Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Tvrtko Prćić

Kontakt

Kabinet: 231/2
Telefon: 021-459-483
Imejl-adresa: tprcic@ff.uns.ac.rs

Akademska karijera

 • 1982. godine – diploma profesora engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 1988. godine – izbor za asistenta za Savremeni engleski jezik, Katedra za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 1991. godine – diploma magistra lingvističkih nauka, Filološki fakultet u Beogradu; naslov teze: Adaptacija antroponima iz engleskog jezika u srpskohrvatskom
 • 1995. godine – diploma doktora lingvističkih nauka, Filološki fakultet u Beogradu; naslov disertacije: Agentivni sufiksi u savremenom engleskom jeziku: morfosintaktički i semantički aspekti
 • 1996. godine – izbor za docenta za Engleski jezik, Katedra za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2001. godine – izbor za vanrednog profesora za Engleski jezik, Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2006. godine – izbor za redovnog profesora za Engleski jezik i lingvistiku, Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja

 • savremeni engleski jezik i lingvistika
 • morfologija, semantika, pragmatika, a posebno:
  • leksikologija (leksička morfologija, semantika i pragmatika, tvorba reči, ustrojstvo leksikona)
  • kontrastivna leksikologija (naročito engleski-srpski i srpski-engleski)
  • kontaktna lingvistika (naročito engleski-srpski)
  • leksikografija (teorijska i primenjena, jednojezična i dvojezična)
  • pragmatika i analiza diskursa (naročito ustrojstvo komunikacionog procesa)
  • prevođenje (teorijski, praktični i pedagoški aspekti)

Bibliografija

Knjige:

 1. (1992). Transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Nolit, Beograd. (xxxiv + 169 str.).
 2. (1997). Semantika i pragmatika reči. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad. (149 str.).
 3. (1998). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Prometej, Novi Sad. (XXXVII + 173 str.). (ISBN 86-7639-326-5).
 4. (2001). Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Zmaj, Novi Sad. (277 str.). (ISBN 86-489-0314-9). – Uvod, odabir odrednica, leksička obrada odrednica (engleski), definicije. (u koautorstvu s V. Vasić [1] i G. Nejgebauer [3]). (nagrada “Zaharija Orfelin”, u kategoriji Rečnici, 1. nagrada za likovno i tehničko uređenje knjige, 8. međunarodni salon knjiga, Novi Sad, 2002).
 5. (2004). Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Zmaj, Novi Sad. (145 str.). (ISBN 86-489-0411-0).
 6. (2005). Engleski u srpskom. Zmaj, Novi Sad. (287 str.). (ISBN 86-489-0474-9).
 7. (2008). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Drugo izdanje. Zmaj, Novi Sad. (213 str.). (ISBN 978-86-489-0624-3).
 8. (2008). Semantika i pragmatika reči. Drugo, dopunjeno izdanje. Zmaj, Novi Sad. (191 str.). (ISBN 978-86-489-0642-7).
 9. (2011). Engleski u srpskom. Drugo izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (290 str.). (ISBN 978-86-6065-059-9).
 10. (2011). Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Drugo izdanje. Zmaj, Novi Sad. (277 str.). (ISBN 978-86-489-0710-3). – Uvod, odabir odrednica, leksička obrada odrednica (engleski), definicije. (u koautorstvu s V. Vasić [1] i G. Nejgebauer [3]).
 11. (2016). Semantika i pragmatika reči. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (191 str.). (ISBN 978-86-6065-356-9). PDF
 12. (2018). Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (277 str.). (ISBN 978-86-6065-451-1). – Uvod, odabir odrednica, leksička obrada odrednica (engleski), definicije. (u koautorstvu s V. Vasić [1] i G. Nejgebauer [3]). PDF
 13. (2018). Ka savremenim srpskim rečnicima. Prvo, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (222 str.). (ISBN 978-86-6065-454-2). PDF / Ka savremenim srpskim rečnicima. Filozofski fakultet, Novi Sad. (222 str.). (ISBN 978-86-6065-455-9).
 14. (2018). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (213 str.). (ISBN 978-86-6065-497-9). PDF
 15. (2019). Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Drugo, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (145 str.). (ISBN 978-86-6065-498-6). PDF
 16. (2019). Engleski u srpskom. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (290 str.). (ISBN 978-86-6065-512-9). PDF

Uređivanje tematskog zbornika:

 1. (2014). Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz. Uređivački odbor: T. Prćić (izvršni urednik), M. Marković (kourednica), V. Gordić Petković, P. Novakov, Z. Paunović, I. Đurić Paunović, A. Halas (saradnica urednikâ) i B. Jakovljević (saradnica urednikâ). Filozofski fakultet, Novi Sad; Orfelin izdavaštvo, Novi Sad. (726 str.). (ISBN 978-86-6065-300-2). PDF

Članci:

 1. (1987). “Od izvora sto putića”. Svet kompjutera, Beograd, 11: 14-16.
 2. (1991). “O nekim aspektima tradicije pri adaptaciji imena iz engleskog jezika”. Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, 13: 33-35.
 3. (1991). “Derivaciona paradigma u rečniku engleskog jezika”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 34/2: 141-142. (kratkoročni projekat; rukovodilac: prof. dr Olga Mišeska-Tomić).
 4. (1992). “Postmodifikacija u imeničkoj frazi u engleskom i srpskohrvatskom jeziku”. (kratkoročni projekat; rukovodilac: prof. dr Olga Mišeska-Tomić; neobjavljen).
 5. (1994). “Rečnici izgovora u procesu usvajanja engleskog jezika na poodmaklom nivou znanja”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 23/1: 127-131. (kratkoročni projekat).
 6. (1995). “Adaptacija engleskih imena u našoj svakodnevnoj praksi”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 38/2: 169-181.
 7. (1996). “Jednojezični rečnici engleskog jezika opšte namene: selektivna bibliografija s komentarima”. Glossa, Beograd, 2/1: 51-57.
 8. (1996). “Strana imena kod nas? Čitam kako znam, pišem kako su me naučili!”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 24: 71-75.
 9. (1996). “Adaptacija i standardizacija kompjuterske terminologije iz engleskog jezika kod nas”. U: B. Šćepanović (ur.). Standardizacija terminologije. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd: 203-205.
 10. (1997). “Oprostite, da li sam to ja? Pipularna analegija u transkrupciji imena iz angleskog jozika”. Jezik danas, Novi Sad, 1: 18-21.
 11. (1998). “Prilozi za jednu savremenu teoriju tvorbe reči”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 26: 67-76.
 12. (1999). “Sinonimi u teoriji i praksi: isto ali ipak različito”. Jezik danas, Novi Sad, 9: 14-20.
 13. (1999). “Englesko-srpsko leksičko kontrastiranje: potrebe, postupci i primene”. U: R. Šević i dr. (ur.). 6. simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad; Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Novi Sad: 125-130.
 14. (1999). “Krokodilu moj kontrastivni: od životinja vokativi za ljude invektivi”. U: R. Šević i dr. (ur.). 6. simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad; Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Novi Sad: 295-300. (u koautorstvu sa S. Halupkom [2]).
 15. (1999). “Productivity of Competing Affixes: The Case of Agentive Suffixes in English”. Linguistica e Filologia, Bergamo, 9: 125-134.
 16. (1999). “Prilozi za jednu savremenu teoriju tvorbe reči – produktivnost”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 27: 71-87.
 17. (1999). “The Treatment of Affixes in the ‘Big Four’ EFL Dictionaries”. International Journal of Lexicography, Oxford, 12/4: 263-279. (abstract).
 18. (2000). “O sindromu milenijumske bube i jeziku anglosrpskom”. Južnoslovenski filolog, Beograd, 56/3-4: 867-873.
 19. (2000). “Prćić, Tvrtko. 1999. The Treatment of Affixes in the ‘Big Four’ EFL Dictionaries. International Journal of Lexicography 12 (4): 263-279”. – abstract. Linguistics Abstracts, Oxford, 16/3: 396-397.
 20. (2001). “Interpreting Morphologically Complex Lexemes, and the Semantics/Pragmatics Interface”. In: E. Németh T. (ed.). Pragmatics in 2000: Selected Papers from the 7th International Pragmatics Conference. Vol. 2. International Pragmatics Association, Antwerp: 470-480. (contents).
 21. (2001). “Agentivnost, agentivne imenice i kategorizacija putem prototipa”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 29: 109-123.
 22. (2001). “Interpreting Morphologically Complex Lexemes Revisited”. In: E. Németh T. and K. Bibok (eds.). Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning. Elsevier, Oxford: 225-244.
 23. (2002). “Predlozi za novi Pravopis (1): transkripcija vlastitih imena iz engleskog jezika”. Jezik danas, Novi Sad, 15: 23-31.
 24. (2002). “Predlozi za novi Pravopis (2): ka standardizovanom pisanju anglicizama”. Jezik danas, Novi Sad, 16: 14-25.
 25. (2002). “Dvojezična leksikografija i englesko-srpski / srpsko-engleski opšti rečnik: potrebe i zahtevi novog veka”. U: Deskriptivna leksikografija standardnog jezika i njene teorijske osnove. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd; Matica srpska, Novi Sad; Institut za srpski jezik SANU, Beograd: 331-342.
 26. (2002). “Adaptacija novih reči iz engleskog jezika prevođenjem”. Primenjena lingvistika, Novi Sad, 3: 95-101.
 27. (2003). “*Predlozi Za Novi Pravopis (3): Pseudo Norma Nesme Pobediti!*”. Jezik danas, Novi Sad, 17: 17-25.
 28. (2003). “Mali englesko-srpski rečnik geografskih imena”. U: D. Klikovac i K. Rasulić (ur.). Jezik, društvo, saznanje. Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata. Filološki fakultet, Beograd: 285-300.
 29. (2003). “Is English Still a Foreign Language?”. The European English Messenger, 12/2: 35-37. (contents).
 30. (2004). “Rethinking the Status of English Today: Is It Still a Purely Foreign Language?”. BAS/British and American Studies, Timişoara, 10: 303-307. (contents).
 31. (2004). “Nemarni “funkcionalni stil”: u potrazi za zagubljenim značenjem”. Funkcionalno raslojavanje srpskog standardnog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 32/1: 297-305.
 32. (2004). “Kontaktna jezička kultura i nastava jezika u svetlu nove funkcije engleskog kao odomaćenog stranog jezika”. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 50/7-8: 559-569.
 33. (2004). “Anglicizmi u našoj svakodnevnoj praksi: kako iz koncentričnih začaranih krugova?”. U: J. Plankoš (ur.). Život i delo akademika Pavla Ivića. Gradska biblioteka, Subotica; Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd; Filozofski fakultet, Novi Sad: 311-325.
 34. (2004). “Enter the ‘Big Fifth’ EFL Dictionary: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners”. Lexicographica, Tübingen, 20: 303-322. (abstract).
 35. (2004). “Misli Moli Blum na srpskom: povodom novog prevoda Džojsovog Uliksa”. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 52/2: 429-434.
 36. (2004). “O anglicizmima iz četiri različita ali međupovezana ugla”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 47/1-2: 113-129. PDF
 37. (2005). “I mi reč za trku imamo: srpski nasuprot anglosrpskom” . Svet reči, Beograd, 19-20: 18-24.
 38. (2005). “Words in Context: Pragmatic Enrichment of Semantically Underspecified Meanings”. Romanian Journal of English Studies, Timişoara, 2: 77-83. PDF
 39. (2005). “Prefixes vs Initial Combining Forms in English: a Lexicographic Perspective”. International Journal of Lexicography, Oxford, 18/3: 313-334. (abstract).
 40. (2005). “Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora”. Philologia, Beograd, 3: 19-25. (u koautorstvu s O. Panić [1] i G. Lalić [2]). PDF
 41. (2005). “Da li je sve ovo samo borba s vetrenjačama?”. Jezik danas, Novi Sad, 21-22: 1-5. PDF
 42. (2005). “Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora”. Primenjena lingvistika, Novi Sad, 6: 162-168. (u koautorstvu s O. Panić [1] i G. Lalić [2]).
 43. (2006). “Globalna angloCOOLtura i njen uticaj na sinonimiju srpskog jezika”. U: Lj. Subotić (ur.). Susret kultura. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad: 529-535. PDF
 44. (2006). “Srpski ili anglosrpski – pitanje je sad”. U: B. Brborić, J. Vuksanović i R. Gačević (prir.). Srpski jezik u normativnom ogledalu. Beogradska knjiga, Beograd: 412-422.
 45. (2007). “The Whats and Hows of Teaching Translation to ENFL University Students”. In: K. Rasulić and I. Trbojević (eds.). English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations – ELLSII Proceedings. Vol. 2. Faculty of Philology, Belgrade: 65-73.
 46. (2007). “Headhood of Suffixes and Final Combining Forms in English Word Formation”. Acta Linguistica Hungarica, Budapest, 54/4: 381-392. (abstract).
 47. (2007). “O pravopisu i opravopismenjavanju”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 50: 691-695. PDF
 48. (2007). “Building Blocks of Today’s English Word Formation: a New Typology”. U: V. Lopičić i B. Mišić-Ilić (ur.). Interkatedarska konferencija anglističkih katedri Niš 2006. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Niš: 47-55.
 49. (2008). “Suffixes vs Final Combining Forms in English: a Lexicographic Perspective”. International Journal of Lexicography, Oxford, 21/1: 1-22. (abstract).
 50. (2008). “Leksičko značenje između semantičke nepotpunosti i pragmatičkog upotpunjenja”. U: M. Radovanović i P. Piper (ur.). Semantička proučavanja srpskog jezika. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd: 291-300.
 51. (2008). “Culture-Specific Words and How to Deal with Them in Bilingual Dictionaries”. In: K. Rasulić and I. Trbojević-Milošević (eds.). International Conference “English Language and Literature Studies: Structures across Cultures”. ELLSSAC Proceedings. Vol. 1. Faculty of Philology, Belgrade: 415-421.
 52. (2009). “Linguistic Factors behind the Global Spread of English”. U: I. Lakić i N. Kostić (ur.). Jezici i kulture u kontaktu. Zbornik radova. / Languages and Cultures in Contact. Conference Proceedings. Institut za strane jezike, Podgorica: 110-116.
 53. (2010). “Imena iz engleskog jezika”. U: M. Pešikan, J. Jerković i M. Pižurica. Pravopis srpskoga jezika. Izmenjeno i dopunjeno izdanje. M. Pižurica (gl. red.). Matica srpska, Novi Sad: 186-195.
 54. (2010). “Anglicizam”. U: Č. Popov i D. Stanić (I. Negrišorac) (ur.). Srpska enciklopedija. Tom I, Knjiga 1, A–Beobanka. Matica srpska, Novi Sad; Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd; Zavod za udžbenike, Beograd: 208-209.
 55. (2010). “Mali englesko-srpski rečnik pragmatičkih termina”. U: V. Vasić (ur.). Diskurs i diskursi. Zbornik u čast Svenki Savić. Filozofski fakultet, Novi Sad: 399-415. PDF
 56. (2010). “Descriptivism or Prescriptivism in Teaching Language and Linguistics at University Level?”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 35/2: 211-218. PDF
 57. (2010). “Naša jezička kultura između jezičke norme, pseudonorme i beznorme: ima li kraja?”. U: Lj. Subotić i I. Živančević-Sekeruš (ur.). Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”. Zbornik radova. Knjiga I. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad: 471-477. PDF
 58. (2011). “English as the Nativized Foreign Language Revisited: Some Glocal Implications”. In: B. Đorić-Francuski (ed.). Image_Identity_Reality. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne: 75-82. (contents).
 59. (2011). “Explicit and Non-Explicit Meaning in Morphologically Complex Words in English”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 36/1: 45-59. PDF
 60. (2011). “I sintagme i reči: frazne imenice u srpskom jeziku”. U: V. Ružić i S. Pavlović (ur.). Leksikologija, onomastika, sintaksa. Zbornik u čast Gordani Vuković. Filozofski fakultet, Novi Sad: 59-70. PDF
 61. (2012). “The Role of Modernized Prescriptivism in Teaching Pronunciation to University ENFL Students”. In: T. Paunović and B. Čubrović (eds.). Exploring English Phonetics. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne: 113-123. (contents).
 62. (2012). “Chapter 6. Lexicographic Description of Recent Anglicisms in Serbian: the Project and Its Results”. In: C. Furiassi, V. Pulcini and F. Rodríguez González (eds.). The Anglicization of European Lexis. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam and Philadelphia: 131-148. (abstract).
 63. (2012). “Kako se na engleskom kaže oldtajmer? Anglicizmi kao srpsko-engleski lažni parovi”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 55/2: 203-220. PDF
 64. (2012). “Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama deset godina posle: da li je vredelo?”. U: S. Gudurić (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru I. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 253-264. PDF
 65. (2013). “Englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija: od prakse preko teorije do prakse”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/2. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 183-195. PDF
 66. (2014). “Building Contact Linguistic Competence Related to English as the Nativized Foreign Language”. System, Oxford, 42: 143-154. (abstract).
 67. (2014). “English as the Nativized Foreign Language and Its Impact on Serbian”. English Today, Cambridge, 117, 30/1: 13-20. (abstract).
 68. (2014). “Novi rečnik novijih anglicizama: zašto, šta i kako”. U: M. Alanović, J. Dražić, G. Štasni i G. Štrbac (ur.). Leksika, gramatika, diskurs. Zbornik u čast Veri Vasić. Filozofski fakultet, Novi Sad: 41-58. PDF
 69. (2014). “Kakvi nam englesko-srpski i srpsko-engleski rečnici najviše trebaju”. U: T. Prćić, M. Marković, V. Gordić Petković, P. Novakov, Z. Paunović i I. Đurić Paunović (ur.). Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz. Filozofski fakultet, Novi Sad; Orfelin izdavaštvo, Novi Sad: 419-442. PDF
 70. (2015). “Objedinjena kontaktno-kontrastivna lingvistika: principi i primene”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/2. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 31-45. PDF
 71. (2016). “Nova značenja postojećih reči u srpskom jeziku: unutarsistemski i vansistemski mehanizmi realizacije”. U: J. Dražić, I. Bjelaković i D. Sredojević (ur.). Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju. Zbornik u čast Ljiljani Subotić. Filozofski fakultet, Novi Sad: 439-452. PDF
 72. (2016). “Kakva nam domaća leksikografija treba u 21. veku”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru V. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 231-251. PDF
 73. (2016). “Kakav nam opšti rečnik srpskog jezika najviše treba”. U: S. Ristić, I. Lazić Konjik i N. Ivanović (ur.). Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa. Zbornik naučnih radova. Institut za srpski jezik SANU, Beograd: 87-117. PDF
 74. (2017). “Kakav nam specijalizovani rečnik srpskog jezika najviše treba”. U: R. Dragićević (ur.). Putevima reči. Zbornik radova u čast Darinki Gortan Premk. Filološki fakultet, Beograd: 275-296.
 75. (2017). “Englesko-srpski kontrastivni rečnik sinonima: teorijske i praktične osnove”. U: S. Gudurić i B. Radić Bojanić (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 269-287. PDF
 76. (2018). “The Makings of an Ideal General-Purpose Dictionary: Theoretical Underpinnings”. Belgrade English Language and Literature Studies (Belgrade BELLS), Special Issue in Honour of Ranko Bugarski on the Occasion of His 85th Birthday, Belgrade 10: 67-83. PDF

Intervju:

 1. (2018). “Prigodni razgovor sa Rankom Bugarskim o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti lingvistike”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 43/2: 259-265. PDF

Saopštenja:

 1. (1997). “Productivity of Competing Affixes: The Case of Agentive Suffixes in English”. ESSE 4 [The European Society for the Study of English] Conference, Seminar 24: Lexicology, Debrecen, September 1997.
 2. (1998). “Englesko-srpsko leksičko kontrastiranje: potrebe, postupci i primene”. 6. simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad, maj 1998.
 3. (1998). “Krokodilu moj kontrastivni: od životinja vokativi za ljude invektivi”. 6. simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad, maj 1998. (u koautorstvu sa S. Halupkom [2]).
 4. (2000). “Interpreting Complex Lexemes: The Semantics/Pragmatics Interface Revisited”. 7th International Pragmatics Conference, Panel “Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning”, Budapest, July 2000.
 5. (2001). “Dvojezična leksikografija: potrebe i zahtevi novog veka”. Međunarodni naučni skup o leksikografiji i leksikologiji “Deskriptivna leksikografija standardnog jezika i njene teorijske osnove”, Novi Sad, april 2001.
 6. (2001). “Anglicizmi u našoj svakodnevnoj praksi: kako iz koncentričnih začaranih krugova?”. Međunarodni naučni skup “Život i delo akademika Pavla Ivića”, Novi Sad, septembar 2001.
 7. (2001). “Adaptacija novih reči iz engleskog jezika prevođenjem”. 7. simpozijum Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja, Novi Sad, oktobar 2001.
 8. (2002). “Nemarni funkcionalni stil: u potrazi za zagubljenim značenjem”. 32. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, septembar 2002.
 9. (2003). “Rethinking the Status of English Today: Is It Still a Purely Foreign Language?”. 13th International Conference on British and American Studies, Timişoara, May 2003.
 10. (2003). “Kontaktna jezička kultura i nastava jezika u svetlu nove funkcije engleskog kao odomaćenog stranog jezika”. Kongres primenjenih lingvista Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, septembar 2003.
 11. (2003). “Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora”. Kongres primenjenih lingvista Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, septembar 2003. (u koautorstvu s O. Panić [1] i G. Lalić [2]).
 12. (2004). “Towards a Systematic Distinction between Prefixes and Initial Combining Forms in English”. Poster Presentation. 11th International Morphology Meeting, Vienna, February 2004. (prepared with G. Lalić [2]).
 13. (2004). “Words in Context: Pragmatic Enrichment of Semantically Underspecified Meanings”. 14th International Conference on British and American Studies, Timişoara, May 2004.
 14. (2004). “Globalna angloCOOLtura i njen uticaj na sinonimiju srpskog jezika”. 4. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2004.
 15. (2004). “The Whats and Hows of Teaching Translation to ENFL University Students”. International Conference to Mark the 75th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade “English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations (ELLSII)”, Belgrade, December 2004.
 16. (2006). “Osposobljavanje studenata anglistike za osmišljeno korišćenje imena iz engleskog jezika u srpskom: dva komplementarna pristupa”. Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Beograd, april 2006.
 17. (2006). “Suffixes vs Final Combining Forms as Heads in English Word Formation”. 12th International Morphology Meeting, Budapest, May 2006.
 18. (2006). “Building Blocks of Today’s English Word Formation: a New Typology”. Interdepartmental Conference, Niš, November 2006.
 19. (2007). “Linguistic Reasons for the Global Spread of English”. International Conference “Languages and Cultures in Contact”, Herceg Novi, September 2007.
 20. (2007). “Culture-Specific Words and How to Deal with Them in Bilingual Dictionaries”. International Conference “English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC)”, Belgrade, December 2007.
 21. (2008). “Pronunciation and Spelling of Proper Names from English in Serbian: Who’s Calling the Tune?”. Plenary Talk. 1st Belgrade International Meeting of English Phoneticians (BIMEP), Belgrade, March 2008.
 22. (2009). “Descriptive or Prescriptive Approach to Teaching Language and Linguistics at University Level?”. 3. međunarodni kongres primenjene lingvistike, Novi Sad, oktobar / novembar 2009.
 23. (2009). “Naša jezička kultura između jezičke norme, pseudonorme i beznorme: ima li kraja?”. 5. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2009.
 24. (2009). “English as the Nativized Foreign Language Revisited: Some Glocal Implications”. International Conference to Mark the 80th Anniversary of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade “English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR)”, Belgrade, December 2009.
 25. (2010). “The Role of Modernized Prescriptivism in Teaching Pronunciation to EFL University Students”. 2nd Belgrade International Meeting of English Phoneticians (BIMEP 2010), Belgrade, March 2010.
 26. (2010). “Lexicographic Description of Recent Anglicisms in Serbian: Problems and Their Solutions”. ESSE 10 [The European Society for the Study of English] International Conference, Seminar 57: The Anglicization of European Lexis, Turin, August 2010.
 27. (2011). “Explicit and Non-Explicit Meaning in Morphologically Complex Words in English”. 1st International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT)”, Novi Sad, March 2011.
 28. (2011). “Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama deset godina posle: da li je vredelo?”. Plenarno izlaganje. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru”, Novi Sad, novembar 2011.
 29. (2011). “Kako se na engleskom kaže ‘oldtajmer’? Anglicizmi kao srpsko-engleski lažni parovi”. 6. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2011.
 30. (2012). “Building Contact Linguistic Competence Related to English as the Nativized Foreign Language”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2”, Novi Sad, novembar 2012.
 31. (2013). “A Decade of English as the Nativized Foreign Language: Its Impact on Serbian Reassessed”. 2nd International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 2)”, Novi Sad, March 2013.
 32. (2013). “Principi osavremenjene teorije leksičkog pozajmljivanja iz engleskog jezika u srpski: formalni aspekti”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 3”, Novi Sad, novembar 2013.
 33. (2014). “Towards an Integration of Contact and Contrastive Linguistics Involving English as the Nativized Foreign Language”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4”, Novi Sad, novembar 2014.
 34. (2014). “Kakav nam opšti rečnik srpskog jezika najviše treba: prilog stvaranju naše rečničke kulture”. 8. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2014.
 35. (2015). “Exploring Affixal Networks in English: a Function-Based Approach”. 3rd International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3)”, Novi Sad, March 2015.
 36. (2015). “Teaching Lexicography to EFL University Students: Theoretical and Practical Aspects”. 3rd International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3)”, Novi Sad, March 2015. (cowritten with G. Lalić-Krstin [1]).
 37. (2015). “Kakva nam domaća leksikografija treba u 21. veku”. Plenarno izlaganje. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5”, Novi Sad, oktobar 2015.
 38. (2015). “Phrasal Nouns in English and Serbian: a Collocation-Based Comparative Analysis”. 5. međunarodni kongres “Primenjena lingvistika danas – Nove tendencije u teoriji i praksi”. Novi Sad, novembar 2015.
 39. (2016). “CeSID, RTS, GSP, i sl.: da li su ovo skraćenice, ili reči, ili nešto treće?”. 9. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2016.
 40. (2016). “Englesko-srpski kontrastivni rečnik sinonima: leksikološki i leksikografski principi organizacije”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6”, Novi Sad, decembar 2016.
 41. (2017). “Developing Word-Formation Competence in ENFL University Students”. 4th International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 4)”, Novi Sad, March 2017.
 42. (2017). “The Semantics and Pragmatics of Headline Compounds in English: an Empirical Study”. 4th International Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 4)”, Novi Sad, March 2017. (cowritten with G. Lalić Krstin [1] and S. Halupka Rešetar [2]).
 43. (2017). “A Proposal for a Comprehensive Lexicographic Description of English Affixes”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7”, Novi Sad, novembar 2017.
 44. (2018). “Exploring the Properties of English Affixes by Exploiting the Resources of English General-Purpose Dictionaries”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8”, Novi Sad, novembar 2018.
 45. (2018). “Praktični vodič kroz englesko-srpske jezičke kontakte: nacrt za praktikum iz kontaktnojezičke kompetencije”. Međunarodna konferencija “Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8”, Novi Sad, novembar 2018. (u koautorstvu sa S. Filipović Kovačević [1] i O. Panić Kavgić [2]).
 46. (2018). “Teaching about Neologisms in English with the Aid of Word Spy”. 10. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, novembar 2018.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu