Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Predrag Novakov

Kontakt
◦ Kabinet: 264
◦ e-mail: predrag.novakov@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/459 483

Akademska karijera
- 2009. godine: izbor u zvanje - redovni profesor
- 2004. godine: izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Engleski jezik i lingvistika
- 1992. godine – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Lingvistika, (tema doktorske disertacije: Glagolski vid i Aktionsart u engleskom i srpskom jeziku)
- 1988/89. godine – Fulbrajtova stipendija za postdiplomske studije na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu
- 1985. godine – Magistratura, Filološki fakultet, Beograd,
Oblast: Filologija, (tema magistarskog rada: Odnos između engleskih gramatičkih kategorija vremena i vida u okviru glagolskog sadašnjeg vremena)
- 1982. godine - diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Engleski jezik i književnost, zvanje: profesor engleskog jezika i književnosti

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Morfosintaksa engleskog jezika
- Glagolski vid i ostale glagolske kategorije
- Kontrastivna proučavanja jezika
- Opšta lingvistika

Bibliografija
Monografske publikacije

- (2005) Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad: Futura.
- (2005) The English Verb System, workbook, Novi Sad: Filozofski fakultet/Futura.
- Novakov, P. i N. Milivojević (2005), Introduction to the Study of English, workbook, Novi Sad:
Filozofski fakultet/Futura.
- (2006) Pojmovnik strukturalne lingvistike (morfologija i sintaksa), Novi Sad: Zmaj.
- Novakov, P. i N. Milivojević (2006), Introduction to Linguistics, workbook, Novi Sad
Filozofski fakultet/Futura.
Članci i radovi sa naučnih i stručnih skupova
- «Glagolski vid i engleski jezik u anglističkoj literaturi», Zbornik radova Instituta za strane
jezike i književnosti 9, Novi Sad, 1988: 170-180
- «Verbal Aspect and Expression of Objective Reality Phenomena in English and
Serbocroatian», Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti 12, Novi Sad, 1990:
17-21
- «Glagolski vid u engleskom i srpskohrvatskom – nekoliko zapažanja o prevođenju»,
Multikulturalnost i zajednički kulturni prostor, IV zbornik radova Društva za književnost i
kulturu Jugoslavija-Kanada, Beograd 1990: 59-62
-. «Aktionsart u engleskom i srpskohrvatskom jeziku – kontrastivna analiza», IV simpozijum
Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad 1991: 286-192
-. «Aspektna značenja Đure Grubora u svetlu savremenih tipoloških studija», Zbornik radova
Instituta za strane jezike i književnosti 13, Novi Sad, 1991: 19-25
- «Jezičke univerzalije i jezički relativizam – povezivanje i razdvajanje na jednom apstraktnom
nivou», Reke i obale, mostovi i razmeđa među narodima i kulturama, V zbornik radova
Društva za književnost i kulturu Jugoslavija-Kanada, Beograd 1991: 88-92
- Tomić Mišeska, O, P. Novakov, T. Prćić (1991), «Principi organizacije grozda
u dvojezičnom rečniku», Zbornik matice srpske za filologiju i lingvistiku XXXIV/2, Novi
Sad: 135-143
- «Prevođenje srpskih glagola sa prefiksima do-, za-, iz- i od- na engleski jezik», V simpozijum
Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad 1994: 158-162
- «Engleske imeničke fraze modifikovane participskim i infinitivnim strukturama i njihovi
srpskohrvatski ekvivalenti», Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXIII, 1995:
119-125
-. «Engleski jezik i savremene teorije o jezičkim univerzalijama», rad sa simpozijuma Engleski
jezik u nauci i nastavi, Beograd 1995
- «Inherentna i kontekstualna značenja engleskog prezent perfekta», Godišnjak Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu XXIV, 1996: 77-82
- «Verbal Aspect and the Type of Verb Situation: Borderlines between Grammar and
Lexicon, Language and Literature at the End of XX Century, Collection of Papers,
Podgorica 1997: 99-112
-. «Gramatika engleskog jezika u univerzitetskoj nastavi na matičnom fakultetu», Zbornik sa
Interkatedarske konferencije anglističkih katedara Jugoslavije, Novi Sad 1997
- «Jedna reinterpretacija kategorije glagolskog vida», Zbornik Matice srpske za filologiju i
lingvistiku XLI/2 1998: 133-139
- «Lektorski časovi i anglicizmi u našim sredstvima javnog informisanja», rad sa
Interkatedarske konferencije anglista Jugoslavije, Nikšić 1999: 12-19
- «Mogući vidski parametri u engleskom i srpskom jeziku», VI Simpozijum Kontrastivna
jezička istraživanja, Zbornik radova, Novi Sad 1999: 119-124
- «U četiri časa pre podne», Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXVII, 1999: 99-
106
- «Crvenocigljarski univerzitet», Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXVIII,
2000: 89-97
- «Prevođenje i nastava engleskog jezika», Interkatedraska konferencija anglističkih
katedara Jugoslavije, Niš 2000: 24-30
- «Prevođenje u nastavi stranog jezika na univerzitetu», rad sa skupa Savremene tendencije u
nastavi stranog jezika, Nikšić 2001: 181-193
- «Prevođenje kao elemenat u kontrastivnim proučavanjima jezika», VII Simpozijum
Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja, Novi Sad 2001.
- «Nastava i udžbenici engleskog jezika u savremenom okruženju», rad sa skupa Udžbenik u
nastavi stranih jezika, Nikšić 2002: 135-142.
- «Engleski jezik u savremenom svetu», rad sa skupa Intekatedarska konferencija anglističkih
katedara, Banja Luka 2002
- «Teorijska gramatika u nastavi stranih jezika», Nastava jezika u reformi obrazovanja (2006), Nikšić: Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore: 130-137
- «Rajhenbahova teorija glagolskog vremena u engleskom i srpskom jeziku», (2004)
Lingvističke analize, Podgorica: Institut za strane jezike: 215-225
- «Engleski perfekatski oblici i njihovi srpski ekvivalenti», rad sa skupa Kontrastivna jezička
istraživanja, Herceg Novi 2003
- «Lingvistika i interdisciplinarnost» (2003), Jedinstvo nauka danas, Naučni skupovi. knjiga 4, tom 1, Banja Luka: Filozofski fakultet: 137-142
-«Prva iskustva o jezičkim kursevima u reformisanoj univerzitetskoj nastavi», Filološke studije na reformisanom univerzitetu (2006), Nikšić: Filozofski fakultet Univrziteta Crne Gore: 73-82
- «On Translating Fine Arts and Religious Texts from Serbian into English», Language for specificPurposes (2007), Podgorica: Univerzitet Crne Gore/Institut za strane jezike: 118-125.
- «Prevođenje kao dijalog kultura», (2006), Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet: 387-393
- «Translation and English Language Teaching», ELLSII75 Proceedings, vol. II, Filoški fakultet, Beograd, 2007, str. 57-63.
- «Types of Verb Situations in English and in Serbian», Romanian Journal of English Studies 3, 2006, str. 143-149, Editura Universitatii de Vest: Timisoara
- «Mentorski rad u reformisanoj nastavi stranog jezika», Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika, zbornik radova, Nikšić, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, 2007, 139-146.
- «Savremeni engleski jezik struke i nauke» (prikaz knjige Gordane Dimković-Telebaković), Philologia br. 3, Beograd, 2005: 175-178
- «Aspect and Lexical-Grammatical Interaction in English», English Language and Literature Studies, Reading across Borders: Papers in Language and Literary Studies, Nikšić: Filozofski fakultet, 2006: 35-42
- «Modalnost modalni glagoli u pojedinim gramatikama engleskog i srpskog jezika», naučni skup Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti održan na Filološkom fakultetu u Beogradu 07. i 08. aprila 2006. godine
- «Telicity in English and Serbian», British and American Studies, Timisoara University Press, Timisoara, 2007: 299-307
- «Lingvistička i kulturološka komponenta u nastavi prevođenja», rad sa naučnog skupa Multidisciplinarnost u nastavi jezika i književnosti održanog 01. i 02. juna 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću
- «Engleski frazni glagoli sa partikulom out i njihovi srpski ekvivalenti», rad sa međunarodnog kongresa Primenjana lingvistika danas (Filološki fakultet, Beograd, 28-30. septembar 2006.godine)
- «Kontrastivno proučavanje engleskog i srpskog jezika u savremenoj univerzitetskoj nastavi», izlaganje na Interkatedarskoj konferenciji anglističkih katedara održanoj na Filozofskom fakultetu u Nišu 03. i 04. novembra 2006. godine
- «Studentska evaluacija reforme obrazovanja na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu», sapštenje na međunarodnom naučnom skupu Bolonjska deklaracija i visoko obrazovanje u Srbiji, Beograd, Učiteljski fakultet, 27. april 2007. godine
- «Semantic Features of Verbs and Types of Present Perfect in English», saopštenje sa međunarodnog skupa 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, održanom u Solunu od 04. do 06. maja 2007. godine u organizaciji Aristotelovog univerziteta u Solunu
- «English Present Perfect – Temporal and Aspectual Components», saopštenje sa međunarodne konferencije British and American Studies, održanoj u Temišvaru (Rumunija) od 17. do 19. maja 2007. godine
- «Linguistic Models and Bilingual Glossaries of Linguistic Terminology», saopštenje sa međunarodnog seminara Savremena leksikografija: globalni problemi i nacionalna rešenja, održanog u Ivanovu (Rusija) od 12. do 14. septembra 2007. godine
- «Evaluacija bolonjskih reformi na Odseku za anglistiku u Novom Sadu», naučni skup Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Nikšić, 04. i 05. oktobar 2007. godine
- «Anglicisms in Business Serbian – a Linguistic and Cultural Transfer», međunarodna konferencija English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC), Filološki fakultet, Beograd, 07-09. decembar 2007.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu