Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Jagoda Topalov

Kontakt
◦ Kabinet: 241
◦ e-mail: jagoda.topalov@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ Magistratura iz lingvistike – 2009. Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku; magistarska teza: Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
◦ Izbor u zvanje – lektor za predmet Engleski jezik 2009. godine.
◦ Izbor u zvanje – saradnik u nastavi za predmet Engleski jezik 2007. godine.
◦ Postdiplomac angažovan u nastavi 2005. godine.
◦ Diploma – 2005. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ primenjena lingvistika
◦ metodika nastave stranog jezika

Bibliografija
Članci
- Topalov, J. (2008). „Motivation and its role in foreign language learning“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXIII-2. 351-362.
- Topalov, J. (2008). „Phrasal verbs and progressive aspect“. Facta Universitatis 6(1). 61-72.
- Topalov, J. (2009). „Perception and perceptability – issues of gaze and emasculation in High Fidelity“. Kultura 124. 181-198.
- Topalov, J. i Radić-Bojanić, B. (2009). „Empatija u nastavi stranog jezika kao posledica globalizacijskih tokova“. Pedagoška stvarnost LV 1-2. 115-124.
- Radić-Bojanić, B. i Topalov, J. (2009). „Stavovi studenata na anglističkim studijama u Novom Sadu“. Tematski zbornik radova Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti. (predato u štampu).

Saopštenja na domaćim i stranim naučnim skupovima
- Topalov, J. (2009). „Evolucija psiholoških teorija motivacije – primena u nastavi stranog jezika“. Prvi naučni skup mladih filologa. 14. februar. Kragujevac.
- Topalov, J. (2009). „Rod i identitet u politici pogleda: Vodenica na Flosi Džordž Eliot i High fidelity Nika Hornbija“. Jezik, književnost i identitet. 24. i 24. april 2009. Niš.
- Topalov, J. i Radić-Bojanić, B. (2009). „The role of cognitive and affective depth in foreign language acquisition: Count and non-count nouns“. HUSSE 9. 22. – 24. januar 2009. Pečuj, Mađarska.
- Topalov, J. i Radić-Bojanić, B. (2009). „Kognitivni i afektivni faktori u usvajanju gramatike engleskog jezika kao stranog“. Međunarodni kongres primenjene lingvistike. 31. oktobar i 1. novembar 2009. Novi Sad.
- Topalov, J. i Radić-Bojanić, B. (2009). „Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika“. Dani primenjene psihologije. 27. i 28. novembar 2009. Niš.
- Radić-Bojanić, B. i Topalov, J. (2009). „Uticaji kognitivnih i afektivnih faktora na strategije učenja stranog jezika“. Savremeni trendovi u psihologiji. 23. i 24. oktobar 2009. Novi Sad.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu