O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Studentski radovi
  Radovi profesora
  Izdanja fakulteta
  Bilten novih knjiga
  Katalozi izložbi
  Katalozi posebnih biblioteka i legata
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Digitalna biblioteka > Katalozi izložbi >
Slavenoserbski magazin

Slaveno-serbski magazin : katalog izložbe / [izložbu i katalog pripremila Dragoslava Jevremović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, [Biblioteka Filozofskog fakulteta], 2010 ([B. m. : b. i.]). - 17 listova : ilustr. ; 21 cm.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu