Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Ana Halas Popović

Kontakt
◦ Kabinet: 242
◦ e-mail: ana.halas@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2007. godine - diploma profesora engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2008. godine - diplomirani filolog-master, Filozofski fakultet u Novom Sadu; naslov rada: Views on Language Change: Attitudes towards “Bad English”
◦ 2008. godine - izbor za saradnika u nastavi za predmet Engleski jezik po izboru, Katedra za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2008. godine - upisane doktorske studije Jezika i književnosti, modul Jezik
◦ 2009. godine - izbor za asistenta za predmet Engleski jezik po izboru, Katedra za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ savremeni engleski jezik i lingvistika
◦ leksikologija (semantika i pragmatika)
◦ kontrastivna leksikologija (engleski-srpski i srpski-engleski)
◦ leksikografija (teorijska i primenjena, jednojezična i dvojezična)
◦ istorija engleskog jezika
◦ sociolingvistika

Bibliografija
Knjige

(2010). Od “lošeg“ ka standardnom engleskom. Zadužbina Andrejević, Beograd (predato u štampu)

Saopštenja
1. (2009). “Razvoj stavova prema standardnom engleskom“. 5. međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Susret kultura”, Novi Sad, decembar 2009.

2. (2010). “Uticaj semantičkih osobina glagola na tipove sadašnjeg perfekta u engleskom jeziku”. II naučni skup mladih filologa Srbije “Savremena proučavanja jezika i književnosti”, Kragujevac, mart 2010.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu