Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Zorica Đergović-Joksimović

Kontakt
◦ Kabinet: 210
◦ e-mail: zorica.djergovic.joksimovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ Diploma Filološkog fakulteta, Beograd (Engleski jezik i književnost, 1992)
◦ Magistarska diploma, Filološki fakultet, Beograd, 1998.
Naslov rada: Utopija i distopija u modernom engleskom romanu (Oldos Haksli, Džordž Orvel, Entoni Bardžis)
◦ Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2006.
Naslov teze: Epistemologija zla u romanima Ijana Makjuana

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Savremena engleska književnost
◦ Moderna engleska književnost
◦ Utopija
◦ Naučna fantastika
◦ Prevođenje

Bibliografija
Prikazi i članci

1. „Utopija Tomasa Mora u prevodnoj i kritičkoj literaturi jugoslovenskih zemalja“, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 48-49, (1995), Novi Sad, str. 133-144.
2. "Language, Culture and Society," Teacher Development: The Newsletter of the IATEFL Teacher Development Group, No. 31, 1996, pp. 20-21;
3. „Utopija u engleskoj književnosti od XIV do XIX veka“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXIV, Novi Sad, 1996, str. 115-119.
4. „Distopija XX veka: jezik očuđavanja“, Language and Literature at the End of the XX Century: Collection of Papers, Literary and Cultural Association Montenegro-Canada and Institute for Foreign Languages University of Montenegro, Podgorica, 1997, str. 225-237.
5.„Utopija i naučna fantastika“, 1998. http:⁄⁄www.GeoCities.com⁄CapeCanaveral⁄Launchpad ⁄8369
6. „Lutalice, veseljaci i čudaci“, u Zorica Đergović (prir.) Kameni put do Dablina: Antologija irskih narodnih pesama, Prostor, Novi Sad, 1999, str. 167-174.
7. "Serbia Between Utopia and Dystopia," Utopian Studies: Journal of the Society for Utopian Studies, Vol. 11, No. 1, University of Missouri-St. Louis, St. Louis, Montana, USA, 2000, pp. 1-21.
8. „Utopija na pragu trećeg milenijuma: konfuzija, strahovi i nadanja“, Književna reč, 512, Beograd, 2000, str. 51-53;
9. „Recepcija engleske književnosti: slučaj Makjuan“, Filološki pregled, Vol. XXX, 1, Beograd, 2003, str. 119-131.
10. „Cyberlanguage: Borislav Pekić's and William Gibson's Linguistic Experiments“, Filološki pregled, Vol. XXX, 2, Beograd, 2003, str. 61-72.
11. „Prikazi dela Ijana Makjuana u našoj periodici“, Filološki pregled, Vol. XXXI, 1-2, Beograd, 2004 str. 171-182..
12. „Alternativna istorija: snovi o utopiji“, u Žan Servije, Istorija utopije, prev. Vesna Pavlović, Clio, Beograd, 2005, str. 335-341.
13. Zorica Đergović-Joksimović, Dragana Živković, „Privredna propaganda i utopija“, Razvitak, god. XLV, br. 221-222, 2005, str. 66-68.
14. Zorica Đergović-Joksimović, Dragana Živković, „Privredna propaganda i utopija“, u Univerzitet u Beogradu/ Tehnički fakultet u Boru / Odsek za menadžment / Majska konferencija o strategijskom menadžmentu: Zbornik izvoda radova, Borsko jezero, 6-8. jun 2005, str. 42-43.
15. „Zvezdane staze srpske naučne fantastike“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knjiga LV, sveska 1, Novi Sad, 2007, str. 229-232.
16. „Evropa broj dva:nova srpska utopija“, u Slovenska naučna fantastika (Zbornik radova Instituta za književnost i umetnost), str. 225-242. (u štampi).

Prevodi sa engleskog na srpski jezik
1. Entoni Bardžis, „Odslužio si svoje“, Polja, Novi Sad, 1997, godina XLII, br. 403-404, str. 38-39.
2. Jim Morrison, Poeme, Prostor, Novi Sad, 1998.
3. Kameni put do Dablina: Antologija irskih narodnih pesama, Prostor, Novi Sad, 1999.
4. „Pesme“, Nirvana, Mono i Manana Press, Beograd, 2001, str. 63-104,; obnovljeno izdanje 2004.
5. Filip Longvort, Stvaranje Istočne Evrope, Clio, Beograd, 2002,
6. Danijel Dž. Borstin, Svet stvaranja, Geopoetika, 2002, str. 262-378,
7. Danijel Dž.. Borstin, Svet traganja, Geopoetika, 2003,
8. Dimitrije Obolenski, Robert Oti, Istorija Rusije, Clio, Beograd, 2003, str. 92-138,
9. Hari Herder, Evropa u devetnaestom veku, Clio, Beograd, 2003. (zajedno sa Aleksandrom Jovanović),
10. „Ključ za sve brave“ u Dermot Bolger, prir, Žensko veče u hotelu Finbar, Clio, Beograd, 2004, str. 137-186.
11. Vladimir Nabokov, „Znaci i znamenja“, Književni list, Beograd, god. 3, br. 28, (1. decembar 2004), str. 19,
12. Danijel Dž. Borstin, Amerikanci: Državotvorno iskustvo, Geopoetika, Beograd, 2005,
13. Karen Armstrong, Kratka istorija mita, Geopoetika, Beograd, 2005,
14. „Znaci i znamenja“ u Vladimir Nabokov, Volšebnik i druge priče (prir. Zoran Paunović), Srpska književna zadruga, kolo XCVI, knjiga 637, Beograd, 2004. (izašlo iz štampe 2005), str. 220-227.
15. Elizabet Abot, Istorija celibata (zajedno sa Natašom Karanfilović i Bojanom Vujin), Geopoetika, Beograd (u štampi).

Prevod sa srpskog na engleski jezik
1. Jovan Ćirilov, "We know Not What the Unforeseeable Future Will Bring," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 69-72;
2. Gojko Božović, "The Show That Didn't Go On," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 101-104;
3. Aleksandar Milosavljević, "When a City Becomes a Theatre," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 14-17;
4. Ljiljana Pešikan Ljuštanović, "The Ballad of the Fatal Beauty," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 127-28;
5. Boško Milin, "If You Don't Have an Enemy, Your Mother Will Give Birth to Him," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 34-6;
6. Darinka Nikolić, "The Achieved Utopia," Scena: English Issue 16, Novi Sad, 1996/1997, pp. 12-14;
7.Aleksandar Milosavljević, "The Time of a Rich Harvest," Scena: English Issue 18, Novi Sad, 1999/2000, pp. 20-23;
8. Miško Lazović, Karoly Viczek, "A Faster Rhythm with a Gray Beard," Scena: English Issue 18, Novi Sad, 1999/2000, pp. 30-35;
9. Miško Lazović, Kriszta Szorczik, Gabor Nagypal, "Isolation in Noah's Ark," Scena: English Issue 18, Novi Sad, 1999/2000, pp. 35-3.
10. „Summary – sažeci tekstova na engleskom“ u Milan Maksimović, ur., Vreme arhitekture, Društvo arhitekata Valjeva, Valjevo, 2004, str. 130-133.

Ostalo
1. Kit Flečer, Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija, Clio, Beograd, 2003, redakcija prevoda.
2. D. Obolenski, R. Oti, Istorija Rusije, Clio, Beograd, 2003, redakcija prevoda.
3. Žan Servije, Istorija utopije, prev. sa francuskog Vesna Pavlović, Clio, Beograd, 2005, recenzent.
4. Kameni put do Dablina: Antologija irskih narodnih pesama, Prostor, Novi Sad, 1999, priređivač.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu