Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Predrag Kovačević

Kontakt
◦ Kabinet: 240
◦ e-mail: predrag.kovacevic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2013. godine – Diplomirani filolog – anglista, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2014. godine – Master filolog – anglista, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Naslov rada: “A (very) minimal syntax: On the relationship of DP, scrambling and case”.
◦ 2014. godine – upisane doktorske studije Jezika i književnosti – modul jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2017. godine – izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku), Katedra za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Formalna sintaksa i semantika
◦ Lingvistička teorija
◦ Jezička politika

Bibliografija

Saopštenja
Štampano u izvodu:
◦ Kovačević, P. (2011). „Determinatorska fraza u srpskom jeziku?“. Stulikon, Beograd, 2011. Knjiga sažetaka. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 106. ISBN 978-86-6153-012-8
◦ Коvаčević, P. (2015). Case Inflections as Theta Role Signals. The Third International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today" (ELALT 3), 2015. Book of abstracts / Novi Sad, 21 March 2015. Novi Sad : M&A print,  ISBN: 978-86-6065-312-5
◦ Kovačević, P and Milićev, T. (2016). The nature(s) of syntactic variation: evidence from the Serbian/Croatian dialect continuum. FDSL 2016. Berlin: Humboldt University, pp. 63-64.

Usmena saopštenja:
◦ 2011. decembar „Functional Projections within the Serbian Nominal Complex” (u koautorstvu sa Milanom Pupezinom) rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2012. decembar „Extraction of nominative marked elements from embedded clauses in Serbian“ rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2013. maj „Ekstrakcija argumenata u nominativu iz zavisnih rečenica u srpskom jeziku“ rad predstavljen u Zagrebu na skupu STULIKON u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.
◦ 2013. decembar „Towards an analysis of the nominal domain in Serbian“ rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl 3 u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2014. april „Uticaj određenosti na distribuciju imenica u srpskom jeziku“ rad predstavljen u Sarajevcu na skupu Stulikon u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
◦ 2014. decembar „A very minimal syntax – on the relationship of DP, scrambling and case“ rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl 4 u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2015. februar „Why is There a Link between Articles, Case and Word Order Freedom?“ rad predstavljen u Novom Sadu na skupu Regional Linguistic Meeting Novi Sad u oragnizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2015. decembar „Why and how do we look at variation from a generative perspective?“ rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl 5 u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2016. jun „Uticaj reda reči na artikulaciju fokusa u srpskom“ rad predstavljen u Vrdniku (opština Irig) na skupu LEPovanje u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
◦ 2016. decembar „Laži liberalizma u delima Ijana Makjuana“ na promociji časopisa Kultura u okviru simpozijuma Susret kultura organizovanog u okviru proslave Dana fakulteta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
◦ 2016. decembar „Serbo-Croatian complementizer DA as an accusative case marker” rad predstavljen u Novom Sadu na skupu NS LingColl 6 u organizaciji Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Objavljeni radovi
◦ Ковачевић, П. (2016). Лажи либерализма у делима Ијана Макјуана. Култура 150: 91-114. ДОИ 10.5937/kultura1650091K, УДК 821.11109-31
◦ Kovačević, P. (u štampi). Case Inflections as Theta Role Signals. ELAT3 Proceedings.Novi Sad: Filozofski fakultet.
◦ Kovačević, P i. Pupezin, M. (2015). Funkcijske projekcije u srpskom nominalnom kompleksu. Zbornik za jezike i književnst 5: 21-31. УДК 81’367.623:811.163.41

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu