Ко је Фотин из Дантеовог Пакла?, Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет Нови Сад, 24. новембар 2012.
Egy doroszlói Szentkút falképe bizánc vonatkozásai, Magyar tudomány napja a Délvidéken, Újvidék 2012. november 24.
Историјски контекст драме Цар Јован Ненад Драгомира Прокића, The first international interdisciplinary conference for young scholars in social sciences and humanities Contexts, 1st December 2012, Faculty of Philosophy, Novi Sad
Срби, Мађари и Методијева Панонска архиепископија, 3rd Conference for Young Slavists, ELTE-BTK, Budapest, 25th april 2013.
Pravni položaj crkve u Ugarskoj u vreme Stefana I, Međunarodni naučni skup 1700 godina Milanskog edikta, Pravni fakultet Niš, 17-18. maj 2013.
Римокатоличка житија Светог цара Константине и царице Јелене, Међународни научни скуп„Црква у доба Св. Цара Константина Великог“, Православни богословски факултет, Београд, 24-25. мај 2013.
The Life of Saint Constantine the Great by the Bollandists, Свети цар Константин и хришћанство/Saint Emperor Constantine and Christianity, Центар за црквене студије, Ниш, 30. мај-2. јун 2013.
Житије Светог Иринеја Сирмијског у етиопском синаксару, Симпозијум Константин, Сирмијум у рано хришћанство, Сремска Митровица, 20. јун 2013.
Неки аспекти проучавања религије у радовима Анице Савић-Ребац, Антика и савремени свет: тумачење антике, 8. међународни научни скуп. Књига резимеа, Београд-Сремска Митровица, 18-20. октобар 2013. (са С. Бошков)
Житије Константина Великог у етиопском и јакобитском синаксару, Антика и савремени свет: тумачење антике, 8. међународни научни скуп. Књига резимеа, Београд-Сремска Митровица, 18-20. октобар 2013.
Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku, Znanstveni skup sa međunarodnim sudjelovanjem Rijeka Sava u povijesti, Gradska knjižnica Slavonski Brod, 18.-19. listopada 2013.
Banat under the Ottoman rule, International conference Banat and Vojvodina. Histories and cultures of a Euroregion, 29-31 October 2013, Lugoj.
Православље у Срему у позном средњем веку, Три века Карловачке митрополије 1713-2013, Научни скуп, Сремски Карловци 1. новембар 2013.
Between Habsburgs and Ottomans-Jovan Nenad movement in 1526-1527, International scientific conference The Balkan: people, wars and peace. On tje occasion of the 100th anniversary of the Balkan wars (65 years Institute of National History), 4-5 November 2013, Skopje. Не)прекинути процес истраживања Михаила Гавриловића, Језици и културе у времену и простору 3, 16. новембар 2013, Филозофски факултет, Нови Сад (са А. Колаковић).
Egy elfeledett egyháztörténészünk. Dr. Hampel Ede élete és műve, A Magyar tudomány napja a Délvidéken, 2013. november 23-án Újvidék.
Цар Јован Ненад. Звезда падалица позног средњег века, Личности војвођанског простора. Војвођански простор у контексту европске историје, Бачка Паланка, 23. новембар 2013.
Između Njitre i Ohrida - Sirmijum kao centar Metodijeve Panonske arhiepiskopije, I. меѓународен научниот собир „Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски“- I. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy, 28/29. 11 2013, Њитра, Sieň Konštantína Filozofa UKF.
Угарски великаши-српски епски јунаци, Колегиум „Герои и героично”, Институт за литература БАН, София, 12. децембар 2013.
Нека разматрања o историји црквених редова на тлу средњовековног Срема, Sedmi naučno-stručni skup InterRegioSci 2014, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Novi Sad, 8. maj 2014.
Saint Vitus Day (Vidovdan) and media-historism, misuse and ignorance, Conference * “Bridges of Media Education 2014”-Konferencija * Mostovi medijskog obrazovanja 2014", Faculty of Philosophy Novi Sad, 23-24 May 2014.
Србија у очима Феликса Каница из пера једног мађарског научника, Истраживања Феликса Каница на централном Балкану-150 година истраживања у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 30-31. мај 2014 (Са С. Бошков)
◦ A 13. századi szerb források magyar vonatkozásai, А középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájá, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára, 2014. június 5‑6.
Три источна синаксара као извор за рано хришћанство у Сирмијуму и Панонији, The International Conference Communication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 3-5 October 2014.
Прилошц к историји средњовековног Футога, Научни скуп Прилози за историју града, Нови Сад, 24-25. октобар 2014.
The Bollandist' Life of Saint Gerard, 2nd Symposium on Saint Gerard of Cenad, Тradition and inovation, Timisoara 13-14 November 2014
Varga Ottó tankönyveinek szerb nyelvű fordításairól, A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2014, Újvidék, november 15. (Са Светозар Бошков)
Коптски језик и дешифровање хијероглифа, Језици и културе у времену и простору 4, Филозофски факултет Нови Сад, 22. новембар 2014. (са Светозар Бошков)
Цар Јован Ненад-између историје и легенде, Критичко мишљење-фактор развоја науке и друштва. Бањалучки новембарски сусрети, Бањалука, Филозофски факултет, 24-25. новембар 2014.
Posjednici na tlu Čaglina i okolice u srednjem vijeku, Simpozij Josip Kunkera i prošlost čaglinskog kraja, Požega, 28. studenog 2014.
Rimokatolički kult Svetog Save, Susret kultura, Filozofski fakultet Novi Sad, 1. decembar 2014.
Srednjovekovni elementi Vjekova Ilirije Ivana Mažuranića, Znanstveni skup Ivan Mažuranić – život i djelo, Novi Vinodolski, 23. januar 2015.
О хронологији угарског напада на Србију након проглашења краљевине, Шеста национална конференција византолога, САНУ, Београд, 18-21. јуна 2015.
Hungarians in the Byzantine army. A supplement to the Byzantino-Hungarian military relations, 1st International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, Fatih University, the Department of History, Istanbul, Turkey, 25-28 June 2015.
On the possible Iranian origin of medieval Hungarian Muslim population, Eight European conference on Iranian studies, Saint Petersburg, 14-19 september 2015.
Библиотека калочко-бачког надбискупа Петра Варадија, Антика и савремени свет данас, Нови Сад-Београд-Сремска Митровица, 25-27. септембар 2015.
Nobility in medieval Southern Hungary, Danube summer school 2015, Ulm/Neu-Ulm, 27 September-2 October 2015.
One English overview on Saint Gerard of Cenad. Butler’s Lives and Saint Gerard, CESC 2015 2nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society 5-7 November 2015, Timisoara, Romania (sa S. Boškov)

Učešće na naučnim projektima
◦ Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije (rukovodilac prof. dr Vladan Gavrilović), projekat Ministarstva prosvete i nauke Vlade Republike Srbije (2011- )
◦ Srednjovekovna naselja na tlu Vojvodine. Istorijski procesi i događaji (rukovodilac doc. dr Đura Hardi) projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2010- 2015)
učešće na projektima Evropskog centra za slovenske studije (CEES) Univerziteta u Poatjeu, Francuska. (2010- )
◦ CEEPUS projekat Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period coordinator: Univerzitet Komensky, Bratislava. 2012-2015.
Izrada edukativno-didaktičkih sredstava za unapređenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama. Kratkoročni projekat koji podržava Pokrajinski sekretarijat za nauku, rukovodilac doc. dr Svetozar Boškov, 2015-
Zajednički srpsko-slovački projekat, podržan od vlada Srbije i Slovačke, 2008-2012.

Redakcije i uredništva
Истраживања, члан редакције 2016-

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Међународни комитет за преотоманске и отоманске студије (Centre internationale des études préottomanes et ottomanes CIÉPO)
◦Spoljno telo Mađarske akademije nauka za istraživače van Mađarske (Magyar tudományos akadémia külsö köztestülete
◦ Друштво за античке студије Србије
◦ Научно друштво војвођанских Мађара (Vajdasági magyar tudományos társaság)
◦ Međunarodni centar za pravoslavne studije

Gostujuća predavanja po pozivu
◦ предавање на Филозофском факултету Универзитета Лоранда Етвеша у Будимпешти (Eötvos Lóránd Tudományegyetem-ELTE, BTK), 20. март 2014. године. Szerb történétírás a középkori szerb-magyar viszonyokról
◦ предавање студентима србистике на Филозофском факултету Универзитета Лоранда Етвеша у Будимпешти (Eötvos Lóránd Tudományegyetem-ELTE, BTK), 11. март 2015. године Косовски бој. Историја и легенда
Предавање по позиву на Гашпар Кароли реформатском униоверзитету у Будимпешти (Károli Gáspár egyetem, Hittudományi kar), 16. март 2015. године. A szerbek és korai protestanzimus
◦ Предавање по позиву на Летњој дунавској школи Европске дунавске академиј, Улм-Нови Улм, 27. септембар-2. октобар 2015. Nobility in medieval Southern Hungary

Stipendije
Стипендија Фонда за младе таленте Владе Републике Србије као један од 100 најбољих младих научника Србије (октобар 2006-фебруар 2007) Будимпешта, научно-истраживачки боравак и усавршавање
Стипендија Мађарске академије наука DOMUS Hungarica, студијски и истраживачки боравци у Будимпешти (фебруар 2010, јун 2011, март-април 2013, фебруар-март 2015, март 2016)


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu