Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Nataša Milivojević

Kontakt
◦ Kabinet: 264
◦ e-mail: natasa.milivojevic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2006.- izbor u zvanje asistenta za predmet Engleski jezik
◦ 2005.- Diploma magistra lingvističkih nauka, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (naslov teze „Predikatski transfer u engleskom i srpskom jeziku – generativni pristup“)
◦ 1999.- izbor u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Engleski jezik
◦ 1998.- izbor u zvanje lektora za predmet Engleski jezik
◦ 1997.- Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Odsek za anglistiku, Profesor engleskog jezika i književnosti)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorijska lingvistika
◦ Formalna i leksička semantika
◦ Generativna gramatika
◦ Kognitivna lingvistika
◦ Teorija prevođenja

Bibliografija
Monografije

- (2008). Nataša Milivojević.: Igre značenja i kontrasti konteksta, Novi sad, Filozofski fakultet, Futura publikacije. 99 str., UDK 811.111’367.332.7, ISBN 976-86-7188-092-3.
- (2007). Novakov Predrag/Milivojević, Nataša.: Introduction to Linguistics, Novi Sad, Filozofski fakultet, Futura publikacije. 118str., UDK: 81'1(075.8)(076), ISBN 978-86-7188-071-8.
- (2005). Novakov Predrag/Milivojević, Nataša.: Introduction to the Study of English, Novi sad, Filozofski fakultet, Futura publikacije. 85str., UDK: 811.111(075)(076), ISBN 86-7188-046-X.

Objavljeni radovi
- (2007). „Kreativni potencijal „onlajn” konstrukcija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko pomeranje imeničkog tipa”, Zbornik radova sa konferencije Interkatedarska konferencija anglističkih katedri Niš 2006., Niš: Filozofski fakultet u Nišu, str. 125-140, ISBN 978-86-7379-143-2
- (2007). „Jezik kao glas kulturnog i lingvističkog identiteta: O pragmatičko-kulturološkoj uslovljenosti mehanizma lingvističke ‘prinude’”. Zbornik radova sa konferencije Glas u jeziku, književnosti i kulturi, Beograd: Philologia, str. 151-158, UDK: 811.163.41’27:316.7, ISBN: 978-86-844461-12-6
- (2007). ‘Issues of Historical Linguistics in the GG Framework’, Facta Universitatis, Vol. 5, No. 1, str. 59- 69, UDK: 811.111'364 81-112, ISSN 035-4702
- (2007). „Telične partikule u engleskom i perfektivni prefiksi u srpskom jeziku - glagolski vid ili tip glagolske situacije?“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom sadu, Vol. XXXII, str. 397- 407, UDK: 811.163.41'367.625:811.111, ISSN 0374-0730
- (2007). (u ko-autorstvu sa B. Radić-Bojanić) ‘21st Vilem Mathesius Lecture Series’ (conference report), The European English Messenger, Vol. 16, No. 1, str. 91- 92, ISSN 0960 4545
- (2007). ‘Generative Lexicon and Functional Discourse Grammar - A Close Encounter’, in the proceedings of the international conference Language for specific purposes, Podgorica: Institut za strane jezike - Podgorica, str. 94- 101, UDK: 371.3:81'243(082),
ISBN 978-86-85263-05-07
- (2006). ‘Generative Mechanisms in Semantics - An Overview’, in the proceedings of the international conference English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations (ELLSSI 75), Beograd: Filološki fakultet, Beograd, 2006, str. 331- 338, UDK: 81'364:81'37, ISBN 86-86419-04-6
- (2006). „Lice i naličje izvedene indeksičke referencijalnosti u engleskom i srpskom jeziku”. Zbornik radova sa konferencije Lice u jeziku, književnosti i kulturi, Beograd: Philologia,
str. 119- 128, UDK: 811.163.41'37.367.626:8111.111, ISBN 86-84461-09-6
- (2006). (u ko-autorstvu sa M. Radin-Sabadoš) „Intertekstualnost i kulturna kompetencija”, Zbornik radova sa konferencije Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, Novi Sad, 1-2, 2006, str. 803- 812, ISBN 86-80271-36-5
- (2006). ‘Reference Transfer in English and Serbian: A Contrastive Study’, in the proceedings of the International Contrastive Linguistics Conference (ICLC - 4), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, str. 653- 663, ISBN 978-84-9750-648-9
- (2005). „Predrag Novakov, GLAGOLSKI VID I TIP GLAGOLSKE SITUACIJE U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU” (prikaz knjige), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. XLVIII, No. 1-2, str. 421- 425, UDK: 821.163.41-95, ISSN 0352-5724
- (2005). „Jezik urbanog lavirinta: komunikativno-lingvistički aspekti prevođenja javnih obaveštenja.” Zbornik radova sa konferencije Grad u jeziku, književnosti i kulturi, Beograd: Philologia, str. 113- 122, UDK: 316.77 : 81'37 81'27, ISBN 86-84461-04-5..
- (2005). „Particles and Prefixes in English and Serbian”, ELOPE, Vol. II, No. 1-2, p.65- 75, UDK: 81'366.587:81'25=111=163.41, ISSN 1581-8918..

Objavljeni prevodi
- (2006). B. Kovačević i N. Milivojević. Religije: Kembridžova ilustrovana istorija. (John Bowker (ed) CAMBRIDGE Illustrated history – Religions. Cambridge: Cambridge University Press). Novi Sad: Stylos. ISBN 86-7473-281-X

Saopštenja i učešća na naučnim skupovima
- 2008. april Niš, Srbija: učešće na konferenciji Jezik, književnost, globalizacija (Filozofski fakultet, Niš), sa referatom „Prevođenje lingvističke terminologije: nešto o lokalizovanju, ekvivalentnosti, asocijativnosti i sličnim nedoumicama“ (u ko-autorstvu sa
M. Antovićem).
- 2007. decembar Beograd, Srbija: učešće na međunarodnoj konferenciji Structures across Culturess (ELLSSAC) sa referatom “The sound+motion construction in English and Serbian: What happens when headless movement gets loud?”.
- 2007. april Niš, Srbija: učešće na konferenciji Jezik, književnost, politika (Filozofski fakultet, Niš), sa referatom „Politički aspekti jezika i stereotipi u okvirima popularne kulture“.
- 2007. mart Beograd, Srbija: učešće ma konferenciji GLAS sa referatom „Jezik kao glas kulturnog i lingvističkog identiteta: o pragmatičko-kulturološkoj uslovljenosti mehanizma lingvističke 'prinude'“.
- 2007. januar Novi Sad, Srbija: učešće na međunarodnoj konferenciji iz generativne sintakse The 1st Annual Workshop on Generative Syntax, održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa referatom ’On Syntax and Semantics of Coercions in Serbian’.
- 2007. spetembar Ljubljana, Slovenija: učešće na međunarodnoj konferenciji Why Translation Studies Matters (5th EST Congress), sa referatom ’On Interpreting and Translating Contemporary Linguistic Terminology from English into Serbian: Should we internationalize,
transliterate or translate?’.
- 2006. novembar Niš, Srbija: učešće na interkatedarskoj anglističkoj konferenciji održanoj povodom 35 godina postojanja Filozofskog fakulteta u Nišu, sa referatom „Kreativni potencijal 'onlajn' konstrukcija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko pomeranje imeničkog tipa“.
- 2006. april Beograd, Srbija: učešće na konferenciji Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, sa referatom ''Teorijska lingvistika kao sastavni deo prevodiočevog jezičkog umeća''.
- 2006. april Novi Sad, Srbija: učešće na međunarodnoj radionici iz generativne gramatike Novi Sad Generative Grammar Workshop, održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa referatom ‘Predicate Transfer in Englsih and Serbian’.
- 2005. novembar Beograd, Srbija i Crna Gora: učešće na konferenciji LICE sa referatom „Lice i naličje izvedene indeksičke referencijalnosti u engleskom i srpskom jeziku“.
- 2005. septembar Santiago de Kompostela, Španija: učešće na međunarodnoj konferenciji 4th International Contrastive Linguistic Conference sa referatom ’Reference Transfer in English and Serbian – A Contrastive Study’.
- 2004. decembar Beograd, Srbija i Crna Gora: učešće na međunarodnoj konferenciji Interfaces and Integrations sa referatom ‘Generative Mechanisams in Semantics – An Overview’.
- 2004. decembar Novi Sad, Srbija i Crna Gora: učešće na konferenciji Susret kultura, sa referatom „Verbalno i vizuelno u susretu dve kulture – iz prespektive Savremenog engleskog jezika“ (u koautorstvu sa Mirnom Radin-Sabadoš).
- 2004. novembar Beograd, Srbija i Crna Gora: učešće na konferencijhi GRAD u jeziku književnosti i kulturi sa referatom ’Jezik urbanog lavirinta: komunikativno-lingvistički aspekti prevođenja javnih obaveštenja’.
- 2004. septembar Herceg-Novi, Srbija i Crna Gora: učešće na međunarodnoj konferenciji Jezik struke sa referatom ’Generative Lexicon and Functional Discourse Grammar – A Close Encounter’.
- 2004. maj Portorož, Slovenija: učešće na međunarodnoj konferenciji English language and literature studies in the context of European language diversity (SDAŠ) sa referatom ’Particles and prefixes in English and Serbian’.
- 1998. maj Skoplje, Makedonija: učešće na Prvom međunarodnom kongresu primenjene lingvistike (MALA 98) sa referatom ‘Generative Lexicon and Translation Theory – Interface’.
- 1998. april Segedin, Mađarska: učešće na međunarodnoj konferenciji The First Conference on Linguistic Theory in Eastern European Languages (CLITE).
- 1997. decembar Novi Sad, Srbija i Crna Gora: GB fonološka radionica (učesnik i organizator skupa).

Studijski boravci
-2006. nov.-dec. Prag, Republika Češka: Vilem Mathesius Lecture Series 21
-1999. januar Budimpešta, Mađarska: dvonedeljni studijski boravak na Institutu za teorijsku lingvistiku Mađarske akademije nauka.
-1998. avgust Debrecen, Mađarska: Letnja škola generativne gramatike
-1998. februar Prag, Republika Češka: Vilem Mathesius Lecture Series 12
-1997. jul-avgust Olomouc, Republika Češka: Letnja školagenerativne gramatike

Ostalo
- 2007. Stipendija Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije za objavljivanje magistarske teze/autorske monografije.
- 2006. Tema doktorske disertacije prihvaćena na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, 2006. godine. (tema: „Konstrukcioni idiomi sa glagolima emitovanja zvuka u engleskom i srpskom jeziku – generativna analiza.“).
- 2005. Učešće na Projektu Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. 1386: „Tumačenje termina savremene lingvistike i njihovo prenošenje na srpski jezik“.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu