Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Maja Marković

Kontakt
◦ Kabinet: 232
◦ e-mail: majamarkovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon:

Akademska karijera
◦ Magistarska teza „Variranje akcenatskog obrasca kod prideva u savremenom engleskom jeziku“, jun 1999. godine.
◦ Doktorska disertacija „Kontrastivna analiza akustičkih i artikulacionih karakteristika vokalskih sistema engleskog i srpskog jezika“, april 2007. godine.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ fonetika engleskog jezika
◦ fonologija engleskog jezika
◦ kontrastivna fonetika
◦ fonologija engleskog i srpskog jezika

Bibliografija
Saopštenja:
- 1996, decembar „Prenošenje intonacije iz engleskog jezika u srpski u medijima” (u koautorstvu sa Tatjanom Milićev). Rad predstavljen u Novom Sadu na skupu Okrugli sto “Negovanje jezičke kulture” u organizaciji Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku.
- 1997, oktobar „Tendencije u jedinicama intonacije u informativnim emisijama u medijima”. Rad predstavljen u Subotici na II međunarodnom naučnom skupu „Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika”.
- 1998, maj “Interference in Aspectual Categories“ (u koautorstvu sa Borislavom Babić). Rad predstavljen u Skoplju, Makedonija, na 1. Međunarodnom kongresu primenjene lingvistike.
- 2006. „Uticaj kvantiteta na vokalski kvalitet u govoru Novog Sada“ (u koautorstvu sa mr Isidorom Bjelaković). Rad predstavljen na skupu Digitalna obrada govora i slike, Vršac, septembar 2006.
- 2006. „Akustička analiza foneme /r/ u srpskom, mađarskom, francuskom i engleskom jeziku“ (u koautorstvu sa dr Snežanom Gudurić i Jaroslavom Kovačem). Rad predstavljen na skupu Applied Linguistics Today, Beograd, 28 30.9.2006.
- 2006. V. Vasić i dr. Percepcija govora Novog Sada i stavovi prema njemu. Rad predstavljen na skupu Applied Linguistics Today, Beograd, 28 30.9.2006.
- 2007. „Kontrastivna akustička analiza vokalskih sistema srpskog i hrvatskog jezika“ (u koautorstvu sa mr Isidorom Bjelaković). Rad predstavljen na 1. međunarodnom simpozijumu Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, održanom u Gracu, Austrija, aprila 2007.
- 2007. „The perception and production of the English vowels /e/ and /æ/ by native speakers of Serbian“. Rad predstavljen na skupu 18th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Solun, Grčka, maj 2007.
- 2008. Different strategies in acquiring the production of L2 vowels: The acquisition of high English vowels by native speakers of Serbian. Rad predstavljen na međunarodnom skupu 1st Belgrade International Meeting of English Phoneticians, Beograd, 27-28. mart 2008.
- 2008. Kvantitativno-kvalitativni odnosi akcentovanih vokala u govoru Novog Sada (u koautorstvu sa Isidorom Bjelaković). Rad predstavljen na skupu Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2008), Kelebija, 4-5. oktobar 2008.
- 2008. Uticaj veličine stope na trajanje vokala (u koautorstvu sa Tatjanom Milićev). Rad predstavljen na skupu Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2008), Kelebija, 4-5. oktobar 2008.
- 2009. The effect of rhythm unit length on the duration of vowels in Serbian (u koautorstvu s Tatjanom Milćev). Rad predstavljen na skupu 19th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Solun, 3-5. april 2009.
- 2009. Prosodic transfer in second language learning. Rad predstavljen na skupu 3rd International Congress of Applied Linguistics: Between Theory and Practice. Novi Sad, 31.10.2009 – 01.11. 2009.
- 2009. Linguistic information for speech synthesis (u koautorstvu sa Tatjanom Milićev). Rad predstavljen na skupu 3rd International Congress of Applied Linguistics: Between Theory and Practice. Novi Sad, 31.10.2009 – 01.11. 2009.
- 2010. Native and non-native realizations of boundary segments: A case of Serbian learners of English. Rad predstavljen na međunarodnom skupu 2nd Belgrade International Meeting of English Phoneticians, Beograd, 25-26. 03. 2010.
- 2010. Some controversies about /v/ in Serbian, transfer in English and other related issues (u koautorstvu sa Bojanom Jakovljević). Rad predstavljen na međunarodnom skupu 2nd Belgrade International Meeting of English Phoneticians, Beograd, 25-26. 03. 2010.

Objavljeni radovi:
- Maja Marković (Popović): „Tendencije u jedinicama intonacije u informativnim emisijama u medijima“, II međunarodni naučni skup „Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika“. U: J. Plankoš (ur.). Aktuelni problemi gramatike srpskog jezika. Subotica-Beograd.UDK 808.61-5(082). 1998.
- Maja Marković (Popović), Borislava Babić. “Interference in Aspectual Categories”. U: Lj. Stefanovski, Ј. Lazarevska (ur.). Congress Proceedings: Language and the Society at the Turn of the XXI Century. Skoplje: 123-132. 1999.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: „Neke akustičke karakteristike vokala u govoru Novog Sada“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXI, 327-346. 2006.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: „Uticaj kvantiteta na vokalski kvalitet u govoru Novog Sada“. Zbornik radova sa skupa Digitalna obrada govora i slike, 22-26. Vršac 2006.
- Snežana Gudurić, Maja Marković, Jaroslav Kovač: ”Akustička analiza foneme /r/ u srpskom, mađarskom, francuskom i engleskom jeziku”, Zbornik radova sa skupa Applied Linguistics Today, Beograd, 28.09 01.10.2006.
- Vera Vasić i dr.: ”Percepcija govora Novog Sada i stavovi prema njemu”, Zbornik radova sa skupa Applied Linguistics Today, Beograd, 28.09 01.10.2006.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: „Kvalitet pretoničnih vokala u govoru Novog Sada. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXII, 315-327. 2007. YISSN 0374-0730.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: ”Kontrastivna akustička analiza vokalskih sistema srpskog i hrvatskog jezika”, Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. 200-215. U Tošović, B. (ur.), Munster et al. 2008.
- Bjelaković Isidora, Maja Marković: Posleakcenatska dužina u govoru Novog Sada. Lingvističke sveske 8: Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Ur. Bošnjaković Žarko. Novi Sad 2009. 110-129. ISBN 978-86-6065-010-0.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: Kvantitet dugih posttoničnih vokala u govoru Novog Sada. Lingvističke sveske 8: Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Ur. Bošnjaković Žarko. Novi Sad 2009. 141-148. ISBN 978-86-6065-010-0.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: Kvantitet naglašenih vokala u govoru Novog Sada. Lingvističke sveske 8: Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Ur. Bošnjaković Žarko. Novi Sad 2009. 148-159. ISBN 978-86-6065-010-0.
- Maja Marković, Isidora Bjelaković: Kvantitativno-kvalitativni odnosi akcentovanih vokala u govoru Novog Sada. Rad predstavljen na skupu Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2008), Kelebija, 4-5. oktobar 2008. Zbornik radova DOGS 2008, 76-78. ISBN 978-86-7892-136-0.
- Maja Marković, Tatjana Milićev: Uticaj veličine stope na trajanje vokala. Rad predstavljen na skupu Digitalna obrada govora i slike (DOGS 2008), Kelebija, 4-5. oktobar 2008. Zbornik radova DOGS 2008, 79-81. ISBN 978-86-7892-136-0.
- Maja Marković. „The Perception and production of the English vowels /e/ and /æ/ by native speakers of Serbian“. In Tsangalidis A. (Ed.) Selected Papers from the 18th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. 253-262. Aristotle University of Thessaloniki, 2009. ISBN 978-960-98711-1-2.
- Maja Marković: Different strategies in acquiring the production of L2 vowels: The acquisition of high English vowels by native speakers of Serbian. U Čubrović B. i T. Paunović (Ur.) Ta(l)king English Phonetics Across Frontiers, Cambridge Scholars Publishing. 3-18. ISBN (10) 1-4438-1303-6, ISBN (13) 978-1-4438-1303-7.

Učešće na projektima:
- 2002-2006. Tumačenje termina savremenih lingvističkih teorija i prenošenje na srpski jezik – projekat republičkog Ministarstva za nauku i teghnologiju Srbije i Crne Gore, rukovodilac prof. dr. Radmila Šević.
- 2006- Govor Novog Sada – projekat pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, rukovodilac prof. dr Vera Vasić.
- 2006- međunarodni projekat Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen sa sedištem u Gracu, Austrija. Rukovodilac prof. dr Branko Tošović.
- 2008- Komunikacija čovek-mašina – projekat republičkog Ministarstva za nauku i teghnologiju Srbije, rukovodilac prof. dr. Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Prevodi:
- Džon M. Roberts, Evropa 1880 - 1945, Klio, Beograd, 2002, 704 strane (sa Vukom Markovićem).
- Mander, Dž. i Goldsmit. E, Globalizacija - argumenti protiv, Klio, Beograd, 2002, 517 strana (grupa prevodilaca).
- Holand, Dž. i dr, Velika enciklopedija istorije, Novi Sad, Zmaj, 2003, 491 strana (sa dr Predragom Novakovim).
- Belingham, D. i dr, Mitologija, Novi Sad, Zmaj, 2005, 160 strana (sa dr Predragom Novakovim).
- Borstin, D, Amerikanci: Demokratsko iskustvo, Beograd, Geopoetika, 2005, 700 strana (sa Vukom Markovićem).
- Sajfer, M. Dž. Čarobnjak (Život i vreme Nikole Tesle, biografija jednog genija). Stilos Novi Sad. 2006. Grupa prevodilaca.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu